32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:38 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:38

Alexandra Pivková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu poslancov Národnej rady k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja vám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít a územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
===== návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle, preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:38 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto novela zákona radí medzi nové subjekty územnej spolupráce tie, ktoré vymenovala kolegynka Marcinková aj kolegynka Pivková, na tejto prebiehajúcej schôdzi sme taktiež mali novelu zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, prijímateľmi podpory v najmenej rozvinutých okresoch sú taktiež subjekty územnej spolupráce, čiže v rámci najmenej rozvinutých okresov sa tou novelou zákona taktiež rozšíria prijímatelia pomoci. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:41 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela vyzdvihnúť túto novelu zákona, že zaraďuje ďalšie organizácie, ktoré budú môcť čerpať finančné prostriedky, hlavne Červený kríž, registrované cirkvi, alebo náboženské spoločnosti, sociálne podniky, rôzne, teraz spomenula vlastne v pozmeňovacom návrhu aj pani kolegyňa ďalšie subjekty. Ja verím, že vďaka tejto zmene bude možné poskytovať i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú k prosperu regionálneho rozvoja na Slovensku. V sobotu som bola na veľkej konferencii v Poľsku a tam sme skutočne mohli vidieť ako Poliaci dokážu čerpať finančné prostriedky. Ja verím, že sa poučíme a budeme rovnako rýchlo a bez administratívnych a byrokratických prekážok čerpať finančné prostriedky, ktoré máme a bolo by škoda, keby sme ich museli vracať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:42 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:43

Ján Blcháč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ferenčáka, Jána Blcháča k predmetnému návrhu zákona a odôvodňujem to nasledovne. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania znenia predkladaného návrhu zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vypúšťa z § 13 ods. 1 písm. k) zákona o podpore regionálneho rozvoja, v ustanovení § 13 stanovuje ktoré subjekty môžu byť financované investícií dotáciou na projekt na podporu regionálneho rozvoja. Vo všeobecnosti sa jedná o subjekty, ktoré charakterizuje neziskovosť a výkon činnosti vo verejnom záujme. Písmeno k) navrhuje medzi tieto subjekty zaradiť i "právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti."
Pri takto všeobecne vymedzených právnických osobách vzniká riziko, že právna úprava umožní vytvárať zisk súkromným obchodným spoločnostiam zo štátnych dotácií, ktoré sú určené na regionálny rozvoj. Navyše pojem odvodzuje svoju "právnu subjektivitu", nevychádza z právneho poriadku Slovenskej republiky, pri právnických osobách je možné rýchla zmena vlastníctva a tým aj prechod financií a činností. Pokiaľ chce podnikateľ podporiť na účely dotácií na regionálny rozvoj registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, toto mu umožňuje už písmeno j).
Preto mi dovoľte aj v náväznosti na predchádzajúci pozmeňovací návrh, aby som v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predkladáme teda pozmeňovací návrh k zákonu, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. K predmetnému návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
V čl. 1 § 13 ods. 1 sa vypúšťa písm. k).
V prípade, že budú doplnené ďalšie písmená, premenujú sa abecedne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:47

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v stručnosti uviedol druhé čítanie poslaneckej novely zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Novela zákona prináša zmenu podmienok, za ktorých je poskytovaný príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti ako aj jeho výšku tak, aby teda tá výška bola vyššia, to znamená z 542 eur ideme na 830, respektíve aby tie podmienky boli jednoduchšie. Toľko na úvod, viac poviem potom v rozprave, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:47 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:49

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 509) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 115 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 14:49 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:51

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak teda vážené dámy, vážení páni, dovoľte ešte raz, aby som v stručnosti uviedol novelu zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. V prvom čítaní, keď zákon odôvodňovala moja spolupredkladateľka Janka Žitňanská, dotkla sa toho, že zákon predkladáme okrem iného aj kvôli tomu, aby sme zrovnoprávnili podmienky pre deti, ktoré sa narodia do rodín, v ktorých potom vyrastajú, s podmienkami pre deti, ktoré to šťastie nemajú, teda nachádzajú sa v náhradnej starostlivosti alebo budú sa nachádzať v náhradnej starostlivosti. Chcem ešte uviesť jeden dôvod alebo iný pohľad na to, že prečo sme sa rozhodli tento, s touto novelou prísť. Na to mi dovoľte, aby som citoval krátky citát zo správy občianskeho združenia Návrat z roku 2012. Správa sa volá Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989 a ten citát znie takto:
Kedy a ako len mohlo napadnúť sociálnu bytosť ako je človek umiestňovať deti do sirotincov alebo detských domovov. Muselo sa tak diať v momente rozpadu rodinnej väzby, ktorú niekto nemohol alebo nechcel nahradiť. Či už to násilie spôsobil spoločenský tlak, ľudské zlyhanie, zhoda náhod, výsledkom bola a dodnes je ľudská tragédia, ktorá poznačila osud každého človeka, ktorý nevyrastal v rodine. Toľko z citátu teda zo správy občianskeho združenia Návrat, ktoré sa teda veľkou mierou zaslúžilo o to, aby čo najviac detí z detských domovov alebo teda čo najviac detí do detských domovov nešlo, respektíve bolo premiestnených do náhradnej starostlivosti, kde teda aspoň vzniká dojem a častokrát aj tá rodina funguje ako by mala. Táto spoločnosť sa v nejakom čase rozhodla aj vďaka teda Návratu, že je lepšie vychovávať deti, ktoré prišli o rodičov v rodinách, aj keď sú teda náhradné, profesionálne napríklad, poďme sa pozrieť na to, ako to v súčasnosti vyzerá.
V roku 2015 bolo v náhradnej starostlivosti mimo teda detských domovov 8900 detí, v roku 2019 je to 8700 detí. To znamená, že je tam mierny pokles. Čo sa týka detských domovov, tak v roku 2015 tam bolo 4622 detí, v roku 2019 je to cca 4900 detí. To znamená, že je tam nárast a toto je presne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli, aj ten dôvod, prečo sme sa rozhodli s touto novelou prísť. Je teda pre nás dôležité, aby sme zvýhodňovali ako sa dá aj takúto náhradnú starostlivosť, pretože rovnako ako Návrat, o. z. sme presvedčení o tom, že teda náhradná starostlivosť, osobná náhradná starostlivosť v rodinách je lepšia ako vychovávať deti v detskom domove. Takže jedným z tých spôsobov ako podporovať túto náhradnú starostlivosť je samozrejme aj zjednodušiť podmienky, za ktorých je možné získať jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, respektíve zmeniť jeho výšku. Novela teda prináša dve základné zmeny a teda prichádza so zmenou podmienok, za ktorých je možné získať tento jednorazový príspevok a mení teda súčasne platné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že podmienkou pre získanie takéhoto príspevku pre dieťa zvereného do náhradnej starostlivosti je umiestnenie takéhoto dieťaťa do náhradnej starostlivosti do veku 6 mesiacov, toto v bežných podmienkach sa niekedy, respektíve často nedá stihnúť, pretože ten proces schvaľovania a administratívy je náročný, preto viacero takýchto detí, respektíve náhradných rodín takýto príspevok nedostalo, čiže to je jedna zmena a tá druhá zmena je zmena výšky príspevku, ktorý dneska predstavuje sumu 542 eur a my prinášame zmenu, kedy zrovnoprávňujeme tú výšku toho príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti s príspevkom pri narodení dieťaťa. To znamená, že ...

===== rodín takýto príspevok nedostalo, čiže to je jedna zmena, a tá druhá zmena je zmena výšky príspevku a kedy dneska predstavuje sumu 542 eur a my prinášame zmenu, kedy zrovnoprávňujeme tú výšku toho príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti s príspevkom pri narodení dieťaťa. To znamená, že tá výška by sa zmenila z 542 na 830 eur. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť, ak teda bude schválený, 1. augusta 2021, a teda uvedomujeme si, že štátny rozpočet je napätý a dlh stúpa, preto mi dovoľte, aby som vás informoval o tom teda, že aký bude vplyv na štátny rozpočet. V roku 2021 predpokladáme sumu zhruba 86 tis. eur, že by teda to bolo naviac a pre ďalšie roky 2022 a ďalšie teda je to suma cca 300 tis. eur naviac oproti, oproti súčasnému stavu. To znamená, že nijakým zvlášť veľkým spôsobom to štátny rozpočet nezaťaží, na druhej strane tým rodinám, resp. tým deťom to môže veľmi pomôcť. Toľko odo mňa, v prípade akýchkoľvek otázok samozrejme radi odpovieme a chcem vás poprosiť o vyjadrenie podpory tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:51 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:56

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať predkladateľom tohto zákona, špeciálne Tomášovi Lehotskému, kolegovi za to, že ste takýto zákon predložili. Viem o tomto znevýhodnení a je mi to veľmi ľúto, že takto dlhé roky to fungovalo na Slovensku a som veľmi rád, že naša koalícia sa aj takúto neprávosť rozhodla vyrovnať a myslím si, že to veľmi pomôže, aby vlastne sa nebáli toho. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:56 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa tiež len chcela veľmi poďakovať predkladateľom a vyjadriť presvedčenie, že aj s pani kolegyňou Žitňanskou budeme naďalej aj v nadväznosti na tento návrh zákona podporovať náhradné rodiny a procesy s tým súvisiace. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:57 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:58

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v úvodnom slove krátko pripomenúť a uviesť tento návrh zákona, ktorého cieľom je pomáhať rodičom a deťom, alebo teda pomáhať rodičom s umiestnením detí do predprimárneho zariadenia v súvislosti s povinným predprimárnym zariadením, povinným vzdelávaním, ktoré vlastne už bolo prijaté, myslím, v roku 2019 ako povinné a my sa teda snažíme jednou konkrétnou, relatívne drobnou vecou pomôcť rodičom, pomôcť deťom, ale pomôcť aj samosprávam, aby tie deti, ktoré si majú plniť tú povinnú predškolskú výchovu, aby mali dostatok miest, resp. ak ich rodičia zverili do starostlivosti v týchto tzv. nesieťových zariadeniach, ktoré tiež majú nejaký, nejaký konkrétny rámec tak, aby pri splnení stanovených podmienok, ktoré stu stanovujeme v tejto novele tak, aby ich tam mohli nechať aj ten posledný rok pred nastúpením do školy.
Tento návrh zákona vznikol v takej úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, ale takisto aj so zástupcami sieťových zariadení, takých tých klasických materských škôlok, a treba povedať, že vlastne tým rozširujeme paletu možností pre rodičov, ktorí majú možnosť tú povinnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovať, alebo ich deti majú možnosť absolvovať, či teda v sieťových zariadeniach verejných, štátnych, alebo cirkevných, alebo súkromných, alebo potom teda aj v týchto nesieťových, a takisto aj formou individuálneho, čiže tzv. domáceho vzdelávania. Túto oblasť tiež trochu precizujeme v tomto, v tejto novele. Rodina a škola sa musia a môžu dopĺňať. Je potrebné, aby sme budovali nejakú komunikáciu, dôveru medzi týmito oblasťami, aby štát, teda školy dôverovali rodičom, lebo sú to tí prví v živote detí, ktorí sú zodpovední za ich výchovu a ich vzdelávanie a takisto, aby rodičia dôverovali školám a školských zariadeniam, aby podľa možnosti v čím väčšej slobode a zodpovednosti si mohli vybrať ten svoj poklad, tie svoje deti komu zveria, akým spôsobom budú vychované a vzdelávané.
Pripomeniem len to, že v tomto zákone teda sa rieši najmä zriadenie tzv. registra týchto nesieťových zariadení, teda tých zariadení, ktoré spĺňajú tieto podmienky stanovené zákonom a rodičia môžu tam svoje deti zveriť a takisto aj formu individuálneho vzdelávania. Zatiaľ ďakujem pekne a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:58 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video