78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 18:59 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:53

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V rozprave, áno. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Áno, bolo tu povedané toho všetko, ale nebudem dopodrobna zase otvárať celú túto diskusiu. Ja som toho názoru, že v prípade, ak by sa mali robiť nejaké zmeny ústavy, tak odborná diskusia by mala začať hneď na začiatku volebného obdobia, pretože tá diskusia trvá niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov a tých návrhov by sme tu mohli predkladať desiatky, ktoré by boli na stovky strán. Ale teraz máme situáciu, ktorú potrebujeme riešiť aj v zmysle nálezu Ústavného súdu z 2021., a Ústavný súd jasne povedal, že v prípade, teda máme materiálne jadro ústavy a v zmysle tohto materiálneho jadra ústavy my na posilnenie demokracie môžeme zmeniť účinnú a platnú ústavu. Samozrejme, že tá zmena musí byť expressis verbis presne upravená aj v texte ústavy. A práve preto sme aj prišli s takýmto návrhom, ako som aj spomenul vo faktických poznámkach. Pred rokom nám neprešiel tento prvý poslanecký návrh, preto sme prišli aj s kolegyňou Hajšelovou v auguste s druhým poslaneckým návrhom. Prešli sme si všetkými čítaniami aj ústavnoprávnym výborom a ja kvitujem aj ďakujem za odbornú diskusiu v rámci ústavnoprávneho výboru, kde sme riešili túto otázku.
A áno, môže byť riešená aj otázka ľudového hlasovania, otázka volebných systémov, otázka ďalších, ktorých, ktoré sa týkajú ustanovení ústavy, ale som toho názoru, že malo by to byť predmetom ďalšej dlhšej odbornej diskusie, a my potrebujeme riešiť teraz otázku, ktorá sa týka nás všetkých, ale aj ľudí. Potrebujeme zakotviť do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie, práve preto sme prišli aj s týmto návrhom, ale z dôvodu, že neviem, ako dopadne hlasovanie, neviem, ako dopadne, aké budú počty pri hlasovaní ohľadne pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spoločne predložený aj s pani Kolíkovou, teda na portfóliu bývalých koaličných strán. A aj z uvedeného dôvodu, že v prípade, keď by náhodou neprešiel takýto pozmeňujúci návrh, a chceme, aby bola možnosť riešenia skrátenia volebného obdobia formou uznesenia a taktiež aj otázka účinnosti tohto návrhu ústavného zákona, pretože v pôvodnom návrhu je dátum navrhovaný na 1. januára 2023, takže aby tam bola možnosť riešenia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia, tak predkladám ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým v prípade, ak neprejde ten prvý podaný návrh pani poslankyne Kolíkovej, že by sa riešil aj tento pozmeňujúci návrh.
Z dôvodu krátkosti času ja by som tu vedel rozprávať dlhšie k tejto téme, ale prečítam tento pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163).
1. V čl. I bode 1 v čl. 73 ods. 3 sa slová „ústavným zákonom“ nahrádzajú slovami „uznesením Národnej rady Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta: „Uznesenie podľa prvej vety sa zverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“
2. V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V čl. 84 ods. 4 sa za slová „podľa čl. 7 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky“.
3. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie:
„n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.“."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I bode 3 sa slová „dňom v ňom uvedeným“ nahrádzajú slovami „dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“.
4. V čl. I bode 4 v čl. 154h sa za slová „Čl. 73“ vkladá čiarka a slová „84, 86“.
5. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 4 v čl. 154h slová „od 1.januára 2023“ nahrádzajú slovami „odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona“.
Toľko v krátkosti tento krátky pozmeňujúci návrh, ale hovorím, že sú dve možnosti, alebo ideme do zmeny ústavy, aby bola možnosť pre poslancov Národnej rady vo forme uznesenia, nie ústavného zákona, ako som to mal v pôvodnom návrhu, ale formou uznesenia, skrátiť si volebné obdobie, pretože v prípade, ak to nespravíme, ak si neodsúhlasíme zajtra o jedenástej túto zmenu ústavy a neprejde táto zmena, tak budúci týždeň v stredu tu máme vymenovanú úradnícku vládu. Ja si osobne myslím, že to by bolo doslova nešťastie pre demokraciu na Slovensku, pretože táto vláda nevzišla zo žiadnych volieb, a preto je potrebné, aby sme si takto zmenu ústavy prijali, schválili, pretože my ako ústavodarcovia na to máme právo, takže táto možnosť by tu mala byť.
Ďakujem, za mňa všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 18:53 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:59

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Miloš, my sme tých diskusií naozaj absolvovali viacero, veľmi často aj na ústavnoprávnom výbore. V zásade v jednej veci akurát nemáme úplne rovnaký názor a to je to, že ty tvrdíš, že nejaké ďalšie novely ústavy by sa mali robiť po nejakých siahodlhých diskusiách.
Ono závisí asi od toho, že čo by bolo predmetom tej novely ústavy, lebo aj ty vieš, že nie je novinkou, že sa diskutuje, či ten výpočet právomocí, ktoré vláda má mať, keď má obmedzenú právomoc, je dobre spravený. A o tom sa diskutuje už dlhšie a nemyslím si, že tam musíme nad tým sedieť pol roka, tam môžme nad tým sedieť mesiac, dva a máme viacero takých otázok. Ak raz Ústavný súd povedal, že referendum alebo tá referendová otázka má mať normatívny charakter, alebo ak povedal, že má mať právnu silu ústavného zákona, že to sú dosť už opakovane diskutované veci a tam naozaj tiež si myslím, že áno, spraviť nejaký okrúhly stôl s odborníkmi medzi prvým, druhým čítaním, troška si to ešte otestovať, či aj tí ústavní právnici tam nenájdu povedzme nejakú nezrovnalosť. Áno, to beriem, ale jasne, sú aj otázky, kde treba potom dlhšie.
Čiže to len aby sme sa rozumeli, že ja si myslím, že treba rozlišovať, lebo mám pocit, že aj vy máte nejaké ešte plány s novelou ústavy, my takisto, a aby sme sa sami sebe ako nebránili proste spraviť niečo dobré len preto, že budeme chcieť šesť mesiacov diskutovať. A aj ty sám vieš, že aj vy ste sa troška hľadali, aj tá judikatúra Ústavného súdu sa vyvíjala, že najprv ste išli ústavný zákon alebo referendum, potom Ústavný súd povedal, že ústavný zákon nie.
Čiže áno, snažíme sa to urobiť čo najodbornejšie, vyvíja sa, všetko je to dynamické, takže vždy tam treba zapojiť viacej ľudí, ale myslím si, že dobré veci ešte za tých šesť mesiacov vieme spraviť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 18:59 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:01

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Áno, samozrejme, Milan, tá diskusia je potrebná a, samozrejme, máme aj my ďalšie návrhy alebo otázky, ktorých, ktorým my sa určite chceme venovať, presne ako aj ty si otvoril v rámci svojej rozpravy otázku zníženia kvóra, že ju máme v súčasnosti na úrovni 50 %, a baviť sa o tejto otázke, presne ako si aj spomenul, riešenia zmeny kompetencií medzi vládou Slovenskej republiky alebo presunutia na výbory Národnej rady, tak ako sme otvorili posledný týždeň túto otázku. Potom možnosť volebného systému, taktiež ďalšie, ďalšie otázky, takže je ich, samozrejme, viacero, a práve preto som aj hovoril, že určite je dôležité venovať sa týmto otázkam, aby, samozrejme, tá ústava bola čo najlepšie orientovaná pre ľudí.
Samozrejme, že na 100 % nevieš úplne vyladiť ten text ústavy tak, aby na sto percent fungoval stále. Aj Ústavný súd v rámci svojich nálezov dáva stanoviská, akým spôsobom by sme to mali riešiť, ale tak ako som povedal aj v rámci posledného svojho vystúpenia, že materiálne jadro ústavy nám dáva tú možnosť, aby sme riešili zmeny ústavy v prípade, ak sú orientované na posilnenie zastupiteľskej demokracie na Slovensku, ale, samozrejme, že tieto zmeny musia byť presne zakotvené v tej ústave, takže máme na to možnosť.
A ja som zástancom odbornej diskusie a veľmi kvitujem aj to, že na ústavnoprávnom výbore bola zriadená komisia pre tvorbu práva, ktorú si ty zriadil, pretože toto je určite jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý pomáha tejto odbornej diskusii.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 19:01 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:01

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 19:01 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
78. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:11

Robert Fico
Skontrolovaný text
Pán predseda, rád by som vás v mene poslaneckého klubu SMER-u - slovenská sociálna demokracia požiadal o pätnásťminútovú prestávku na poradu klubov, čo by umožňovalo potom záverečné dvojminútové vystúpenie pred samotným hlasovaním.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:11 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:32

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, rád by som využil možnosť podľa rokovacieho poriadku a predniesol záverečné stanovisko poslaneckého klubu strany SMER - slovenská sociálna demokracia pred hlasovaním.
Dámy a páni v Národnej rade Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som vám zacitoval čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Článok 2 hovorí veľmi jasne, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
Predložili ste pozmeňujúci návrh cez pani poslankyňu Kolíkovú, ktorý je v príkrom rozpore s čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky, pretože oberáte suveréna na štátnej moci - ľud - o možnosť v referende priamo skončiť alebo skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky.
Tento návrh je v príkrom rozpore so základnými ústavnými tradíciami a zásadami, na ktorých je postavená Ústava Slovenskej republiky. Ani jeden z poslancov SMER-u - slovenská sociálna demokracia nemôže za takýto nehorázny návrh zahlasovať.
To ale neznamená, že keď neprejde návrh pani Kolíkovej, že nemáme riešenie. Sú predsa podané ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré podporíme a ktoré v praxi budú znamenať, že nielenže tu bude Národná rada, ktorá bude schopná 90 hlasmi rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, či už uznesením, alebo ústavným zákonom, ale budú to aj občania Slovenskej republiky, ktorí tak budú môcť urobiť v referende. My nemôžeme v SMER-e - slovenskej sociálnej demokracii opľuť ľudí.
Ak sa prijme návrh, ktorý predložila pani Kolíková, ľudia na Slovensku budú opľutí.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:32 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Strana SaS, ako aj poslanecký klub rešpektuje dohody, ktoré boli urobené. Konkrétne hovorím o dohode, ktorá urobela... bola urobená poslednú nedeľu medzi štyrmi bývalými partnermi bývalej koalície.
Z tohto dôvodu jednotne všetci dvadsiati podporíme dohodnutý pozmeňujúci návrh štyroch bývalých koaličných strán, tam sú podpísaní zástupcovia všetkých strán, ktorý zakotvuje v ústave skrátenie volebného obdobia.
Ak takýto návrh prejde, ktorý považujeme za kompromisné riešenie na pôdoryse bývalej koalície, tak budeme hlasovať aj za návrh zákona ako celku.
Ak takýto návrh neprejde, tak máme ďalšiu príležitosť dodržať dohodu. Je to pri inom poslaneckom návrhu poslanca Pčolinského, o ktorom sa môže rokovať už budúci týždeň.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:34 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:36

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Milí kolegovia, opozícia, žiaľ, hrá veľmi falošnú hru, 12 rokov blokovali čokoľvek, čo by sfunkčnilo referendum. Neurobili nič.
Verím, že rozhodnutie, ktoré teraz urobíme, bude v súlade s verejným záujmom a v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Poslanecký klub OĽANO bude hlasovať tak, ako bolo dohodnuté s našimi bývalými koaličnými partnermi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:36 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:37

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo 18 poslancov a pozmeňujúce návrhy podali poslanci Susko, podal dva, poslankyňa Kolíková a poslanci Beluský, Šeliga a Svrček.
Vzhľadom na to, že viacerí poslanci vzali späť svoje podpisy pod prvými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Svrčeka a Kolíkovej, považujú sa za vzaté späť a nedá sa o nich hlasovať.
Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané včera, dajte, prosím, najprv hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.1.2023 o 11:37 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ja by som chcel iba poprosiť, pri tlači 1163, hlasovanie č. 274, chcel som hlasovať proti, mám tam zaznamenané, že som hlasoval za. Zároveň možno chcem poprosiť aj ostatných kolegov, aby si skontrolovali hlasovania, i keď, i keď v tejto chvíli, i keď v tejto chvíli sa nedá skontrolovať na stránke Národnej rady, ktorá opäť nefunguje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:44 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video