Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2016 o 17:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.9.2016 10:43 - 10:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ak ste si aj ten návrh dôsledne dosiaľ nepreštudovali, tak jeho preštudovanie vám veľa času nezaberie, keďže je to jeden z tých zákonov, ktoré sú veľmi stručné, je to možno najstručnejší zákon, pretože okrem účinnosti spočíva v tom, že sa do znenia zákona doplní jedno slovo, a to slovo "bezplatne".
Keďže zákon je stručný, ani ja nebudem príliš naťahovať, chcem povedať len dve veci. Tá prvá vec je, že týmto návrhom zákona v podstate doťahujeme do dôsledkov ten princíp alebo zásadu, čo nie je tajné, je verejné, ktorá sa v úplnosti premietla do zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a teda tak ako sú verejne prístupné iné informácie týkajúce sa fungovania verejnej správy, a teda vrátane právnych predpisov, tak rovnako verejne prístupné by mali byť aj normy, a verejná prístupnosť neznamená, že niečo sa predáva.
Druhá vec. Chcel by som tu poukázať na analógiu so zákonmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú uverejňované v Zbierke zákonov. Zákon o Zbierke zákonov bol pôvodne prijatý v roku 1992, a teda vyšiel ako zákon č. 1/1993, asi aj symbolicky. A zákony alebo všeobecné záväzné právne predpisy sú tiež verejne prístupné, ale na začiatku v dobe predinternetovej bola Zbierka zákonov prístupná občanom tak, že mohli si ju kúpiť, mohli dostávať papierové vydanie Zbierky zákonov, alebo si ju mohli pozrieť na obci, pretože samosprávy mali povinnosť sprístupňovať občanom Zbierku zákonov. Dnes však už nie sme v dobe predinternetovej, Zbierka zákonov je už dlho na internete, a teda je dostupná všetkým a bezplatne, dokonca teraz tá elektronická verzia Zbierky zákonov je tou záväznou, nie papierová.
Myslíme si ako predkladatelia, že rovnako je potrebné pristupovať aj k tomuto typu noriem, ktoré síce nie sú všeobecne záväzné právne predpisy, ale sú slovenské technické normy, ktoré sú odporúčané, ako tu vysvetlila pani poslankyňa Zemanová, tak istým spôsobom aj záväzné a takéto normy by mali byť prístupné nielen verejne, ako je to deklaratívne napísané v súčasnom znení zákona, ale reálne verejné, čo znamená bezplatne verejne, ak budú zverejnené na internete, tak nie je žiadny, ani technický, ani iný problém.
Takže ďakujem a dúfam, že tento návrh získa podporu, pretože nie je to návrh pravicový ani ľavicový, je to návrh, ktorý prospeje všetkým občanom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2016 9:39 - 9:41 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zemanová, oceňujem to vystúpenie. Na rozdiel od predrečníka si myslím, že aj keď je našou úlohou prijímať dobré zákony a schvaľovať dobré zmluvy, tak by sme to mali robiť v stave maximálnej informovanosti, a teda mali by sme mať k dispozícii všetky informácie, ktoré k danej téme máme mať. Preto majú návrhy zákonov dôvodové zmluvy (pozn. red.: správne má byť "správy"), preto sa o zákonoch aj o zmluvách v parlamente vedie rozprava a neschvaľujú sa len tak, že prídu a poslanci to odmávajú. Čiže požiadavka na viac informácií je úplne legitímna. Otázne je, že čo všetko ďalšie sme schopní sa dozvedieť o tejto téme do októbra, ale tá požiadavka sama osebe je podľa môjho názoru legitímna a ja ju určite podporím.
A jedna technická vec. To, že sa o tom návrhu bude hlasovať, keď sa bude hlasovať o iných veciach, teda myslím o tom procedurálnom návrhu na odloženie, toho sa netreba nijako špeciálne dožadovať, vyplýva to priamo zo zákona o rokovacom poriadku, ktorý v čl. 38 ods. 3 hovorí, že o procedurálnom návrhu, ktorý nemá zrejmú podporu Národnej rady, dá predsedajúci hlasovať ihneď. Ak pri hlasovaní predsedajúci zistí, že Národná rada nie je schopná uznášať sa, pokračuje sa v rokovaní podľa programu, v takom prípade o procedurálnom návrhu, ktorý nestratil opodstatnenie, dá predsedajúci hlasovať opäť vtedy, keď bude Národná rada schopná uznášať sa. Čiže predpokladám, že hneď o jedenástej, keď budeme hlasovať, tak toto by mala byť prvá vec, o ktorej budeme hlasovať, ak máme postupovať v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 17:18 - 17:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, je fajn, že koalícia nevidí problém so živnostníkmi. Ja nejaké problémy so živnostníkmi vidím. Ale v kontexte tohto návrhu otázka je, ako rozlíšiť tých nútených alebo údajne nútených tých dobrovoľných, ktorí to robia zo svojho slobodného rozhodnutia a živnostníci, ktorí sú živnostníkmi, by podľa môjho názoru ani týmto, ani žiadnym iným opatrením, ani zákonnou normou nemali byť tlačení do toho, aby zmenili svoj vzťah na zamestnanecký vzťah.
Je ale pravda, že medzi ochranou zamestnancov a ochranou živnostníkov na jednej strane pred nevyplatením mzdy a na druhej strane pred nevyplatením živnosti existuje značná disproporcia, ak sa teda bavíme o trestnoprávnom aspekte. Ak predkladatelia návrhu argumentujú jeho sociálno-demokratickým charakterom a cítením, tak chápem, že je to apel na SMER, ale nie je to niečo, čo by u mňa veľmi rezonovalo. Ale možno je na tej myšlienke, že dať, dať to do väčšieho súladu, nevyplatenie mzdy a nevyplatenie faktúry do nejakého väčšieho súladu, len je otázka, či to nespraviť inak, či to nespraviť tým, že trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného by nebol trestným činom.
A tu si dovolím poukázať na ústavu, článok 17 ods. 2, ktorý v druhej vete hovorí, že: "Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre jeho neschopnosť dodržiavať zmluvný záväzok." Neschopnosť zaplatiť faktúru je neschopnosť dodržiavať zmluvný záväzok, svojím spôsobom aj nezaplatenie, nezaplatenie mzdy a jedna vec je potom podvod, ktorý sa tam môže udiať a druhá vec je neschopnosť plniť záväzky, čo by asi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 18:15 - 18:17 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, chcel by som sa vyjadriť k tej časti, v ktorej si reagoval na predchádzajúce vystúpenie pána poslanca Petráka o tých účelovo vybraných rodičov do rád škôl verzus demokraticky vybraných predstaviteľov územnej samosprávy, čo vlastne akoby spochybňovalo záujem rodičov o kvalitu vzdelávania. Isteže sú aj takí, ktorým je to jedno, takí, ktorým ide iba o známky, ale rovnako existujú aj samosprávy, starostovia a poslanci zastupiteľstiev, ktorým je to v zásade jedno a ktorým nezáleží na tom, aké kvalitné je vzdelávanie v škole v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Našli by sme také aj onaké prípady.
Diskutujeme tu, ľudia, ktorí majú nejaké vlastné skúsenosti s fungovaním školstva a procesu výberu riaditeľov, či už ako zriaďovatelia, alebo členovia rád škôl. A ja mám skúsenosti z rád škôl, nie jednej, od materských cez základných až po stredné. Pripúšťam, že moje skúsenosti nie sú univerzálne platné, ale na druhej strane nebudem generalizovať z jedného prípadu.
A moja skúsenosť je taká, že z členov rady školy sú tými aktívnejšími, intenzívnejšie sa zaujímajúcimi, informovanejšími a kompetentnejšími práve učitelia, potom rodičia a nepedagogickí zamestnanci školy a až na poslednom mieste bývajú zástupcovia zriaďovateľa, teda obvykle poslanci. Česť výnimkám. Aj poslanci sú rôzni.
Ale či už to hodnotíme z hľadiska účasti alebo akéhokoľvek iného kritéria, tak poslanci sú podľa mojich skúsenosti na tom najhoršie. Nie raz, nie dvakrát sa mi stane, že na zasadnutí rady školy som za zriaďovateľa sám. A ak teda máme niečo meniť, tak možno aj toto stojí za úvahu, že či je priberané, aby to boli iba dvaja zástupcovia učiteľov a štyria zástupcovia zriaďovateľa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 17:27 - 17:29 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, hovorili ste vyše 31 minút, nie všetko bolo o tých návrhoch zákonov, teda o bode programu, ale z toho 21 minút ste hovorili k návrhom zákonov. Alebo takmer 21 minút.
Nepochybujem o tom, že by ste dokázali hovoriť o tej téme aj viac, ale ste sa dobrovoľne obmedzili, aby ste nám ukázali, že dokážete sa vpratať do tých 20 minút, ktoré nám všetkým chcete naordinovať povinne novelou rokovacieho poriadku. A ja vám to nevyčítam, že ste nedodržali tých 20 minút, a práve naopak, považujem za škodu, že ste nerozprávali viacej k tej téme, lebo ste hovorili zaujímavo, a síce nesúhlasím s väčšinou toho, čo ste hovorili, ale vítam, že ste vystúpili, a považujem to za oveľa lepší model odpovede poslancov vládnej koalície na návrhy opozičných poslancov, keď vystúpia a vysvetlia svoje stanovisko a vysvetlia, prečo nesúhlasia s tým-ktorým návrhom, a nielen hlasujú potom proti bez toho, aby bolo známe, že či hlasujú proti, lebo nesúhlasia, alebo hlasujú proti iba preto, že to predložil opozičný poslanec.
Zvyšný čas, teda vyše 10 minút ste hovorili o štrajku učiteľov, o požiadavkách štrajkujúcich učiteľov, o platoch učiteľov, o navyšovaní finančných prostriedkov pre školy, o kreditových príplatkoch, teda o veciach, ktoré nijako nesúvisia alebo priamo nesúvisia s návrhmi zákonov, o ktorých tu teraz rokujeme a ku ktorým ste aj vy v rozprave mali vystúpiť. Pán predsedajúci vás nezastavil, nevyzval vás, aby ste sa držali témy, neodobral vám slovo a opäť, mne to vôbec nevadí, ja považujem za žiaduce, že sa na pôde parlamentu hovorí aj o širších problémoch školstva, len by som bol rád, aby sa rovnaký meter uplatňoval aj na koaličných, aj na opozičných poslancov a neodoberalo sa im slovo, keď sa dotknú širšieho kontextu nejakého problému a nedodržia sa striktne a úzko vždy tej témy.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 15:09 - 15:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis

45.
Pani poslankyňa Gaborčáková, povedali ste, že neviete, či to prejde, ale urobili ste, čo považujete za správne a čo je vo vašich silách. Chcem vás v tomto prístupe povzbudiť, myslím si, že je to tak dobré a tak sa to má robiť. Myslím si, že dobré veci sa skôr či neskôr presadia, možno nie teraz, možno niekedy nabudúce a možno si to časom osvojí trebárs niekto z koalície alebo ministerstvo a ja im to nebudem vyčítať, lebo nie je dôležité, na koho návrh to bude schválené, ale že to bude schválené.
Ale špeciálne tento návrh by podľa môjho názoru mohol mať šancu už aj teraz. A ako povedala pani poslankyňa Jurinová, tento návrh nemá žiadny dopad na štátny rozpočet, kým ten predchádzajúci – zvýšenie daňového bonusu na dieťa – znamená zároveň aj zníženie príjmov štátneho rozpočtu. Takže vcelku budem chápať, ak koaliční poslanci si povedia, že nemôžu povedzme bez nejakého explicitného súhlasu ministerstva financií hlasovať za návrhy opozície, ktoré by znižovali príjmy štátneho rozpočtu. Ja by som hlasoval za, ale, ale toto bude argument.
Ale v prípade tohto návrhu zákona, ktorý máme teraz na stole, to nie je o príjmoch štátneho rozpočtu, je to o vzťahu dvoch rodičov, ktorí spolu nežijú, majú spolu dieťa, ale nestarajú sa oňho spoločne.
Takže dovolím si kolegom z vládnej koalície dať do pozornosti aj tento argument a zvážiť podporu tohto návrhu zákona.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 14:57 - 14:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis

35.
Ďakujem. Pán poslanec Heger aj v predchádzajúcom vystupovaní spomínal, že možno by bolo dobre, keby sa vyjadrili aj liberáli, a dal to do takej polohy, že konzervatívci - liberáli. Ja som síce členom poslaneckého klubu liberálnej SaS, ale zároveň som predsedom konzervatívnej OKS, takže za liberálov sa vyjadrovať nemôžem, ale povedzme že za liberálnych konzervatívcov, a som pripravený oba tieto návrhy podporiť. Aj ten predchádzajúci, ktorým sa zvyšuje odvodový bonus na dieťa, aj tento, ktorým sa zvyšuje minimálna výška vyživovacej povinnosti.
A, a môžem povedať, že ja toto nevidím ako žiadny dramatický rozpor medzi konzervatívcami a liberálmi. Neviem, ako socialisti, ale však oni sa vyjadria prinajmenšom v hlasovaní. Lebo ten prvý návrh zároveň znižuje daňové zaťaženie a necháva viac peňazí v rukách ľudí, nie štátu. Možno by bolo ešte lepšie, keby došlo k zásadnému zníženiu daňového a odvodového zaťaženia pre všetkých, ale aj toto vnímam ako krok správnym smerom.
A ten druhý návrh, o ktorom práve teraz rokujeme, zasa zvyšuje zodpovednosť rodičov za vlastné deti a je to zodpovednosť, ktorá je aj tak na minimálnej úrovni, ktorá je aj tak úplne smiešna v porovnaní s reálnymi potrebami detí, takže opäť, toto nie je ani liberálne, ani konzervatívne, toto je zodpovedné a praktické a nevidím žiadny dôvod nepodporiť to.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.9.2016 11:14 - 11:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predseda, navrhujem, aby si Národná rada... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím, kľud v sále ešte. Pán Galko, poprosím, naozaj, lebo nepočujem.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Navrhujem, aby si Národná rada minútou ticha uctila pamiatku Károlyho Thóta, ktorý zomrel v sobotu po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 57 rokov, a dnes sa v Šamoríne uskutoční jeho pohreb.
Károly Tóth bol v novembri ’89 jedným zo zakladateľov a prvým predsedom Maďarskej nezávislej iniciatívy. MNI spolu s VPN viedla na Slovensku revolúciu proti komunistickému režimu a realizovala ponovembrovú transformáciu na demokratický politický systém. Spolu s VPN sa zúčastnila prvých slobodných volieb v roku 1990. Neskôr sa zmenila MOS, stala sa súčasťou Maďarskej koalície a potom Strany maďarskej koalície vedenej pánom Bugárom.
Károly Tóth bol významný maďarský intelektuál a myslím si, že si patrí pripomenúť pamiatku človeka, ktorý stál na čele prvej demokratickej formácie v novembri ’89.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 10:09 - 10:11 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Fecko, aby teda nedošlo k nedorozumeniu, ja vítam, že ste s tou témou prišli a upozorňujete aj na ten problém, len sa domnievam, že to vaše riešenie má prinajmenšom dve chybičky, o ktorých som hovoril aj vo svojom vystúpení, a teda že tým, myslím, že selektívne len jednu časť obcí rieši, a po druhé hlavným kameňom úrazu je z môjho hľadiska práve to financovanie cez dotácie ministerstiev. Pretože municipalizácia by mohla pomôcť zachrániť osídlenie a jeho charakter ako taký. A čím neskôr sa k nej pristúpi, dovtedy budú tým viac tie malé obce upadať a vyľudňovať sa a nakoniec dôjde k ich zániku alebo zrušeniu, tak to nebude vinou municipalizácie, ale práve naopak, bude to vinou jej odsúvania a absencie.
Ale ten hlavný problém vidím naozaj skôr v tých dotáciách, pretože namiesto toho, aby sme finančne posilnili obce a dali viac peňazí obciam, tak toto riešenie v podstate znamená, že viac peňazí dáme ministerstvám, ktoré budú dotovať samosprávy, ktoré budú dotovať svojich obyvateľov. To je v rozpore s myšlienkou, filozofiou fiškálnej decentralizácie, je to niečo podobné ako, ako tie iné dotácie, ktoré sa, selektívne o nich rozhoduje, povedzme keď úrad vlády dáva peniaze na ihriská, však aj ihriská sú fajn vec, ale, ale nie je toto dobrý spôsob ich podpory.
Riešenie je podľa mňa cez nejaké objektívne dané kritériá v rámci fiškálnej decentralizácie, môžeme sa o nich baviť, môžeme ich trebárs zmeniť, ako upozornil aj kolega Laurenčík, ale nemali by sme ísť cestou dotačných schém, ktoré často bývajú korupčné a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 9:46 - 9:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým štyrom kolegom za reakcie.
Pán poslanec Budaj, my obaja máme skúsenosti z väčšieho mesta, z Bratislavy, ako funguje samospráva, a vieme o tom svoje, ale v porovnaní s malými obcami je ten rozsah služieb, ktoré väčšie mestá sú schopné poskytovať svojim obyvateľom, neporovnateľné. To, samozrejme, prináša aj nejaké problémy a mnohé problémy, ale, ale, ja sa zaoberám aj problémom tých, tých menších obcí a tie sú z nášho pohľadu priam neuveriteľné, čo sa niekedy deje v tých menších samosprávach, akým spôsobom je ignorovaný zákon, obchádzaný zákon, ako na drzovku sa tam kradne. V tých väčších mestách aj to kradnutie býva oveľa sofistikovanejšie.
Pani poslankyňa Gaborčáková, no, nie som si istý, že, že či môžeme prinavrátiť ľuďom hodnotu tým, že zavedieme nejaké dotácie. Ja si myslím, že hodnota ľudí sa neodvíja od dotácie a dotácie nie sú dobrý spôsob, akým čokoľvek riešiť a prinavracať niekomu, niekomu hodnotu.
Pán poslanec Jurzyca, ja plne, plne súhlasím, že vyššia daňová autonómia, alebo teda vyššia schopnosť samospráv rozhodovať o výške svojich príjmov by prospela samotným obciam a je to lepšie opäť riešenie ako nejaké selektívne dotácie od štátu, ktoré si dokážem vybaviť podľa toho, že či som, alebo nie som členom alebo starostom za vládnu stranu.
A pán poslanec Laurenčík, samozrejme, že to je na debatu o kritériách pre rozdeľovanie.
Skryt prepis