32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:14 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci za slovo. Naozaj môžem potvrdiť, že predložený návrh novely zákona pomerne, by som povedal, veľmi jednoznačne bol kvitovaný aj vo výbore pre vzdelávanie, vetu, mládež a šport Slovenskej republiky, kde sme pomerne dlho o ňom mohli diskutovať, a naozaj či už tie poznámky, ktoré máme z odboru legislatívy a aproximácie práva, ktoré sú v spoločnej správe, návrh precizujú, ale predsa len si myslím, že tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré tu boli predložené pánom poslancom Blacháčom, jednoznačne majú za cieľ podporiť kvalitné, aj keď nesieťové zariadenia s cieľom ich uviesť do registra, a potom, samozrejme, aby aj spĺňali všetky atribúty predprimárneho vzdelávania tak, ako sú v zákone stanovené. Nemám nič proti, osobne proti týmto trom pozmeňovacím návrhom, zdajú sa mi dobré. Aj pán poslanec Ferenčák, aj pán poslanec Blcháč konzultovali so mnou tie pozmeňujúce návrhy. Naozaj, či už tá kompetencia dnes okresného úradu buď do budúcnosti regionálneho školského úradu, alebo aj pôsobnosť ministerstva školstva, kde vlastne dávame väčšiu právomoc ministerstvu školstva v prípade registrácie nesieťových zariadení, môže predmetnému návrhu zákona len pomôcť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:14 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem dvom predrečníkom za faktické poznámky. Nebolo iným zámerom, nás ako predkladateľov tohoto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v tých troch bodoch, ako ten, ktorým je len skvalitnenie tejto právnej úpravy, a skôr tej v tej oblasti takého, by som povedal, poriadku, alebo aby boli všetky detaily nejakým spôsobom ošetrené. Samozrejme, že je vec pléna, ako sa s týmto návrhom vysporiada.
A stretávame sa v praxi, v školskej praxi mnohokrát s rôznymi situáciami, či sú to už materské školy, alebo aj základné školy, kedy dochádza k určitým takým kvalitatívnym pochybeniam, nazvime to a cieľom tohto návrhu bolo vyhnúť sa dopredu, aj keď je to dočasná záležitosť, ako pán predkladateľ správne poznamenal, vyhnúť sa nejakým možným problémom a ponechať tú kompetenciu, aj tieto zariadenia dočasného charakteru, zariadenia predprimárneho vzdelávania podrobiť kontrole tých inštitúcií alebo tých úradov, ktoré do toho majú čo povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:16 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:18

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda výboru, ja som chcel faktickou na vás reagovať, len ste sa neprihlásili do rozpravy. Mňa by zaujímal iba jeden bod v čl. I, ak to máte otvorené, a je to dvad... bod č. 21 a citujem: „Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré...“ Potom je tam po a) po b).
A chcem by som sa opýtať, že či teda napríklad okresný úrad alebo nejaký orgán určí direktívne rodičom, že z dôvodu kapacity ktorú škôlku majú navštevovať, že ak by išlo o nejaký okres, že či by to potom nebolo aj pre tých rodičov náročné, ak by museli dochádzať tie deti niekde inde do školy. Iba tak, že či im to direktívne určí a že či ten, či ten rodič bude môcť odmietnuť plnenie tej, toho predprimárneho vzdelávania v tej danej škôlke a bude si môcť napríklad vybrať súkromné zariadenie. Iba to by som sa chcel celé spýtať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:18 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega, za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam na odseky, ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to.
Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre.
Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:20

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za odpoveď a dúfam, že či už na výbore, alebo potom aj osobne sa o tom porozprávame, aby sme si to ujasnili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:20 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:20

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie detí od 5 rokov, počnúc školských rokom 2021/2022, a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy, je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku k 31. augustu 2021, musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí, môže prísť o detské prídavky. Samozrejme, nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže pokračo... môže mať ešte rok pokračovanie.
Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie, mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité – a vďakabohu –, že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru ’21 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti.
Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti, v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika a práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register, zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré zriaďo... kde zriaďovateľ predloží
1. Rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možnože odpoviem aj niekomu na otázku, takže priestory sú vyhovujúce.
2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje, ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať, a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri, poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole.
Po druhé takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.
Po štvrté toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať.
Po piate zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie poskytuje... vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do ’24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál, jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie.
Po šieste tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachová, zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces.
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021, sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj. Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto, týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:20 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Tak v Bratislave, v Košiciach, ale aj v iných väčších mestách je problém s množstvom umiestnenia detí v materských školách, pretože ako bola tá pôrodnosť niekedy vyššia, materské školy fungovali. Následne sa materské školy porušili, pretože pôrodnosť klesla. Teraz máme opäť taký boom, čiže tých detí je stále viacej. Naozaj tie deti nie je kde umiestňovať a tie škôlky, ktoré boli niekedy otvorené, sú momentálne zatvorené alebo už sú tam rôzne centrá a neslúžia ako materská škola. Čiže podľa mňa do budúcna tento istý problém bude aj so základnými školami.
A poslednú iba jednu otázku, pani kolegyňa na vás, či ste tento zákon riešili aj so Štátnou školskou inšpekciou, pretože Štátnej školskej inšpekcii vlastne narastú priestory, alebo teda škôlky, ktoré by do budúcna mohla kontrolovať.
Iba toľko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Šofranko, veľmi pekne ďakujem za tvoj prejav aj za možnosť podieľať sa na tejto zmene školského zákona. Som osobne presvedčený, že posúva slovenské škôlky kupredu a hlavne vytvára oveľa, oveľa lepšie podmienky, než sme tu mali doteraz pre individuálne vzdelávanie. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi, my sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:32

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko chcem reagovať na veci, ktoré zazneli v rozprave. Jedna z nich teda bolo, bol pozmeňujúci návrh pánov poslancov Ferenčáka a Blcháča. Ja vás chcem tak pozvať k rokovaniu. Bude, 245 bude novelizovaná komplexnejšie, pravdepodobne v septembri. To znamená, že ak tie veci si nejak ujasníme aj možno v komunikácii s legislatívou ministerstva, tak niečo z toho návrhu alebo aj celý ten návrh môžme tam zapracovať, či už vo forme, že sa to pridá k tomu vládnemu, alebo vy by ste potom podali po dohode v druhom čítaní. Čiže sadnime si, prejdime si to. To je prvá ponuka, aby sme naozaj dosiahli to, čo ste avizovali, podľa možnosti čím väčšiu kvalitu.
Jemná odbočka od toho k tej školskej inšpekcii, ktorá by teda mala tiež zabezpečiť to kontrolovanie tej kvality. Treba povedať, že pri tejto novele nejde o nejaké enormné množstvo v porovnaní s tými doterajšími sieťovými zariadeniami, že tu naozaj preto hovorím, že drobná novela nielen ako obsahovo počtom paragrafov alebo tak, lebo zas nie je až taká drobná v tomto slova zmysle, nie sú tam nejaké dva paragrafy alebo dve vetičky, ale že sa týka len pomerne malej skupiny, zvlášť aj v tých veľkých mestách. Takže tá školská inšpekcia, myslím, že jej to nenarastie tak enormne, že by teraz zanedbávala kontrolu kvality.
A odpoveď na vašu otázku. Pozrel som si ten § 59a v tom doterajšom teda znení plnom. Tak tie prvé tri odseky, na ktoré sa odvoláva, hovoria, že... alebo teda ten pôvodný štvrtý odsek, ktorý novelizujeme, reaguje práve na to, že keď dieťa nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, no tak niekto musí určiť, keďže nemá spádovú škôlku, lebo nemá trvalý pobyt v SR, tak to niekto musí určiť. A my to novelizujeme ešte, že určí, určí ten orgán miestnej štátnej správy to miesto pre dieťa, ak to nespĺňa tie paragrafy 1 až 3. A tam vám dávam do pozornosti, môžte si to pozrieť a bude vám to jasné, nechcem to čítať úplne celé, ale je tam napísané, že povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupcovia zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Čiže tam nejde o nejaké, že niekto bez súhlasu rodičov, dokonca proti súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov určí dieťaťu nejakú inú škôlku. V tých ďalších odsekoch je to také, že môže aj v inej obci, ak ho tam príjmu, riaditeľ toho zariadenia, akurát majú povinnosť informovať o tom, že teda ho prijali do inej škôlky. Čiže ak by nastali problémy, že by ho tí rodičia nevedeli umiestniť, tak vlastne ten orgán štátnej správy pomôže a určí tomu dieťaťu teda, kde by ho mali zobrať. Takže je to pomoc. Nie je to nejaké obmedzenie toho práva zákonných zástupcov. Ale hovorím § 59a v tom pôvodnom znení, tie odseky 1 až 3, ak si pozriete, tak to bude úplne zrejmé, tak ako som si to aj ja ujasnil.
Takže vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu, korektnú. Ja so vždy rád ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že tieto diskusie o školstve naozaj vidieť, že sa snažíme byť ľudia vzdelaní a pristupovať k tomu racionálne a nájsť, nájsť nejaké riešenia, ktoré sú dobré nie pre nás len politicky tuto, ale pre školstvo, pre deti, pre rodičov, pre samosprávy.
Chcem poďakovať spolu predkladateľom pani poslankyni Šofranko, pánu poslancovi Slobodovi, ale aj pani spravodajkyni Leščákovej, ktorá tiež mala, mala dobré pripomienky, ale takisto aj zástupcom opozície aj z výboru pánu poslancovi Habánikovi, Kotlebovi aj pánu Blcháčovi, ktorý teda nie je z výboru, ale mal k tomu poznámky.
A prosím vás o podporu pri, pri hlasovaní, ktoré určí asi pani spravodajkyňa, kedy bude, ale predpokladám, že o 17.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video