Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

30.11.2017 o 14:33 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 1.2.2018 14:21 - 14:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, vám ďakujem za otázku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dlhodobo usiluje zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov tak, aby spĺňali európske štandardy. V tejto súvislosti ministerstvo podporuje aktívny návrh na novelu Zákonníka práce, ktorá je tu v parlamente, ktorá má za cieľ okrem iného obmedziť výkon tej nočnej práce, ktorá nie je nevyhnutná, a tým prispieť aj k zníženiu nelichotivého prvenstva Slovenskej republiky v rámci EÚ, čo sa týka podielu zamestnancov pracujúcich v noci. V prípade, ak obmedzenie takejto práce nie je možné vzhľadom na povahu práce, respektíve podmienky prevádzky u konkrétneho zamestnávateľa, považujeme za odôvodnené a potrebné takúto prácu lepšie finančne ohodnotiť.
Je potrebné zdôrazniť, že ak už sa nočná práca musí vykonávať, tak Zákonník práce jasne stanovuje kritériá, za ktorých je možné nočnú prácu vykonávať, garantuje zamestnancom vykonávajúcim nočnú prácu mzdové zvýhodnenie, ustanovuje potrebu posudzovania zdravotného stavu, u zamestnancov pracujúcich v noci stanovuje podmienky zabezpečovania nepretržitého odpočinku v týždni a podobne.
Z rezortných štatistík zisťovania vyplýva, že za hlavný dôvod vysokého podielu pracujúcich v noci môže predovšetkým štruktúra slovenského priemyslu. Práca v noci sa pravidelne vykonáva u zamestnancov v nepretržitých alebo trojzmenných prevádzkach, v ktorých na základe údajov, ktoré sú posledné dostupné cez Štatistický úrad Slovenskej republiky z druhého štvrťroka minulého roku, pracovalo viac ako 270-tisíc zamestnancov. Z daného počtu v priemyselnej výrobe pracovalo viac ako 160-tisíc osôb, napríklad na výrobe motorových vozidiel, spracovaní kovov, výrobe počítačov a podobne. K ďalším významným skupinám patria zamestnanci pracujúci v doprave a v skladovaní – cirka 33-tisíc zamestnancov, v obchode – približne 24-tisíc zamestnancov a v zdravotníctve a v sociálnej pomoci – približne 7-tisíc zamestnancov. Tieto ďalšie skupiny sú teda výrazne menej početné ako zamestnanci v priemyselnej výrobe. Môžem teda skonštatovať, že vysoký počet pracujúcich v noci je ovplyvnený predovšetkým štruktúrou slovenského priemyslu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.2.2018 10:35 - 10:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dúfam, že to nebude tak, že ešte som nezačal a už mám problém. Dovoľte mi, aby som vám poprial príjemné dopoludnie. A dovoľte, aby som v úvodnom vystúpení predstavil hlavné veci, ktoré súvisia s novelou zákona ohľadom sociálnej ekonomiky, respektíve úplne novým zákonom, uceleným zákonom vrátane sociálnych podnikov. Podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti. Rád by som zdôraznil, že predložený návrh po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky komplexne vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov.
Na návrhu alebo na príprave návrhu zákona sa podieľali nielen moji kolegovia odborníci z ministerstva, ale aj odborníci z mimovládneho sektora, jednoducho ľudia so skúsenosťami so sociálnym podnikaním. Návrh prešiel verejnou odbornou oponentúrou a svojou komplexnosťou, si myslím, že patrí medzi najkvalitnejšie právne normy v Európskej únii, pretože mali sme záujem inšpirovať sa aj skúsenosťami z okolitých krajín. Chcem hneď v úvode všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, aj tým ľuďom z mimovládneho sektoru, odborníkom, za toto všetko poďakovať.
Na tomto mieste by som rád uviedol, že sme využili najlepšie skúsenosti viacerých krajín Európskej únie, pretože podľa údajov Európskej komisie v súčasnosti subjekty sociálnej ekonomiky zamestnávajú vyše 15 miliónov ľudí, čo predstavuje 10 % všetkých pracovníkov. Sociálna ekonomika sa dnes v Únii podieľa na ôsmich percentách hrubého domáceho produktu a tento podiel, ako aj počet ľudí v nej pracujúcich rástol aj v čase hospodárskej krízy. Ukazuje sa, že pracovné miesta u týchto zamestnávateľov sú stabilnejšie a ich vnútorné hospodárenie sa dokáže lepšie vyrovnať s extrémami, prípadne šokmi bez rušenia už existujúcich pracovných miest aj v dobe krízy.
Existuje racionálny dôvod, prečo by takýto potenciál; neexistuje racionálny dôvod, prečo by takýto potenciál nemala mať sociálna ekonomika aj na Slovensku. Osobitne je potenciál, vidím pri rozvoji menej rozvinutých okresov, kde práve sociálne podniky môžu prispieť k rastu lokálnej či regionálnej ekonomiky.
Návrh zákona definuje subjekty sociálnej ekonomiky i podmienky pre priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Práve takýmto podnikom priznáva viaceré nástroje pomoci a podpory, pričom zákon tiež presne definuje, kto sa považuje za znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby, ktoré majú tieto podniky zamestnávať.
Hlavným princípom akejkoľvek podpory je pritom kombinácia nenávratnej pomoci s návratnou, čiže s dotáciou bude musieť byť vždy spojená návratná pôžička, čo vytvorí tlak na udržateľnosť sociálneho podnikania. Sociálne podniky pritom budú musieť už pri svojom vzniku definovať konkrétny sociálny účel, ktorý chcú napĺňať, a zákon obsahuje veľmi presné mechanizmy na jeho kontrolu.
Okrem toho návrh obsahuje celý súbor nástrojov a opatrení na zabránenie zneužívania výhod a pomoci sociálnym podnikom, čiastočne zvýhodňuje sociálny; zvýhodnenie sociálnych podnikov pri verejnom obstarávaní. Určenie povinného podielu verejných obstarávaní so sociálnym aspektom i prísnejšie a zrozumiteľnejšie zadefinovanie sociálneho verejného obstarávania v súlade s európskou legislatívou nasmeruje časť verejných nákupov cielene do sociálneho podnikania. Spolu s daňovými zvýhodneniami produktov a služieb sociálnych podnikov prispeje k dlhodobej udržateľnosti sociálneho podnikania aj bez prehnaných štátnych dotácií.
Musím však zdôrazniť, že všetky zvýhodnenia a dotácie sa budú riadiť európskymi pravidlami pre štátnu pomoc a zákon obsahuje potrebné ustanovenia, aby nedochádzalo k narúšaniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie. V spolupráci s ministerstvom financií a protimonopolným úradom sa v súčasnosti pripravuje aj nová schéma štátnej pomoci pre sociálne podniky.
Na záver chcem zdôrazniť, že naše ministerstvo sa neuspokojilo len s prípravou legislatívy, ale s využitím európskych finančných zdrojov už pripravujeme aj systémové nelegislatívne opatrenia na podporu sociálneho podnikania. Z Operačného programu Ľudské zdroje sme vyčlenili dokopy takmer 120 miliónov eur na dotácie, pôžičkové schémy, ale aj podpornú infraštruktúru, ktorú vybudujeme po celom Slovensku. Sieť poradenských a konzultačných centier bude poskytovať nevyhnutnú podporu a pomoc každému, kto sa rozhodne založiť sociálny podnik. Prioritne sa pri tom zameriame na pomoc najmenej rozvinutým okresom.
Môžem zodpovedne povedať, že všetko pripravujeme tak, aby od 1. mája, keď zákon nadobudne účinnosť, celý podporný systém fungoval. Preto sa uchádzam o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.11.2017 15:05 - 15:05 hod.

Ján Richter
Samozrejme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 15:03 - 15:05 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Opäť ponúknem rozmer odpovede z ministerstva zdravotníctva.
Slovensko zastávalo od počiatku v tejto otázke veľmi konzistentný postoj. A to, že sídlo agentúry by malo byť v niektorej z nových členských krajín s preferenciou takej, v ktorej zatiaľ žiadna z európskych agentúr nemá sídlo. To znamená, že v niektorej z krajín strednej, respektíve východnej Európy. Vzhľadom na to, že do druhého kola hlasovania žiadna z takýchto krajín nepostúpila, tak sme nehlasovali. Ak by sme hlasovali, tak mám za to, že by sme popreli postoj ktorý sme veľmi otvorene a konzistentne prezentovali od samého počiatku. Áno, priznávam, že sme mali priamo počas trojkolového hlasovania v Bruseli od rôznych krajín rôzne ponuky, som však presvedčený, že s principiálnym názorom sa neobchoduje.
Ešte si dovolím dodať, že to boli závery Rady EÚ, na základe ktorých sa dohodlo že nové agentúry majú smerovať do nových členských krajín a predovšetkým do takých, ktoré zatiaľ žiadnu agentúru nemajú. Hlasovalo sa súčasne o dvoch agentúrach – o liekovej a o bankovej. Výsledok hlasovania v oboch prípadoch jasne ukázal, že sa v zmysle týchto záverov nepostupovalo.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:58 - 15:03 hod.

Ján Richter
Zopakujem to, čo som povedal predtým, odpovedal som v podstate pri otázke 1, prípadne doplňujúcich, ktoré v tejto problematike z pléna zazneli. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:43 - 14:43 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, ja predsa len pokúsim sa zareagovať. Neviem, či od vás alebo od vašich kolegov, ale je takáto otázka ešte postavená tu dnes na hodine otázok, to znamená, že ja mám z ministerstva zdravotníctva pripravenú odpoveď aj na ňu. Ak by k tej otázke z časového hľadiska nedošlo, tak si vám ju dovolím odovzdať písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:40 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec dovoľte, aby som vám predniesol odpoveď pána ministra Druckera na vašu otázku.
Slovenskú kandidatúru na presídlenie Európskej liekovej agentúry som prezentoval prakticky každej členskej krajine Európskej únie. Či už na rôznych spoločných stretnutiach alebo som priamo so svojím tímom a tímom ministerstva zahraničných vecí, ako aj kolegami z rezortu dopravy a výstavby cestoval predovšetkým za ministrami zdravotníctva daných krajín, aby som im osobne našu ponuku odprezentoval. Navštívil som Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko, Belgicko, Veľkú Britániu a s ďalšími som rokoval počas bilaterálnych stretnutí v rámci iných podujatí na úrovni Európskej únie. S tými kolegami, s ktorými sa nebolo možné sa osobne stretnúť, som komunikoval telefonicky. Kolegovia z rezortu zahraničných vecí zasa vyvíjali enormné úsilie na poli diplomacie. Rovnako vyvíjal diplomatické aktivity na svojej úrovni aj pán predseda vlády. Urobili sme maximum, dôsledkom čoho je aj špičkové odborné hodnotenie našej ponuky Európskou komisiou. Veľmi ma mrzí, že v záverečnom hlasovaní sme, žiaľ, neuspeli. Som však presvedčený, že sme v každom prípade urobili kus práce pre posilnenie dobrého mena našej krajiny v Európskej únii.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:33 - 14:35 hod.

Ján Richter
Opakujem znova, že odpovedal som pri otázke č. 1.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:33 - 14:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, myslím si, že vo vláde, keď sa bude prerokovávať návrh tejto novely a pôjde do parlamentu, bude niektorý z členov vlády poverený, aby predložil túto novelu tu v parlamente. To znamená, v tejto chvíli sa k tomu vyjadrovať je veľmi zavčasu, je to na otázku rozhodnutia vlády.
No na druhej strane viete, ako za tejto vlády sa najviac zvyšuje minimálna mzda, čím sa zvyšuje aj ten čistý minimálny príjem pre jednotlivých poberateľov minimálnej mzdy, čo je treba oceniť, čo je pozitívum. Znova treba povedať, že do výšky základnej minimálnej mzdy sa zo zákona musí vyrovnať tá mzda. A opakujem to, čo som povedal predtým, pokiaľ tam vznikne disproporcia, ja ju mám záujem v rezorte, kde mám priamy dosah na svojich kolegov a podriadených, riešiť pohyblivou čiastkou mzdy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis