Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 12:02 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 21.12.2015 14:05 - 14:08 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní Zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1868, v ústavnoprávnom výbore.
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. 12. 2015 vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade. V rozhodnutí uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol pripomienky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1883 z 21. 12. 2015 pridelil predmetný zákon vrátený prezidentom na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor prerokoval pripomienky pána prezidenta na 124. schôdzi dnešného dňa 21. 12. 2015 a uznesením odporučil vrátený zákon po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta 1 až 5 uvedených v časti III.A. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. V prípade, že Národná rada vyššie navrhnuté pripomienky neschváli, odporúča hlasovať spoločne o pripomienkach 1 a 2, ktoré sú uvedené v časti III.B. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania zákona vráteného prezidentom, tlač 1868a, bola schválená uznesením výboru č. 775.
Výbor ma zároveň poveril, aby som Národnú radu informovala o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru o vrátenom zákone.
Pán predseda, teraz otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2015 14:49 - 14:53 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh mňa a kolegu Madeja k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1684).
V čl. IV § 17 znie:
"§ 17
(1) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a) ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu na veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, a
b) prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu, upravujúcich konkurzné konanie alebo ide o prechod pohľadávky z banky, pobočky zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu na banku, pobočku zahraničnej banky alebo finančnú inštitúciu podľa osobitného predpisu s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 22 znejú:
"21a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: Navrhuje sa nová dikcia písmena a), ktorá reflektuje zmeny vykonané zákonom č. 35/2015 Z. z. vo vzťahu k registru veriteľov. Namiesto terminológie "veriteľ zapísaný v registri" (bod 9 spoločnej správy) sa použije všeobecnejšie a vecne vhodnejšie vyjadrenie, a to veriteľ oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (týmto osobitným predpisom je zákon o bankách). Návrhom sa majú sprísniť predpoklady sukcesie do práv veriteľa v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi tak, aby sa vzťahovala aj na prípady prechodu pohľadávok, a navrhovaná úprava by tak nemohla byť obchádzaná napr. zmluvami o predaji podniku. Sukcesia do práv veriteľa bude možná v zásade len medzi regulovanými subjektmi v prípade zlyhania spotrebiteľského úveru, ak bude predmetom prechodu alebo prevodu pohľadávka v celosti. Ustanovenie odseku 2 upravuje taxatívne prípady výnimiek z kogentného pravidla odseku 1. Právna úprava sa týka rovnako aj inkasocesie. Porušenie navrhovaného zákazu bude zakladať absolútnu neplatnosť právneho úkonu.
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 9 správy výboru na samostatné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2015 14:31 - 14:32 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Využívam ako spravodajkyňa možnosť vystúpiť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v súvislosti s tým, že bola prijatá novela ústavy.
Môj pozmeňujúci, doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1860).
1. V čl. II sa vypúšťajú body 6, 11, 14, 18, 19, 22, 23 a 25.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XIII sa vypúšťa bod 2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.
Odôvodnenie: Vzhľadom na nepredĺženie sudcovskej lehoty na rozhodovanie o zadržanej alebo zatknutej osobe v rámci vládneho návrhu na zmenu Ústavy Slovenskej republiky (tlač 1858) sa navrhuje vypustiť tie časti vládneho návrhu zákona (tlač 1860), ktoré súvisia s navrhovanou ústavnou zmenou a ktoré sa tak stali bezpredmetné.
Zároveň žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body spoločnej správy 7, 10, 12, 13 s tým, aby sa o nich hlasovalo samostatne.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

4.12.2015 12:46 - 12:48 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 37 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 37 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1860a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 766 3. 12. 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2015 9:08 - 9:15 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis

4.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch ihneď. Uvedené výbory návrh ústavného zákona prerokovali, avšak žiadny z výborov neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k návrhu ústavného zákona. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval gestorský ústavnoprávny výbor na 121. schôdzi 3. decembra 2015. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Ako spoločný spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup podľa zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.12.2015 14:07 - 14:09 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 ústavy navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Keďže bude končiť funkčné obdobie jednému sudcovi, Národná rada bude voliť dvoch kandidátov.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady a podľa § 11 ods. 1 zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov bolo v termíne do 13. novembra 2015 ústavnoprávnemu výboru doručených 9 návrhov.
Navrhovaní kandidáti na sudcu Ústavného súdu boli pozvaní na schôdzu ústavnoprávneho výboru konanú 25. a 26. novembra 2015, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že navrhovaní Dana Bystrianska, Miroslav Gavalec, Soňa Košičiarová, Jana Laššáková, Mojmír Mamojka, Michal Matulník, Ondrej Mularčík, Lenka Praženková, Michal Truban spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli, ktorý máte ako tlač 1855.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2015 14:21 - 14:22 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1870 z 27. novembra 2015 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1859), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 120. schôdzi dňa 1. 12. 2015, uznesením č. 764 z 1. 12. 2015 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona. Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2015 10:38 - 10:47 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný vo svojich laviciach, vlastne reaguje na legislatívno-technické zmeny, ktoré vlastne boli prijaté v priebehu rokovania v návrhoch zákonov, ktoré sme tu mali, a tiež reaguje aj na pripomienky, ktoré boli zaslané z jednotlivých pripomienkujúcich subjektov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Vittekovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677).
1. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 písm. v) sa vypúšťajú slová "a členov dozornej rady".
Odôvodnenie: V čl. I bode 1 čl. 2 ods. 1 písm. v) sa navrhuje z okruhu verejných funkcionárov vypustiť členov dozornej rady Sociálnej poisťovne. Ak by sa členovia dozornej rady mali považovať za verejných funkcionárov a podliehali by povinnostiam vyplývajúcim z ústavného zákona, mohli by stratiť charakter vyžadujúci zákonom č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napríklad sú to zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov môžu byť zároveň aj zamestnávateľom).
2. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 sa v písm. j) za slovo "predsedu" vkladajú slová "Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky", písm. t) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Úradu na ochranu osobných údajov", písm. u) sa za slovami "generálneho riaditeľa" vkladajú slová "Rozhlasu a televízie Slovenska", písm. z) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví", písm. aa) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb", písm. am) sa vypúšťa slovo "obranného".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; precizácia textu.
3. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 písmeno ab) znie:
"ab) štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a členov dozorných rád právnických osôb, v ktorých má majoritnú majetkovú účasť štát, obec alebo vyšší územný celok a osôb zastupujúcich štát, obec alebo vyšší územný celok v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku.".
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena spresňuje rozsah subjektov zastupujúcich štát, obec a vyšší územný celok. Ďalšia zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
4. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno aj).
Doterajšie písmená ak) až ap) sa primerane preznačia. V tejto súvislosti sa vykoná preznačenie súvisiacich vnútorných odkazov v návrhu zákona.
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
5. V čl. I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. V čl. 4 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa za slovami "štátnym fondom" vypúšťa čiarka a slová "s Fondom národného majetku Slovenskej republiky", v siedmom bode sa vypúšťajú slová "Fondu národného majetku Slovenskej republiky," a v písmene d) sa vypúšťajú slová "alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky". " .
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
6. V čl. I 2. bode čl. 5 ods. 4 písm. b) sa za slovom "štátu" vypúšťa čiarka a slová "na zastupovanie Fondu národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
7. V čl. I bod 4 znie:
"4.V čl. 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo pred hlasovaním o tejto veci".".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
8. V čl. I 5. bode čl. 7 ods. l písm. b) sa slová "v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere" nahrádzajú slovami "v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu".
Odôvodnenie: Pod pojmom "obdobný pracovný vzťah" sa rozumie štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer a členský pomer k družstvu, súčasťou ktorého je aj pracovný vzťah. Štátnozamestnanecký pomer sa považuje za obdobný pracovný vzťah, použitie tohto pojmu sa teda javí ako nadbytočné.
9. V čl. I 5. bode v čl. 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová "týmto spôsobom".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, spresnenie textu.
10. V čl. I 11. bode čl. 9 ods. 8 sa slová "180 dní" nahrádzajú slovami "90 dní".
Odôvodnenie: Podľa čl. 9 ods. 7 ústavného zákona sa verejnému funkcionárovi ukladá povinnosť zanechať vykonávanie takejto činnosti bezodkladne. Aj v tomto prípade ide o rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona. V návrhu sa upravuje všeobecná 180-dňová lehota, pričom jej vzťah k lehote podľa čl. 9 ods. 7 nie je v návrhu bližšie upravený.
V niektorých ďalších prípadoch, napríklad nepodanie oznámenia v stanovenej lehote, sa navrhovaná všeobecná lehota môže javiť ako neprimeraná v kontexte súvisiacich ustanovení ústavného zákona.
11. V čl. I 15. bode čl. 12b ods. 1 sa slová "pred 1. januárom" nahrádzajú slovami "od 1. januára".
Odôvodnenie: Predmetom prechodného ustanovenia by mala byť úprava vo vzťahu k novej právnej úprave, nie k právnej úprave platnej pred prípadným prijatím tohto návrhu. Poukazujeme v tejto súvislosti na znenie čl. 12 ods. 3 a čl. 12a ods. 1 ústavného zákona. Vo vzťahu k navrhovanej lehote sa opakovane poukazuje na čl. 12 ods. 3, čl. 12a ods. 1 a tiež na čl. 5 ods. 7 ústavného zákona.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu. Prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2015 10:36 - 10:38 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal schváliť výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ústavnoprávny výbor a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií návrh ústavného zákona prerokovali, ale neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Z uznesenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj vyplýva 6 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tie sú uvedené v časti III tejto informácie. Navrhujem o všetkých hlasovať spoločne.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval gestorský ústavnoprávny výbor na 118. schôdzi 10. novembra 2015. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predseda ústavnoprávneho výboru ma určil za spoločnú spravodajkyňu k uvedenému návrhu ústavného zákona, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup podľa zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu a zároveň sa do nej hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.11.2015 12:02 - 12:02 hod.

Anna Vitteková
Pán poslanec, predo mnou sediaci, veľmi nerada som osobná, ale mám pocit, že ste už zabudli na to, s akými legislatívnymi iniciatívami ste prišli, keď ste boli na ministerstve spravodlivosti či ministerstve vnútra. Len si myslím, že stratu vašej pamäti spôsobuje to, že prechádzate z jednej politickej strany do druhej, do tretej a ešte možno do, ktovie, koľkej. (Potlesk.)
Skryt prepis