Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2022 o 10:25 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom čítaní predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. V zmysle čl. 20 ods. 4 ústavy vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Cieľom navrhovaného zákona je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb pri užívaní a obhospodarovaní vlastníctva.
Súčasná právna úprava v zastavanom území obce, a to často z dôvodu znemožnenia prístupu na pozemok, ak k stavbe vlastníka z dôvodu ochrany susedných pozemkov a potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. V prípade, ak sa vlastník o svoju nehnuteľnosť nestará aj napriek svojej snahe a nechá ju chátrať, je tak vystavený následnej sankcii za nedostatočnú starostlivosť.
Rovnako tak právo vlastníka disponovať s nehnuteľnosťou je obmedzené z dôvodu predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcim sa v treťom, štvrtom alebo piatom stupni ochrany. Vlastník pozemku tak nemôže previesť pozemok za svojho života na svoje deti alebo rodinných príslušníkov, ale musia počkať až do jeho smrti a následného dedičského konania. Súčasná právna úprava tak obmedzuje výkon vlastníckeho práva určitej skupiny osôb bez primeranej náhrady. Navrhovaná právna úprava preto vytvára priestor pre uprednostnenie blízkej osoby vlastníka pozemkov pred štátom, pričom predkupné právo štátu ostáva zachované, ak by išlo o predaj pozemkov inej ako blízkej osobe.
Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je viazaná Slovenská republika.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Čo sa týka príspevku pána predsedu, tak v dodatkách v zmluvách, ktoré má Slovenský pozemkový fond, ktoré som presadil ešte v roku 2020, je napísané, že Slovenský pozemkový fond má povinnosť odobrať pôdu tomu, kto nedodržiava kvalitatívne parametre tejto pôdy. To znamená, akonáhle sa mení nejakým spôsobom vlastnosti alebo štruktúra alebo úrodnosť pôdy, je tam právo a povinnosť Slovenského fondu takúto, takúto pôdu odovzdať a zmluvu ukončiť. My, keď chceme urobiť to, však Slovenský pozemkový fond má takmer 600-tisíc hektárov, je tam viac ako 30 percent slovenskej pôdy, my, keď chceme mať poriadok v pôde a keď chce byť Slovenský pozemkový fond zodpovedný správca majetku štátu alebo neidentifikovaných vlastníkov, tak mal by si v prvom rade urobiť inventúru tejto pôdy a ja to už dlhodobo hovorím, treba spraviť inventúru svojej pôdy, aby vedel Slovenský pozemkový fond, s čím vlastne nakladá. My, keď chceme dnes udržať kvalitu pôdy, aj to, čo pán predseda hovoril, tak musíme mať nejaké vstupné údaje a pokiaľ tieto údaje sa alebo tá kvalita na základe týchto údajov sa porušuje, ja si myslím, že ten proces je, je okamžitý. Treba si uvedomiť, že Slovenský pozemkový fond vlastní tak významné množstvo pôdy, že je ráno, je prvý na rane aj čo sa týka bruselských kontrol, pretože tam Brusel nemusí nikde ísť, stačí mu ísť na SPF-ko, skontroluje zmluvy, užívacie práva, dodržiavanie všetkých pravidiel obhospodarovania pôdy a doplatí na to celá poľnohospodárska obec. Takže, pán riaditeľ, ak je to možné, ja vás, chcel by som vás poprosiť, a z našej strany podporu určite budete mať, skúste iniciovať inventúru pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu.
Ďakuje pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2022 11:10 - 11:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu zákona podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. (Hlasovanie.) Prítomných 122 poslancov, za 42, proti 75, zdržalo sa 5. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením ministerstva pôdohospodárstva a vidieka. (Potlesk.)
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

Karahuta, Jaroslava, poslanec NR SR
Teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Kamenický.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. (Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 40, proti 75, zdržalo sa 5, nehlasovali 3. Konštatujem, že Národná rada návrh uznesenia podaný v rozprave poslancom pánom Kamenickým neschválila.
Skryt prepis
 

29.6.2022 17:25 - 17:38 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, iba jednou vetou. Mňa mrzí ten záver, záver tejto, tohto bodu, pretože toto nebolo, nebol priestor, nebolo to o potravinách, to bola otázka osobných útokov alebo atakov, alebo bohvie, nejakých nedorozumení, neviem, nepoznám ten váš osobný spor.
Ja som odišiel asi na hodinu a pol a aby ste vedeli, hodinu a pol som riešil zvýšenie predaja jahňaciny do obchodov, zvýšenie produkcie jahniat. Podarilo sa mi o 30-tisíc zvýšiť počet jahniat na Slovensku aj vďaka tomu, že sústavne na to tlačím. A mňa len mrzí to, že to bol, aj keď som bol napadnutý, že to bolo, že politicky som útočil, nebolo to politické, ja som používal fakty, že sme sa málo venovali potravinám, viac sa venovali osobným útokom a takýmto invektívam. Takže ja za seba, ja za seba určite nepodporím odvolanie pána ministra Vlčana. Sme v situácii, kedy, kedy musíme ozaj už ten rok a pol do tých volieb zastabilizovať celú situáciu poľnohospodárstva, hlavne my musíme, alebo odovzdali sme v priebehu týchto dní strategický plán, treba ho rozbehnúť a musíme rozbehnúť ten strategický plán od nového roku tak, aby nedopadol tak ako strategický plán 2014 – 2020.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Ja budem reagovať na tú PPA-čku, poslanecký prieskum. Ja som aj na tlačovej konferencii, ktorá bola včera, povedal len výsledky tie, ktoré počuli všetci, nemám vedomosť o tom, že by som povedal niečo iné, a nie je ani v mojej kompetencii hodnotiť, či tie výsledky sú také, aké sú, alebo či sú pravdivé, alebo nie sú pravdivé.
A čo sa týka tej osoby, čo myslíš pani Šubovú, tak ja som bol veľmi prekvapený, že pani Šubová hneď po tej tlačovke napísala obrovský komentár na môj Facebook a už bol som ten najhorší a klamem a zavádzam, pritom ja som len povedal to, čo si počul aj ty, ja som nič iné na tej tlačovke nepovedal. Keď konštatoval generálny riaditeľ o tých spisoch, že tam nie sú, tak nemôžem povedať niečo iné. Len nie je našou úlohou, nemám na to oprávnenie, aby sme boli orgány činné v trestnom konaní, to znamená, to je presne aj toto, čo som povedal aj chalanom z východu, pokiaľ máte podozrenie, že robia niečo v rozpore so zákonom, jednoducho treba podať na Generálnu prokuratúru. My ako poslanci, pokiaľ začneme robiť my OČTK, tak to bude, asi to nebude veľmi dobré. Takže asi toľko k tomu.
A dnes som rozprával aj s generálnym riaditeľom, veď sme sa o tom bavili, tam bolo niekoľko otázok, na ktoré dostanem, samozrejme, písomnú odpoveď a pokiaľ ich dá že ostatným poslancom a že bude potreba zvolať mimoriadny výbor, tak na základe piatich píso... žiadosti podpísanej piatimi poslancami vie zvolať výbor aj opozícia, hej, nie iba koalícia, takže sa to určite môže urobiť, len uvidíme, čo pošle. Ale nemyslím si, že my by sme mali teraz ako poslanci kontrolovať to, či je to pravda, alebo nie je pravda, skôr pokiaľ si myslím, že nie, tak treba upovedomiť orgány činné v trestnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa, nechcel som hovoriť, že hovädzí dobytok, extenzívne, intenzívne chované dojnice a tak ďalej. Krava je taký ľudový názov a určite to nebolo mierené, to by som si v živote nedovolil na ženy, to určite nie. Takže ak to niekto zobral inak, ja sa ospravedlňujem, to ma ani nenapadlo.
Pozerajte, čo sa týka zodpovednosti, áno. (Reakcia z pléna.) Ja si myslím... poprosím, pán poslanec, ja si myslím, že zodpovednosť má zobrať každá vláda, aj táto. To nie je o tom. To, že SMER, to ozaj nebolo myslené SMER a Fico a neviem čo, to bolo myslené ako obdobie, kde sme boli. A ja som o tomto zákone, pán poslanec, poviem pravdu, nevedel, to bolo strašne dávno už. Ale je mi ľúto, pokiaľ boli tam nastavené regulačné mechanizmy a tie neprešli, tak toto môže byť jedna, nie jediná, ale určite jedna z príčin, prečo sme tak závislí na piatich-šiestich obchodných systémoch, hej? Takže je to škoda, že neprešlo, pretože niektoré štáty, pobaltské štáty sa s tým vysporiadali a takýto rozmach marketov nedovolili, tým pádom si ustriehli vlastný predaj, kde majú iný dosah ako na zahraničné siete.
A čo sa týka tej politiky, ja som to nemyslel a nebral som to, aj keď som povedal SMER a tak ďalej, ja som sa snažil opierať o fakty. Lebo tie fakty sú, keď raz bolo záporné saldo 1,4 mld. a zbehlo do 1,8 mld., tak asi sa niečo udialo. A keď niekto, ktorý štyri roky riadil, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva dnes nadával všetkým, že nevedia riadiť potravinárstvo, tak asi, asi niečo na tom bude, lebo to sú čísla, hej, ktoré sú štatisticky dané, to nie sú moje politické nálady.
Takže ozaj, bol to možno taký exkurz do minulosti, ale ja si myslím, že teraz v tých rozpravách budú riešenia, predpokladám, konkrétne riešenia a do tých sa radi zapojíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ospravedlňujem sa, pán minister, mám rokovanie s chovateľmi živočíšnej výroby, takže by som rád potom na chvíľu odišiel a niečo s nimi prešiel.
Ja, ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, k vystúpeniu predkladateľa pána poslanca Takáča som si urobil poznámky z toho, čo bolo povedané. Chcel by som v prvom rade poprosiť, aby aj táto rozprava bola o potravinách, aby nebola o politike. Tak ako sme sa, ako sme sa dohodli na prvom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme si povedali a si myslím, tak verbálne odsúhlasili, že nemáme koaličný a opozičný rohlík, máme len rohlík. Čiže potraviny ani kravy nie sú koaličné, opozičné, ani pšenica, ani ovocie, ani zelenina.
Treba si, treba... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Poprosím upozorniť pána Pčolinského, aby nevyrušoval.
V prvom rade čo sa týka, čo sa týka pôdohospodárstva a potravinárstva, očakával som v návrhu a verím tomu, že to bude prednesené v rozprave, viac výhrad viazaných k cenám, k potravinám a hlavne očakávam nejaké riešenia. Predpokladám, že pán poslanec s nejakými riešeniami príde. Ja... (Reakcia navrhovateľa.) Nepočul som riešenia. A ja som v podstate trochu, keď poviem, aj rád, že táto schôdza sa otvára, že sa o tom budeme rozprávať, pretože sme, je pravdou, že sme neumožnili opozícii otvoriť schôdzu, mimoriadnu schôdzu, prijatie uznesenia. Takže využili rokovací poriadok, je to v poriadku a túto diskusiu o potravinách otvorili. Avšak mali by sme si hovoriť v prvom rade pravdu.
Naše pôdohospodárstvo a náš vidiek sa v roku 2022, to znamená v druhom roku volebného obdobia, riadi strategickým plánom, ktorý bol schválený v Bruseli v júni 2015 za vlády ministra Jahnátka. Pán minister Jahnátek nastavil pravidlá, ktoré musíme rešpektovať ešte tento rok v rámci prechodného obdobia. To je fakt.
Druhá vec, v rámci tohto strategického plánu bolo schválené vládou, vládou SMER-u kofinancie vo výške nejakých 12 %. Že by toho nebolo málo, tak sa ešte presunulo, bolo to, neviem, 25 % alebo koľko z programu rozvoja vidieka na platby na plochu. Celé slovenské, celý slovenský vidiek, slovenské pôdohospodárstvo vrátane programu Leader, MAS a tak ďalej dostali, keď si dobre pamätám, 1,2 mld. na sedem rokov, na sedem rokov 1,2 miliardy. 26. marca 2016, ak sa mýlim, tak ma ospravedlňte, nastupuje do funkcie ministerky pôdohospodárstva pani Matečná. 26. marca som si prezrel centrálny register zmlúv a z 1,2 mld. bolo, bolo už alokovaných, za sedem mesiacov vlády SMER-u, ktorá schválila strategický plán, 920 miliónov de facto vopred určeným zákazníkom. Môžme to nazvať, že tie peniaze boli, zákazníci boli, to zobrali. Čiže 90 % peňazí, ktoré mali byť využité sedem rokov, boli v priebehu siedmich mesiacov rozdelené. A teraz cítime tie dopady. To sú skutočne dopady, preto je náš vidiek v takom stave, v jakom je.
Určite mám aj ja, mám aj ja výhrady voči ministerstvu. Každý jeden z nás má výhrady aj voči súrodencom, nieto ešte v rámci práce od ministerstva, ale súhlasím s tým, že dávať momentálne do dôvodovej správy presun, presun na ŠOP-ku asi nebolo najsprávnejšie riešenie. My sme ako SME RODINA hlasovali proti, bohužiaľ, naše sily nestačili, ale bol to poslanecký návrh, išlo to mimo ministerstva. Súhlasím s tým, že bola tam spravená chyba, chyba a bola tam politická zodpovednosť za tzv. akciu zlaté prasatá. To bola, to bola politická chyba, za ktorú zobral zodpovednosť štátny tajomník. To si myslím, že bolo vyriešené.
Avšak, pán poslanec, čítať list od pekárov, ja ten list mám na stole, ktorý podpísal šéf toho združenia pekárov, ktorý od, štyri roky bol šéfom sekcie potravinárstva na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, už mi príde trochu pokrytecké a ak mám pravdu povedať, až scestné. Nie politicky, ale skutočne. Keď tento pán, ktorý tento list podpísal, nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva, tak saldo zahraničného obchodu bolo 1,2 mld. eur. Keď tento pán ukončil svoju misiu, saldo bolo 1,8 mld. eur. Pán vtedajší generálny riaditeľ nesplnil svoju misiu a dnes sa pasuje do role najväčšieho odborníka na potraviny. A môžme to vyčítať aj SMER-u, pretože SMER tiež prevzal vládu, vládu so saldom v roku 2012 400 miliónov a odovzdal v roku 2016 pani Matečnej 1,27 mld., čiže strojnásobil záporné saldo. A to nie sú čísla, to je pridaná hodnota, to sú podiely na mzdách, to sú zhruba 500 mil. ročne, ktoré my takto (rečník rozhodil rukami) vyhadzujeme z našich vrecák do zahraničia. Môžme takto sa baviť o stave zvierat, môžme sa baviť o tom, že v roku 2012 sme mali, sme mali... nebudem teraz rozoberať asi cibuľu, cesnak, asi by to nebolo vhodné. A mali sme situáciu takú, že ten skutočný dôvod, prečo je taký podiel potravín slovenských, je to, že v podstate tí naši potravinári ani nemajú kde predávať. Majú iba jedinú šancu, a to je prísť, niekedy požiadať, niekedy poprosiť zahraničné obchodné reťazce.
A teraz prečo to je takto. Dvanásť rokov vlády SMER-u. A teraz nie politická, zase, zase skutočné. Prvý hypermarket bol postavený v roku 1999, bolo to Tesco, prvý hypermarket. Za vašej vlády sa postavili všetky hypermarkety na Slovensku. Za vašej vlády ste neustriehli regulovanie tých obchodných, obchodných možností na trhu, nechali ste masívne likvidovať slovenské malé, menšie všelijaké obchodné systémy a vpustili ste masívne tie veľké markety. To bolo za vašej vlády. Tých dvanásť rokov sa už späť vrátiť nedá. A my dnes máme dve možnosti, alebo prijmeme zákon, že budú musieť mať povinný podiel potravín. Skúšali to v Rumunsku, ale aj keby sme to presadili, lebo určite by sa nejaký spôsob našiel, ja sa pýtam, kde nájdeme producentov 51 % potravín, ktoré by zásobovali slovenský trh. Čiže akonáhle by sme prijali zákon o minimálnom podiele slovenských potravín vo výške 51 %, tak regále by boli väčšinu naplnené minerálkou, pivom, liehovinami, mliekom, máme dosť vajíčok, ale určite by tam chýbali zemiaky, chýbala by tam zelenina, chýbalo by tam to, čo ľudia potrebujú ku každodennému životu.
Mám aj ja výhrady určite voči ministerstvu pôdohospodárstva, ale vieme dobre, že tento strategický plán, ktorý bude platiť od budúceho roku, bude niečo úplne iné ako to, čo bolo za predchádzajúce roky, hlavne v roku 2015. Ešte aj dnes máme nevysporiadané veci znevýhodnenými oblasťami. Ešte dnes bojujeme o ANC oblasti, aby znevýhodnené oblasti mali lepšie financovanie. A pán minister to odo mňa počúva už niekoľko mesiacov a verím tomu, že sa dohodneme, hej? Ale určite sme lepšie nastavili systém špeciálnej rastlinnej, živočíšnej výroby. Je vyššia forma kofinancovania, viac peňazí pôjde na produkciu potravín, aj keď hovoríme, že málo. Ale to, že dnes máme vysoké ceny a že sme totálne závislí na dovoze, nie je tým, že by nákupca v nejakom obchodnom systéme morálne odmietal nakupovať slovenské potraviny. Je v tom, že naše potraviny sú drahé. A prečo sú naše potraviny drahé? Lebo sme podcenili financovanie minulých období. Dnes obrovskí výrobcovia, spracovatelia mäsa, hej, majú 16 až 20 % nižšie ceny, ako sú spracované mäso u nás. Pritom za základ sa berie cena na nemeckej burze. Čiže tie vstupy sú rovnaké, len ten výstup už tam, to stehno, to pliecko je 16 – 20 % drahšie. Lebo tam pracuje veľa ľudí, je vysoká manuálna, veľa manuálnej práce, v podstate nákladovosť sa do toho nevie vojsť.
Ja som o tom presvedčený, že pokiaľ by sme vedeli cenovo konkurovať zahraničným výrobkom, tak asi len blázon mohol by aj z tých obchodných systémov za každú cenu nakupovať iné výrobky ako naše, keď doma to má pohodlnejšie. A to, že to je pravda, pár kilometrov na sever je Poľsko, kde je 90-percentný podiel potravín v Poľsku. Viete čo, aký je rozdiel medzi Poľskom a Slovenskom? Okrem toho že rozprávajú poľsky a my slovensky, my sme mali Dobytkára, oni nemali Dobytkára. To je zásadný rozdiel. Takže ja hovorím, pozerajme, hovorme si pravdu a hľadajme riešenia. Čiže ja očakávam, že aj dnešná diskusia nech je kľudne do siedmej a zajtra doobedu nech je o riešeniach.
A teraz aké máme možnosti znížiť ceny potravín? Veď tých možností je strašne málo. Môžme znížiť DPH? Môžme znížiť, určite že môžme. Je to na rozhodnutí ministra financií, ktorý povie, že znižujeme DPH. Ja som navrhoval zníženie DPH z 10 na 5 % a vyrátal som, čo mi aj pán minister Matovič potvrdil, niekde výpadok z 10 na 5, u tých základných potravín 130 miliónov. Ja si myslím, že bolo by to riešenie. Otázka tá, že nezhodli sme sa na tom, kto ustriehne, že či nebudú zneužité tie ceny na spätné navýšenie v obchodných systémoch. Ale riešenie tu je, to je 130 miliónov.
Vieme, vedeli by sme, vedeli by sme možno znížiť spotrebnú daň, neviem, či je to možné, lebo dépeháčku asi nie, pre tých potravinárov možno áno. Určite jedno z mála riešení je to, čo zatiaľ na tom zhoda nie je a ja sa budem snažiť na september niečo také predložiť, pracujeme na tom, aby sa využili efektívne peniaze z environmentálneho fondu na zníženie nákladov u potravinárov. To by bola cesta, ako im znížiť náklady. Určite keby sme znížili energetické náklady, pekári, obrovská spotreba energie, rôzni výrobcovia potravín má, sú hlavne založené na energii, tie ceny by sme dostali dole. Mohli by sme spraviť to, ako spravili Poliaci, dajme pracovníkom do 26 rokov, odvody za týchto pracovníkov je nula. Ušetríme, zase budú nižšie ceny. Znížme odvodové zaťaženie, len potom, potom zase musíme myslieť na to, že počas dôchodkov to tých ľudí dobehne.
Takže ja by som poprosil pána poslanca, teraz odišiel, pokiaľ bude predkladať, rozprávať bude, hovoriť o potravinách, poprosím riešenia. Nechajme politiku bokom. Nevyčítajme si, čo bolo, lebo tí ľudia, ktorí dnes ozaj majú tri až päť eur na deň, hej, tí ľudia chcú počuť riešenia, hej? Vieme, že príčiny, príčiny nie sú ani priamo príčiny u pána Mičovského, ani u pána Vlčana. Tá príčina je v minulosti a my máme pred sebou obrovskú šancu, päťročný strategický plán a pomôžte nám všetci v tom, ktorí sa aj nevenujete poľnohospodárstvu a potravinárstvu, aby ten strategický plán naplnil tie ciele, aby sme mali viac slovenských potravín, aby sme mali zdravší a aj bohatší vidiek.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán premiér, páni ministri, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval a predložil, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1077a, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 1121 z 28. júna 2022 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výborom do určeného termínu konania schôdze. Zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne. Nasledovné výbory neprijali k návrhu uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo.
Nasledovné výbory o návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky neboli uznášaniaschopní. To je ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, zahraničný výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre sociálne veci.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor dňa 29. júna nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný.
Podľa § 80 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady som bol určený, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol informáciu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výboroch. Zároveň ako predseda výboru som určil poslancov Martina Fecka, Jána Szőllősa a Jarmilu Halgašovú, aby splnili úlohu alternatívnych spravodajcov.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. To čo povedala pani poslankyňa Halgašová, s tým súhlasím. Čo sa týka vlastníckych práv, máme tu predsa ústavu a v čl. 20 sa píše, že každý má právo vlastniť majetok, jedine sa zaručuje a v čl. 5, a to je rozhodujúce, iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom, alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosť, práv, slobodu iných. Podmienky stanoví zákon. My ideme porušovať ústavu? My ideme zobrať to, čo vlastne, čo je najsvätejšie v demokratickej spoločnosti, a to je vlastniť majetok a vlastne využívať tento majetok v svoj prospech? Ale veď pozemkové úpravy, keď sa budú zapisovať, to je na okresnom úrade, a to sme trvali na tom, aby to bolo tam uvedené, tak budú trvať sedem rokov, sedem rokov je dostatočná doba na to, aby sa ten nájomca terajší pripravil na to, že dôjde k zmene vlastníckeho vzťahu. Pán Baránik si neuvedomuje jednu vec, že my tým, že vzniknú pozemkové úpravy, vznikne nový právny vzťah, tie pozemky nebudú na tom mieste ako boli, tam to bude úplne ináč rozhádzané. Prečo, prečo ideme zase robiť v prospech niekoho, nechcem povedať, že v prospech nejakých skupín, alebo v prospech koho? Či ten človek, ktorý čaká dvadsať, tridsať rokov na pozemok, nemá právo posadiť si ani mrkvu na vlastnej pôde? Pretože? S tým zásadne nebudem súhlasiť a, ak takýto pozmeňovák príde na zrušenie týchto článkov, tak určite budem hlasovať proti.
Ja som za to, aby ostali zachované užívacie práva do doby pozemkových úprav, nebudem súhlasiť s tým, aby sa teraz zrušili tieto nájmy, pretože to rozbije komplet celý systém pôdohospodárstva, ale po pozemkových úpravách musíme spraviť poriadok. Vlastník má právo, vlastníctvo zaväzuje a nesmieme nikoho ani jedného občana Slovenskej republiky obmedzovať vo výkone vlastníckych práv.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 18:31 - 18:47 hod.

Jaroslav Karahuta