28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:37 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:18

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, tlač 533a, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 772 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 174 zo 14. mája 2021 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 94 z 13. mája 2021. Ústavnoprávny výbor o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor pre zdravotníctvo o návrhu zákona taktiež nerokoval, nakoľko podľa totožného uznesenia, teda ustanovenia rokovacieho poriadku nebol uznášaniaschopný.
V uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh skupiny poslancov Národnej rady schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 175 zo 14. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.5.2021 o 9:18 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:22

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, jedná sa o návrh zákona, ktorý nám vlastne vyrieši elektronické hlasovanie o kľúčových otázkach orgánov, to znamená, kto bude v kľúčových orgánoch právnických profesií. Osobitne sa jedná o konferenciu advokátov, ktorá je momentálne pripravovaná na začiatok júna, keďže samotná, v samotnej Slovenskej advokátskej komore je okolo 6-tisíc advokátov a museli už zvolať takúto konferenciu advokátov vzhľadom a ešte na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou je vhodné, aby aj takéto právnické komory mali možnosť pre svojich členov, aby mohli hlasovať aj elektronicky, aby sme im to jednoznačne umožnili a bolo zrejmé, že takéto hlasovanie bolo platné, tak je potrebná takáto právna úprava.
Dovolím si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.5.2021 o 9:22 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:24

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 28. schôdzi Národnej rady ihneď.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 14. mája 2021. O uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.5.2021 o 9:24 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:26

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, sme v rozprave v prvom čítaní k návrhu inštitútu, zmeny inštitútu kolúznej väzby, ktorý súvisí s novelou Trestného poriadku. Chcem najskôr povedať k samotnému legislatívnemu procesu.
Som veľmi nešťastná ako ministerka spravodlivosti, že takýto inštitút je tu prerokovaný na základe poslaneckého návrhu. Je to kľúčový inštitút v rámci trestného konania a pri jeho právnej úprave a pri jeho návrhu sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní. Môžme, samozrejme, dať priestor poslancom, aby upravovali čokoľvek, Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, ale predsa len členovia vlády, ktorí majú v gescii takúto právnu úpravu, osobitne, ak sa jedná o túto právnu úpravu, minister spravodlivosti, tak je naozaj ten, ktorý má k dispozícii celé medzirezortné pripomienkové konanie, kde práve pre takéto kľúčové inštitúty je dôležité, aby takýto proces bol zachovaný.
Veľmi dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je navrhovaná takýmto spôsobom. Dôrazne to odmietam, pretože mám za to, že takýmto spôsobom môžeme narušiť trestné konanie, zmariť trestné vyšetrovanie vo veciach, v ktorej, v ktorých máme aj momentálne obvinené osoby v kolúznej väzbe.
Ja som si vypočula niečo priamo, niečo dodatočne, čo všetko tu včera odznelo v rámci rozpravy ku kolúznej väzbe. Také množstvo dezinformácií, neprávd, ktoré súvisia s väzbou, som ešte nepočula. A myslím si, že je dôležité si povedať naozaj, ako to je.
Ak sa bavíme o výkone väzby, tak momentálne pri kolúznej väzbe máme sedem osôb. Sedem. Z tých siedmich momentálne vo výkone väzby tri, o ktorých vie verejnosť a súvisia s kauzami, ktoré sú vyšetrované. Samozrejme, že sa jedná o osoby, pri ktorých platí prezumpcia neviny. Sú to obvinení. Je to prezumpcia neviny, je, samozrejme, platná. Ale z tých, o ktorých vieme, že súvisia s kauzami, tak konkrétne sa jedná napríklad o obvinenú Jankovskú, obvineného Kičuru, áno, aj obvineného Pčolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch v kolúznej väzbe.
Tak ja sa pýtam, kvôli týmto siedmim osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom, lebo je to rýchly spôsob, ak sa jedná o poslanecký návrh, riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby? Ja si myslím, že nie. Nevyplýva z rozhodnutí ani Ústavného súdu, ani medzinárodných inštitúcií, ani Európskeho súdu pre ľudské práva, že by právna úprava, ktorá sa týka tohto inštitútu, bola v rozpore s medzinárodnými štandardmi. To vôbec nie je pravda. Právna úprava, ktorá súvisí s kolúznou väzbou, je právna úprava, voči ktorej nie sú medzinárodné námietky. Máme tu právnu úpravu, ktorá súvisí aj s preskúmavaním tohto inštitútu. Máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu, druhostupňového súdu. Spochybňujeme rozhodnutia súdov? Pretože to je sudca, ktorý rozhoduje o tom, či je osoba vo väzbe, alebo nie je vo väzbe. To nie je vyšetrovateľ, to nie je prokurátor, je to sudca. Je to sudca v rámci prvostupňového súdu a potom je to odvolací senát.
Viete veľmi dobre, že je vládny návrh zákona, v ktorom ja som pripravená sa postaviť ku kolúznej väzbe a riešiť ju, to znamená sprísniť podmienky, keď sa rozhoduje o nej. Sprísniť podmienky aj pre sudcu. Fakticky do nej vkladáme to, čo je zrejmé, že je potrebné, aby na to prihliadal sudca, a rovnako som pripravená urobiť takzvané dva režimy, ktoré teda platia aj v Českej republike, a to je takzvaný skrátený režim pre prípad takzvanej domnienky, ak sa bavíme o kolúznej väzbe, a potom je tu aj ten štandardný režim, kde neplatí, že, že sú tam hlavne skutočnosti, že už došlo ku kolúznej väzbe, ale predsa len máme tu aj štandardný režim, ktorý je dlhší ako tých pár mesiacov.
Vy tu často hovoríte o troch mesiacoch z Českej republiky, ale vytrhávate veci z kontextu, porovnávate právnu úpravu z iných krajín, ale to je úplne vytrhnutie z kontextu. Neberiete vôbec do úvahy, že máme trestný proces u nás, ktorý je komplikovaný, jednoducho vyšetrovateľ u nás musí urobiť iné úkony ako vyšetrovateľ v Českej republike. Vy nemôžete vybrať a vytrhnúť z kontextu iba nejakú časť ku takémuto kľúčovému inštitútu v rámci trestného konania. Ak chcete zmariť vyšetrovanie, áno, môžte to urobiť, tak to urobte, ale presne k tomuto cielite, chcete zmariť vyšetrovanie vo veciach, ktoré sú práve prejednávané v rámci trestného konania.
Ja som pripravená zmeniť celý Trestný poriadok. Som pripravená ho zjednodušiť a už teraz vlastne na tom pracujeme, v rámci toho je aj predbežná informácia, že ministerstvo spravodlivosti chce skrátiť celé trestné konanie. To znamená, chce zjednodušiť prácu pre vyšetrovateľov, aby sa nemuseli duplicitne robiť niektoré úkony, ale ten vyšetrovateľ ich dnes urobiť musí. On môže konať iba podľa zákona. Iba na základe toho Trestného poriadku, ktorý nám platí, tak kým ho nezmeníme a kým ho nezjednodušíme, tak on jednoducho tie úkony musí urobiť. To znamená, ak my teraz vybereme a vytrhneme z kontextu inej právnej úpravy nejaké zjednodušenie a skrátenie tých lehôt, my tým našim vyšetrovateľom nedávame šancu, aby mohli riadne prešetriť veci, ktoré majú na stole. (Reakcia z pléna.)
No proste tak to je, pán poslanec. (Zaznenie gongu. Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste sa prihlásili faktickou poznámkou...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
(Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ja som rovnako pripravená...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Hovorené súbežne s rečníčkou.) ... ak máte niečo na doplnenie.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... ja som rovnako pripravená riešiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... aj procesne lehoty, ktoré súvisia s návrhmi na prepustenie z väzby. Som pripravená sa o tom rozprávať. Môžme spresniť takéto postupy v rámci vládneho návrhu zákona, ale nie v rámci poslaneckého návrhu, ktorý takýmto spôsobom rieši naozaj razantne právnu úpravu ku kolúznej väzbe.
Pretože tu nie sú ani prechodné ustanovenia. To znamená, že všetci, ktorí sú obvinení v takejto kolúznej väzbe, budú vlastne okamžite prepustení. Nie ako je aj riešené v rámci napríklad návrhu, ktorý má vládny... ktorý, ktorý predkladám v rámci vládneho návrhu zákona. A pritom sa o nič nejedná. Veď na ďalšiu schôdzu prídeme s vládnym návrhom zákona, ktorý to rieši tak, ako je to teraz možné v rámci platnej právnej úpravy a v rámci Trestného poriadku.
Jednoducho nemôžete teraz zmeniť takto kľúčovo inštitút bez toho, aby ste o tom akokoľvek konzultovali ten postup, či je vhodný, aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je to nezodpovedné. Maríte tým účel vyšetrovania, ak to urobíte, ja vás na to upozorňujem.
A ohradzujem sa skutočne voči podmienkam, ktoré sú vo výkone väzby. Z ničoho nevyplynulo, že by sa príslušníci alebo príslušníčky správali k obvineným alebo k odsúdeným spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Ja som pripravená aj tu zmeniť právnu úpravu a uvoľniť, čo sa dá v rámci štandardov, ktoré sú nastavené.
Ale čo stýka podmienok vo väzbe, tak je pekné teraz tu vyťahovať a rozprávať, žeby sme to tam chceli mať krajšie. Aj ja to tam chcem mať krajšie. Samozrejme, že asi nečakáme, že to budú hotely. Ale, isteže, to, aký je priestor v cele, závisí aj od toho, koľko sme doteraz dali financií do väzenstva.
Doteraz to nikoho netrápilo. Koncepcia väzenstva od roku 2010 – 2020 nebola neplnená, pretože tam neboli dané prostriedky, prostriedky za vlády Fica a Pellegriniho. Tak tam tie peniaze nedali, tak tie podmienky sa nezlepšili, tak teraz nech neplačú! (Reakcia z pléna.)
No a nemohla som to (zaznenie gongu) realizovať ako štátna, pretože neboli na to prostriedky, nech sa páči. (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, naozaj vás prosím, aby ste sa prihlásili s faktickými poznámkami a neprekrikovali sa počas rozpravy.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Takže ja vás žiadam a prosím, aby ste k procesu úpravy kolúznej väzby pristúpili zodpovedne a zvážili ste aj slová, ktoré tu zaznievajú smerom k výkonu väzby, pretože je naozaj nevhodné, aby sme šírili informácie, ktoré nie sú pravdivé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.5.2021 o 9:26 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:34

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážení kolegovia, kolegyne, tu sme sa dozvedeli, že ministerka spravodlivosti je nešťastná, že chceme my niečo schváliť. Ona je nešťastná, že chceme zabrániť, aby ľudia vo väzbe zomierali, tak ona je zato nešťastná. Zato, že my toto chceme zmeniť, lebo to i kvôli jej vine ľudia zmierajú vo väzbe, nie kvôli našej, kvôli vašej, pani ministerka.
Vy ste nešťastná, že my chceme zabrániť, aby sa ľudia pokúšali spáchať samovraždy. Ale to je kvôli vám a kvôli súčasnému stavu a mali ste čas aj v predchádzajúcich vládach, aj teraz to zmeniť.
Vy ste nešťastná za to, že sa nekonajú mesiace žiadne úkony? Za to nie ste nešťastná, to vám vôbec nevadí. Vy hovoríte, že rozhoduje sudca. Ako môže sudca rozhodnúť, keď sa nevykonali žiadne úkony? A je fakt dôvodné podozrenie, že by mohol niekto ovplyvňovať tých svedkov, ale keby boli urobené úkony, vypočujú sa svedkovia, tak sa už nemá koho ovplyvňovať. Tak za toto by ste mali nešťastná byť! Že sú tam mesiace, možno aj rok, kým sa spraví nejaký úkon a týmto ľudí týrame.
Ja sa čudujem, že ste neboli nešťastná, keď sa tu lámala ústava cez koleno, keď tu nakazení a pozitívni poslanci hlasovali, aby sa zmenila ústava – vtedy ste neboli nešťastná, pani ministerka!
Vy nám idete moralizovať? Klamárka, čo nás tu klamala. Pani ministerka, mali by ste byť nešťastná pri iných veciach, nie pri tých, kde hájite, aby ľudia ďalej zomierali, aby trpeli, aby boli týraní. Za vás by sa isto postavil aj taký vodca, ako bol Stalin. Vy by ste sa tam uplatnili. Vy by ste tak mohli tie gulagy viesť a všetko, tam by ste si dokázali všetko, o čo vám ide a čo by ste chceli.
Za to by ste mali byť nešťastná, pani ministerka, že vám ľudia zomierajú a nie, že im chceme zlepšiť podmienky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:34 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:37

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani ministerka, to, ako sa rozhodne Národná rada Slovenskej republiky, ako sa rozhodne plénum Národnej rady Slovenskej republiky, vy neovplyvníte.
A to, že ste tuná na nás apelovali, moralizovali, doslova prikazovali, že sa máme správať zodpovedne, nemáme kaziť vyšetrovanie, ja vám za seba aj za svojich kolegov z hnutia REPUBLIKA môžem povedať, že my sa ako poslanci k tejto téme postavíme veľmi zodpovedne a tento návrh pani kolegyne poslankyne Hajšelovej podporíme. Pretože kolúzna väzba nie je stalinistický tábor, aby sa tam diali veci, aké sa tam dejú, a vy to budete obhajovať, že tam chcete mať krajšie, áno, chcete mať tam útulnejšie, áno, ale neboli na to finančné prostriedky, boli ste štátnou tajomníčkou, boli ste pravá ruka pani ministerky Žitňanskej a tvrdila ste, že nemáte na to nijaké, nemala ste na to kompetencie, nemala ste na to finančné prostriedky. Teraz ste ministerka spravodlivosti už viac ako rok, čo ste urobili pre to, aby sa podmienky pre osoby, ktoré sú v kolúznej väzbe, zlepšili, zhumánnili a boli znesiteľnejšie?
Myslím si, že ani vy by ste sa nechcela ocitnúť v kolúznej väzbe za takých podmienok, za akých sa tam ocitli títo siedmi občania Slovenskej republiky. Mne je srdečne jedno, či sa tá kolúzna väzba týka pána Pčolinského, pán Kičuru, pani štátnej tajomníčky Jankovskej alebo pána špeciálneho prokurátora Kováčika, je mi to úplne jedno, každý jeden tento človek má právo, aby sa s ním narábalo slušne, aby bol vyšetrovaný a všetky procesné úkony prebehli v ľudských a humánnych podmienkach. Toto nie je humánna podmienka, toto nie je ľudské!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:37 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem, ja by som to nestihol do faktickej, tak som sa prihlásil o slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:39 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pani ministerka, vašou úlohou je pripraviť legislatívny proces na úrovni vlády. Nechajte, prosím, Národnú radu autonómne rozhodovať. Iba pripomínam, že k vášmu návrhu, ak sa nemýlim, prišlo 56 pripomienok, z toho 36 zásadných. K tomuto návrhu sa, samozrejme, budete môcť vyjadriť na úrovni stanoviska vlády. Ďakujem
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:39 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka spravodlivosti, vy ste začali svoj prejav tým, že na Slovensku platí prezumpcia neviny. Pred pár dňami, keď ste sa obhajovali, aby ste neboli odvolaná, tak hlavné gro vašej obhajoby spočívalo v čítaní mien, ktoré sedia vo väzniciach, a dávali ste to do polohy prezumpcie viny. Vy ste nedávali žiadnu prezumpciu neviny. Vy ste si urobili piár na tom, že kto tam bude a kto tam nebude, a tí vaši kolegovia, ktorí mali popísané tie textíky, tak v podstate niekoľkokrát tu opakovali, Mária Kolíková, len Mária Kolíková, len Mária Kolíková je garanciou, že ľudia nepôjdu von atď. Takže to len na tú prezumpciu neviny.
Druhú otázku. Vy sa nás pýtate, teda patrí sa odpovedať, že či spochybňujeme rozhodnutia sudcov. No tak, dámy a páni, každý, kto číta noviny, a čítate tie prípady tých sudcov, ktorí sú teda pozatýkaní, tak to sú teda všetci tí sudcovia, ktorí tu takto rozhodovali? Už neni žiadny sudca, ktorý, ktorý nerozhoduje inak? To len, už ste si istí teda, že tí sudcovia, ktorí sú riešení v tých prípadoch, to je všetko to už popodchycované a všetci ostatní sudcovia, už sa nemôžeme ani len rozmýšľať nad zákonnosťou rozhodnutí niektorých?
No a potom neviem, vy ste tu včera neboli, ale predseda parlamentu ako druhý najvyšší ústavný činiteľ tu teda rozprával prípady, ako v tých vašich väzniciach, za ktoré nesiete zodpovednosť, nejaká žena dostala výkaly, dostala moč, mala to poutierať, potom ste ju poslali do druhej kobky urobiť to isté. To tu zaznelo. To znamená, vysvetlite nám to. Bolo to vymyslené, sú to vymyslené príbehy?
Ďakujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:39 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:41

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vy ste uviedla, že ste nešťastná. A viete, kvôli čomu som ja nešťastná? Že ministerstvo spravodlivosti aj napriek nášmu apelu a žiadostí, ktoré boli už minulého roka, nebolo schopné túto úpravu, s touto úpravou prísť a riešiť túto problematiku.
My sa tu teraz nebavíme len o kolúznej väzbe, ale aj o ostatných druhoch väzieb. Ani sa tu nebavíme o Jankovskej alebo o Pčolinskom, ale bavíme sa tu o 1 800, vyše 1 800 ľudí, ktorí sú väzobne stíhaní. Ja viem, že všetci o nich nevieme, neni to medializované, ani spoločnosť o nich nevie. A títo ľudia sú väzobne stíhaní a čakajú na to, kým môžu predstúpiť pred spravodlivý súd a dostať buď spravodlivý trest, alebo oslobodenie.
Pani ministerka, pri všetkej úcte, hovoríte o komplikovanom trestnom konaní. Áno, je to pravda. Ale vy ste neprišla dnes na ministerstvo, ani v roku 2020, vy ste bola niekoľko rokov štátna tajomníčka a ja nechápem, keďže viete, že aký je komplikovaný Trestný poriadok, resp. trestné konanie, upozorňovali nás na to aj, či sa to týka SPT, Slovenská advokátska komora – prečo ste sa tomu už nevenovali predtým? O čom tu hovoríte, že my, my chceme prepustiť tu nejaké exponované osoby?
A čo sa týka prechodných ustanovení, pani ministerka, poznáte legislatívny proces v rámci zákonných, á, zákonného schvaľovania a my sme teraz v prvom čítaní. Medzi prvým čítaním a druhým čítaním prichádzajú rôzne pozmeňovacie návrhy, doplňujúce návrhy a toto určite máme v pláne, upraviť aj prechodné ustanovenie. A vy to dobre viete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 9:41 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video