90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 14:32 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:32

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že diskusia je tu o človeku, ktorý nemá možnosť vystúpiť v pléne Národnej rady, ale mal možnosť vystúpiť na výbore pre európske záležitosti, o páno... pán Vladimír Šucha, považujem za korektné, aby aj na pôde Národnej rady odzneli stanoviská, ktoré boli zaslané oficiálnou cestou členom, členom výboru, kde som ako náhradníčka za kolegu Osuského. Tiež by som prečítala aj list, ktorý zaslali pani predsedníčke výboru pani poslankyni Marcinkovej Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Zuzana Staniaková, kontaktný bod pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lenka Belicová, Danica Jurčáková a organizačný kolektív konferencie Férová akadémia, ktorí sú podpísaní pod týmto listom adresovaný pani predsedníčke Marcinkovej.
"Vážená pani poslankyňa Marcinková, organizačný tím konferencie Férová akadémia predkladaným listom vyjadruje stanovisko vo vzťahu k návrhu na odvolanie Vladimíra Šuchu z pozície vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na základe výrokov z úvodného príhovoru konferencie. Príhovor Vladimíra Šuchu medializovaný v elektronickom denníku bol vytrhnutý z kontextu konferencie ako celku. Férová akadémia diskutovala potrebu riešenia podpory rodovej rovnosti a inklúzie vo výskume a inováciách na Slovensku. Pretrvávajúci problém rodovo podmieneného násilia, vrátane sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí a potrebu používania rodovo senzitívneho vyjadrovania.
Vladimír Šucha je v prvom rade kvalitný vedec a špičkový európsky odborník, ktorý má cit a adekvátny odhad pre potreby Slovenska a zároveň rozumie spoločenskému kontextu. Vo vede pracuje mnoho rokov a vníma rozdiely v podmienkach vedcov a vedkýň na Slovensku a v Európe. Na základe expertízy a dobre sformulovaného charakteru v oblasti hodnôt vystúpil ako odborná autorita v oficiálnom otváracom bloku konferencie Férová akadémia. Interpretácia výroku Vladimíra Šuchu citovaného v článku konzervatívneho denníka Postoj "Máme v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť, a toto je určite dobrá cesta." mala metaforický charakter s cieľom poukázať na generačne pretrvávajúce rodové stereotypy hlboko zakorenené v myšlienkových, resp. ideových tradíciách.
Podstatou bolo autentické vyjadrenie potreby prehodnotiť rodovými stereotypmi porušený postoj vo vzťahu k postaveniu žien vo vede, výskume, inováciách a komplexne v celospoločenskom rozsahu a výzva k postupnému oddeleniu sa od rodovo podmienených spoločenských predsudkov s deštruktívnym dopadom na postavenie žien a rozličných aj malých skupín v spoločnosti.
Slovensko v oblasti začleňovania rodovej rovnosti do obsahu výskumu a inovácií, ako aj v adresovaní problému rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania výrazne zaostáva. V kontexte európskeho výskumného priestoru Slovenská republika dlhodobo zastáva koncové skóre v indexe rodovej rovnosti. Vladimír Šucha z pozície zástupcu Európskej komisie v príhovore vyjadril, že organizáciu konferencie na tému dosahovania férových podmienok bezpečnosti a inklúzie v pracovných podmienkach špecificky v akademickom prostredí vníma ako posun vpred k naplneniu priorít európskych vedných politík, kde je odkaz na úniu rovnosti, stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 až 2025. Príhovor ako celok neobsahoval hanlivé vyjadrenia, avšak kriticky reflektoval východiskovú situáciu v oblasti začleňovania rodovej perspektívy, vyrovnávania šancí a inklúzie na Slovensku. Kritická reflexia je základným atribútom konštruktívneho vedeckého diskurzu. V jednotlivých konferenčných príspevkoch boli verejne sprístupnené výskumy a analýzy dát odborníčok a odborníkov tematizujúce urgentnú potrebu tvorby systémových podmienok na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách, adresovania rodovo podmieneného násilia v akadémii a aplikovania rodovo senzitívneho vyjadrovania v jazyku vedy. Kontroverzia spojená s úvodným príhovorom Vladimíra Šuchu na konferencii Férová akadémia nie je objektívna, redukuje nosný obsah prezentovaných informácií o pretrvávajúcom rodovo podmienenom násilí a v sexuálnom obťažovaní na slovenských vysokých školách s naliehavou potrebou riešenia. Záznam konferencie vrátane príhovorov pána Šuchu je dostupný aj v archíve." Tu odkaz na link, na miesto, kde sa dá pozrieť. "Príhovor začína od šiestej minúty. Máme za to, že výroky Vladimíra Šuchu z pozície vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku neboli osobnými invektívami, avšak boli výzvou k akcii k zaujatiu konzistentného stanovisko z úrovne cieľových rezortov smerom k adaptovaniu systémových opatrení na podporu vyrovnávania šancí v slovenskom výskumnom priestore a k zabezpečeniu nulovej tolerancie rodovo podmieneného násilia. Vyvodzovanie závažných konzekvencií je neopodstatnené a znamenalo by regres v procese etablovania pozície Slovenskej republiky v novom európskom výskumnom priestore."
Taktiež na výbore pán Šucha odovzdal členom výboru jeho osobné stanovisko k danému, k danému výroku, takže by som si ho tiež dovolila prečítať. To s dátumom 18. mája 2023. A podpísal ho pán Vladimír Šucha:
"Cieľom otváracieho príhovoru podujatia venovaného problematike rodovej rovnosti vo vede bolo vysvetliť, že cesta k jej dosiahnutiu je reálna. Európske inštitúcie idú príkladom v tom, ako je v tejto oblasti možné dosiahnuť pozitívnu zmenu. Deväťdesiat percent príspevku sa venovalo mojej konkrétnej skúsenosti pri riadení veľkej inštitúcie, ktorá bola schopná v oblasti rovnosti príležitostí pre ženy vo vede urobiť veľký pokrok. V úvode prejavu bola použitá hyperbola, prvok bežne používaný v rétorike za účelom významového zdôraznenia danej problematiky. Uvádzam prepis zmieneného vyjadrenia: "My máme niekde v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť, no a toto (daný seminár)", to je ako poznámka, "je určite veľmi dobrá cesta, lebo aj z mojej skúsenosti je prvý dôležitý krok o probléme hovoriť."
Ak by bolo vážne naznačované, že ide skutočne o genetický problém, asi ťažko by sa dalo riešiť otvore...
===== v zátvorke, daný seminár, to je ako poznámka, je určite veľmi dobrá cesta. Lebo aj z mojej skúsenosti je prvý dôležitý krok o probléme hovoriť. Ak by bolo vážne naznačované, že ide skutočne o genetický problém, asi ťažko by sa dalo riešiť otvorenou diskusiou. Z toho jasne vyplýva, že išlo o hovorovú nadsázku a nie hodnotiaci alebo skutkový výrok. Rovnako ako paralela s DNA by sa dal použiť výraz, že to nemáme v krvi (bežne používaný výrok), čo tak isto neznamená ani nijako nenaznačuje, že niekto má pokazenú alebo chorú krv. V žiadnom prípade v mojom vyjadrení nešlo o osočovanie či urážku národa, ako to naznačujú zdroje, ktoré citácie z tohto prejavu interpretujú po svojom. Z kontextu vytrhnutý citát použitý v článku portálu Postoj mnohí prevzali bez toho, aby si ho akokoľvek overili so mnou alebo ho zasadili do správneho kontextu. Za účelové považujem aj moje spájanie s Progresívnym Slovenskom. V tejto strane som pôsobil 4 mesiace a už viac ako 3 roky v nej nepôsobím. V článku Postoja, ani v iných zdrojoch sa však neuvádza napríklad to, že súčasťou môjho životopisu je aj pôsobenie ako aktivistu nečlena v bratislavskej skupine KDH v deväťdesiatych rokoch, kde sme pripravovali sériu verejných podujatí na tému náboženstvo a veda. A ani z KDH nemám žiadne prepojenie. Je mi úprimne ľúto, že k takejto situácii došlo. Ospravedlňujem sa, ak sa mnou použitá nadsázka kohokoľvek dotkla. Ako som uviedol, obsahom môjho vystúpenia bolo priniesť príklad dobrej praxe pri odstraňovaní prekážok pre rovnocenné uplatňovanie mužov a žien v riadiacich v riadiacich funkciách vo vede. Podľa spätnej väzby od účastníkov bol pozitívne prijatý a taktiež je pripojený link na podujatie, kde to odznelo.
Myslím, že viacerí z nás sme sa dostali už do situácie, kedy akékoľvek slová , ktoré odzneli v nejakom priestore či verejnom alebo takomto uzavretom, boli rôznym spôsobom interpretované inak ako boli myslené, respektíve boli preneseným významom definované, že sú inak formulované a práve si myslím, že ako ústavní činitelia by sme si mali dávať pozor na vyjadrenia aj tu v pléne Národnej rade, to nie je pravdou a nesúhlasím viac s tvrdením, že nám vystavia potom vysvedčenie naši voliči, práve si myslím, že ústavní činitelia ako poslanci Národnej rady, ale aj členovia vlády ako ústavní, všetci ústavní činitelia sme povinní sa zdržiavať hanlivých výrokov jeden na druhého alebo na nejakú skupinu menšinovú alebo inak zmýšľajúcu alebo možno aj rodovo inak cítiacu a tieto dehonestujúce slová tu v tomto pléne často odznievajú. Ja chcem poprosiť, aby sme vrátili slušnosť do diskusii a aby sme vnímali aj kontext vyjadrení ak takýto situácia nejaká s vyjadrením niektorého z verejne činných osôb nastane a keď následne tento verejný činiteľ vysvetlí ten kontext, tak prijatím ospravedlnenia by mali takéto veci byť zažehnané a mali by sme sa z nich poučiť, ale nemali by sme ich zneužívať na to, aby tu parlament, poslanci hovorili niečo a využívali to na znevažovanie pani prezidentky, hovoriť o nej ako o dáme z hradného, z paláca a podobne a ešte hľadať príležitosti na znevažovanie ďalších osôb. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 14:32 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani Zemanová, chvíľu som myslel, že vy idete čítať nejaké stanovisko Európskej komisie na adresu slov, ktoré povedal v jej mene ich predstaviteľ a vy tu čítate list, ktorý napísali organizátori toho podujatia, tak my nie sme hluchí ani slepí, každý si môže to 12 minútové inkriminované video pustiť, urobí si každý svoj názor, ja úplne akceptujem, že SASKA ste s tým úplne v pohode, že sa niekto vyjadruje takto na adresu Slovákov a robíte tu tú nadprácu advokátov týchto ľudí, ale my tu neriešime to, že ten pán Šucha je verejný činiteľ. On neni slovenský verejný činiteľ. On je oficiálny zástupca cudzieho, cudzej inštitúcie na území Slovenska a vyjadril sa tak, ako sa vyjadril. A my riešime toto, my akože ak sa s tým nič neurobí, tak áno, na Slovensku, kde sú zmiešané pocity voči tomu ako sa Európska komisia voči členským štátom správa, kde čoraz viac si uzurpujú právomoci, ktoré im vstupe do EÚ Slovensko ani nedalo, tak vždy to tu zostane. Proste môžu silou mocou sa teraz tváriť, že každý to hlúpo pochopil, iba oni sú tí, ktorí tomu rozumejú, ale realita je taká, že ak sme konfrontovaní na Slovensku s nejakým rodovým násilím, tak nech idú tí ľudia na políciu. My nepotrebujeme , my nie sme nejakí, nejakí, nejaká treťotriedna krajina, kde tieto veci sa nedajú riešiť, celý ten kontext toho vyjadrenia je o tom, aby nás tu niekto prevychovával. A práve to je to, čo som povedal, my sme do Európskej únie vstupovali s vlastnou identitou a slovenský národ si sám určí, že koľko žien chce byť cestárky, koľko žien chce byť upratovačky, koľko žien chce byť vo vedúcich funkciách a podobne, my na to nepotrebujeme pána Šuchu a keď si o nás myslí to, čo si myslí, tak nech ide do politiky a nech nezastupuje...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:45 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Stanislav Mizík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani Zemanová, Vladimír Šucha sa má zaoberať tým, čím sa zaoberal, čomu sa rozumie a poviem vám čo to je. To sú minerály a kamene. Nemá sa zaoberať genetikou a už vôbec nie genetickou výbavou Slovákov. A tie reči o hyperbolách, metaforách či hovorových nadsázkach sú len kecy. Nebola to kritická reflexia, bol to jeho hlboko vžitý názor na národ, ktorý má zastupovať. Len sa demaskoval. Nedal si pozor na ústa. Demaskoval čo si o národoch myslia pracovníci a sluhovia Európskej únie. A od tých slušných, o tom slušnom správaní čo ste vraveli na konci, ja by som vám vytiahol ako zosmiešňujú vaši súputníci aj tuná v prvom rade, aj tu čo bol jeden, čo už tu nie je, na svojich facebookoch čo robia s ľuďmi. Pani Zemanová, vy radšej mlčte o slušnom správaní, celá SASKA komplet.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:47 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:48

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Presne pani Zemanová, túto slušnosť skúste odkázať pánu Šuchovi, aby sa vedel do budúcna vyjadrovať o Slovákoch a Slovenkách. To bolo dehonestujúce, vy ste ho tuná krásne takto vykreslili aký je to kvalitný vedec, odborná autorita, jak mu záleží na sexuálnom obťažovaní na slovenských vysokých školách. Mňa tak napadlo, pani Zemanová, prečo ste sa neozvali, keď na MDŽ - Medzinárodný deň žien 8. marca na Univerzite Komenského na akademickej pôde tento sviatok zneužili. Však to bolo tak odporné, tak hnusné a urážlivé pre tie dievčatá, ženy a dámy, takto reagovali mnohé študentky z Univerzity Komenského, boli úplne totálne sklamané z toho, že tam sa zneužila tá rodová ideológia LGBTI na, pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien. Viete, tuná keď vy hovoríte o pánu Šuchovi alebo sám on o sebe, že aký on bol v deväťdesiatych rokoch člen KDH a jak sa zapájal do vedeckých konferencii náboženstvo a veda a podobne, no viete, vám to, to preto to asi hovoríte, pani Zemanová, lebo vy nemáte problém na kandidátke SAS-ov prijať aj bývalého predsedu KDH pána Hlinu, ktorý bol tiež predsedom KDH a je na vašej kandidátke. Prosím vás pekne a čo to má s tým spoločné, pán Šucha toto čo urobil je čosi čo je úplne ďaleko za hranicou slušnosti o ktorej hovoríte.
Áno, tak jak ste to tuná hovorili, máme, pán Šucha hovoril, v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť a toto je určite veľmi dobrá cesta, povedal na margo konferencie rodovej rovnosti. Všetci na Slovensku sa hádžu o zem kedykoľvek sa povie o nejakom ukazovateľovi. Takto to hovorí dehonestujúco o Slovákoch a Slovenkách.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:48 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zemanová, milá Anka, vypočuli sme si v tvojom vystúpení stanoviská organizátorov konferencie Férová akadémia, ktorí sa postavili na obranu pána Vladimíra Šuchu a jeho stanovisko, ktoré predniesol vo výbore pre európske záležitosti, chcem tiež vyjadriť svoj názor na jeho výroky. Súhlasím s navrhovateľmi uznesenia Národnej rady k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho zastúpenia Európskej komisie pána profesora Vladimíra Šuchu. Pán Vladimír Šucha vo svojom prejave kritizoval postoj Slovákov k rodovej rovnosti necitlivým spôsobom, čo vzbudilo pohoršenie hlavne u ľudí v konzervatívnom spektre. Vyjadrenie pána Vladimíra Šuchu odsudzujem a pokladám to za prešľap, tieto vyjadrenia sú pre mňa neakceptovateľné, aby zneli z úst kohokoľvek a už vôbec nie zástupcov Európskej komisie. Keď takéto vyjadrenia prichádzajú zo strany zástupcov Európskej komisie, tak slovenskí občania potom strácajú dôveru v európske inštitúcie. Vzťahy medzi Európskou úniou a členskými štátmi treba budovať aj v takýchto veľmi citlivých otázkach ako sa týka rodová rovnosť medzi, teda rovnosť medzi mužmi a ženami. Majster tesár sa raz utne, pán profesor Vladimír Šucha sa na zasadnutí výboru pre európske záležitosti ospravedlnil a z tohto dôvodu členovia výboru prijali upravené uznesenie.
10. mája 2023 europoslanci podporili pristúpenie únie k Istanbulskému dohovoru, europoslanci finálne podporili pristúpenie Európskej únie tzv. Istanbulskému dohovoru o prevencii a potlačení násilia voči ženám, celý proces trval 6 rokov, 6 členských štátov vrátane Slovenska zatiaľ k dohovoru nepristúpilo. Verím, že Európska komisia bude rešpektovať, že tieto záležitosti sú vecou členského štátu, aj Slovenska.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:50 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:52

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Anka, ja ti ďakujem za to, že, za všetko čo si povedala, ja musím povedať, že my bohužiaľ máme v DNA to o čom pán profesor Šucha hovoril. Po prvé máme v DNA aj to, že vytrhávame z kontextu úplne pravidelne, úplne všetci a že meníme, meníme informácie, ktoré niekto vyslovil na svoj obraz. To je úplná pravda. To, že si tu vymýšľame, dokonca púšťame nepravdivé informácie, to tiež máme v DNA, to je tiež pravda. Ja si len spomeniem na tie svoje včely, ktoré som ešte dodnes, ani čiarku o nich nenapísala, ale za to všetci sa tu o nich bavili, komplet všetci a komplet všetci mi nadávali. Hej? Takže to je tiež pravda. To, že máme v DNA v podstate to, že príde chlap do krčmy, ožerie sa, dôjde domov, strieska ženu, strieska deti, všetci sú ticho, to je tiež pravda. Ja si nepamätám, že by niekto tu hovoril o tom, že ide žena do krčmy, dôjde domov, strieska muža, strieska deti, no tak takéto nefunguje, u nás v DNA je to naopak. To, že tu tá rovnosť nie je, to je tiež pravda. Ťažko sa to počúva chlapom, ja to chápem, ťažko sa im tu počúva kopec vecí aj v tomto parlamente. Takže ak naozaj pochybil a ospravedlnil sa, beriem to, ale súhlasím s tým, že naša DNA je teda velice čudná čo sa týka rovnoprávnosti žien a mužov. A popravde, keby v parlamente bola nadpolovičná väčšina žien, tak to tu takto nevyzerá, ja tomu verím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:52 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:54

Ján Benčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni Aničke Zemanovej za to, že uviedla do kontextu naozaj nie najšťastnejší výrok pána Vladimíra Šuchu ako aj že nás, s tým, že nás oboznámila so stanoviskom usporiadateľov podujatia, kde to vlastne v uzavretej spoločnosti zaznelo. Na druhej strane s úžasom sledujem ako sa tu kde kto zadúša rozhorčením nad metaforou a márni náš čas, ktorý by sa dal využiť určite lepšie. Kolega Dostál už povedal niečo pánovi predkladateľovi, o, to, čo povedal Ján Slota, predseda Slovenskej národnej strany, na kandidátke ktorej sa nám chce o voličské hlasy uchádzať pán Taraba. Slota povedal nielen to, že Slováci sú geneticky hlúpy národ, ale povedal ešte aj to, že slovenský národ je dosť sprostý národ, i keď som jeho súčasťou. No a nikto teda pána Slotu za hlúpe výroky, ktoré tiež možno brať ako metaforu, nekrižoval. Rozhorčujú sa tu aj iní, ale spomeňme si na takéto výroky napríklad, gayovia a lesby sú niekedy horší než tí vrahovia. Vyhlásil katolícky kňaz Marián Kuffa. Jeho brat Štefan, ktorý sa tu tiež veľmi rozhorčuje, povedal, lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň na krk a hodili ťa do vody.
===== to je tiež ... ako metaforu nekrižoval. Rozhorčujú sa tu aj iní, ale spomeňme si na takéto výroky napr. "Gayovia a lesby sú niekedy horší než tí vrahovia.", vyhlásil katolícky kňaz Marián Kuffa. Jeho brat Štefan, ktorý sa tu tiež veľmi rozhorčuje, povedal: "Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň na krk a hodili ťa do vody.", povedal to v parlamente na margo vzťahu medzi dvomi ľuďmi rovnakého pohlavia. Ja medzi týchto ľudí nepatrím, ale sa pýtam, ako sa mohli títo ľudia, či už to priamo v sále, ktorí tu sú, alebo tí, ktorí to počujú, cítiť. A vy nemáte hanby tuná sa zadúšať umelým rozhorčením nad nejakou metaforou, smiešne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:54 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:56

Ondrej Ďurica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Znejú tu absurdné ....

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Vráťte, prosím, vás čas, vráťte, prosím, čas pánovi poslancovi Ďuricovi. Ostatných poprosím, aby sa neprekrikovali. Pán poslanec Kuffa. Kolegovia, poprosím vás o pokoj v sále.

Ďurica, Ondrej, poslanec NR SR
Ďakujem, pán podpredseda. Netreba mi vracať čas, ja mám kratučkú faktickú, stihnem to, ďakujem pekne. Znejú tu absurdné pokusy o obhájenie tohto výroku, ale podstata je tá, že tento výrok zaznel z úst človeka, ktorý zastupuje Európsku komisiu, to je jeden fakt, ktorý treba brať do úvahy a je to to najpodstatnejšie okolo čoho sa to celé točí, ale keď som počúval to stanovisko organizátorov tohto semináru, tak tam zaznelo, že potrebujeme rodovo senzitívne vyjadrovanie. No tak ja vám poviem, že z druhej strany zase my potrebujeme rovnako senzitívne vyjadrovanie na adresu Slovenska a slovenského národa a je celkom prirodzené, že tak ako títo organizátori reflektujú na tieto výroky a na všetky tie dôsledky, ktoré so sebou tie výroky priniesli, tak rovnako my máme právo tieto výroky odsúdiť a nejakým spôsobom to rozobrať v princípe sa snažiť poukázať na ten kontext ako som spomenul, že je to predstaviteľ Európskej komisie a tie hyperboly a rôzne prirovnania, ktorými sa snažíte, pretože mne by ani nevadilo to, že to bolo vytrhnuté z kontextu, alebo, že to bolo použité, pretože to si myslím, že vo finále nie je podstatné. Podstatné je, že to od tohto človeka zaznelo a vy sa nemôžete snažiť tu za každú cenu ten výrok zľahčiť, alebo teda povedať, že organizátori prišli so stanoviskom a, a popísali ako celá táto akcia prebiehala a že teda sa nejednalo o, o .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:56 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:56

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pani poslankyňa Zemanová, s reakciou na faktické poznámky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:56 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:58

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Nikto tu neobhajuje výrok pána Šuchu, ale neni tu, takže sa patrí, aby to jeho stanovisko odznelo. Pán Šucha sa na výbore ospravedlnil za, za výrok, ktorý sa mohol niekoho dotknúť i keď bolo to použité ako hyperbola, ale mrzelo ho, že teda niekoho sa tie jeho slová, hoci ich tak nemyslel, mohli dotknúť. Za to sa ospravedlnil a myslím si, že väčšina prítomných na výbore sme jeho ospravedlnenie akceptovali a sme mu to aj povedali. Veľmi pekne ďakujem, Janko Benčík, za tie ilustračné citácie, ktoré naši kolegovia, ústavní činitelia nie jedenkrát používajú, nielen na fórach Národnej rady, ale aj mimo. Mňa čo mrzí je, že z celej tej konferencie, alebo z toho, že nikto sa tu nerozpráva a nevnímate ten predmet, o čom sa tá konferencia viedla.
Hovoríte len o dvoch riadkoch, ktoré sú prepisom tejto debaty, ale nehovoríte o tom, že vlastne tam poukazovali na sexuálne obťažovanie žien, na hanlivé vyjadrovanie sa na ženy, ale aj na že naozaj na Slovensku historicky sa je opisované, že žena je podriadená mužovi, že je to v našich príbehoch, rozprávkach, je to aj v ľudových piesňach uvedené, čiže naozaj je to v tom kontexte našej histórie, takýmto spôsobom zakódované a jednoducho proste je to, je to realita, s ktorou je potrebné niečo urobiť, aby sa nediali takéto veci. Áno, ale je to aj vôľa tohto väčšinového parlamentu, kde parlament odmietol Istanbulský dohovor, kde odmietol odsúhlasiť odsúdenie .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 14:58 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video