55. schôdza

1.2.2022 - 17.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 18:49 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:39

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, poslanci, cieľom navrhovanej úpravy zákona je doplnenie spôsobu výberu a odvolania štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov riadiacich kultúrno-osvetové zariadenie a stanovenie dĺžky ich funkčného obdobia, ktoré v platnom znení absentujú. Týmto pádom zjednocujeme funkčné obdobie na päť rokov. Zároveň sa vypúšťa uvedenie názvu a sídla kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním. V tomto prípade ide o Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave a Ústrednú hvezdáreň so sídlom v Hurbanove.
Týmto, toto zriaďuje ministerstvo kultúry za účelom umožnenia flexibility pri úprave názvu organizácie bez nutnosti predchádzajúcej legislatívnej zmeny rovnako, ako je to v prípade kultúrno-osvetových zariadení zriaďovaných alebo zakladaných samosprávnym krajom alebo obcou.
Cieľom návrhu zákona je aj doplnenie kompetencií pre kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním a kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so špecializovaným zameraním, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo kultúry, vyhlasovať, odborne a metodicky riadiť, koordinovať a financovať realizáciu celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a v oblasti astronómie a príbuzných vied.
Z dôvodu zosúladenia s platným znením § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 144/2021 Z. z., podľa ktorého orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku je ministerstvo kultúry, návrh zákona ruší kompetenciu kultúrno-osvetového zariadenia s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti výkonu štátneho štatistického zisťovania a nahrádza ju koordináciou a výkonom štatistiky v oblasti kultúry.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

1.2.2022 o 18:39 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:42

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúry a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2022 o 18:42 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:44

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, nebudem teraz v tomto zákone sa teda obracať ku každému jednému ustanoveniu, ktoré vlastne meníte, ale skôr ma zaujala jedna vec. Vstupujete do zákonu o osvetovej činnosti, ktorá je skutočne na území Slovenska skoro v každom jednom, v každom jednom meste, niekde aj v obciach a tak ďalej. A je to veľká sieť kultúrno-osvetových zariadení, ktorá naozaj pokrýva a má celoslovenskú pôsobnosť. Zriaďujú väčšinou tieto kultúrno-osvetové zariadenia samosprávne kraje, a mestá a obce ju môžu zriadiť, ale nemusia, a málokedy sa to aj stáva, aby ju zriaďovali, aj keď práve vy tu rozprávate o výberových konaniach pre mestá a obce.
Čo ma najviac prekvapilo, tak takisto ako sme pred chvíľou riešili, takisto nie sú tu riešené len nejaké súťaže, ale sú tu riešené aj výberové konania, ktoré si doteraz robili zriaďovatelia samostatne. To znamená, že vyššie územné celky si všeobecne záväzným nariadením určili, ako budú robiť výberové konania a tie výberové konania boli zjednotené a zosúladené pre všetky ich, všetky ich organizácie, ktoré vymenovali a zriaďovali. Zrazu tu príde nariadenie štátu, že ako sa majú robiť výberové konania, a prekvapuje ma to, že pred chvíľou sme sa bavili o tom aj v zákone ministra práce, alebo zrušujete verejné, vlastne výberové konania rušíte (povedané so smiechom) všade a tu zrazu príde zákon, keď idete mestám a obciam prikazovať, ako majú robiť výberové konania. Je to naozaj vtipné a, no je to vtipné, no, lebo (povedané so smiechom) kde, kde si to chce uzurpovať štát, si to uzurpuje a aj bez výberových konaní. Ja, mňa len jedna vec zarazila, a to je, že keď v roku 2019 predkladal tento zákon, tak vám prečítam, že návrh zákona vznikol v spolupráci s nominovanými zástupcami vyšších územných celkov, odbormi kultúry, Združenia SK8, zástupcami odbornej verejnosti, regionálno-kultúrno-osvetového zariadenia, ako aj so zástupcami kultúrno-osvetových zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň.
Takisto ste si zvykli, aj keď ste to kedysi v opozícii kritizovali, čo naozaj poviem, že zákony u nás vznikali, aj novelizácie zákonov skutočne po širokej rozprave. Nič také som, pani ministerka, nezaznamenala v tomto zákone. Jednoducho tu nám prichádzajú zákony tak, že sadnú si úradníci na ministerstve, predložia zákon a všetci s tým musia byť stotožnení. A keď sa urobí rozprava, tak sa urobí až vtedy, ak na to upozornia poslanci po prvom čítaní, že takýto zákon prišiel.
Tak ja by som bola veľmi rada, keby ste možno povedali, s ktorými organizáciami ste jednali, s kým ste to prerokovali, či ste sedeli s, máme tu predsedu samosprávneho kraja, s kým ste vlastne toto všetko prerokovali? Alebo to zase len tak pristálo na stole. A tam, kde sa nám nehodí robiť výberové konania, ako v inšpekčnej službe v polícii, ako na inšpektoráte práce, kde chceme politicky niekoho nominovať, tam je to v poriadku. A tam, kde ste to doteraz robili úspešne, samosprávy, vyššie územné celky a mestá a obce, tam im štát ide prikázať, ako tie konania majú robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 18:44 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:44

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte mi len krátko zareagovať. My nemáme ambíciu prikazovať ako štát, ako majú výberové konania na úrovni samospráv fungovať. My len hovoríme, aby sa výberové konania diali. Všetko ostatné je v rukách tých, v ktorých rukách to bolo doteraz.
Čo sa týka tohto návrhu zákona, ide hlavne o Národné osvetové centrum a Ústrednú hvezdáreň v Hurbanove, ktoré priamo sú organizáciami v pôsobnosti ministerstva kultúry. To znamená, že do kultúrno-osvetových stredísk, ktorých momentálne máme 166, sa to týka do tej miery, že prvýkrát vôbec sa snažíme systematicky a organizovane pristupovať k financovaniu postupových súťaží a prehliadok, napríklad takého Hviezdoslavovho Kubína, ktorý si myslím, že odchoval generácie a generácie sa s nim stretávajú a ešte sa stretávať budú. Chceme, aby tieto prehliadky a súťaže, ktoré majú dlhé roky tradíciu či už v školstve, či už u nás na kultúre, treba zachovať a treba im zabezpečiť predvídateľné financovanie.
Skryt prepis

1.2.2022 o 18:44 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:49

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja neviem, asi vám dali iný zákon do ruky ako mne. Keď (povedané so smiechom) sa pozriem na to, že vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu kultúrno-osvetového zariadenia 4 § a) § 4b) vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové zariadenia bez právnej subjektivity, čiže obce a mestá. Tak neviem, asi nemáme rovnaký zákon, pretože vy hovoríte, že neprikazujete. Veď teraz sú VZN-ka presne na to a presne je určené, ako robia výberové konanie vyššie územné celky. A vy keď to dáte jednoducho do zákona, tak ako, akože im neprikazujete? Veď zákon je vyššia legislatívna norma predsa, ako je všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 18:49 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:49

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Cieľom je, aby vedúci pracovníci alebo teda štatutári neboli menovaní priamo, ale aby sa uskutočnili výberové konania.
Skryt prepis

1.2.2022 o 18:49 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:51

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, ja som rada, že na tejto pôde a vlastne v celej spoločnosti sa otvára téma, ktorá spája, pretože Milan Rastislav Štefánik bol osobnosť a vyzerá, že aj doteraz má ešte tú moc spájať či už ľudí tu v pléne, ale aj myslím, že celú spoločnosť. A preto je mi cťou predkladať návrh zákona, ktorý sa postará o to, aby jeho mohyla na Bradle, rovnako aj časť jeho rodného domu, bola spolufinancovaná štátom a štát sa podieľal na týchto významných stavbách.
Cieľom nášho návrhu zákona je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania a základnej ochrany areálu Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorý pre účely tohto zákona tvoria: národná kultúrna pamiatka Pamätník, národná kultúrna pamiatka Strážnica, národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa, infobod na Bradle, príslušenstvo týchto stavieb, prístupová cestná komunikácia, pozemné spevnené plochy, trávnaté plochy a lesné pozemky. Navrhovaný finančný mechanizmus predstavuje účelovú dotáciu územným samosprávam, na katastrálnom území ktorých sa areál mohyly nachádza: mesto Brezová pod Bradlom, obec Priepasné, obec Košariská a Trenčiansky samosprávny kraj.
Ministerstvo kultúry poskytne účelovú dotáciu zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Navrhuje sa výška finančného príspevku ministerstva kultúry najviac vo výške súčtu finančného príspevku obce schváleného na tento účel v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok a finančného príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytujúceho obci na tento účel v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
Na dotáciu z dotačného programu ministerstva kultúry ´Obnovme si svoj dom´, ktorý sa zameriava na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok v oblasti pamiatkového fondu, nie je právny nárok. A na podporu národnej kultúrnej pamiatky Pamätník a areálu Mohyly nie je nárok ani z dotačných mechanizmov ministerstva vnútra a ministerstva obrany.
Ďalšími dôvodmi predloženia nášho návrhu zákona je podpora ochrany pamiatkového fondu, rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, podpora rozvoja domáceho turizmu a znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie.
Tento návrh bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre kultúru a médiá, v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. So závermi uvedenými v spoločnej správe výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu zákona súhlasím a akceptujem všetky pozmeňovacie a doplňujúce návrhy v nej uvedené.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.2.2022 o 18:51 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:55

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko, tlač 753, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1100 z 24. novembra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač č. 753, schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, o bodoch 1 až 8, s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 153 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2022 o 18:55 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:57

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, nie som až taký rýchly.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, chcem nadviazať na slová pani ministerky, ktorá uviedla novelu tohto zákona a určite je pravda, že Milan Rastislav Štefánik ako najväčší Slovák nás určite spája tu v parlamente a bol by som rád, aby nás v budúcnosti spájali teda aj iné, iné veci.
Chcem poďakovať, pani ministerka, aj za ten návrh, že ste akceptovali ten pozmeňujúci návrh, že aj Trenčianska župa bude môcť teda financovať cez vašich poslancov na výbore, chcem takto, chcem takto poďakovať, že budem môcť prispieť finančne každý rok na tú údržbu, ale aj na rozvoj, rozvoj Mohyly na Bradle. A dovoľte mi, požiadali ma ešte, ešte aj starostovia, aj pán starosta z obce Priepasné a ďalší. Jedná sa o rozšírenie vlastne, vlastne, čo tá mohyla vlastne tvorila. Je to tá stará, stará cesta, kedy viezli v roku 1919 Milana Rastislava Štefánika na lafete vlastne z Košarísk, teda katastrálne územie Košarísk smerom cez katastrálne územie Priepasné, obce Priepasné, čiže z druhej strany vlastne mohyly. A jedná sa o to, že vytvoríme tým nejaký predpoklad na to, aby aj potom aj tie obce možno aj s Trenčianskou župou, možno aj niečo s ministerstvom kultúry mohli v budúcnosti aj túto cestu, tú poslednú cestu Milana Rastislava Štefánika na mohylu nejakým spôsobom zveľadiť.
Viem, že mali obce aj v minulosti pripravené zaujímavé projekty, aj spoločne s mestom Hodonín, čo je tatíček Masaryk, zasa, hej, a obec Košariská a tak ďalej, že aby, ak by, chcem vás o to poprosiť, že či by ste aj túto vec nemohli akceptovať. Ja by som prečítal teraz ten pozmeňujúci návrh. Je tu výpis z parciel, pán starosta z Priepasného chodil aj s GPS, vlastne to merali a vlastne kade tá cesta v minulosti, v minulosti išla. Čiže ja by som to ešte tak v krátkosti len zdôvodnil.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe dopĺňa do zoznamu parciel vymedzujúcich územie mohyly o parcely, ktoré tvoria tzv. Historickú cestu generála Milana Rastislava Štefánika k Bradlu, ktorou viezli v roku 1919 pozostatky generála Štefánika a troch talianskych letcov do rodného domu, to je vlastne od tej evanjelickej fary v Košariskách na vrchol Bradla. Ideu tohto zvyku osnoval tvorca mohyly architekt Dušan Jurkovič a, samozrejme, túto tradíciu udržujú napríklad aj žiaci Základnej školy z Košarísk s rodičmi už niekoľko rokov.
Teraz by som prečítal vlastne ten pozmeňujúci návrh. Je to zoznam parciel, je to také, no, ale teda prečítam to.
Dovoľte mi, teda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, pán minister prečítať.
V čl. 1 bode 4 prílohy sa na konci pripájajú tieto slová:
„Historická cesta
k. ú. Priepasné: parcela č. 25148, parcela č. 25147, parcela č. 25146, parcela č. 25145, parcela č. 25144, parcela č. 25143, parcela č. 25142, parcela č. 25141, parcela č. 25140, parcela č. 25170, parcela č. 16507, parcela č. 16508, parcela č. 16509, parcela č. 16510, parcela č. 16524, parcela č. 16524/1, parcela č. 16525, parcela č. 16526, parcela č. 16527, parcela č. 16528, parcela č. 16529, parcela č. 16530, parcela č. 16531, parcela č. 16532, parcela č. 16533, parcela č. 16534, parcela č. 16535, parcela č. 16539, parcela č. 16540, parcela č. 16541" (kýchnutie v sále), na zdravie, to nie je k pozmeňováku.
"Parcela č. 16550/1, parcela č. 16640, parcela č. 16640/1, parcela č. 16641, parcela č. 16740/1, parcela č. 16740/2, parcela č. 16748/1, parcela č. 16747, parcela č. 16863, parcela č. 16865/1, parcela č. 16884, parcela č. 16883, parcela č. 16881, parcela č. 16880, parcela č. 16878, parcela č. 16879, parcela č. 16889, parcela č. 16924, parcela č. 16923, parcela č. 16890, parcela č. 16891, parcela č. 16892, parcela č. 16895, parcela č. 16896, parcela č. 16897, parcela č. 16898, parcela č. 16900, parcela č. 16901, parcela č. 16904, parcela č. 16906, parcela č. 16907, parcela č. 16908, parcela č. 16911, parcela č. 16912, parcela č. 16913, parcela č. 16914, parcela č. 16917, parcela č. 16918, parcela (zaznel gong) č. 18865, parcela č. 18865/1, parcela č. 18866, parcela č. 18867, parcela č. 18868, parcela č. 18869, parcela č. 18870, parcela č. 18871, parcela č. 18872, parcela č. 18874, parcela č. 18875, parcela č. 18879", a sa vbehne do finále, "parcela č. 19172, parcela č. 19182, parcela č. 19183/1, parcela č. 19183/3, parcela č. 19186/2, parcela č. 19190/1, parcela č. 19184. Ďalej k. ú. Košariská: parcela č. 5686, parcela č. 5687, parcela č. 5604, parcela č. 5606.".
Ďakujem veľmi pekne. Toľko náš pozmeňovák. Naozaj myslím, že to nejakým spôsobom doplní vlastne celú túto národnú pamiatku, kultúrnu pamiatku, o ktorú sa teda budú spolu starať nielen tieto tri samosprávy, Trenčiansky samosprávny kraj, ale aj ministerstvo kultúry. A ja dúfam, že sa mi o tých číslach (povedané so smiechom) nebude snívať. Takže nabudúce, keď bude nejaký návrh, dám to radšej cez výbor, teda hej?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 18:57 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:04

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som bola ako v celku teda sa pripojila k pánu poslancovi, že naozaj tento zákon musím pochváliť, pretože je systémový a tak ako sa systémovo, je to podobný systém, ako sa staráme na údržbu vojenských cintorínov a hrobov, mestá a obce, a skutočne vidno, že samosprávu to neskutočne motivuje, pretože sú vo veľmi dobrom stave. A možno by bolo dobré, aby sme takto pokračovali, pretože aj pri, možno pri obnove niektorých kultúrnych pamiatok. Ale chcela by som ešte jednu takú otázku možno, lebo aj v Humennom máme bustu Štefánika. Nezachovala sa socha, doteraz ju nevieme nájsť. Je to, preto to nie je kultúrna pamiatka, ale sú aj iné pamiatky Štefánika. Možno sa treba zamyslieť, aby sa možno nejakým spôsobom aj im prispelo, ale tento systém si myslím, že je veľmi dobrý a treba takto pokračovať pri obnove pamiatok a motivovať samosprávy, ktoré potom naozaj robia dobrú prácu spolu s ministerstvom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 19:04 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video