32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:41 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:36

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko k tomu, čo bolo povedané v rozprave. Situácia v predškolských zariadeniach vo veľkých mestách, ale správne bolo povedané, že nielen vo veľkých mestách, ale v mnohých samosprávach je veľmi kritická čo do počtu, čo do počtu miest pre deti v škôlke.
Treba povedať, že tento zákon prijala už bývalá vláda. Aj vtedy, keď bol prijímaný, bol súhlas vlastne asi naprieč politickým spektrom. Bol to naprieč všetkými odbornými, myslím si, že organizáciami, ktoré, ktoré pracujú v tejto oblasti, bol prijatý veľmi kladne, pretože, pretože to povinné predškolské zaškolenie je veľmi, veľmi z mnohých dôvodov, o ktorých hovorila pani kolegyňa Šofranko, dôležité pre, pre tie deti, ktoré potom prichádzajú na základné školy.
Treba ale povedať, že zákon určil účinnosť od 1. januára 2021 a medzitým prebehli parlamentné voľby, medzitým prebehla pandémia COVID-u, tak mnohé samosprávy naozaj z objektívnych príčin nevedeli zabezpečiť také množstvo miest v škôlkach, ktoré sú momentálne potrebné. Treba ale jasne povedať, že, že miest v škôlkach pre predškolákov je dosť. Ide o to, že keby sme nerozšírili, tak ako to navrhujú páni poslanci, počet, počet práve o tieto nesieťové škôlky, tak by vypadli tie mladšie deti zo škô... z predškolských zariadení, čo by bol veľký problém, pretože ako pani kolegyňa Šofranko hovorila, ide o cez 3 000 detí. Čiže to nie je, to nie je malý počet.
Treba ale trošku možno aj kriticky poznamenať smerom k niektorým, hovorím, veľmi často boli objektívne dôvody, ale mne zo samosprávy prichádzali aj, aj také spätné väzby, že, že veď to každý počíta s tým, že sa tá účinnosť posunie. Tým chcem pochváliť v podstate ministra školstva, že sa rozhodol, existovala totiž veľmi ľahká cesta, posunúť účinnosť toho zákona o rok, o dva a tým podľa mňa by sa tlačil len problém v podstate, by sme ten problém tlačili pred sebou.
Takže vďaka nesieťovým škôlkam alebo vďaka nesieťovým predprimárnym zariadeniam v podstate teraz na tri roky vieme vyrobiť prechodné obdobie, v ktorom tieto deti vieme umiestniť do nesieťových, do nesieťových škôlok, a následne musí v podstate štát v spolupráci so samosprávou urobiť všetko preto, aby bolo dostatok miest v sieťových škôlkach.
Tým ale chcem veľmi jasne povedať, lebo som v úzkej spolupráci s nesieťovými škôlkami, že keď hovoríme nesieťové, nehovorím o nejakých nekvalitných škôlkach. Áno, správne pani poslankyňa Šofranko povedala, že to sú škôlky, ktoré spĺňajú všetko, ináč by do toho registra, ktorý navrhujú poslanci, zapísané byť nemohli. Čiže spĺňajú dnes všetky, všetky podmienky, ktoré majú aj škôlky zaradené v sieti.
Takže ďakujem veľmi pekne kolegom z výboru, že dali tento návrh. Je to návrh, ktorý prichádza o päť minút dvanásť, ale vie ešte riešiť situáciu.
A ešte, pán, pán poslanec, vy ste sa pýtali na to, na čom vám odpovedal pán predsedajú... predseda výboru. Ono to bude takmer identické ako pri základných školách, kde sú školské obvody. Toto budú spádové obvody pri škôlkach, kde dieťa, jednoducho pokiaľ býva v tom školskom obvode alebo v spádovom obvode, musí byť prijaté do tej materskej školy. Ale rodič si môže vybrať akúkoľvek inú, ak mu ho tam príjmu, tak je to v poriadku. Ináč ale musí byť prijaté tam, kde má trvalý pobyt. Ale sú presne deti, ktoré z rôznych príčin ten trvalý pobyt nemajú, a práve len o tieto deti sa postará v podstate tá, tá štátna správa tým, že im určí miesto, kde budú vykonávať tú svoju povinnú, to povinné predprimárne vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
To hlasovanie...

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Ó, pardon...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
... vás poprosím, pani spravodajkyňa.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Áno, takže, takže v rozprave vystú... pardon, hlasovať budeme dnes o 17.00 hod. o návrhu tohto...
===
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 15:36 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:41

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý vznikol ako kompromis štyroch koaličných strán a občianskych združení, či Ministerstva pôdohospodárstva. Zákonom chceme zlepšiť podmienky držania a chovu psov. Sme presvedčení o tom, že psa by mal mať iba človek, ktorý má na to vytvorené podmienky a nie každý. V rámci legislatívy máme druhú najhoršiu legislatívu v rámci Európskej únie po Rumunsku, ktorá sa týka tejto oblasti. Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov sa na Slovensku trávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť je potrebná zmena myslenia, ale aj zákona. Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania. Držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a spoločenského života zvieraťa akým je pes a vedie k frustrácii zvieraťa. Dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie, to znamená, hryzenie si vlastných častí tela. Držanie psa na reťazi potláča aj jeho etologické potreby.
Pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa ako prvý do ústnej rozpravy, kde potom predvediem aj dvoje pozmeňujúce návrhy, ktoré vznikli ešte ako neskorší kompromis s občianskymi združeniami a združeniami, ktoré sa zaoberajú. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:41 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:42

Ján Krošlák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 725 z 5. mája 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 307 z 10. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 121 zo 14. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne: O bodoch 2 až 9 a 11 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. O bodoch 1 a 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 130 zo dňa 15. júna 2021. V citovanom uznesení ma poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušným ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 15:42 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:45

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako som spomínal, pripravili sme dvoje pozmeňujúce návrhy. V krátkosti vám vysvetlím a potom vám ich prečítam. Prvý sa týka pozmeňujúci návrh výnimiek, ktoré vkladáme do života, teda do zákona. Týka sa krátkodobého držania psov kedy je možné toho psa krátkodobo držať. Potom sú tam výnimky, ak ide o psov Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, ktoré potrebujú tento základný výcvik. Potom je tam čiastočné a krátkodobé uväzovanie psa po dobu jeho čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo ošetrovania. Viac je popísané priamo v pozmeňujúcom návrhu a správe. Ďalej znižujeme v našom pozmeňujúcom návrhu dobu z 90 na 45 dní pokiaľ sa pes dostane do karanténnej stanice a ...k adopcii to trvá to 90 dní. Ale po odbornej diskusii sme zistili a s ministerstvom sa dohodli, že stačí 45 dní a pevne veríme tomu, že automaticky tým pomôžeme rýchlejšie sa psom dostať k ich budúcim majiteľov, prečo sme nevideli dôvod, aby 90 dní museli trčať alebo byť uzavretí v karanténnej stanici. Neskôr sa ešte jedná v pozmeňujúcom návrhu o transpozíciu smernice Európskej únie, kde sa jedná ohľadne zjednodušenia podmienok prekladov ohľadne chovu psov. A môj druhý pozmeňujúci návrh je, teda sa týka iba legislatívnej technickej úpravy. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúce návrhy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jarmily Halgašovej, Miriam Šutekovej, Jaroslava Karahutu k návrhu poslancov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov sa dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie: „1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v chovnom zariadení, vrátane domácnosti, chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držania nebezpečného psa; 106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, a ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazanie služobného psa 106cb) alebo psa určeného na osobitný účel 106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca až 106cc znejú:
„106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov." ."
2. V čl. 1 bod 6 znie: „6. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie: „§ 54k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022.
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. januára 2024.".".
3. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„ČI. III
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení takto: "V § 23a odsek 16 znie:
„(16) Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu musia byť predložené spolu s ich prekladom do štátneho jazyka a v písomnej forme. Osvedčený preklad osvedčenia alebo dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu môže štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora vyžadovať, ak
a) správnosť alebo úplnosť prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce 19 príslušných orgánov a
b) má pochybnosti o jeho pravosti." .".
V súvislosti s vložením nového článku sa v názve zákona slová „ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov" nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
4. V čl. III sa slová „od 1. júla 2021" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2022".
A súčasne navrhujeme vyňať body 2, 7 a 11 časti IV spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
To bol prvý pozmeňujúci návrh.
A je ten druhý, ten legislatívno-technický. Ide o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov sa dopĺňa takto: V čl. 1 bod 4 znie: „4. V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. 1) sa slová „alebo 4" nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 písm. a) až h)"."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:45 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolega Tomáš Šudík, za prednesenie aj týchto návrhov a vôbec celkove za túto iniciatívu. Si myslím, že je veľmi dôležité, že krok za krokom sa venujeme problematike ochrane zvierat. Tento návrh je jeden zo série. Samozrejme máme ešte pripravené ďalšie kroky. Je to boj proti množiarom psov a taktiež aj súvisiaci, súvisiace kroky, ktoré sú potrebné so znižovaním počtu psov a mačiek. Takže nejaký príprava štátneho kastračného programu. Takže verím, že tento návrh zákona bude mať podporu a budeme môcť aj takto prezentovať to čo je v normálnych spoločnostiach bežné, ochrana psov a spoločenských zvierat. Takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:54 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... ochrana psov a spoločenských zvierat žije. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve, kde bývam chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi pozorujem obrovské trápenie už asi piateho psíka v poradí. Pes skuvíňa, nemá budú aj dobrom aj v zlom počasí sa strápi. Niekoľkokrát som susedov upozornila, nepomohlo. Návrh zákona je prostriedkom na umravnenie takýchto chovateľov psov, ktorí si lásku k zvieraťu predstavujú uviazaním psa na reťazi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve kde bývam chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi. Pozoruje....
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán kolega, zareagujem na tvoje vystúpenie a prečítam ti niektoré maily alebo správy, ktoré som dostal. Neviem akoby som mal ani odpovedať, možno ty zareaguješ a odpovieš na ne za mňa. Si na vidieku, hlavne sa to týka toho, hlavne sa veľa pýtajú turisti a rodičia, ktorí chodia s deťmi na bicykloch, kde veľakrát, keď pes neuviazaný preskočí schátralý drevený plot, pohryzie dieťa, prípadne ho ledva ubránia, že akosi predstavujeme toto. Kto bude nahrádzať škody. Prípadne tí majitelia, čo mi píšu. Skúsim. Nemám peniaze na to, aby som opravil plot, radšej ho zabijem motykou. Toto bude lepšie pre toho psa? Môj pes neni na reťazi, má široký obojok, ale je agresívny a bojím sa, že niekoho pohryzie. To mi píše jeden z tých ľudí, čo im na toto odpovieme. Čo je krátkodobo a čo je dlhodobo. Kto mi dokáže, že neni uviazaný len 10 minút a že tam bude celý deň. Kto to bude striehnuť? Si myslíte, že tento zákon je vykonateľný. Ďalší. Môžem ho zabiť ak vidím, že mi ide napadnúť dcéru, s ktorou sa bicyklujem? Čo mám povedať tomuto, áno vytiahnite pištoľ, zastreľte ho alebo nie nechajte ho pohrýzť, lebo majiteľ toho zvieraťa je nezodpovedný a nespravil si plot ako má, alebo nemal na to peniaze ako má. Čo odpovedať týmto ľuďom. Aká má byť veľká voliéra, keď má byť na reťazi. Ja mám 1x1 meter. Porušujem týmto zákon. Bude mu lepšie vo voliére, ktorá má 1x1 meter alebo prijmete ďalší zákon. To sú spustu takýchto otázok. Pán kolega ja by som bol rád, keby ste mi aspoň zopár odpovedal, nech to tí ľudia počujú. Lebo ja fakt neviem, čo im mám na to odpovedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pán poslanec, sme si zvykli, že na na Slovensku sú písané zákony úplne nejasne, aby sa v nich dalo kľučkovať a presne aj v tomto zákone vidím, že aj v tom vašom pozmeňováku bolo by treba upresniť niektoré pojmy ak by to išlo do nejakej trestnoprávnej roviny, aby sa dalo o to aj oprieť. Pretože ak tento zákon pôjde napríklad na Ústavný súd, tak nemôže v žiadnom prípade prejsť, pretože treba si tam riadne definovať niektoré veci. Čo to je krátka reťaz napríklad. Čo to je nevyhnutný čas. Hej, že napríklad priviazanie psa na nevyhnutný čas. Kto určí, či to bol nevyhnutný čas alebo to nebol. Ďalšia vec ak ide o mimoriadne nebezpečného psa, kto určí alebo, kto povie, že ten pes je naozaj nebezpečný, pretože je to taký skôr subjektívny pohľad. Pre niekoho to nebezpečný pes je, pre niekoho nebezpečný pes nie je. Čiže podľa mňa tieto výrazy by tam bolo potrebné nejako doplniť alebo nejako to ohraničiť, aby v prípade riešenia nejakého takéhoto problému, aby sa tí ľudia vedeli o ten zákon aj oprieť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:57 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video