25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2021 o 10:28 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:12

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ako som už spomínal v úvodnom slove, tak máme pozmeňujúci návrh, ktorý lepšie definuje vzájomný vzťah medzi novou právnou úpravou v zákone o cestnej premávke a zákon o odpadoch. Teda ten vzájomný vzťah, kedy bude ktoré konanie. Plus z pripomienok OLAF-u a taktiež legislatívnej rady vlády bola ešte tam jedna závažná pripomienka a to, že či musí ísť o trvalú nespôsobilosť vozidla alebo len dočasnú. To znamená, že bola tam obava, aby neboli odstraňované alebo odťahované autá, ktoré nebudú mať emisnú alebo technickú kontrolu napríklad že jeden deň. Pretože keď si pozriete tie dôvody nespôsobilosti, tak reálne tie obce budú asi využívať najmä tieto dva dôvody, teda že nemá emisnú alebo nemá technickú. Ja sa síce nestotožňujem s touto obavou, ale vyhoveli sme aj tejto požiadavke a po konzultácii s ministerstvom v pozmeňujúcom návrhu dávame, že musí ísť o nespôsobilosť, ktorá trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
Dobre. Teraz by som prečítal pozmeňujúci návrh. Okrem toho, čo som povedal, už sú tam iba legislatívno-technické úpravy.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385).
Bod 1. V názve zákona sa slová "sa dopĺňa" nahrádzajú slovami "sa mení a dopĺňa".
Bod 2. V čl. I bod 1 § 43 ods. 4 úvodnej vete sa slová "alebo na parkovisku" nahrádzajú slovami "a parkoviska".
Bod 3. V čl. I bod 2 § 43 ods. 4 písm. d) sa slová "premávke podľa osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 27a)," nahrádzajú slovami "premávke, poznámka pod čiarou 27a), dlhšie ako šesť mesiacov" a v poznámke pod čiarou sa slová "§ 45 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 2".
Bod 4. Článok I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
"3. § 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 27b)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b) znie:
"§ 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Bod 4. V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia "§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nahrádza citáciou "§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov."."
Bod 5. pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa slová "1. apríla" nahrádzajú slovami "15. mája".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2021 o 10:12 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Cmorej, ja súhlasím s vami. Vraky sú dlhodobo problém hlavne miest. V obci už okrajovo, lebo tam si tí starostovia, keď sú menšie, vedia s tým narobiť poriadky, ale v mestách je tento problém dlhodobo neriešený a som rád, že sa konečne začne riešiť tento problém. Ja by som sa chcel, ja by som takisto nezdieľal tú obavu, že by niekto odtiahol nejaké auto na druhý deň, na tretí deň, ako mu skončí emisná alebo STK, ale dobre, súhlasím s tým, že ste tam dali tú šesťmesačnú lehotu.
Ale chcem sa vás spýtať, nepostrehol som to tam nikde. Ako sa riešia autá, ktoré sú nepojazdné po nehode? Majú platnú STK a emisnú a koľkokrát aj rok, aj dva tam ešte stoja alebo v podstate rok, rok dačo a zaberajú miesto. Nevšimol som si tam, rieši zákon aj toto? Lebo ja by som si myslel, že tieto autá, z vlastnej skúsenosti, rozbité, ktoré sa už neopravujú, lebo sa neoplatia, majú platné tieto papiere a ony tam budú stáť možno ten rok a pol, dva, kým im neprepadne tá STK a emisná a až potom budú môcť byť odtiahnuté. Či neni možné doplniť alebo či neuvažujete do budúcnosti doplniť o tento bod, že autá, ktoré, ja neviem, stoja viac ako šesť mesiacov dajme tomu, keď ste už dali tú šesťmesačnú lehotu, ale myslím si, že aj to je dlho, ktoré sú havarované, viditeľne nepojazdné, že by boli odtiahnuté aj tie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 10:16 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:18

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte odpoviem pánovi poslancovi. Ja som aj nad týmto uvažoval, máte pravdu, a rozmýšľal som, či do tej nespôsobilosti na cestnú premávku nepridať ešte ďalší bod, že keď je, poviem to tak ľudovo, že keď je vizuálne nespôsobilé, hej, tak keď nemá štyri kolesá a je to polorozbité, tak je to úplne že evidentné. Ale nakoľko to rokovanie aj o tom pozmeňujúcom návrhu bolo teda pomerne také že hektické a čo je problém, tak tuná, toto je taká téma, ktorá parciálne patrí do ministerstva vnútro, doprava a životné prostredie, tak naozaj tá komunikácia je veľmi zložitá. Ale ako do budúcna sa aj nad týmto môžme zamyslieť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2021 o 10:18 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:19

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, ide o návrh zákona, ktorým sa umožňuje na území Bratislavy zaviesť efektívnu službu, ktorá, ktorej cieľom bude odťahovanie vozidiel v rámci blížiacej sa alebo blížiaceho sa zavedenia celomestskej parkovacej politiky v Bratislave. Nakoniec sme o tom rozprávali už v prvom čítaní o tomto návrhu zákona. A ten časový priestor, ktorý bol medzi prvým a druhým čítaním, som využil najmä na to, aby som sa oboznámil so stanoviskom parlamentnej legislatívy, kde boli určité podnety jednak na zváženie aj na spresnenie samotného návrhu zákona, čo som rád využil, a preto aj o chvíľu prečítam jeden taký kratší pozmeňujúci návrh.
A takisto som ten čas využil na to, aby som oslovil ZMOS, SK8 a úniu miest, pretože v tomto návrhu sa okrem zavedenia tej efektívnej odťahovej služby alebo v súvislosti s ňou ustanovuje, že ten podnik, ktorý by mal, alebo ten subjekt, ktorý by mal tieto odťahy vykonávať, môže mať len výlučnú majetkovú účasť či už hlavného mesta, alebo mestských častí. A ono to súvisí aj s jedným ustanovením, ktoré je uvedené v zákone o, alebo v cestnom zákone.
A teda bola namieste otázka, či by taká tá úprava nemala platiť pre všetky obce a mestá na Slovensku. Obrátil som sa na nich a odpovede boli rôzne, ale vzhľadom na to, že odpoveď ZMOS-u nebola v tomto smere pozitívna, tak som rešpektoval tento názor a nevyvinul som nejakú legislatívnu iniciatívu, ktorá by formou pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní rozšírila takúto podmienku aj na iné obce a mestá na Slovensku.
Toľko k tomu, čo sa udialo medzi prvým a druhým čítaním, a výsledkom teda týchto aktivít je aj po prerokovaní na ústavnoprávnom výbore a, samozrejme, aj so súhlasom ďalších spolupredkladateľov tohto návrhu zákona pozmeňujúci návrh, ktorý podávam nielen ja, ale podávam ho spolu s pánom poslancom Laurenčíkom, s pánom poslancom Krajčírom a s pánom poslancom Lehotským. Teraz ho prečítam a krátko odôvodním.
Čiže návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I v § 7c) poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
"poznámka pod čiarou 2a) § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
poznámka pod čiarou 2b) § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň § 67 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
poznámka pod čiarou 2c) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 21 ods. 3 č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 360/2020 Z. z." Koniec úvodzoviek k týmto poznámkam pod čiarou.
Bod 2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II.
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3d ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis, odkaz 2caa), neustanovuje inak,".
K tomu poznámka pod čiarou k odkazu 2caa znie:
„2caa) § 7c zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. .../ 2021 Z. z."."
Doterajší, k tomu ešte, doterajší čl. II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového čl. II sa upraví aj názov zákona.
Teraz napriek tomu, že to bolo pomerne dlhé čítanie, ide o veľmi jednoduchý pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán predseda, my sme v takom hektickom čase, že už to chceme ukončiť, ale...

Vetrák, Milan, NR SR
Jasne, ja som v úvodnom slove prečítal pozmeňovák, to je pravda. To sa ospravedlňujem.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ale, vzhľadom na dĺžku toho celého sa vás chcem opýtať, že je všeobecný súhlas? Je, nechcete si to dať znova? Dobre. Tak sa dohodneme takto, že toto, čo prečítal, platí, ale potom, aby ste mohli reagovať v rozprave, tak vy vystúpite v rozprave a tam to vysvetlíte. Vieme s tým žiť, parlamentná legislatíva? Vieme, dobre.
Ďakujem pekne, predpokladám, že ste skončili úvodné slovo.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Skončil som a ja sa vlastne prihlásim do rozpravy s tým, že odôvodním ten pozmeňovák a potom budete môcť na to reagovať.
Ďakujem pekne za pochopenie a prepáčte.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2021 o 10:19 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:28

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Lukáša Kyselicu, Jozefa Pročka, Moniky Kozelovej a Marcela Mihalika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 558 z 29. januára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 248 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 74 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 78 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2021 o 10:28 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:31

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ešte raz sa ospravedlňujem, lebo dneska som od rána išiel tým, že dám pozmeňujúce návrhy, už som bol vo švungu, jak sa povie, a som si neuvedomil, že tuná som aj predkladateľom. Ale teda na vysvetlenie, sme tam viacerí predkladatelia, je tam aj pán poslanec Kyselica, pán Pročko, pani Kozelová, pán Mihalik, toho samotného návrhu, no a potom toho samotného pozmeňováku sú predkladatelia okrem mňa aj pán Laurenčík, pán Krajčír a pán Lehotský. S tým, že on je takto na čítanie pomerne rozsiahly, ale v zásade ide o legislatívno-technické spresnenia, ktoré teraz by som aj rád odôvodnil.
V tom bode 1 tým, že bola, bolo aj stanovisko legislatívnej rady vlády a bolo aj stanovisko parlamentnej legislatívy a každé bolo trocha iné, akým spôsobom ktorú poznámku pod čiarou v tom texte upraviť. Ono sa nedalo vyjsť v ústrety obom tým legislatívam, niekedy sa to stane, to aj pánovi poslancovi Sujovi teda ako jeden príklad taký, že prečo sa niekedy robia pozmeňujúce návrhy, lebo sú vylepšenia aj zo strany vlády, v stanovisku sú vylepšenia zo strany parlamentnej legislatívy. Legislatívne pravidlá vlády nie sú rovnaké ako legislatívne pravidlá parlamentu v niektorých otázkach a jednoducho nám to potom strieľa tak, že ten predkladateľ sa musí s tým nejak vysporiadať a podľa teda, samozrejme, najlepšieho vedomia a svedomia a nejakých odborných znalostí, ktoré má, sa to snaží teda spresniť.
Ja som zvolil potom to, že nechcel som tam robiť niekoľko bodov v tom pozmeňováku, tak som už rovno dal celé znenie tých poznámok pod čiarou 2a až 2c, ktoré sa v tom pôvodnom texte... ono aj niektoré z tých poznámok boli aj v tom pôvodnom texte, už predloženom, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak som to dal už do jedného bloku, nech tam vidíme všetky tie poznámky pod čiarou naraz.
A len príkladmo uvediem jednu vec, napríklad tá posledná poznámka, ktorá spresňuje ten odkaz na § 21 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tam išlo o to, že ten pôvodný, a takto by sa mohla rozobrať každá poznámka pod čiarou, ale nebudem to robiť, len tú jednu príkladmo uvediem, aby ste vedeli, že akým spôsobom sa dá ten text vylepšiť a prečo je to tak. Keď by sa v budúcnosti zriadila rozpočtová príspevková organizácia, ktorá by odťahovala vozidlá na území Bratislavy, tak ona by mohla mať len jedného zriaďovateľa. Ten text to nevylučuje, ale aby ten adresát tej právnej normy, ktorý si bude čítať tú právnu normu, si uvedomil, že ak to bude tak robiť, tak pozor, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí, že ak to urobíte formou rozpočtovej a príspevkovej organizácie, tak môžte mať len jedného zriaďovateľa, tak sa tam vložila tá poznámka pod čiarou, § 21 ods. 3, aby to bolo zrejmé. Čiže ono, ona by tam nemusela byť, ona by tam nemusela byť, ale takýmto spôsobom sú tie poznámky tam poupravované.
No a pokiaľ ide o ten bod 2, kde sa otvoril cestný zákon, a som tu musel čítať všetky tie novely kvôli tomu, tak to súvisí s tým, čo som hovoril v úvodnom slove, že som sa snažil pýtať únie miest aj ZMOS-u, SK8, či by to chceli ten, to pravidlo o tej výlučnej majetkovej účasti roztiahnuť teda alebo vzťahovať aj na mestá a obce, a keďže tam bola zamietavá odpoveď, tak potom sme to spresnili aj v tomto zákone tak, že odkazujeme ako výnimku pri tomto pravidle práve na zákon o Bratislave. Čiže aby nebolo sporné, či ide o priamu a nepriamu, či ide o nepriamu novelu, a aby bol vyjadrený jasne ten vzťah medzi cestným zákonom, kde je určité všeobecné pravidlo, ktoré nevylučuje, aby bola aj iná, ako iná majetková účasť, a aby teda bolo jasné, že v Bratislave to môže mať aj formu rozpočtovej príspevkovej organizácie alebo formu obchodnej spoločnosti, tak sme tam uviedli ten odkaz v tom cestnom zákone na zákon o hlavnom meste, teda zákon o Bratislave.
V praxi je to ale tak, tí, ktorí žijete v Bratislave a troška sa zaujímate o, aj o komunálnu politiku, o to, čo sa deje, že mesto už zriadilo obchodnú spoločnosť Mestský parkovací systém, ktorý by mal na území mesta odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky, a týmto návrhom zákona sa umožní, aby sa jednotlivé mestské časti na základe dohody s hlavným mestom mohli do tohto systému pridať, aby eventuálne tam mohli mať aj majetkovú účasť, keďže ide o obchodnú spoločnosť, to sa nevylučuje, a aby bolo možné odťahovať v Bratislave teda nielen na cestách I. a II. triedy, ktoré patria pod správu hlavného mesta, ale aby bolo možné odťahovať vozidlá aj v mestských častiach na cestách III. a IV. triedy, ktoré sú v správe mestských častí.
O tom je vlastne aj ten návrh zákona. Nie je to nič zložité, ale pomôže to súčasnému vedeniu Bratislavy aj celej Bratislave k tomu, aby celomestská parkovacia politika, ktorá by sa mala zaviesť od septembra tohto roka, septembra, prípadne októbra, aby mala v sebe zakomponovaný aj ten efektný prvok odťahovania vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky.
Ďakujem za pozornosť. Rád by som vás požiadal, aby ste tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporili. A do tretice, ešte raz sa ospravedlňujem, že som na úvod pochybil, lebo ako predkladateľ som čítal pozmeňovák. Už sa to nestane.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2021 o 10:31 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:36

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Vetrák, vy by ste bol ideálny podpredseda vlády pre legislatívu a strávili by sme tu my potom ako poslanci oveľa menej času. Ako beriem vás ako inteligentného, pragmatického človeka, len máte veľkú smolu alebo výber na spolupredkladateľov vašich pozmeňovacích návrhov a zákonov. Neviem, som rád, že, trikrát sa prepadol? Že konečne na štvrtýkrát sme sa dostali k tomuto zákonu. Myslím si, že ako inteligentný človek ste mohol, alebo slušný takisto, stiahnuť tento bod a vysvetliť nám, že nebude a nie nahať nás tu čakať, keď sa to prepadúvalo, lebo vás kladiem na trošku inú úroveň ako niektorých kolegov.
A čo sa týka vašich spolupredkladateľov zákona, ja neviem, či si ich vyberáte vy alebo oni, vám ich tu niekto nadiktuje, ale ak tu sedia v sále a nevedia prečítať ani zákon, tak radšej nech odídu, lebo potom to dehonestuje celú Národnú radu, ak nedokážu ani čítať. Takže skúsme.
A spolupredkladateľ vášho pozmeňovacieho návrhu pán poslanec Laurenčík, ja si myslím, že asi nie, v tejto chvíli on nemôže byť spolupredkladateľom. Alebo sa mýlim? Skúste ma opraviť. Takže budem rád, keď sa vyvarujeme zbytočne takýchto chýb.
Ja viem, že tam boli možno nejaké politické tlaky, že to nebolo možno prejsť, ale ak tu ostanú spolupredkladatelia a budú vykrikovať, že keď žiadam, aby predložili ten zákon, aby som si dal Dithiaden, tak toto vôbec neni férové a slušné. Takže do budúcnosti mohli by sme toto odstrániť, lebo fakt, ešte raz sa ospravedlňujem, ale vás beriem ako slušného človeka a toto všetko vám kazia tí ľudia, čo sú tam napísaní za vami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 10:36 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vetrák, naozaj s vami musím iba súhlasiť, že parkovacia politika hlavného mesta Bratislavy je značne komplikovaná a je to, by som povedal, že možno až neriešiteľná situácia. Ale týmto vaším pozmeňujúcim návrhom zákona o hlavnom meste Bratislavy by sa to mohlo zlepšiť, teda dúfajme, že sa to zlepší, aj keď ja v Bratislave nežijem, strávim tu naozaj iba toľko času, koľko musím, ale v rámci naozaj parkovania – či už je to v mestských častiach, alebo v centre Bratislavy – je to zlé, je to komplikované. Naozaj kvitujem že vaše skúsenosti aj z parkovacej politiky, keďže ste aj poslancom v mestskej časti Petržalka, kde musíte riešiť možno ešte obdobnejšie a ťažšie problémy, ako sú možno v iných častiach, v mestských častiach Bratislavy. Tak ja tento zákon naozaj vnímam ako veľmi pozitívny, pretože aj keby sa len 5 % parkovacích miest v rámci celého mesta Bratislavy uvoľnilo, bude to značné odbremenenie a značná úľava pre všetkých občanov mesta Bratislavy alebo aj pre ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale žijú tuná väčšiu časť roka.
Takže, pán kolega, naozaj veľmi pekne ďakujem, tento váš návrh zákona určite podporím a bodaj by ich bolo viacej predkladateľov alebo navrhovateľov podobných zmien v zákonoch, ako ste vy. Takže ešte raz veľká vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 10:38 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Suja, máte pravdu, ono najmä z hľadiska opozičného poslanca to vôbec nevyzerá dobre, keď je nastavený určitým spôsobom a potom zrazu tu predkladatelia chýbajú, úplne si rozumieme. Ja, ono niekedy človek naozaj pri tej poslaneckej práci je to zložité, najmä keď potrebuje určité zmeny prekonzultovať s ministrami, ak prípadne budete v budúcnosti raz aj koaličným poslancom, tak, tak, tak veľmi rýchlo to zistíte a nie je to, nie je to jednoduché to všetko zladiť, čiže to je prvá vec.
Druhá vec, ja som v pozícii, kedy ten pozmeňujúci návrh by som mal prečítať tak, ako bol podaný na organizačné oddelenie, a ja nemôžem si dovoliť pána Laurenčíka ísť vyškrtnúť na organizačné oddelenie, viete, že tiež to, to ako keby som hlasoval za iného, tak nebudem niekoho vyškrtávať. Čiže to len na vysvetlenie.
A pánovi Kočišovi, no áno, tých opatrení je viacej a jedna, ktoré vylepšia parkovanie v Bratislave, a jedno z nich je aj zavedenie tohto, tejto odťahovej služby.
Ďakujem pekne aj za príspevky v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 10:40 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ja sa len chcem spýtať, budem rád, keď ma uistíte. Teraz sme v stave, kedy Národná rada nemá 150 platných poslancov Národnej rady, pretože máme ministrov, ktorí sú už pol hodinu ministrami. Je teraz otázka, ak je to tak, je to v poriadku, len sa pýtam, či môžme a či budú všetky hlasovania právoplatné, keď nie je tu, nie je dneska obsadených 150 stoličiek Národnej rady Slovenskej republiky nie z titulu choroby ani z titulu úrazu, ale nie sú nastúpení poslanci Národnej rady, takže či nemusí akt nastúpenia náhradníkov predchádzať akýmkoľvek ďalším úkonom Národnej rady.
Ak tomu tak nie je, ospravedlňujem sa, ale mám túto pochybnosť, či je vôbec dneska Národná rada momentálne v tomto stave v zmysle ústavy akcieschopná, keďže nemá poslancov v plnom počte. (Telefonovanie predsedajúceho služobným telefónom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.4.2021 o 11:07 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video