32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.6.2021 o 15:16 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:16

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 (tlač 486).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 481 z 24. marca 2021 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 až 2026 (tlač 486) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 14. júna 2021 a uznesením č. 108 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 až 2026 (tlač 486) a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy. Výbor ma uznesením poveril informovať o výsledku rokovania výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

17.6.2021 o 15:16 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:19

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán generálny riaditeľ, dovoľte mi uviesť pár slov k strategickým zámerom Sociálnej poisťovne.
Predložený návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 je kontinuálny a správne zostavený. Je kontinuálny s predošlým obdobím, čo je správne, že nerozvracia celý doterajší postup, ale teda nadväzuje a má ambíciu vylepšiť a zrýchliť.
Čo mne svojím spôsobom sa zdá byť nevhodné, je to, že časy jednotlivých úloh sú posunuté, nevhodne posunuté, hovorím o tabuľke č. 5, prehľad strategických zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorá sa nachádza na str. 19 tohto strategického zámeru.
Ukončenie definované, v zámere ukončené definovanie... definované ukončenie stanovených cieľov nespĺňa požiadavky efektívnej realizácie strategických zámerov a to najmä v tom, že realizácia cieľa, rozvoj individuálneho účtu poistenia sa predpokladá ešte pred ukončením toho základu, a to je ten efektívny manažment kmeňových údajov. Sociálna poisťovňa má historicky nabalených vyše 40 informačných systémov rôznej veľkosti a tieto informačné systémy je treba vyčistiť a zjednotiť ich platformu, zjednotiť tie dáta. To je tá úloha, ktorá tu je definovaná ako efektívny manažment kmeňových údajov, a ukončenie tejto úlohy je do konca roku 2023.
S tým, že nespochybňujem tú ambíciu, ktorú pán generálny riaditeľ prezentoval, že to chcú urobiť s vlastnými silami, efektívny manažment kmeňových údajov, a že majú ambíciu zohnať na tie vlastné sily aj europrostriedky, ale navrhujem preto, a tak predkladám aj pozmeňujúci návrh, aby táto úloha alebo tento cieľ, to je cieľ SC-0101, aby sa posunul alebo posunulo ukončenie tohto projektu, tohto cieľa z roku 2023 na rok 2022. Máme ešte rok a pol a vlastnými silami sa to dá možno aj zrýchliť, aj zrealizovať, pretože, ako som už povedal, heterogénne informačné systémy a Sociálna poisťovňa stráca veľa energie, času aj peňazí tým, že musí stále opravovať údaje o tej dátovej základni, a hlavným cieľom takejto úpravy je urobiť ten základ pre všetky ostatné informačné systémy, základ vyčistený, dáta vyčistené, preto navrhujem, aby sme tento cieľ posunuli z roku 2023 alebo dali dopredu z roku 2023 na ukončenie na rok 2022 s tým, že rozvoj individuálneho účtu poistenca, to je zase ten cieľ SC-02 v tejto tabuľke, je definovaný na rok 2022 a je neefektívne robiť tento cieľ skôr, ako je efektívny manažment kmeňových údajov, to znamená na zlých základoch stavať takýto pomerne dôležitý, dôležitý zámer a cieľ.
Preto navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu nazvať tento cieľ nie rozvoj individuálneho účtu poistenca, ale zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť tento cieľ z roku 2022 na rok 2023, tak aby mohol stavať už na nových základoch, to znamená na tej oprave dátovej základne, alebo ako je to nazvané v prehľade strategických zámerov s názvom efektívny manažment kmeňových údajov.
Zároveň je veľmi dôležité, aj pán generálny riaditeľ to prezentoval, ďalšie úlohy alebo ciele, to je zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb. To je tá veľmi dôležitá elektronická zložka klienta a tam je definované ukončenie v roku 2024. Tam navrhujem, aby sme to ukončenie urobili v roku 2023. A takisto je digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia už na nových základoch, na tých kmeňových údajoch, tiež to skrátiť o rok, na 2023. A takisto ďalší cieľ MODA, modernizácia dávkových agend, veľmi dôležitý systém, tiež to skrátiť z roku 2024, ako je definované v tomto predloženom zámere, o rok, to znamená na rok 2023.
Čiže zjednodušene povedané, nezačať skôr niektoré úlohy alebo niektoré ciele, kým nie je vyčistená dátová základňa, to znamená efektívny manažment kmeňových údajov, aby sme mohli začať aj ostatné ciele, treba zrýchliť efektívny manažment kmeňových údajov a urobiť ho, ukončiť ho nie v roku 2023, ale v roku 2022. Naopak, rozvoj individuálneho účtu poistenca nazvať zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť ho o rok, na rok 2023, aby už mohol byť postavený na tých nových kmeňových údajoch. A takisto tie veľmi dôležité systémy, ako som už spomenul, elektronická zložka klienta, skrátiť z roku 2024 na 2023 ukončenie. Takisto digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia skrátiť z roku 2024 na rok 2023 a takisto modernizácia dávkových agend skrátiť z roku 2024 na rok 2023.
Včasnosť takejto realizácie efektívneho manažmentu a celej Sociálnej poisťovne a kmeňových údajov je nevyhnutná aj vzhľadom na požiadavky tretích strán a tiež na požiadavky e-governmentu.
Skrátenie uvedených cieľov, ako navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predložil, je nevyhnutné aj s ohľadom na poslednú možnosť využitia eurofondov, ktoré sú na to určené v reformnom zámere Sociálnej poisťovne na poslednú možnosť využitia eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 na tieto projekty, keďže iste viete, že posledná možnosť čerpania eurofondov je v roku 2023. Čiže zbytočne nám milióny ujdú, keď skončíme tieto projekty, ako sú definované v strategickom zámere na 2024, keď nemôžu byť potom preplatené z eurofondov.
Čiže má to dva ciele, zrýchliť a zvýšiť stupeň digitalizácie, elektronizácie v Sociálnej poisťovni a druhý cieľ je umožniť čerpanie eurofondov na tieto ciele.
Preto mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Vážneho na zmenu a doplnenie návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorý máte ako tlač 486.
Doterajší text návrhu uznesenia sa označí ako bod B a vkladá sa nový bod A, ktorý znie:
A. Národná rada odporúča, aby Sociálna poisťovňa:
A.1. prehodnotila termíny predpokladaného ukončenia vybraných zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré sú uvedené v časti 5 návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne, a zmenila ich nasledovne:
v časti
A. Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby
SC A1: Zvyšovanie kvality koncových služieb formou e-služby a osobného kontaktu
SZ A-SC1-01 – Zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC A2: Zvyšovanie intenzity proaktívnej komunikácie a zavedenie proaktívnych služieb
(SZ A-SC2-02) Veta "Rozvoj individuálneho účtu poistenca" sa nahrádza vetou "Zavedenie individuálneho účtu poistenca"
– predpokladané ukončenie – rok 2022 sa nahrádza rokom 2023
B. Informatizované procesy v modernej štruktúre
SC 1: Digitalizácia dokumentácie
(SZ B-SC1-01) – Digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC 2: Elektronizácia a automatizácia procesných činností
SZ B-SC2-01 – Modernizácia dávkových agend
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
C. Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov
SC 1: Zabezpečenie analytických údajov na podporu rozhodovania
SZC-SC1-01 – Efektívny manažment kmeňových údajov
– predpokladané ukončenie – rok 2023 sa nahrádza rokom 2022
Za ďalšie, to je A2, aby Sociálna poisťovňa informovala Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci každoročne do roku 2026, vždy do 31. marca príslušného roku o plnení takýchto cieľov.
Odôvodnenie som už povedal v úvode. V zásade sa jedná o dva aspekty, aby sme zrýchlili a umožnili vyšší stupeň elektronizácie Sociálnej poisťovne, či už vo vnútri poisťovne, tak aj v kontakte s klientom a s verejným sektorom. A takisto aby sme umožnili čerpanie eurofondov na tieto projekty.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 15:19 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:28

Juraj Káčer
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za vystúpenie bývalého pána generálneho riaditeľa, a teda aj súčasne pána poslanca, pána Vážneho. Rád by som doplnil, že prečo napríklad niektoré veci majú zmysel a majú byť skôr a nemáme zase čakať na tie vízie rokov 2023, ´24 a, naopak, skracovanie niektorých období proste nie je, nie je reálne.
My sme vychádzali z harmonogramov, ktoré sme v Sociálnej poisťovni našli. Ak napríklad hovoríme o viazanosti obdobia na eurofondy, tak hovoríme o konci roka 2023, preto sú tie dátumy aj takto definované. Napríklad ako ste hovorili, manažment údajov Sociálnej poisťovne bol vytendrovaný, a teda už mal pomerne skoro teda koncového víťaza súťaže, tuším za 2,8 mil., my sme sa rozhodli, že to budeme robiť internými silami, čím sa, samozrejme, má dopad aj nejaký harmonogram.
Táto zmluva, nebolo ju možné ani podpísať, pretože bola napadnutá na súde. Čiže, čiže aj tak ju nebolo možné realizovať tu na základe tej, takto obstaraného, obstaraného víťaza a takto realizovať manažment údajov Sociálnej poisťovne, alebo ako hovoríte, kmeňové dáta pod všetkými informačnými systémami.
Mám za to, že ak by sme, ak by sme to nepostupovali spôsobom, že to budeme robiť interne, tak by sme sa opäť dopracovali k tomu, že bude mať nejaká súkromná spoločnosť locknuté tieto systémy tak, aby sa následná nadstavba nad nimi nedala robiť v rukách Sociálnej poisťovne. Toto riziko by tam určite bolo.
Keď ste hovorili, že posunúť účet, individuálny účet poistenca, tak to nie je žiadna nová vec. Tá, ten individuálny účet poistenca už v Sociálnej poisťovni dnes je. A my chceme ešte predtým, ako bude realizovaný ten, samotná elektronická zložka klienta, dať ľuďom možnosť sa efektívne prihlasovať a efektívne komunikovať so Sociálnou poisťovňou. Lebo dneska je to robené formou nejakej GRID karty, to si predstavte, že musíte ísť do Sociálnej poisťovne, dostanete papierik, na základe toho papiera sa môžte prihlásiť do individuálneho účtu poistenca, kde nič nevidíte. A my hovoríme, že predtým chceme dať možnosť ľuďom elektronicky si žiadať o dávky. Hej, lebo vieme, že druhá možnosť je cez eID, ale eID neni, neni moc využívanou službou. Preto má zmysel individuálny účet poistenca pred elektronickou zložkou klienta.
K samotným termínom, ktoré uvádzate, no, nenašiel som také harmonogramy, o ktorých hovoríte, vôbec v zmysle nejakej realizovateľnosti, uskutočniteľnosti v Sociálnej poisťovni, čiže vychádzam z reálnych a veľmi ambicióznych termínov.
Čo vám poviem, že ma mrzí, že ak som veľmi sa snažil vychádzať a nezrušiť to, čo bolo započaté, a naozaj v tom pokračovať a tú prácu, ktorá bola urobená predo mnou, naozaj na ňu veľmi, veľmi nadviazať a nestratiť tento čas, tak v tej stratégii predtým neboli uvádzané nikdy žiadne časy, k žiadnym projektom, žiadne konkrétne ciele, žiadne konkrétne termíny, a bolo to v poriadku. Dnes, keď máme tú ambíciu a chceme sa zaviazať k niečomu reálnemu, čo je podložené harmonogramom, financiami, fondami, reálnou pracovnou kapacitou, ktorú Sociálna poisťovňa má, tak je zrazu potreba skracovať termíny. Toto mi nejde do hlavy. Neviem, či ste poslednú stratégiu, to bola vaša, pán poslanec, tam neboli absolútne žiadne termíny. Toľko asi k vyjadreniu.
Čiže termíny, ktoré uviedol pán poslanec, podľa mňa nie sú reálne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:28 hod.

Juraj Káčer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:33

Juraj Káčer
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky poskytujú informácie o celkovej hospodárskej situácii Sociálnej poisťovne. Vyjadrujú celkovú majetkovú a finančnú situáciu, ako aj stav pohľadávok a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov.
Článok VIII poznámok je venovaný plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne a rovnako tvorbe fondov k 31. 12. 2020.
Príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2020 dosiahli výšku, budem hovoriť zaokrúhlene, 9,5 mld., čo predstavuje 105,75-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2020.
Príjmy Sociálnej poisťovne od bežne aktívneho obyvateľstva, resp. od ľudí boli nižšie o cca 440 mil.
Príjmy z dlžného poistného boli, naopak, vyššie o 64 mil. oproti schválenému rozpočtu.
Plnenie príjmov z poistného od štátu je v porovnaní so schváleným rozpočtom, ako môžte vidieť, o 24,5 mil. vyššie.
Sociálnej poisťovni bol v roku 2020 poskytnutý transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovej výške zaokrúhlene 969 mil.
Celkové zdroje vrátane prevodu z minulého roka teda predstavovali v roku 2020 viac ako 10 mld.
Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2020 dosiahli výšku 9,4 mld., čo predstavuje 107,9-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2020.
Výdavky základného fondu starobného poistenia a výdavky základného fondu invalidného poistenia spolu vo výške 7,76 mld. predstavujú 82,5 % celkových výdavkov.
Vzniknutý deficit v základnom fonde starobného poistenia bol v priebehu roka vykrytý z rezervného fondu solidarity vo výške 755 mil. a z prebytkových základných fondov v sume 978 mil.
Deficit vzniknutý v základnom fonde nemocenského poistenia bol vykrytý z rezervného fondu solidarity v sume 303 mil. a zo základného fondu úrazového poistenia vo výške 20 mil.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2020 skončilo bilančným rozdielom v sume 656 mil. zaokrúhlene, čo je o 206 mil. eur menej, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte na rok 2020.
V roku 2020 vytvorila Sociálna poisťovňa správny fond v sume 207 mil., ale reálne čerpanie bolo 196 mil.
Vážený pán predseda parlamentu, vážené panie poslankyne, poslanci, návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne je vypracovaný v súlade so všetkým platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:33 hod.

Juraj Káčer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:36

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 563 z 26. mája 2021 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma uznesením poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného materiálu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 116 zo 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 15:36 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:39

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. zákon proti byrokracii.
Návrh zákona bol vypracovaný na základe úlohy z uznesenia k plánu legislatívnych úloh vlády a všetci sme zažili, že každý z nás musel niekedy niečo vybaviť na úrade a tam pýtali od neho také potvrdenie, na inom úrade pýtali zas ďalšie potvrdenie, na ďalšom úrade chceli to isté, a pritom všetko boli údaje alebo dokumenty, ktoré štát už dávno niekde vo svojich databázach má.
Sú to kvantá papierov, ktoré stále musíme nosiť na úrady. A napríklad si zoberme len taký rodný list. Rodný list úrady si od ľudí vypýtajú každoročne takmer 1 milión šesťstotisíckrát, len rodný list. Alebo potvrdenia o dávkach v hmotnej núdzi, tých je ročne 600-tisíc, papierov, ktoré musia ľudia nosiť na úrady. Rovnako je to aj pri potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Táto novela zákona je však rozhodujúcim krokom k naplneniu pravidla jedenkrát a dosť, a to doslovne. Nie sme síce ešte stále na konci cesty, ale nosnú časť údajov, ktoré štát už o nás má, nebude už nikto od nás žiadať.
Dnes prichádzame s najväčším rušením papierových dokumentov v histórii Slovenska. Za predošlých vlád boli dve vlny rušenia výpisov. Prvá zrušila štyri výpisy a druhá zrušila osem výpisov. Minulá vláda chcela zrušiť dokopy v rámci celej vlny odbúravania byrokracie ďalších osem výpisov. To sa nám však zdalo málo ambiciózne aj vzhľadom na potreby Slovenska a nakoniec sme pripravili tento zákon, ktorým prinášame rušenie až 21 okruhov výpisov a potvrdení, čo si vyžadovalo novelizáciu až 66 iných osobitných zákonov.
Ide tak o najväčšiu vlnu odbúravania byrokracie na Slovensku vôbec pomocou prepájania rôznych informačných systémov verejnej správy. Ušetríme ľuďom nervy, čas, ale hlavne peniaze a vďaka tomuto zákonu nebude potrebných takmer 4,2 mil. listinných dokladov ročne ako príloh k rôznym konaniam. Ročné úspory pre občanov na poplatkoch v cestovnom v ušetrenom čase budú ročne 42 mil. eur, čo je dvojnásobne viac, ako priniesli opatrenia na znižovanie byrokracie predošlej vlády za vyše dva roky ich účinnosti.
Je to podľa výpočtov v zmysle spoločnej metodiky Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií a analytickej jednotky ministerstva informatizácie. Našou snahou je nielen odbúravať byrokraciu, ale cieľom je, aby štát vychádzal v mnohých životných situáciách občanom v ústrety, aby bol proaktívny. To znamená, že nestačí len odstrániť zbytočné papiere, ktoré občania nosia po úradoch, ale skutočným zmyslom informatizácie má byť uľahčenie života občanov cez kvalitné služby pri riešení konkrétnej životnej situácie, či už je to hľadanie práce, platenie daní alebo povinnosti spojené so zmenou bydliska.
O riešení životných situácií v digitalizácii hovoríme už desať rokov. My ale nejdeme rozprávať, my konáme. V zákone proti byrokracii prvýkrát vôbec sme pristúpili k revolučným krokom. Zjednodušujeme procesy, odstraňujeme zbytočné kroky a prinášame proaktívne služby v jednej z najkomplexnejších životných situácií, ktorou je narodenie dieťaťa. Namiesto papierov budú medzi úradmi prúdiť dáta. Rodný list vybavia rodičia z domu bez potreby navštíviť matriku. O príspevok pri narodení dieťaťa nielenže nebude treba žiadať, ale rodičom príde na účet úplne automaticky. Je totiž prácou štátu vybaviť toto za občana.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania od 8. februára do 26. februára, rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, Hospodárskej a sociálnej rady, ako aj vlády Slovenskej republiky, ktorá ho prerokovala a schválila na svojom rokovaní 26. mája 2021.
Je v súlade s ústavou, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami.
Bude mať negatívne rozpočtovo zabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej správy a účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2022, pri niektorých dokumentoch neskôr.
Vážené dámy, vážení páni, som presvedčená, že pozitívne dopady tejto novely v blízkej budúcnosti pocítia mnohí z nás, pretože miesto obiehania úradov môžeme stráviť čas so svojimi najbližšími alebo ako len chcete. Tento zákon je dôležitý, ale nie jediný a už vôbec nie posledný na ceste k digitalizácii služieb štátu, aby boli spoľahlivé, jednoduché a rýchle.
Ďakujem vám za pozornosť a dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:39 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:45

Alexandra Pivková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, prítomní, vážení teda prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k tlači 554. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, tak ako bol prednesený.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 15:45 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:48

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ zefektívniť poskytovanie finančných príspevkov určených na pomoc najmenej rozvinutým okresom, a to s prihliadnutím na jeho lepšiu adresnosť, transparentnosť, a zaviesť zjednodušenie procesu schvaľovania záväzných dokumentov týkajúcich sa poskytovania regionálneho príspevku.
Zmenou je nahradenie dvoch vládou schvaľovaných záväzných dokumentov, akčného plánu a ročných priorít, jedným dokumentom, plánom rozvoja ako jediného komplexného dokumentu pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutému okresu schvaľovaného ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Mal by obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne, koncentrovanie týchto právomocí pod jeden orgán, ktorým bude ministerstvo mať za cieľ zrýchliť a spružniť celý systém poskytovania podpory.
Zároveň zástupcovia miest a obcí a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov budú členmi riadiaceho výboru, budú sa priamo podieľať na príprave výziev, na predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a na jej vyhodnocovaní, čím sa zvýši decentralizácia pri poskytovaní finančných príspevkov určených na pomoc najmenej rozvinutým okresom.
Návrhom sa zavádza nová koncepcia pre definovanie najmenej rozvinutých území ako území tvorených susediacimi najmenej rozvinutými okresmi s rovnakými či podobnými problémami, v rámci ktorých existuje potreba plánovania regionálneho rozvoja týchto území s ohľadom na širšie súvislosti prirodzeného regiónu. Prihliada sa na potrebu aktualizácie kritérií na posudzovanie okresu ako najmenej rozvinutého okresu o kritérium, ktoré medzi najmenej rozvinuté okresy radí aj okresy, ktoré susedia z každej strany s najmenej rozvinutými okresmi.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania od 4. marca do 24. marca 2021. Bol predmetom rokovania legislatívnej rady, hospodárskej, sociálnej rady, vlády Slovenskej republiky, ktorá ho prerokovala a schválila na svojom rokovaní 26. mája 2021.
Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a má pozitívne a zároveň negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2021.
Ďakujem vám za vašu pozornosť. Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:48 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:51

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 559). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 15:51 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:53

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená podpredsedníčka vlády, kolegovia, kolegyne, pri tvorbe systému najmenej rozvinutých okresov som bol ako expert od začiatku, niekedy na prelome rokov 2015/2016. Bola to na tú dobu veľmi progresívna a prínosná myšlienka. Pripravil sa systém fungovania, ako podporiť najmenej rozvinuté okresy alebo ako podporiť rozvoj v okresoch, kde bol problém s vysťahovaním, kde bol problém s vytváraním pracovných miest.
Prišla však ďalšia éra, kde najmenej rozvinuté okresy dostali do rúk prednostovia, ktorí boli, samozrejme, zvyčajne okresní predsedovia vládnucich politických strán, a začalo sa to politicky kriviť. Celý systém prideľovania zdrojov fungoval tak, že ten prednosta si na základe toho, že bol prednosta, bez akýchkoľvek pravidiel menoval komisiu a táto komisia následne prideľovala tieto prostriedky bez jasných pravidiel. Dialo sa to niekoľko rokov a mali sme okresy, kde tie peniaze si rozdelili členovia tejto komisie do svojich organizácií, ktoré zastupovali.
Už to nesúviselo s rozvojom, a preto klasické projekty alebo klasickí úspešní žiadatelia boli takí, že sa nakupovali traktory, kde si ich nakupovali najmenej, v najmenej rozvinutých okresoch súkromne hospodáriaci roľníci. Tých súkromne hospodáriacich roľníkov to, samozrejme, v tom okrese boli desiatky, možno stovky, ale dostal ten traktor len ten vyvolený. Alebo sa opravovalo ústredné kúrenie v hoteli, neviem, ako skontrolovali, či vôbec to ústredné kúrenie bolo vymenené a naozaj rekonštruované a prečo práve ten konkrétny hotel bol vybratý a nie nejaký iný. Alebo sa opravovali budovy, obecné budovy, poprípade domy smútku, cintoríny a naozaj kde, chvalabohu, tie peniaze išli do verejnej inštitúcie, ale s rozvojom to nemalo nič spoločné, naozaj tie rozvojové aspekty neboli žiadne.
Musím povedať, že na prelome rokov Najvyšší kontrolný úrad skontroloval tento projekt a skontroloval viac ako desať okresov a vyvodil z toho nejaké závery. A keď sa pripravovala táto novela zákona, tak všetky pripomienky Najvyššieho kontrolného úradu boli v tom zapracované. Navyše sme robili aj vlastnú analýzu a takisto výsledky tej analýzy, keďže tento projekt fungoval niekoľko rokov a dal sa na konkrétnych projektoch veľmi dobre vyhodnotiť, tak celá tá analýza, samozrejme, je zapracovaná do tejto novely.
Je potrebné povedať, že najefektívnejší žiadatelia, ktorí za najmenej peňazí vyrobili najviac prospechu, boli sociálne podniky. Takže malo by sa na to prihliadať a naozaj tie sociálne podniky nielenže zamestnávajú tých ľudí, ale zamestnávajú aj ťažko zamestnateľných ľudí, kde to majú dokonca v popise a v dnešnej dobe, hoci tie sociálne podniky fungujú len tri roky, doteraz v súčasnosti zamestnávajú 1 900 ťažko zamestnateľných ľudí. Takže naozaj ten efekt robia nielen v tomto projekte.
Celý tento projekt je potrebné reformovať, zjednodušiť proces, strategicky a logicky poprepájať s rozvojom, stratégiami krajov, ktoré už, chvalabohu, existujú, so stratégiami miestnych akčných skupín. Celé Slovensko je rozdelené do miestnych akčných skupín, ktoré majú svoje stratégie, ktoré sa nenapĺňajú, takže aj toto by malo akceptovať tieto plány a nastaviť synergiu fungovania na štátny rozpočet, EÚ zdroje a ostatné zdroje.
Hlavné ciele novely, ktoré sa plánujú, je zefektívnenie financovania, synergia v podpore regiónov, adresnosť a transparentnosť systému, transformácia miery zodpovednosti, zameranie sa na obsah, nie na formy.
A možno poslednú vec, ktorá v tejto novele je, že nevytvárať územia nikoho. Stávalo sa nám, že keďže tieto územia sú podľa štatistiky nezamestnanosti, tak stávalo sa nám, že bolo územie štyroch alebo piatich okresov, ktoré boli NRO a v strede bol okres, ktorý nebol NRO, lebo mu chýbalo pár percent, pár percent alebo pár desatín percenta alebo stotín percenta na to, aby sa tým okresom stal, a keďže tú nezamestnanosť až takú vysokú nemal, tak to nebol. Tak aj táto novela rieši, že pokiaľ je takýto okres obklopený okresami NRO, tak aj tento okres sa automaticky stáva okresom NRO.
Myslím si, že sa jedná o dôležitý program, ktorý má významný vplyv.
Ale druhý bod, ktorý táto novela prináša, je plán rozvoja. Je to naozaj veľmi dôležitý plán, na základe aj toho plánu sa tieto zdroje budú prideľovať. Musí byť robený úzko, nie ako teraz akčné plány široko. To znamená, že tie akčné plány doteraz boli tak, že akúkoľvek aktivitu v danom regióne alebo v danom okrese ste si vymysleli, tak v podstate spadala do toho akčného plánu. Takže tie akčné plány by mali byť urobené úzko a naozaj mali by tam obsahovať len výhradne tie aktivity, ktoré sú pre ten región najprospešnejšie a ktoré tomu regiónu prinesú najväčšiu akceleráciu.
Tieto plány rozvoja by mali robiť odborníci v daných regiónoch alebo aktéri rozvoja v daných regiónoch, to znamená organizátori neziskoviek, primátori, starostovia, šéfovia štátnych inštitúcií, ale, samozrejme, pod odborným vedením MIRRI. Možno tu je dôležité pripomenúť, že aj keď tú novelu schválime a bude platiť, tak aby sme mohli realizovať financovanie, je potreba, aby tie plány rozvoja boli urobené. To znamená, že taký, pre ministerstvo by malo byť teraz taká dôležitá vec, aby sa urýchlili práce na tých plánoch rozvoja, aby sa naozaj urobili dobre, urobili úzko, aby tie financie, ktoré boli pridelené aj na tento rok z ministerstva financií, sa efektívne využili, aby sa vlastne vôbec využili, aby tie regióny naozaj nejakým spôsobom akcelerovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 15:53 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video