Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:43 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.6.2019 13:43 - 13:45 hod.

Radovan Baláž
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2019 13:24 - 13:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1643 z 13. júna 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1551), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 71. schôdzi dňa 18. júna 2019 a prijal uznesenie č. 446, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1552), v skrátenom legislatívnom konaní na 46. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 9:33 - 9:33 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Zároveň za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 16:40 - 16:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v krátkosti, jedná sa o návrh zákona na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Je to reakcia na predbežné opatrenie zo strany Európskej komisie. Keďže Európska komisia má údajne pochybnosti, či je tento návrh zákona a takáto štátna pomoc v súlade s pravidlami Európskej únie.
Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrovanie Európskej komisie nie je časovo obmedzené, pristúpili sme ako navrhovatelia k riešeniu vzniknutej tejto situácie, že navrhneme samotné zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.4.2019 18:24 - 18:25 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sa predkladá ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona. Komisia nespochybňuje právo Slovenskej republiky zaviesť daň uplatnenú na sektor maloobchodného predaja potravín. Podľa práva Európskej únie majú členské štáty právomoc rozhodovať o svojich systémoch zdaňovania. Členské štáty Európskej únie však musia takisto zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami Európskej únie. Pri stanovení daňovej povinnosti by predovšetkým nemalo dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci, pokiaľ daná pomoc nie je v súlade s pravidlami Európskej únie. Keďže Európska komisia má údajne pochybnosti o súlade tejto štátnej pomoci s pravidlami Európskej únie, prijala predbežné opatrenie o pozastavení uplatňovania tohto zákona.
Zo strany Európskej komisie sa jedná o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii Európskej únie menej ako desaťkrát. Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrovanie Európskej komisie nie je časovo obmedzené, navrhovatelia sa rozhodli pristúpiť k riešeniu vzniknutej situácie zrušením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, čím sa otvorí možnosť hľadať iný, rýchlejší a efektívnejší mechanizmus adresnej pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Zrušením zákona zanikne dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.
Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy a nemá ani vplyv na sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 14:03 - 14:05 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1496 z 3. apríla 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1413, na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 66. schôdzi dňa 3. apríla 2019 a prijal uznesenie č. 397, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v skrátenom legislatívnom konaní na 43. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 13:21 - 13:22 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
V pohode. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V súlade s rokovacím poriadkom som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia tohto návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory návrh prerokovali do 3. mája a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:24 - 15:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, len také dve krátke poznámky. Spomínali ste vo svojom vystúpení, že ste z toho zákona vyčítali, že dodávateľ nemôže predávať obchodu za, pod svoje teda výrobné náklady. No, môže predávať, ale ak sa teda nebude na to sťažovať, čiže tam má tú možnosť, ak chce, tak môže a nebude sa sťažovať.
Taktiež ste spomínali, že pokuty a ich neprimeranosť alebo protiústavnosť. No, pokuty sa udeľujú v súlade s rozhodnutiami Ústavného súdu a taktiež pokuta nebude, nemala by byť likvidačná, ale mala by mať odstrašujúci účinok, aby do budúcna vedela pôsobiť preventívne a vedela zabrániť protiprávnym konaniam a znevýhodneniam, ktoré by obchodné reťazce mohli využívať voči svojim dodávateľom.
V tom návrhu, ktorý ste kritizovali, je to vlastne v politickej línii Slobody a Solidarity, bolo to niečo podobné ako pri pani kolegyni Kiššovej, preto nebudem sa opakovať s tými výčitkami, ktoré som adresoval v mojej faktickej poznámke aj na ňu.
Poslednú vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, stále by som možno čakal v tej konštruktívnej diskusii, že keby ste prišli možno s vlastným návrhom a pohľadom na danú vec, akým spôsobom by ste chceli vy pomôcť slovenským dodávateľom nastaviť tú rovnováhu, ktorá v tom obchodnom, v tej potravinárskej vertikále neexistuje. Pretože stále sa odvolávate len na slobodu trhu a trh vyrieši všetko, ale dobre vieme, že jednoducho trh tu zlyhal na plnej čiare, a preto by som počul možno od vás konkrétnejšie úlohy alebo konkrétnejšie návrhy, akým spôsobom by ste chceli danú situáciu na Slovensku riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:09 - 15:25 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, na začiatok jednoduchá otázka, na ktorú ste neodpovedali. Chcel by som priamu, chlapskú odpoveď. Existujú alebo neexistujú nekalé praktiky na Slovensku? Jednoduchá otázka a odpoveď.
A teraz k vášmu vystúpeniu, v ktorom sme od kuracích krídelok prešli až k vyrovnanému rozpočtu. Bolo tam strašne veľa povedané, s väčšinou vecí s tebou súhlasím, ale nesúhlasím s tými vecami, ako si spomínal, že spochybňujeme existenciu maloobchodných sietí. Nikto z nás nespochybňuje existenciu maloobchodných sietí. A to, že od roku 2002, 2003 nabrali niektoré obchodné reťazce takú veľkú silu, áno, bola to chyba. Žiaľbohu, aktuálny stav je takýto a musíme sa s tým popasovať.
Kritizoval si predošlé vlády, že žiadnym spôsobom nezasahovali do podnikateľského prostredia obchodných reťazcov, a na strane druhej kritizuješ, že teraz prinášame nejaké riešenia, návrhy zákonov, ktorým chceme tento stav prinavrátiť na normálnu úroveň. Čiže poprosil by som aj na toto reagovať.
Spomínal si, že vybudovať maloobchodnú sieť je drina. Áno, je to drina. Takisto je drina niečo dopestovať, niečo dochovať, niečo spracovať, niečo vyrobiť, niečo zabaliť, a dokonca to aj odviezť priamo tomu obchodnému reťazcu. Čiže musíme pozerať na obidva konce toho obchodného reťazca.
Ďalšiu vec, čo si v tom tvojom príspevku spomenul, je to, že Slovensko by malo podporovať slovenských potravinárov, aby sme vyvážali vonku slovenské potraviny. Podľa mňa prvoradou úlohou Slovenskej republiky by malo byť podporovať slovenských výrobcov na to, aby sme doma vedeli predať, aby sme využívali domáce produkty pre seba a nemali by sme vyvážať vonku a zvonku dovážať sem kvalitou často nižšie potraviny, ako vyrábame tie slovenské. Čiže podľa mňa to je trošku pomýlené, podporovať slovenských výrobcov, aby sme vyvážali. Práve naopak, uspokojme najprv domáci trh, aby na Slovensku sme mali všetci k dispozícii a boli dostupné potraviny slovenských výrobcov, až potom, ak je nejaký prebytok, vyvážajme tie potraviny vonku a nie primárne len vyvážať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:39 - 14:55 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ak pán kolega Jurzyca sa nenahnevá, tak by som použil jeho slová.
Veľmi dobré vystúpenie, pani kolegyňa, veľmi trefné. Ja by som upriamil pozornosť na úvod tvojho vystúpenia, kde si názorne zdôraznila to, akým spôsobom sa tento zákon pripravoval, s kým všetkým sa tento zákon konzultoval. Je pochopiteľné, že zástupcovia obchodných reťazcov, hlavne Slovenská aliancia moderného obchodu, bude proti tomuto návrhu zákona, pretože si myslím, že oni najviac využívajú tie kľučky v tých zákonoch, ktoré sú nedokonalé a privádzajú našich potravinárov a poľnohospodárov do smútku.
Ja by som možno aj apeloval na tých, ktorí budú vystupovať, a to si vlastne zdôraznila aj ty, že nech každý, kto bude vystupovať, nech povie na rovinu, či si myslí, že na Slovensku sú alebo nie sú nekalé praktiky, či tento problém je vážny alebo nie je vážny. Pretože zdá sa mi, že stále niektorí ako keby zakrývali pred týmto problémom oči a potom sa veľmi ťažko diskutuje o niečom, o čom si niekto myslí, že vôbec neexistuje.
Ja som veľmi rád, že si zdôraznila aj spôsob, akým sa tento návrh zákona pripravoval. A naozaj nie je namierený proti nikomu konkrétne. Chceme len nastaviť rovnováhu síl v tom nerovnovážnom boji, ktorý tu na Slovensku je. Každý rozpráva, že konkurencia by tu mala byť zachovaná, že trh vyrieši všetko. Ale veľmi dobre vieme, že trh, žiaľbohu, v tomto segmente zlyhal. A to spomínal aj pán kolega Antal, ktorý povedal, že jednoducho v tomto vzťahu, ten vzťah medzi obchodnými reťazcami a potravinármi alebo dodávateľmi potravín, nazvime ich akokoľvek, jednoducho je pokrivený. Jednoducho pár spoločností na Slovensku využívajú svoje dominantné postavenie a, žiaľbohu, na Slovensku nie sú zákony, ktoré by ich dokázali prinavrátiť na tú normálnu cestu.
Skryt prepis