75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:10

Viliam Karas
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vám predložiť návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:10 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Viliam Karas
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vám predložiť návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 141 ods. 7 zák, spomínaného zákona zverejnil dňa 17. mája 2022 na svojom webovom sídle výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Termín na prihlásenie záujemcov o kandidatúru bol do 23. augusta 2022. Vláda podľa zákona o verejnom obstarávaní navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda. Vláda uznesením vlády č. 494 zo 17. augusta 2022 zriadila výberovú komisiu na výber kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie navrhovaných vládou Slovenskej republiky a schválila rokovací poriadok výberovej komisie na výber kandidátov na predsedu úradu pre verejné obstarávanie navrhovaných vládou Slovenskej republiky.
Na základe zverejnenej výzvy sa prihlásili štyria záujemcovia o kandidatúru, z ktorých u dvoch bolo administratívnou kontrolou zistené nesplnenie požiadaviek podľa zákona o verejnom obstarávaní. Výberová komisia pripustila na verejné vypočutie dvoch záujemcov o kandidatúru. Na verejnom vypočutí, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2022 v priestoroch úradu vlády Slovenskej republiky sa zúčastnili dvaja záujemcovia, pričom výberová komisia odporučila vláde oboch zúčastnených záujemcov o kandidatúru. Výberová komisia prostredníctvom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky priložila na rokovanie vlády informáciu o verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu a návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
Vláda v súlade s uznesením č. 603 z 28. septembra navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky Petra Kuboviča do funkcie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Peter Kubovič je kandidátom, ktorý sa vo svojom profesionálnom živote dlhodobo venuje oblasti verejného obstarávania a súčasne, v súčasnosti je členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás týmto požiadať o schválenie návrhu na voľbu pána Petra Kuboviča za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.11.2022 o 9:25 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Peter Liba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1332 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti s tým, že Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 27. októbra 2022 a prijal uznesenie č. 360. Vo svojom uznesení výbor vyjadril súhlas s návrhom vlády na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 zákona č. 443/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky zvoliť Petra Kubov, Kuboviča za predsedu Úradu vlády, Úradu pre verejné obstarávanie na päťročné funkčné obdobie odo dňa nasledujúceho po vykonaní voľby v Národnej rade Slovenskej republiky. Navrhol verejné hlasovanie použitím technického zariadenia v rokovacej sále v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov zo 17. jún 2011. Informácia výboru pre hospodárske záležitosti o prerokovanie návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením výboru č. 361 z 27. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výboru a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

9.11.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Keď sa mi podarilo tak úspešne pohnúť pána ministra v predchádzajúcom vystúpení k reakcii, tak dúfam, že sa mi to podarí aj teraz. A, a len teda doplním, že naozaj som myslel, že ten problém so správnymi súdmi sa mohol riešiť inými opatreniami, nie iba parciálnou zmenou zákona, ktoré sa týka správnych súdov a ak som to povedal inak, tak sa ospravedlňujem. Myslel som to tak, samozrejme, že takto.
A k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie skôr ako poznámku by som mal otázku. Prebehlo výberové konanie spôsobom, ktorý, ktorý stanovuje zákon, prihlásili sa štyria uchádzači. Verejného vypočutia sa zúčastnili dvaja, ktorí splnili podmienky. Výberová komisia odporučila vláde dvoch uchádzačov a vláda z nich si vybrala jedného a posunula, posunula ho do parlamentu, aby parlament zvolil. Je, samozrejme, právo vlády navrhnúť z tých kandidátov, ktorých komisia odporučí. Buď jedného kandidáta alebo viacerých kandidátov, dvoch kandidátov, ale prípadne mohla vláda posunúť, ak by, ak by boli odporúčaní viacerí kandidáti aj troch alebo štyroch. Ale teda nespochybňujem právo vlády tak urobiť. Len sa teda chcem spýtať, že, že aký bol dôvod, prečo si vláda vybrala z dvoch kandidátov, ktorí dostali približne rovnaké hodnotenie od, od tej výberovej komisie jedného, ktorý mal myslím, že o bod menej ako ten, ten, ktorý skončil na prvom mieste v hodnotení aj keď mal o jeden, o jeden hlas zase viac, aby bol odporúčaný ako, ako prvý. Čiže zdalo by sa mi, že ak, ak vláda sa rozhodne inak, ako výberová komisia, ktorá jej dá nejaké odporúčanie, tak na to samozrejme, že má právo, ale zdalo by sa mi vhodné a správne, aby ten výber aj nejakým spôsobom odôvodnila, prečo neposunula ďalej dvoch kandidátov, ale iba jedného a nedá sa to identifikovať ani z toho písomného materiálu, ani, ani teda z vystúpenie pána, pána ministra, prečo sa vláda takto rozhodla. Takže ak by sme dostali ako poslanci tú informáciu, tak budem za to vďačný.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Viliam Karas
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno, rád. Zhodli sme sa s pánom poslancom na tom a som rád, že to povedal, takže len potvrdzujem. Áno, vláda má to právo a ho využila. Využila teda právo rozhodnúť z dvoch navrhnutých kandidátov výberovou komisiou. Rozhodla sa pre jedného kandidáta. Myslím, že je to legitímne. A čo sa týka zdôvodnenia, nevidím do do hlavy každého členy vlády. Môžem vám povedať len sám za seba, že k verejnému obstarávaniu sa venujem celú svoju profesionálnu kariéru. Jednak publikačne, ale najmä v praxi. Tým, že som sa venoval aj európskemu a venujem sa európskemu právu. pôsobil som ako externý poradca trom predsedom Úradu pre verejné obstarávanie asi v rokoch 12 alebo 14 rokov, čiže dovolím si povedať, že mám expertízu v segmente verejného obstarávania. Pána Kuboviča ako kandidáta osobne poznám ako experta, odborníka, čiže osobne nepochybujem o tom, že bol vybraný vhodný kandidát, ktorý túto prácu bude vedieť obstáť tak expertne, odborne, ako aj morálne. Že toľko k odôvodneniu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:25 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, dovoľte mi aby som ako navrhovateľka odôvodnila svoj návrh na kandidatúru na verejného ochrancu práv pre pána doktora Róberta Dobrovodského, ktorý je mojím asistentom, ale, ale oveľa viac je to, že je univerzitným docentom. Robím tak preto, lebo ja sama mám osobnú a živú skúsenosť s interpretáciou poloprávd, ktoré nám pristali v pošte mailovej. Treba pripomenúť, že pána doktora Dobrovodského podporilo 27 poslancov naprieč politickým spektrom, čo, za čo samozrejme z tohto miesta, milí kolegovia, vám všetkým ďakujem. A a vieme, že to boli kolegovia z rôznych parlamentných zoskupení s odlišným náboženským, politických, či iným zmýšľaním, čo vnímam, ako znak dôvery v to, že pán doktor Dobrovodský bude vo svojej funkcii nezávislým a cez túto optiku bude rešpektovať ústavné vymedzenie základných práv a slobôd. Naša ústava vymedzuje, že tieto práva sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod, či iné postavenie.
Róbert Dobrovodský je dlhoročný a skúsený právnik, navyše aktívny vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na katedre občianskeho a obchodného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Roky pôsobil aj na sekcii legislatívy ministerstva spravodlivosti ako legislatívec a tvorba zákono, tvorca zákonodarnej politiky v oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života obyvateľov. Je to predovšetkým občianske a rodinné právo, právo ochrany spotrebiteľa, právo na slobodný prístup k informáciám a právo ochrany iných zraniteľných skupín. Je aj členom Legislatívnej rady vlády a komisie pre tvorbu práva, ktorá zasadá pri Ústavnoprávnom výbore Národnej rady. V roku 2010 obsahovo a legislatívne pripravoval najväčšiu reformu transparentnosti od revolúcie na Slovensku. Je to novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zaviedla povinné zverejňovanie zmlúv. Nie len občania Slovenska, ale podľa hodnotenia slovenskej pobočky mimovládnej organizácie Transparency International sa zavedenie povinne zverejňovaných zmlúv považuje za bezprecedentný krok a jeden z najlepších zákonov v boji proti korupcii. Rovnako podľa správy organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa zavedením úpravy povinného zverejňovania zmlúv Slovenská republiky stala jedným zo svetových lídrov a vzorom protikorupčnej právnej úpravy jedným. Ako dlhoročný normotvorca, pedagóg, akademik a výskumník preukázal schopnosť identifikovať spoločenské napätie a zareagovať naň zovšeobecnením životných situácií ľudí do textu právnej normy. Má túto schopnosť, mať túto schopnosť znamená starostlivo posúdiť každý podnet, s ktorým sa obyvateľ Slovenska obráti na verejného ochrancu práv, správne ho vyhodnotiť a vyzvať orgán verejnej moci na prijatie opatrení.
Čo však ja za roky spolupráce s pánom doktorom Dobrovodským a tiež poznajúc agendu Úradu verejného ochrancu práv vysoko oceňujem, je jeho schopnosť komunikovať zložité témy, jazykom vhodným pre každú dotknutú osobu. Aj preto dlhodobo spolupracoval napr. v Slovenskej televízií s reláciou Občan za dverami a tiež ako expert na občianske právo. Často poskytoval za ministerstvo spravodlivosti vyjadrenia v médiách. Práve kvôli tomu ľudskému jazyku, do ktorého dokázal pretaviť tie náročné, ten, ten náročný právny jazyk. Skutočnosť, že vyššie popísané vlastnosti kandidáta nie sú len teoretickým konštatovaním, ale sú doložené konkrétnymi činmi. Uvádzame, samozrejme, v návrhu jeho činnosti aj v tých legislatívnych návrhoch na, na poli ochrany ľudských práv a slobôd. Je to v tom jeho životopise, ktorý je zverejnený na webe.
Jedna, vyberiem len jeden z týchto momentov, z môjho pohľadu veľmi dôležitý, a konkrétne vyhlášku ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z. z 27. júna 2016. Touto sa reagovalo na, na potrebu ochrany detí pred necitlivým výkonom súdnych rozhodnutí. Ide o známu kauzu Marko.
Keď v roku 2016 otriasol ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:25 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vyhlášku ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z, z 27. júna 2016. Touto sa reagovalo na, na potrebu ochrany detí pred necitlivým výkonom súdnych rozhodnutí. Ide o známu kauzu Marko.
Keď v roku 2016 otriasol Slovensko prípad šesťročného chlapca, ktorého brutálne vybrali z triedy počas, počas vyučovania. Bol to súdny, vyšší súdny úradník a išlo o výkon rozhodnutia, tak práve pán doktor Dobrovodský, ako legislatívny zamestnanec ministerstva spravodlivosti začal s kolegami s prípravou vyhlášky o výkone rozhodnutia, ktorá sa kreovala po konzultáciách s inými ministerstvami. Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, s ministerstvom školstva, s ministerstvom vnútra. A práve tu sa nachvíľu pozastavím, lebo ako som v úvode spomínala, do mailových schránok sme všetci dostali správu, útok na pána doktora Dobrovodského od Iniciatívy vymazaných rodičov, ktorá je reprezentovaná pani Beatou Janočkovou. Táto osoba mu vytýka prijatie tejto vyhlášky a neférovým spôsobom napáda jeho z môjho pohľadu veľmi záslužnú činnosť pre ochranu práv detí.
Pán Dobrovodský spolu s kolegami z iných rezortov pri tvorbe vyhlášky mali na pamäti práve judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sa uvádza, že použitie donucovacích opatrení v prípadoch detí je kontraproduktívne. A to práve z dôvodu, že môže mať za následok degradáciu vzťahov medzi dieťaťom a neempatickým rodičom. Podľa judikatúry platí, že treba mať na zreteli situáciu, ak rodič, s ktorým dieťa žije v styku druhého rodiča s dieťaťom aktívne nebráni, avšak, dieťa tento styk s rodičom odmieta. Osobitným významom, osobitne významným je tento aspekt v prípadoch, ak je odmietanie rodiča dieťaťom zapríčinené práve správaním sa tohto rodiča. Teda, ak sa tento rodič nespráva vo vzťahu k dieťaťu empaticky, vhodne, rodičovsky.
Právna prax a aj súdy pozitívne vnímajú aj skutočnosť, že od 1. júla 2016 práve táto vyhláška ministerstva spravodlivosti niesla viac právnej istoty. Pokiaľ ide o ich povinnosť, o povinnosť súdov zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu, a či existujú takzvané ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže rozhodnutiu podrobiť. Súdy avizujú, že vyhláška o výkone rozhodnutí v pozitívnom zmysle koriguje doterajšiu nejednotnú prax súdov v záujme princípu spravodlivosti konania a dosiahnutia najlepšieho záujmu dieťaťa.
Najmä došlo ku korekcii doterajšej praxe niektorých súdov, ktoré po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky, teda bez toho, aby vôbec zisťovali, či existujú nejaké ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa ten povinný rodič alebo dieťa nemôže podrobiť rozhodnutiu súdu, aby postupovali v konaní nástrojmi represie. Za nástroje represie sa považuje výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti, ktorá sa vysiela bezprostredne po podaní návrhu, a ktorá prezumuje zavinené konanie, teda nerešpektovanie tohto titulu. Súdy avizujú, že už nezasielajú výzvy automaticky, ani automaticky neukladajú pokuty alebo, alebo zastavenie výplaty rodičovského príspevku. Už sa tiež neuspokojujú s tvrdeniami oprávneného rodiča, že povinný rodič sa nepodrobuje rozhodnutiu, a už tiež nevyžadujú od povinného rodiča drakonické plnenie povinností najmä vtedy, ak plnenie povinností sa vymyká sfére vplyvu povinného rodiča.
Jasné, že takto je nastavený rámec. Samozrejme, že od súdu k súdu, môžeme vnímať rôzne typy pochybení, ale dôležité je, že ten rámec máme, a že tie pochybenia sú ľudskými zlyhaniami, a sú teda tým pádom korigovateľné.
Teda súdy v zmysle vyhlášky o výkone rozhodnutí sledujú a riadne zisťujú, či prípady dôvody, či prípadne, prípadné dôvody nepodrobenia sa reálne existujú, a ak existujú, či ich náhodou nezapríčiňuje práve oprávnený rodič alebo samotné dieťa. V súvislosti s povinnosťou súdov zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu, a či existujú ospravedlniteľné dôvody, niektoré súdy opäť, opätovne prizvukovali aj princípy vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Nechcem vás teraz ďalej zahlcovať nejakým detailmi okolo tej vyhlášky samotnej a jej implementácie do systému sociálnoprávnej ochrany detí. Považujem sa však za dôležité vyvrátiť klamstvá, ktoré Iniciatíva pre vymazaných rodičov na sociálnych sieťach šíri.
V závere mi prosím, dovoľte pripomenúť, že pán doktor Dobrovodský už v tomto volebnom období prispel k tvorbe vládnych návrhov. Mnohí z nás vieme a máme priamu skúsenosť, že za, že sa svojou expertízou výraznou mierou podieľal na tvorbe viacerých poslaneckých návrhov zákonov, pozmeňovákov, či odborných analýz. Koniec koncov aj tých, ktoré som ja sama predkladala. Nielen preto, prosím, o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Igor Matovič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia vlády na dnešnom rokovaní Národnej rady uviedol do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov a o zákonom správe daní. Zámerom návrhu zákona v čl. 1 je transpozícia, smernica ATAD, smernica EÚ, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam v časti upravujúce pravidlo obmedzení úrokových sa, nákladov.
Návrh zákona ďalej upravuje ustanovenie vyplývajúce z aplikačnej praxe. Ide najmä o úpravu prvotnej aplikácie štandardu IFRS 17 a o niektoré ustanovenia v oblasti transferového oceňovania. Okrem toho návrh zákona zavádza možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa pre nízkopríjmové skupiny, a to prostredníctvom spočítania čiastkových základov dane obidvoch oprávnených rodičov. Tu by som chcel iba upriamiť pozornosť, je to, je to vlastne prvok kvázi posudzovania príjmu celej rodiny, aby rodina mohla získať čo najväčší nárok na daňový bonus. Logicky ak si uplatňuje daňový bonus len jeden rodič s dostatočným príjmom, tak mu to výhodu neprinesie, ale teda najmä v rodinách, kde sú rodičia nízko zárobkoví, ale pracujúci, podotýkam. Tak si môžu napočítať vlastne celkový spoločný príjem rodiny na to, aby maximalizovali efekt z poskytnutej vratky, daňovej vratky, čo môžeme teda nazvať daňový bonus.
Novelou daňového poriadku sa zavádza pri ukladaní pokút systém takzvanej druhej šance v zmysle ktorého správca dane pri prvom porušení právnych predpisov pokutu neuloží. Takisto myslím si, že veľmi zaujímavá ústretová zmena voči daňovníkom, ale upozorní správca dane na plnenie povinností.
Rovnako sa navrhuje skrátiť lehotu na vyrobenie úroku z omeškania do jedného roka od zaplatenia. Tam zase ide o takú istotu daňovníkov, aby sa nestávalo to, čo sa teda niekedy, a teda v minulosti stávalo veľakrát, že myslíte si, že všetko máte zaplatené, a odrazu vám príde vyrudený, vyrubený úrok za x rokov dozadu. A zrazu zistíte, že žili ste v ilúzii poctivého správcu, či z poctivého platiteľa daní. Ale niečo vám ušlo a niekto vám to roky, roky dozadu vyrúbil. Takže tuto je istota, že do jedného roku je omeškaný alebo za úrok z omeškania je vyrúbený od správcu dane.
Ďalej sa navrhuje zrýchliť postup pri vrátení vodičského preukazu ak je zastavené exekučné konanie. Oba zákony upravujú aj podmienky registrácie daňovníkov z úradnej moci od 1. januára 2023.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

György Gyimesi
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Čau. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z príjmov. Národná rada uznesením č. 1583 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom, výborov, ktorí boli, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny prítomných poslancov. Odporúčanie pre Národnú radu, návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:40 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh vychádza z rokovaní lekárskeho odborového združenia s ministerstvom financií Slovenskej republiky a s ministerstvom zdravotníctva. A ide o navrhovanú zmenu, ktorá umožňuje oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov.
V podstate tento problém tu je už niekoľko naozaj dobrých rokov, kedy zdravotnícky pracovníci, ktorí majú zo zákona povinné vzdelávať sa, museli z financií, ktoré boli na toto vzdelávanie poskytnuté a odvádzať dane, čo samozrejme v iných profesiách takto nefunguje. Nie sú pod takýmto drobnohľadom, nemusia sa takéto by som povedal dary vyslovene evidovať. Eviduje to v skutočnosti NCZI, dá sa to dohľadať. Takže ten kompromis nakoniec vznikol v tom, že všetky takéto nepeňažné plnenia budú neustále transparentne vykazované, ale na druhej strane sa zruší daň z príjmov, ktoré títo lekári museli z týchto nepeňažných plnení odvádzať.
Takže dovoľte, aby som prečítal tento pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121).
V čl. 1 sa za bod 3 vkladá nový,
4) Bod, ktorý znie, štvrtý bod znie: do § 9 ods. 2 písm. y) sa za slovo nepovažuje nahrádza slovami, "považuje aj"
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video