32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.6.2021 o 15:42 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega, za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam na odseky, ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to.
Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia, ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre.
Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:20

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za odpoveď a dúfam, že či už na výbore, alebo potom aj osobne sa o tom porozprávame, aby sme si to ujasnili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:20 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:20

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie detí od 5 rokov, počnúc školských rokom 2021/2022, a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy, je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku k 31. augustu 2021, musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí, môže prísť o detské prídavky. Samozrejme, nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže pokračo... môže mať ešte rok pokračovanie.
Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie, mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité – a, vďakabohu –, že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc detí.
Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru ’21 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti.
Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti, v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika a práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register, zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré zriaďo... kde zriaďovateľ predloží:
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možnože odpoviem aj niekomu na otázku, takže priestory sú vyhovujúce,
2. program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje, ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať, a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri, poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole.
Po druhé takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.
Po štvrté toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať.
Po piate zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie poskytuje... vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do ’24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál, jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie.
Po šieste tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachová, zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces.
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021, sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj. Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná, a týmto, týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:20 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Tak v Bratislave, v Košiciach, ale aj v iných väčších mestách je problém s množstvom umiestnenia detí v materských školách, pretože ako bola tá pôrodnosť niekedy vyššia, materské školy fungovali. Následne sa materské školy porušili, pretože pôrodnosť klesla. Teraz máme opäť taký boom, čiže tých detí je stále viacej. Naozaj tie deti nie je kde umiestňovať a tie škôlky, ktoré boli niekedy otvorené, sú momentálne zatvorené alebo už sú tam rôzne centrá a neslúžia ako materská škola. Čiže podľa mňa do budúcna tento istý problém bude aj so základnými školami.
A poslednú iba jednu otázku, pani kolegyňa, na vás, či ste tento zákon riešili aj so Štátnou školskou inšpekciou, pretože Štátnej školskej inšpekcii vlastne narastú priestory, alebo teda škôlky, ktoré by do budúcna mohla kontrolovať.
Iba toľko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Šofranko, veľmi pekne ďakujem za tvoj prejav aj za možnosť podieľať sa na tejto zmene školského zákona. Som osobne presvedčený, že posúva slovenské škôlky kupredu a hlavne vytvára oveľa, oveľa lepšie podmienky, než sme tu mali doteraz pre individuálne vzdelávanie. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi, my sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:32

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko chcem reagovať na veci, ktoré zazneli v rozprave. Jedna z nich teda bolo, bol pozmeňujúci návrh pánov poslancov Ferenčáka a Blcháča. Ja vás chcem tak pozvať k rokovaniu. Bude, 245 bude novelizovaná komplexnejšie, pravdepodobne v septembri. To znamená, že ak tie veci si nejak ujasníme aj možno v komunikácii s legislatívou ministerstva, tak niečo z toho návrhu alebo aj celý ten návrh môžme tam zapracovať, či už vo forme, že sa to pridá k tomu vládnemu, alebo vy by ste potom podali po dohode v druhom čítaní. Čiže sadnime si, prejdime si to. To je prvá ponuka, aby sme naozaj dosiahli to, čo ste avizovali, podľa možnosti čím väčšiu kvalitu.
Jemná odbočka od toho k tej školskej inšpekcii, ktorá by teda mala tiež zabezpečiť to kontrolovanie tej kvality. Treba povedať, že pri tejto novele nejde o nejaké enormné množstvo v porovnaní s tými doterajšími sieťovými zariadeniami, že tu naozaj preto hovorím, že drobná novela nielen ako obsahovo počtom paragrafov alebo tak, lebo zas nie je až taká drobná v tomto slova zmysle, nie sú tam nejaké dva paragrafy alebo dve vetičky, ale že sa týka len pomerne malej skupiny, zvlášť aj v tých veľkých mestách. Takže tá školská inšpekcia, myslím, že jej to nenarastie tak enormne, že by teraz zanedbávala kontrolu kvality.
A odpoveď na vašu otázku. Pozrel som si ten § 59a v tom doterajšom teda znení plnom. Tak tie prvé tri odseky, na ktoré sa odvoláva, hovoria, že... alebo teda ten pôvodný štvrtý odsek, ktorý novelizujeme, reaguje práve na to, že keď dieťa nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, no tak niekto musí určiť, keďže nemá spádovú škôlku, lebo nemá trvalý pobyt v SR, tak to niekto musí určiť. A my to novelizujeme ešte, že určí, určí ten orgán miestnej štátnej správy to miesto pre dieťa, ak to nespĺňa tie paragrafy 1 až 3. A tam vám dávam do pozornosti, môžte si to pozrieť a bude vám to jasné, nechcem to čítať úplne celé, ale je tam napísané, že povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupcovia zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
Čiže tam nejde o nejaké, že niekto bez súhlasu rodičov, dokonca proti súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov určí dieťaťu nejakú inú škôlku. V tých ďalších odsekoch je to také, že môže aj v inej obci, ak ho tam príjmu, riaditeľ toho zariadenia, akurát majú povinnosť informovať o tom, že teda ho prijali do inej škôlky. Čiže ak by nastali problémy, že by ho tí rodičia nevedeli umiestniť, tak vlastne ten orgán štátnej správy pomôže a určí tomu dieťaťu teda, kde by ho mali zobrať. Takže je to pomoc. Nie je to nejaké obmedzenie toho práva zákonných zástupcov. Ale hovorím, § 59a v tom pôvodnom znení, tie odseky 1 až 3, ak si pozriete, tak to bude úplne zrejmé, tak ako som si to aj ja ujasnil.
Takže vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu, korektnú. Ja som vždy rád, že ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že tieto diskusie o školstve, naozaj vidieť, že sa snažíme byť ľudia vzdelaní a pristupovať k tomu racionálne a nájsť, nájsť nejaké riešenia, ktoré sú dobré nie pre nás len politicky tuto, ale pre školstvo, pre deti, pre rodičov, pre samosprávy.
Chcem poďakovať spolu predkladateľom pani poslankyni Šofranko, pánu poslancovi Slobodovi, ale aj pani spravodajkyni Leščákovej, ktorá tiež mala, mala dobré pripomienky, ale takisto aj zástupcom opozície, aj z výboru pánu poslancovi Habánikovi, Kotlebovi aj pánu Blcháčovi, ktorý teda nie je z výboru, ale mal k tomu poznámky.
A prosím vás o podporu pri, pri hlasovaní, ktoré určí asi pani spravodajkyňa, kedy bude, ale predpokladám, že o 17.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:36

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko k tomu, čo bolo povedané v rozprave. Situácia v predškolských zariadeniach vo veľkých mestách – ale správne bolo povedané, že nielen vo veľkých mestách, ale v mnohých samosprávach – je veľmi kritická čo do počtu, čo do počtu miest pre deti v škôlke.
Treba povedať, že tento zákon prijala už bývalá vláda. Aj vtedy, keď bol prijímaný, bol súhlas vlastne asi naprieč politickým spektrom. Bol to naprieč všetkými odbornými, myslím si, že organizáciami, ktoré, ktoré pracujú v tejto oblasti, bol prijatý veľmi kladne, pretože, pretože to povinné predškolské zaškolenie je veľmi, veľmi z mnohých dôvodov, o ktorých hovorila pani kolegyňa Šofranko, dôležité pre, pre tie deti, ktoré potom prichádzajú na základné školy.
Treba ale povedať, že zákon určil účinnosť od 1. januára 2021 a medzitým prebehli parlamentné voľby, medzitým prebehla pandémia COVID-u, tak mnohé samosprávy naozaj z objektívnych príčin nevedeli zabezpečiť také množstvo miest v škôlkach, ktoré sú momentálne potrebné. Treba ale jasne povedať, že, že miest v škôlkach pre predškolákov je dosť. Ide o to, že keby sme nerozšírili, tak ako to navrhujú páni poslanci, počet, počet práve o tieto nesieťové škôlky, tak by vypadli tie mladšie deti zo škô... z predškolských zariadení, čo by bol veľký problém, pretože ako pani kolegyňa Šofranko hovorila, ide o cez 3 000 detí. Čiže to nie je, to nie je malý počet.
Treba ale trošku možno aj kriticky poznamenať smerom k niektorým, hovorím, veľmi často boli objektívne dôvody, ale mne zo samosprávy prichádzali aj, aj také spätné väzby, že, že veď to každý počíta s tým, že sa tá účinnosť posunie. Tým chcem pochváliť v podstate ministra školstva, že sa rozhodol, existovala totiž veľmi ľahká cesta, posunúť účinnosť toho zákona o rok, o dva a tým podľa mňa by sa tlačil len problém v podstate, by sme ten problém tlačili pred sebou.
Takže vďaka nesieťovým škôlkam alebo vďaka nesieťovým predprimárnym zariadeniam v podstate teraz na tri roky vieme vyrobiť prechodné obdobie, v ktorom tieto deti vieme umiestniť do nesieťových, do nesieťových škôlok, a následne musí v podstate štát v spolupráci so samosprávou urobiť všetko preto, aby bolo dostatok miest v sieťových škôlkach.
Tým ale chcem veľmi jasne povedať, lebo som v úzkej spolupráci s nesieťovými škôlkami, že keď hovoríme nesieťové, nehovorím o nejakých nekvalitných škôlkach. Áno, správne pani poslankyňa Šofranko povedala, že to sú škôlky, ktoré spĺňajú všetko, ináč by do toho registra, ktorý navrhujú poslanci, zapísané byť nemohli. Čiže spĺňajú dnes všetky, všetky podmienky, ktoré majú aj škôlky zaradené v sieti.
Takže ďakujem veľmi pekne kolegom z výboru, že dali tento návrh. Je to návrh, ktorý prichádza o päť minút dvanásť, ale vie ešte riešiť situáciu.
A ešte, pán, pán poslanec, vy ste sa pýtali na to, na čom vám odpovedal pán predsedajú... predseda výboru. Ono to bude takmer identické ako pri základných školách, kde sú školské obvody. Toto budú spádové obvody pri škôlkach, kde dieťa, jednoducho pokiaľ býva v tom školskom obvode alebo v spádovom obvode, musí byť prijaté do tej materskej školy. Ale rodič si môže vybrať akúkoľvek inú, ak mu ho tam príjmu, tak je to v poriadku. Ináč ale musí byť prijaté tam, kde má trvalý pobyt. Ale sú presne deti, ktoré z rôznych príčin ten trvalý pobyt nemajú, a práve len o tieto deti sa postará v podstate tá, tá štátna správa tým, že im určí miesto, kde budú vykonávať tú svoju povinnú, to povinné predprimárne vzdelávanie.
Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
To hlasovanie...

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Ó, pardon...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
... vás poprosím, pani spravodajkyňa.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Áno, takže, takže v rozprave vystú... pardon, hlasovať budeme aj dnes o 17.00 hod. o návrhu tohto...
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 15:36 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:41

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý vznikol ako kompromis štyroch koaličných strán a občianskych združení či ministerstva pôdohospodárstva. Zákonom chceme zlepšiť podmienky držania a chovu psov. Sme presvedčení o tom, že psa by mal mať iba človek, ktorý má na to vytvorené podmienky, a nie každý.
V rámci legislatívy máme druhú najhoršiu legislatívu v rámci Európskej únie po Rumunsku, ktorá sa týka tejto oblasti. Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou... páľavou či mrazom, ohrozením bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov sa na Slovensku trávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia, ale aj zákona. Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania. Držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a... spoločenského života zvieraťa, akým je pes, a vedie k frustrácii zvieraťa. Dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie, to znamená, hryzenie si vlastných častí tela. Držanie psa na reťazi potláča aj jeho etologické potreby.
Pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa ako prvý do ústnej rozpravy, kde potom predvediem aj dvoje pozmeňujúce návrhy, ktoré vznikli ešte ako neskorší kompromis s občianskymi združeniami a združeniami, ktoré sa zaoberajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:41 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:42

Ján Krošlák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 725 z 5. mája 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 307 z 10. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 121 zo 14. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne: o bodoch 2 až 9 a 11 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bodoch 1 a 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 130 zo dňa 15. júna 2021. V citovanom uznesení ma poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 15:42 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video