32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:05 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:01

Viera Leščáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) znie nasledovne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 5. mája 2021 č. 723 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviska od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 304 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 195 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 99 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 84 zo 14. júna 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne a s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 uznesením č. 94. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru. Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

22.6.2021 o 15:01 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:05

Ján Blcháč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, by som predniesol pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Jána Ferenčáka, Jána Blcháča. Najskôr by som predniesol odôvodnenie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má tri časti, takže odôvodnenie prvej časti znie:
Predkladateľ vo svojom návrhu opomenul zákonné kompetencie orgánov miestnej štátnej správy. Pri posudzovaní žiadosti zriaďovateľa o zápis do registra predkladateľ uvažuje s odborným posúdením žiadosti kompetentného orgánu na regionálnej úrovni so znalosťou miestnych pomerov v oblasti školstva. Navrhujeme preto, aby zriaďovateľ predložil v rámci žiadosti o zapísanie do registra aj súhlas zo strany miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktorý v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, okrem iného kontroluje aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania vo svojej územnej pôsobnosti.
V druhej časti návrhu, druhú časť návrhu odôvodňujeme nasledovne: Cieľom tohto návrhu na doplnenie je, aby sa do registra dostali iba kvalitné zariadenia, ktoré budú po odbornej stránke schopné poskytovať kvalitné, povinné predprimárne vzdelávanie a s tým súvisiacu primeranú starostlivosť. V zmysle predkladateľov navrhovaného nového § 161e ods. 3 totiž vyplýva, že ministerstvo automaticky zapíše do registra každého zriaďovateľa, ktorý o zápis požiada. V nadväznosti na nami navrhované doplnenie z predošlého bodu navrhujeme preto, doplniť v § 161e nový ods. 4, ktorý ministerstvu dáva možnosť požiadať zriaďovateľa o ďalšie doklady, ak má pochybnosti o odbornej spôsobilosti konkrétneho zriaďovateľa. Zároveň sa takýmto doplnením jasne upravuje spôsob ako má ministerstvo postupovať v prípade, že zriaďovateľa toho registra odmietnu zapísať. Pri aktuálnom znení totiž takýto postup nie je stanovený.
A k tretej časti návrhu, tá je odôvodnená nasledovne: Cieľom je jasne zadefinovať konsekvenčný mechanizmus. Z aktuálneho znenia návrhu totiž vyplýva, že každý zriaďovateľ zapísaný do registra bude poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie automaticky na dobu určitú, a to do konca roku 2024. Vyradenie prijatého subjektu z registra poskytovateľov a v opodstatnených prípadoch v právnej úprave absentuje. Ak z návrhu vyplýva, že výkon činnosti zriaďovateľa počas poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania kontroluje štátna školská inšpekcia, malo by byť uvedené aj to ako bude ministerstvo postupovať v prípade, ak vecne príslušný orgán zistí nedostatky.
Dovoľte mi teda, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ferenčáka a Jána Blcháča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s ustanovením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
===== Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofronko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l odsek 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,"
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia."
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
A po 3, nakoniec v K ČI. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za doterajší odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie nasledovne:
"(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3."
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:05 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie aj pozornej som si ho vypočul. Pretože sme boli, bolo dopredu avizované že tento pozmeňujúci návrh bude podaný a bol aj elektronicky teda zverejnený, tak sme aj dostali nejakú spätnú väzbu. Môžem zase ja povedať, že nehovorím, že tento návrh by chcel niečo zlé, ale v takej forme nesúhlasíme s ním ako predkladatelia zákona. Celý tento zákon má dočasnú, dočasné alebo prechodné ustanovenia, ktoré budú definovať ako platný do roku 2024. A ak sa v aplikačnej praxi potvrdia vaše obavy, tak veľmi radi tieto veci zapracujeme. Pri príprave zákona sme dosť dlho spolupracovali aj s ministerstvom, ktoré vy teda navrhujete aby malo ešte väčšie právomoci aj so zástupcami sieťových aj nesieťových zariadení. A ten úzus je teda taký, že by sme chceli, ak budeme mať podporu v poslaneckej snemovne, tak schváliť tento návrh zákona tak, ako bol predložený s nejakými drobnými zmenami, ktoré vyplývali zo stanoviska parlamentnej legislatívy a ktoré sú v spoločnej správe, ktorú spomínala pani spravodajkyňa, bod 1 až 6, ktoré ale neriešia nejako obsahovo ten zákona, ale upresňujú veci, aby bol v súlade s inými aj v súčasnosti novelizovanými právnymi predpismi, napr. 596. A hovorím, ja som si to pozorne vypočul, nemyslím že to chcete zle, ale myslím si, že tak ako je to dohodnuté, pretože viete, že ten proces trvá nejaký čas prvé čítanie bol výbor, kde sme to riešili, aby teda to prešlo s pod veľkou podporou tento návrh aj spoločná správa, tak budeme to teda schvaľovať a budeme, budeme sa snažiť aby sa to schválilo v tej pôvodnej forme. Ale ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:12 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Jozef Habánik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci za slovo. Naozaj môžem potvrdiť, že predložený návrh novely zákona pomerne, by som povedal, veľmi jednoznačne bol kvitovaný aj vo výbore pre vzdelávanie, vetu, mládež a šport Slovenskej republiky kde sme pomerne dlho o ňom mohli diskutovať a naozaj či už tie poznámky, ktoré máme z odboru legislatívy a aproximácie práva, ktoré sú v spoločnej správe návrh precizujú: Ale predsa len si myslím, že tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré tu boli predložené pánom poslancom Blacháčom, jednoznačne majú za cieľ podporiť kvalitné aj keď nesieťové zariadenia s cieľom ich uviesť do registra a potom samozrejme aby aj spĺňali všetky atribúty predprimárneho vzdelávania tak, ako sú v zákone stanovené. Nemám nič proti osobne proti týmto trom pozmeňovacím návrhom, zdajú a mi dobré. Aj pán poslanec Ferenčák, aj pán poslanec Blcháč konzultovali so mnou tie pozmeňujúce návrhy. Naozaj, či už tá kompetencia dnes okresného úradu buď do budúcnosti regionálneho školského úradu, alebo aj pôsobnosť ministerstva školstva, kde vlastne dávame väčšiu právomoc ministerstvu školstva v prípade registrácie nesieťových zariadení, môže predmetnému návrhu zákona len pomôcť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:14 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Ján Blcháč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem dvom predrečníkom za faktické poznámky. Nebolo iným zámerom, nás ako predkladateľov tohoto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v tých troch bodoch, ako ten ktorým je len skvalitnenie tejto právnej úpravy a skôr tej v tej oblasti takého by som povedal poriadku alebo, aby boli všetky detaily nejakým spôsobom ošetrené. Samozrejme, že je vec pléna ako sa s týmto návrhom vysporiada. A stretávame sa v praxi, v školskej praxi mnohokrát s rôznymi situáciami, či sú to už materské školy alebo aj základné školy, kedy dochádza k určitým takým kvalitatívnym pochybeniam nazvime to a cieľom tohto návrhu bolo vyhnúť sa dopredu, aj keď je to dočasná záležitosť, ako pán predkladateľ správne poznamenal, vyhnúť sa nejakým možným problémom a ponechať tú kompetenciu. Aj tieto zariadenia dočasného charakteru, zariadenia predprimárneho vzdelávania podrobiť kontrole tých inštitúcií alebo tých úradov, ktoré do toho majú čo povedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:16 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:18

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda výboru, ja som chcel faktickou na vás reagovať, len ste sa neprihlásili do rozpravy. Mňa by zaujímal iba jeden bod v čl. I, ak to máte otvorené, a je to bod č. 21, citujem, "Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie a dieťaťa ktoré, potom je tam po a) po b)". A chcem by som sa opýtať, že či teda napríklad okresný úrad alebo nejaký orgán určí direktívne rodičom, že z dôvodu kapacity ktorú škôlku majú navštevovať, že ak by išlo o nejaký okres, že či by to potom nebolo aj pre tých rodičov náročné ak by museli dochádzať tie deti niekde inde do školy. Iba tak, že či im to direktívne určí a že či ten, či ten rodič bude môcť odmietnuť plnenie tej, toho predprimárneho vzdelávania v tej danej škôlke a bude si môcť napríklad vybrať súkromné zariadenie. Iba to by som sa chcel celé spýtať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:18 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pán kolega za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam odseky ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to. Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre. Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:20

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za odpoveď a dúfam, že či už na výbore alebo v tom aj osobne sa o tom porozprávame, aby sme si to ujasnili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:20 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:20

Mária Šofranko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie deti od piatich rokov, počnúc školských rokom 2021/2022 a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021. Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku k 31. augustu 2021 musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí môže prísť o detské prídavky. Samozrejme nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže mať ešte rok pokračovanie. Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité a vďakabohu že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 44 tis. detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru 21 rozšírenie možnosti a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé, výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé, zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie, prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálne emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika, práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchov, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
===== zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možno že odpoviem aj niekomu na otázku. Takže priestory sú vyhovujúce. 2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje. Ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. Ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne, alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole. Po druhé, takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie, oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zo zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie. Po štvrté, toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať. Po piate, zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do 24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál. Jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie. Po šieste, tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia. Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:20 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Tak, v Bratislave, v Košiciach, ale aj v iných väčších mestách je problém s množstvom umiestnenia detí v materských školách, pretože ako bola tá pôrodnosť niekedy vyššia, materské školy fungovali. Následne sa materské školy porušili, pretože pôrodnosť klesla. Teraz máme opäť taký boom, čiže tých detí je stále viacej. Naozaj tie deti nie je kde umiestňovať a tie škôlky, ktoré boli niekedy otvorené sú momentálne zatvorené, ale sú tam rôzne centrá a neslúžia ako materská škola.
Čiže podľa mňa do budúcna tento istý problém bude aj so základnými školami. A poslednú iba jednu otázku, pani kolegyňa na vás, či ste tento zákon riešili aj so Štátnou školskou inšpekciou, pretože Štátnej školskej inšpekcii vlastne narastú priestory, alebo teda škôlky, ktoré by do budúcna mohla kontrolovať. Iba toľko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video