5. schôdza

7.4.2020 - 7.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.4.2020 o 10:19 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:19

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ospravedlňujem sa za meškanie.
Dámy a páni, predkladáme v skrátenom konaní..., prepáčte vydýcham sa, jedenásť malých zmien, ktorých, v ktorých sa v drvivej väčšine vychádza v ústrety problémov alebo k riešeniu problémov, ktoré spôsobila pandémia COVID-19, tak ako v iných prípadoch.
Otvorene poviem, že v jednom prípade legislatíva navrhla opravu, ktorá sa vlúdila pri prerokovávaní zákona č. 543, zákona o ochrane prírody, ktorý sa prerokovával v minulom volebnom období, a kde sa stala technická chyba. Technická chyba nepríjemná, ktorá by spôsobila, že na jeden rok by nebola celkom jasná ochrana prírody v určitých územiach Slovenska. Takže toto je bod č. 11, keby ste si povšimli, tak ten nesúvisí úplne, otvorene to hovorím, s touto krízovou situáciou, ale súvisí s nedostatkom legislatívy, ktorý spôsobili sme aj ako poslanci, aj ako bývalá, bývalé ministerstvo nedostatkom v zákone, kde sa lehoty posunuli tak, že tento rok by určité územie nebolo dostatočne chránené. To je bod 11. Ostatných 10 bodov sú posunutie lehôt. Jedna z nich je, jedna z nich je taká diskutovanejšia a to je lehota na zálohovanie plastových fliaš. Tieto lehoty sa ale posúvajú na najkratšiu možnú dobu a to je na 12 mesiacov. V tejto, tento zákon, to je tiež jeden z tých novších, ktoré sa prijímali tesne pred koncom volebného obdobia. Mal, mal isté procedúry, ktoré sa zbrzdili aj kvôli COVID-u-19 a kvôli ktorým tento 12-mesačný odklad nepovažujeme za namieste.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste pozvali spravodajcu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.4.2020 o 10:19 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:22

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 39 z 2. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 2. schôdzi a uznesením č. 3 zo dňa 7. apríla 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

7.4.2020 o 10:22 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážené panie poslankyne, vážení poslan..., páni poslanci, vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť.
Vidíme sa tu opäť, tak ako som avizoval vlastne aj minulý týždeň, prichádzame s ďalším opatrením, ktoré vlastne pomôže ľuďom odložiť si splátky, ako už bolo avizované, jednak splátky úverov a splátky lízingov. Samozrejme, o obsahu sa budeme baviť práve v prvom čítaní, toto je návrh skrátené legislatívne konanie, kde, myslím, že nie je potrebné to nejako hlbšie vysvetľovať, asi všetci rozumieme súvislostiam, takže je to práve z dôvodu COVID-u, a k tomu, aby sme pomohli ľuďom vlastne tieto splátky odložiť, a, samozrejme, aj malým a stredným podnikom, takže myslím si, že to samé osebe hovorí o dôležitosti.
Zároveň ďakujem aj pánom poslancom a poslankyniam z finančného výboru, ktoré vlastne jednohlasne schválili toto, tento návrh na skrátené legislatívne konanie.
Takže toľko na úvod od mňa, verím, že viacej sa porozprávame práve pri tom prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 10:25 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:32

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 45 zo dňa 7. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, je to tlač 50, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 6. schôdzi dňa 7. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 11, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) v skrátenom legislatívnom konaní na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

7.4.2020 o 10:32 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, pri odôvodnení skráteného konania som sa už dotkol podstaty, prečo vás prosíme o súhlas s prijatím týchto malých zmien vo viacerých zákonoch, a vysvetlil som aj bod č. 11, ktorý je zmenou nedopatrenia legislatívneho nedopatrenia z minulosti.
Všetky ostatné sa týkajú lehôt, ktoré mali plynúť v priebehu tohoto roka, niektoré v krátkej dobe, niektoré do konca roka, ale ktoré ministerstvo považuje za komplikovane splniteľné alebo nesplniteľné. Vychádzame tým v ústrety mnohým živnostníkom alebo drobným podnikateľom, ktorí majú povinnosti voči životnému voči ministerstvu životného prostredia alebo orgánom štátnej správy, či už vo výkazníctve, alebo v rôznych iných úlohách.
Prosím preto o podporu tohoto, tohoto zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 10:36 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Anna Zemanová

Vystúpenie v rozprave 10:40

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol niekoľko poznámok k tomuto návrhu zákona, najmä k jeho niektorým, niektorým článkom.
Tak ako sme boli doteraz pri týchto skrátených legislatívnych konaniach a návrhoch zákonoch, ktoré v ostatnom období boli predložené, zvyknutí, tak tieto návrhy väčšinou smerovali k tomu, aby sa nejakým spôsobom uľavilo občanom a aby sa obmedzilo stretávanie sa, stretávanie sa ľudí, ale najmä aby občania, ktorým vyplývali zo zákona nejaké povinnosti z titulu toho, aby sa nemuseli stretávať, sa im tieto povinnosti tuná odkladali.
Avšak v tomto, v tomto návrhu sú niektoré ustanovenia, nie všetky, samozrejme, sa tohto týkajú, ale niektoré sú, ktoré, si osobne myslím, že nejdú týmto smerom a skôr nám pozastavia rozvoj na Slovensku. Mám tým na mysli najmä čl. IV, čl. IV, ktorý sa týka konaní v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ako pán minister životného prostredia navrhuje, majú sa zastaviť všetky konania, resp. zákon priamo hovorí, že neplynú lehoty v týchto konaniach, ak sa v týchto konaniach predpokladá verejné prerokovanie, resp. ak je v týchto konaniach možnosť nahliadať do spisov alebo do dokumentácie. Vážení kolegovia, uvedomme si, že to sú všetky konania EIA, všetky konania o posudzovaní vplyvu na životné prostredie spĺňajú tieto predpoklady. Čiže vo všetkých týchto konaniach by sa, by neplynuli lehoty do konca krízy. Obávam sa, že toto tu spôsobí naozaj veľký ekonomický problém, pretože EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predpokladom pre budúce stavebné konania, a my týmto celý proces investičnej výstavby ako taký a vôbec rozvoja spoločnosti odsunieme o niekoľko, o niekoľko mesiacov a to si myslím, že v súčasnej situácii nie je veľmi šťastné riešenie a môže naozaj znamenať obrovský ekonomický problém.
Ako riešenie vidím obdobne, ako sme to urobili pri hlasovaniach na zastupiteľstvách, ak teda ja rozumiem tomu, že sa tu vyžaduje účasť verejnosti na ústnych prejednaniach, ale máme tu aj iné možnosti, máme tu možnosti per rollam nejakého hlasovania, resp. per rollam pripomienok, ktoré sa dajú zaslať poštou, elektronicky alebo inými spôsobmi, čiže dalo by sa toto vyriešiť aj inak ako to, že samotné lehoty nebudú plynúť ďalej, čo si, čo považujem teda za naozaj obrovský, obrovský problém z hľadiska rozvoja Slovenska, z hľadiska budúcej ekonomiky, kde sa vlastne zastaví alebo posunie celý, ešte raz hovorím, posunie celý ten proces výstavby a rozvoja o niekoľko mesiacov.
Ďalší, ďalší článok, s ktorým, na ktorý sa chcem opýtať a ktorému nerozumiem a ktorý aj pán minister tu spomenul v úvodnom slove, je čl. 10 a to je zálohovanie jednorazových obalov. V minulom volebnom období sme schválili..., alebo poslanci, Národná rada schválila zákon, ktorým sa zaviedlo na Slovensku zálohovanie jednorazových plastových obalov, a to od roku 2022. Ten zákon mal delenú účinnosť, nadobudol účinnosť 1. decembra 2019 a samotný systém zálohovania nadobúda účinnosť 1. 1. 2022, a to práve preto, aby mali všetky subjekty, ktoré v tomto systéme sa majú podieľať, mali čas sa pripraviť, a preto je tá legisvakačná lehota taká dlhá, aby sa mali všetci čas pripraviť na to, aby tieto povinnosti mohli plniť. Prečítam z odôvodnenia, ktoré je v tomto navrhovanom znení zákona, a to odôvodnenie hovorí: „Navrhuje sa posun termínu v súvislosti s povinnosťou zavedenia zálohového systému za účelom zabezpečenia riadneho procesu výberu správcu, ktorý je časovo náročný.“
Kolegyne, kolegovia, my sme nastavili ešte v minulom volebnom období ten časový rámec tak dlhý, až do roku 2022, do 1. 1., aby sa to, aby sa to stihlo. Proces výberu správcu bol začatý ešte za minulého volebného obdobia a ten beží. Ja naozaj nerozumiem, aké, aký náročný proces časovo je taký, aby sme teraz v skrátenom legislatívnom konaní museli odkladať zavedenie zálohovania jednorazových plastových obalov, ktoré tak či tak má nastúpiť až v roku 2022. Na to je čas ešte ďalšie dva roky, keď sa to nebude stíhať, aby v riadnom legislatívnom konaní po zvážení a analýze všetkých dopadov, ekonomických aj spoločenských, aj iných a najmä dopadov na životné prostredie sme to vedeli urobiť. Ale nie teraz v skrátenom legislatívnom konaní, si myslím. Na to je naozaj ešte dostatočne dlhý čas.
Treba povedať, že prečo bol tento zákon o zálohovaní jednorazových plastových obalov prijatý. Bol prijatý preto, pretože tu máme nejaké medzinárodné záväzky, ktoré hovoria o tom, ako máme, akú mieru vytriedenia máme v nejakých časových úsekoch dosiahnuť a ako máme znižovať mieru skládkovania odpadov. Za týmto účelom bol tento zákon prijatý a bol prijatý, myslím si, veľkým konsenzom a nerozumiem teda teraz, prečo teraz v skrátenom legislatívnom konaní, čo vôbec nesúvisí s touto krízou, ho ideme posúvať ešte o rok ďalej, až na rok 2023. Hovorím, na to máme času ešte naozaj veľmi veľa.
No a k tomu poslednému bodu, ktorý som chcel, z tohto návrhu jednu poznámku povedať, je čl. 11, ktorý, pán minister už hovoril, že, že nesúvisí s krízou. Ja akceptujem, samozrejme, že sa, je potrebné z hľadiska toho, že máme nejaké medzinárodné záväzky, aj v tomto období niektoré veci upraviť, len nerozumiem tomu, že v jednej veci v čl. 10 nás medzinárodné záväzky nezaujímajú a v čl. 11 nás zrazu zaujímajú.
A ešte jedna vec k tomu čl. 11, pán minister, neviem, či ste si všimli, ide o to, že po prvé je to, je to novelizácia novely, čo neviem, teda úplne že či je v súlade s legislatívnymi pravidlami, a druhá vec je, že sa tu hovorí o tom, že sa skracuje lehota na 15. apríla 2020, to znamená o pár dní na možnosť vyhlasovania území medzinárodného významu. Zákon ale pri územiach medzinárodného významu predpokladá, že ak sa má vyhlásiť územie medzinárodného významu, tak toto musí zabezpečovať stupeň ochrany a vyhlásenie v rámci sústavy národnej chránených území. A čl. 1 tohto istého zákon hovorí o tom, že sa, že lehoty neplynú, ak je treba vyhlásiť územie národného významu, lebo je tam treba verejné prerokovanie. Čiže si sami tieto ustanovenia navzájom odporujú.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 10:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:41

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa vo faktickej chcela vyjadriť len k tomu jednému bodu, výberu toho správcu.
Pán poslanec, vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia, ten zákon, ako bol navrhnutý, a hlavne celý proces správcu ste spustili tesne pred koncom volebného obdobia a bol spustený veľmi netransparentne. Prihlásili sa dva, dva subjekty, z toho jeden odstúpil a ten druhý subjekt bol vlastne subjektom nejakého novovzniknutého združenia veľkých výrobcov týchto obalov. Ako také, si myslím, ja som to veľmi kritizovala, bolo to veľmi nekorektné z vašej strany, že ste vôbec ten výber správcu začali, pretože počítate s tým, že 15 mil. eur z celého systému zálohovania bude zdrojom peňazí, ktoré nebudú vyplácané ľuďom, ktorí budú tú zálohu vynakladať, ale že budú predmetom vlastne fungovania, ktoré bude mať v rukách tento správca. Ako také si považujem za správne, že nový pán minister chce sám sa podieľať na nastavení pravidiel, a táto vláda aby vybrala transparentne toho správcu, ak to bude teda po analýze takto nastavené.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 10:41 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja vítam pripomienky, ktoré ste vzniesli k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní, predovšetkým v oblasti EIA, lebo myslím si, že tieto veci je potrebné posudzovať veľmi komplexne a treba vidieť nielen okrem životného prostredia, ale aj následné hospodárske škody, ktoré posúvaním rôznych termínov môžu nastať.
Ale zase na druhej strane musím povedať, že vítam opatrenia, ktoré sú uvedené v čl. 2 a v čl. 5, a dokonca by som bol za to, aby sa tieto opatrenia rozšírili, a dávam do pozornosti pána ministra, aby vôbec prehodnotil veci, ktoré sa, ktoré sa v týchto dvoch článkoch uvádzajú, lebo, myslím si, že sú vhodné na zrušenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 10:50 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja oceňujem, že ste tu v podstate povedali tie výhrady, ktoré máme aj my k tejto novele, k tomuto materiálu, ale tá hlavná výhrada je tá, že sme v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré bolo odôvodnené - ako inak, ako inak - bojom proti pandémii korone, korony, a my dnes vidíme, že v rámci skráteného legislatívneho konania odôvodneného koronou ideme odsúvať zálohovanie plastových obalov. Aký to má súvis? Veď to je absolútne nekoncepčné, je to zbrklé a povedal by som, že je tam pokus o zneužívanie tejto kritickej situácie na to, aby sa v rámci materiálov a rokovaných vecí v Národnej rade posúvala do týchto materiálov naozaj každá, každá jedna vec, ktorá je ale zo svojej podstaty problémová a o ktorej možno predkladatelia vedia, že by tu tak hladko neprešla. Ale je tu koronka, tak ideme tam dávať všetko, ideme to siliť, ideme to tlačiť.
Čiže, pán kolega, ďakujem, že ste to zhrnuli, že ste nám tak povedali, a my naozaj v prvom čítaní túto vec podporiť nemôžme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 10:50 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video