Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 12:49 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2019 17:13 - 17:15 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len krátko chcem poukázať na význam inštitúcie a organizácie akou je Rada pre vysielanie a retransmisiu v Slovenskej republiky, pretože je to dozorujúci orgán, ktorý naozaj bdie so všetkou profesionalitou jemu vlastnou nad dodržiavaním pravidiel a čistoty mediálneho prostredia. Je to regulatívny orgán a jeho závery a skúsenosti môže využiť ktokoľvek či už z poslancov alebo Národnej rady pri príprave mediálnej legislatívy. Myslím si, že studnica skúseností a poznatkov je nevyčerpateľná a určite bude užitočná pri tvorbe mediálnej legislatívy aj v budúcnosti.
No a chcem zdôrazniť to, že tento regulatívny orgán, čo zdôraznila aj pani predsedníčka Marta Danielová, je braný a vnímaný hlavne v tej preventívnej pozícii alebo v tej preventívnosti, že naozaj tá represívnosť v zmysle udeľovania pokút je až druhoradá činnosť Rady. A Rada si toto poslanie a túto povinnosť naozaj plní so všetkou profesionalitou a má aj veľmi dobrý výchovný vplyv na médiá.
Samozrejme, to mediálne prostredie je zložité v súčasnosti. Určite tam budú možnosti na zlepšenie práce aj Rady pre vysielanie a retransmisiu. A chcel by som apelovať aj na kolegov, aby v budúcnosti sme sa snažili nájsť nejakú spoločnú reč, nejaký konsenzus v tom, aby sme pozíciu, legislatívnu pozíciu Rady pre vysielanie a retransmisiu v tejto spoločnosti posilnili, pretože je to naozaj veľmi dôležitý a veľmi významný orgán, ktorý garantuje vyváženosť mediálneho prostredia na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2019 17:11 - 17:13 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá o prerokovaní Správy o stave vysielania a retransmisie v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018 vo výbore.
Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady za rok 2018 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1486 z 29. marca 2019 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.
Výbor Národnej rady prerokoval správu a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 160 z 9. mája 2019 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, po prvé, schváliť Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018, po druhé, vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Súčasne výbor určil poslanca Karola Farkašovského za spravodajcu výboru a poveril ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výbore.
Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 161 zo dňa 9. mája 2018. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe informácie.
Pán predseda, ďakujem pekne, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2019 14:06 - 14:10 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Po prvé. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1754 z 10. mája 2019 rozhodla, že prerokuje vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada zároveň uznesením č. 1775 z 13. mája 2019 rozhodla o tom, že návrh poslancov Národnej rady Tibora Bastrnáka, Ladislava Balódiho, Eleméra Jakaba, Irén Sárközyovej a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Zároveň určila Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore ihneď.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslancov Národnej rady, ktorých som uviedol menovite, v znení neskorších predpisov výbory prerokovali a odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 618 zo 14. mája 2019, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 217 zo 14. mája tohto roku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 165 takisto z dnešného dňa.
Z rokovaní výborov Národnej rady, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá č. 166 zo 14. mája tohto roku. Gestorský výbor určil poslanca Karola Farkašovského za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 12:49 - 12:50 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, ako spravodajca k zákonu o štátnych symboloch dovoľte mi k tejto problematike urobiť nielen poslaneckú, ale takú obyčajnú, normálnu, jednoduchú ľudskú bodku a pečať.
Slovensko sa opäť oblečie do hokejových dresov. Zase nás tento šport zjednotí a naladí na pozitívnu strunu. Verím, že aj tých pánov poslancov, ktorí tu v rámci diskusií dosť hlúpo a tvrdošijne znevažovali zákon o štátnych symboloch. Iba naozaj otupený a bezcitný človek, bez štipky národnej hrdosti môže spochybniť to, že reprezentačný dres je pre športovca najväčšou motiváciou a vrcholnou motiváciou. Preto som veľmi rád, že práve vďaka zákonu Slovenskej národnej strany o štátnych symboloch nastúpia slovenskí hokejoví reprezentanti v dresoch so štátnym znakom na hrudi. Prichádza čas, keď sa slovenská hymna vlieva do žíl. Ja ďakujem všetkým za podporu a ako človek, ako bývalý športový reportér, ako poslanec Národnej rady držím slovenskej hokejovej reprezentácii palce.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.5.2019 12:19 - 12:20 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 17:58 - 17:58 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi informovať vás, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1523 z 25. apríla 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 52. schôdzi 9. mája tohto roku a odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predloženému návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 13:59 - 14:01 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, nejde tu o nejaké rozhorčenie predstaviteľov Slovenskej národnej strany, ale ide tu o zabránenie tomu, aby sa dehonestovali štátne symboly ako také, ktorých používanie je, významnou mierou ovplyvňuje vlastenecké cítenie občanov Slovenskej republiky a zvlášť mladej generácie, u ktorých treba asi uznať, toto cítenie rozvíjať a podporovať hrdosť na rodnú krajinu. Takže nejde o rozhorčenie politikov, ide o reakciu napríklad v súvislosti s hokejom na, povedal by som, marketingový avanturizmus.
Keby sme naň nepoukázali, tak by na majstrovstvách sveta hokejisti asi hrali v dresoch s nejakým marketingovým paškvilom na hrudi a nie so štátnym znakom, ktorý aj u nich povzbudzuje, samozrejme, aj výkonnosť, aj kvalitu výkonu. (Reakcia z pléna.)
Áno, pán samorast parlamentný sa usmieva. Pre vás je to asi blbosť, ako ste to povedali pri minulom vystúpení.
Oceňujem rozhodnutie vedenia slovenského hokeja, vypočuť si tieto argumenty a argumentáciu a oceňujem to, že slovenskí hokejisti budú na tohtoročných majstrovstvách sveta u nás reprezentovať Slovenskú republiku naozaj dôstojným spôsobom v dresoch so štátnym znakom na hrudi. Je to česť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 13:34 - 13:38 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi oboznámiť vás so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 27. marca 2019, ktorým sa dopĺňa a mení zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Bod 1. Národná rada schválila dňa 27. marca 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov... (Ruch v sále, zaznenie gongu a prerušenie vstúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme počúvali pána spravodajcu.

Farkašovský Karol, poslanec NR SR
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 10. apríla 2019 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1502 z 11. apríla 2019 pridelil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre kultúru a médiá a súčasne má lehotu na jeho prerokovanie.
Bod 2. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 27. marca 2019 na opakované prerokovanie Národnou radou. Vo svojom rozhodnutí z 10. apríla 2019 uviedol dôvody a v časti III navrhol, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Bod 3. Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta, uvedeného v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 608 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 159 z 9. mája 2019 odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení.
Bod 4. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu hlasovať o zákone z 27. marca 2019 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom republiky na opätovné prerokovanie, ako celku s odporúčaním gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného zákona bola schválená uznesením č. 162 z 9. mája 2019. Výbor poveril poslanca Karola Farkašovského, aby ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výboroch.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:45 - 15:47 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som za pokojnú, vecnú a pragmatickú diskusiu bez emócii aj v tomto prípade. Mám tri poznámky, z toho sú dve otázky. Povedali ste veľmi závažnú vetu, neviem, či ste si to uvedomili, že polovica žien na Slovensku zomiera v dôsledku domáceho násilia. Moja otázka znie, odkiaľ máte túto informáciu. S obľubou to totiž mnohí žonglujú s akýmikoľvek informáciami, ale neuvádzajú zdroje, čiže nie je to overiteľné. A ja by som veľmi rád poznal zdroj, na základe ktorého ste túto vetu vyslovili a konštatovali tento stav.
Druhá vec, vymenovali ste viaceré tragické prípady, ktoré sa, bohužiaľ, stali. Moja otázka znie: „Ste naozaj presvedčená o tom, že aj pri platnosti Istanbulského dohovoru na Slovensku by sa tieto prípady neboli stali?“
A celkom tretia poznámka súvisí tiež vlastne s textáciou Istanbulského dohovoru, ktorému my vyčítame v kapitole 12 alebo v ods. 12 nejednoznačnosť pojmov. To znamená, že mnohoraké vysvetlenie. Latentné uvedenie niečoho, to už bolo tu viackrát v rozprave poukázané na to, latentné uvedenie nejakého stavu do budúcnosti alebo z budúcnosti.
Vy ste použili vetu: „Postavme sa zlu, zastavme zlo na Slovensku.“ Sme v moratóriu, sme v prezidentskej kampani a napríklad toto je utajené propagovanie jedného z prezidentských kandidátov. Živý príklad toho, ako sa to v živote dá.
Takže preto sme v niektorých veciach proti Istanbulskému dohovoru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:55 - 11:57 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani Zimenová, ja som vás pozorne počúval a z tej raketometnej paľby percent o násilí na Slovensku vo mne vyvoláva dojem a vzniká dojem, ako keby sme žili tu v nejakom filmovom horore. To, čo ste povedali, je pre slabšie povahy asi dôvod aj na vysťahovanie sa zo Slovenska. Takže podľa môjho názoru treba opatrne používať tie fakty. A ja viem, že niektoré údaje sú až zarážajúce, ale zase nevyvolávajme dojem u ľudí a u občanov, že polícia a primerané orgány na Slovensku alebo politici s tým nič nerobia. Premenené na skutočnosť Istanbulský dohovor je teda podľa vás, podľa všetkého všeliek na riešenie problematiky násilia na ženách. Podotýkam, že je tu aj násilie na, na senioroch, násilie na deťoch a môže byť aj násilie na mužoch. To sme už zdôraznili. Tému nikto nespochybňuje, nikto nespochybňuje ani jej dôležitosť, ale pri všetkej úcte, ak máte návrhy do slovenskej legislatívy, tak ich predložte, mali ste na to už aj tri roky k dispozícii, rešpektujem vaše právo na názor. Prosím vás, rešpektujte právo na názor aj u nás, u iných poslancov a skôr ako plamenné prívlastky navrhnite konkrétne legislatívne zlepšenie, ak ich máte.
Skryt prepis