Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:06 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.6.2019 8:55 - 9:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom EÚ v oblasti pracovnej, sociálnej, finančného zabezpečenia transpozície smernice Rady Európy 2018/131 v súlade s Dohovorom o práci v námornej doprave z roku 2006.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež doplňuje ustanovenie, ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, a výsledky auditu Medzinárodnej námornej organizácie.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika zaviazaná.
Návrh zákona v prípade registrácie námornej lode v námornom registri Slovenskej republiky bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy; v tomto prípade budú finančné prostriedky riešené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly ministerstva; vplyv na podnikateľské prostredie a sčasti aj pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Vládny návrh zákona bol v dňoch 11. až 14. júna 2019 prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona odporúčam schváliť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:07 - 15:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister ďakuje za otázku. Vážený pán poslanec, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podporuje a bude aj v budúcnosti podporovať tie iniciatívy, ktoré prinášajú významný vklad do riešenia mnohých problémov súvisiacich so zmenou klímy a predovšetkým aj s jej negatívnymi dôsledkami. Sme si vedomí toho, že požadované výsledky nebude možné dosiahnuť bez nadšených a pre vec zamietnutých jednotlivých občanov. Študentské aktivity v rámci celosvetového štrajku za budúc..., za budúcnosť klímy, a preto vnímame ako jednu z prirodzených, legitímnych foriem, kedy mladí ľudia formulujú a prejavujú svoje myšlienky, iniciatívy a aktivity ohľadom zmeny klímy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti zmeny klímy realizuje viacero krokov v prospech pozitívnych riešení. Problematika zmenu klímy je však komplexná a prierezová. Príluš..., príslušné aktivity musia byť starostlivo plánované, aby sa rešpektovala ich nevyhnutná vzájomná nadväznosť, dodržiavala časová súvislosť a zároveň bolo zabezpečené adekvátne zapojenie orgánov, organizácií verejnej moci vrátane regionálnych a miestnych samospráv, mimovládneho sektora neziskových organizácii a podnikateľskej sféry. Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti pripravuje národnú Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá by mala byť prijatá do konca tohto roka. Pri príprave stratégie sme zároveň spolupracovali aj s expertami zo Svetovej banke, s ktorými sme pripravili nízkouhlíkovú štúdiu. Nízkouhlíkový rast pre Slovensko, implementácia rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Tej štúdii, ktorá analyzovala sektor energetiky priemyslu a dopravy nám v rámci jednotlivých dekarbonizačných scenárov vyšlo, že Slovensko môže do roku 2050 znížiť svoje emisie skleníkových plynov o približne 70 % oproti roku dvetisíc...,1990. Ďalšie zníženie potom bude možné len využitím nových technológií.
V súvislosti so zmierňovaním dopadov zmeny klímy bol v rámci uplynulého roka prijatý Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA, cieľom je zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha, budovanie nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha.
Slovenská republika zároveň prijala svoju prvú národnú stratégiu adaptáciu na zmenu klímy v roku 2014, aktualizovanú verziu, stratégiu v októbru 2018. Dokument vymedzuje kľúčové oblasti adaptácie, ktoré boli v posledných rokoch stredobodom pozornosti. Z nášho hľadiska budúcnosti bude dôležité zameriavať sa na aktivity, ktoré sa javia ako prioritné, a tiež na prierezové aktivity, pretože ich realizácia si vyžaduje koordináciu a medzirezortný prístup, prípadne komunikáciu medzi rôznymi úrovňami riadenia a verejným súkromných sektorom.
V súčasnosti sa pripravuje prvý národný adaptačný akčný plán, jeho prípravu zastrešuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Akčný plán má byť predložený na rokovanie vlády v priebehu roku 2020. Záverom mi dovoľte touto cestou poďakovať sa všetkým občanom Slovenskej republiky za pozornosť, ktorú venujú zmene klímy ako globálnemu fenoménu, mimoriadne závažným spôsobom ovplyvňujú súčasnosť, ale najmä budúcnosť civilizácie a tým, samozrejme, aj Slovenskej republiky. Potvrdzujem, že našim úprimným záujem podporovať všetky formy konštruktívneho dialógu, ktoré sa, ktoré s tým súvisia.
Ďakuje za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis
 

10.5.2019 10:45 - 10:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti, v ústavnoprávnom výbore a verejnú správu a regionálny rozvoj. Cieľom návrhu zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácií z rozpočtu kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie a dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry a osvetovej kampane a propagačnej kampane.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi. Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv (zaznievanie gongu) na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na verejnú správu občana.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:43 - 10:45 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony.
Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazového konania, rozkazného konania, za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta.
Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta, a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej nižšej mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne a harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výboru úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Zákonom dochádza taktiež k potrebným legislatívnotechnickým úpravám. Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore Slovenskej republiky, výbore pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.5.2019 10:38 - 10:39 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobre, lebo toľko mám ich, že sa mi to mieša. Ďakujem za slovo.
Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený materiál zákona z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov EÚ/L/112 z 2. 5. 2018, ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie, uplatnenie pri porušení tohto nariadenia prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poznatky s jeho doterajšou aplikáciou a s problémami, a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúce z nariadenia EÚ 2018/644 a zároveň ukladá povinnosť, zároveň ukladá sankcie za porušenie alebo neplnenie týchto povinností.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:35 - 10:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj ja veľmi krátko. Áno, je to pravda, čo ste hovorili, práveže nedošlo k zhode ešte, jak bude objednávaná táto dopravná cesta, preto to nie je v zákone. Pretože ako vy hovoríte, a pred chvíľou ste hovorili, že nekonzultujeme, nerokujeme, to tiež nie je pravda. A tým, že rokujeme a sme sa, ešte sme sa ani nedostali na takú úroveň, aby sme sa s VÚC-kou, obcami a so štátom dohodli, tak preto to tam nie je. Akonáhle dohodneme, my nájdeme formu, aby sme to tu zapracovali.
Ale jak ste hovorili tiež, treba zas dať veci na pravú mieru. Pán poslanec, možno raz budete ministrom aj vy a preto vám hovorím, že to je ako bumerang, lebo hovoríte len o službách, ktoré objednáva župa, to sú SAD-ky. Samozrejme, 30 % tam dáva financie štát. Na druhej strane, vlakokilometre objednáva doteraz štát a bude ich objednávať. Ale uvedomme si, že aj tam ľudia, v piatich okresoch nie sú koľajnice, kde nechodí vlak a podieľajú sa, žiaľbohu, finančne na tom, aby tam, kde sú vlakokilo..., vlastne koľajnice, mohlo to prebiehať. Ja viem, na čo narážate, a som si tejto veci vedomý.
Na druhej strane však treba povedať, že existuje možnosť využiť nejakým spôsobom rieku Dunaj. A ja sa nebránim tomu, že či to raz bude na Váhu alebo nebude na Váhu, aj tam, keď je taká možnosť využiť, tak prečo ju nevyužívame? Prečo ju hádžete hneď od začiatku do koša, že v úvodzovkách povedané ten dunajbus nie je ekonomický. Ani jedna verejná doprava, ktorá je dotovaná, nie je ekonomická, pán poslanec, uvedomte si to, je to tak, jak vám to hovorím. A preto by som vám povedal, že treba, treba trošku aj dopredu vidieť, lebo je to tak, ako vám hovorím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 10:22 - 10:23 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pokračujem. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/20102 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Predpokladaný návrh, predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenie, ktoré, ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe návrhom predkladaného zákona a transportuje Smernicu Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa mení Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technického pokroku. Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice Komisie Európskej únie 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právnymi zákonmi Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:19 - 10:21 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Teraz som tu videl pána Pčolinského, ktorý akurát odišiel, aby ste vedeli a dali veci na správnu mieru, lebo je zvykom zavádzať tu v Národnej rade. Pán Kollár osobne s pánom poslancom Pčolinským sa zúčastnili zasadnutia na skupine, ktorá im tento zákon, ako som vám tu sľúbil, keď ste ma odvolávali, boli na ministerstve dopravy. Treba sa ich spýtať. A samozrejme, boli tam vysvetlené všetky tie veci, ktoré boli sporné.
Poviem vám len jeden príklad. Vy hovoríte, zvyšujeme pokutu. Nedávno sa stalo, že malý, malé lietadlo s pilotom v nízkej hladine prelietal cez Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Samozrejme a čo spôsobil? Poplach, ktorý, jednoducho sme ho museli dať dole. On ako pilot mal vedieť a samozrejme mal koordináty, že kde môže lietať a kde nemôže lietať, a potom, aby z toho nebola, nebola taká hra, že no ja preletím cez Mochovce, či ma chytia, nechytia. Nie je to dobrá vec a preto je tá pokuta taká vysoká. Nech si to každý rozmyslí. A to je len možnosť do výšky 3 500 eur. Nie je to napísané, že tak je na základe, aké previnenie spravil. Myslím si, že s týmto by ste mohli aj vy súhlasiť.
Čo sa týka, trikrát sme sa stretli so všetkými, ktorí sú, zaregistrované malé letiská. Áno, samozrejme, prvé kolo rozpory, až sme sa dopracovali k tomu, že bola zhoda. A ja som povedal tu v Národnej rade, keď ste ma odvolávali, pokiaľ nebude v zhode, ja ten zákon, tú časť z toho vyhodím. Bola zhoda. Možnože vám píše jeden pán, ktorý vypisuje každému. Ja nemám problém, že ich zavoláte, nemám problém, že si s nimi sadnete, prejednáte, ale na druhej strane treba vedieť, že tieto malé letiská tiež treba zlegalizovať, treba dať podmienky, za akých podmienok môžu vzniknúť a zaniknúť. To je veľmi dôležitá vec, pretože nemôžem si zmyslieť niekde na lúke, že si otvorím letisko a bude tam lietať ktokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Myslím si, že toto je, a absolútne nikomu neberieme možnosť, aby mohol pokračovať v tých malých letiskách, len ich musí legalizovať, lebo niektoré tie malé letiská nie sú ani legalizované, preto treba spraviť túto úpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:06 - 10:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pokračoval by som.
Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný návrh zákona má aj za cieľ precizovať platnú právnu úpravu a ustanoviť novú právnu úpravu poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva zohľadňujúc právne predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k oprávnenosti zlučiteľnosti poskytnutej pomoci vo vzťahu k letiskovej infraštruktúre.
Návrh zákona predstavuje právny základ na vypracovanie schém pomoci alebo ad hoc pomoci. Predmetným návrhom zákona sa umožní aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať verejné prostriedky formou príspevku. V návrhu zákona sa tiež upravujú spoločné zásady a ustanovenia výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, ako aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých, navigačných služieb v súvislosti a právne záväznými aktmi Európskej únie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:02 - 10:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh upravuje najmä podmienky pre poskytovanie podpory obstarávania nájomných bytov právnickými osobami. Vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov na Slovensku sa pre poskytovanie úverov na obstarávanie nájomných bytov v súkromnom sektore navrhuje:
- úprava maximálnej výšky úveru na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a predĺženie maximálnej lehoty splatnosti úveru z 30 na 40 rokov,
- nelimitované výšky obstarávacieho nákladu na jeden meter štvorcový podlahovej plochy nájomného bytu,
- zvýšenie priemernej podlahovej plochy obstarávania bytov zo 60 na 70 metrov štvorcových,
- posudzovanie príjmu nájomníkov iba pri prvom podpise nájomnej zmluvy a
- nelimitovanej doby nájmu.
Cieľom podporiť mobilitu pracovnej sily navrhujeme zaviesť nový účel podpory, ktorým je obstarávanie ubytovacieho domu. V rámci obnovy bytovej budovy sa navrhuje podpora aj na vybudovanie nových spoločných častí a nových spoločných zariadení bytového domu.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis