Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.3.2021 o 9:55 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

17.3.2021 9:55 - 10:04 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, tradičná rodina zložená z muža, ženy a detí predstavuje nepochybne základnú bunku civilizovanej spoločnosti a je hlavným predpokladom na úspešné prežitie a rozvoj každého jedného národa. Tak tomu bolo pred tisíc rokmi, tak tomu bolo pred sto rokmi a tak je tomu aj teraz, a to bez ohľadu na to, čo si o tom myslia niektorí liberálni šialenci, ktorých, žiaľ, aj v tomto parlamente máme viac než dosť.
Nikto rozumný nemôže poprieť, že manželstvo, resp. partnerstvo muža a ženy má dve celkom neoddeliteľné významy, a to nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti, ktoré spoločne vychovávajú. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu medzi manželmi. Druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a pre ich riadnu výchovu. Najlepším prostredím pre vývoj detí sú jednoznačne heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v prirodzenom a harmonickom vzťahu.
Tento ideálny prípad, tento ideálny model sa však z rôznych dôvodov, žiaľ, nie vždy podarí realizovať. Množstvo detí je osirelých alebo opustených a sú odkázané buď na inštitucionalizovanú starostlivosť zo strany štátu, teda na detské domovy, alebo na starostlivosť zo strany rôznych náhradných opatrovateľov. A práve preto je mimoriadne dôležité, aby takéto deti nekončili v rukách rôznych sexuálnych deviantov. Súčasné znenie Ústavy Slovenskej republiky totiž nevylučuje možnosť prijímať do budúcnosti také zákony, ktoré by napríklad zavádzali adopcie detí homosexuálnymi pármi. To, čo je možno na Slovensku v súčasnosti nepredstaviteľné, keďže tu nemáme ani registrované partnerstvá homosexuálov, ale čo sa môže stať v budúcnosti realitou, keď sa pozreme na to, akým spôsobom sa vyvíjajú tieto otázky vo svete a v Európe. To je mimoriadne nebezpečné, najmä v súčasnosti, keď sa po celom svete postupnou, salámovou metódou čoraz otvorenejšie presadzujú rôzne zvrátené liberálne trendy snažiace sa o rozvrátenie tradičného, zdravého modulu rodiny a vôbec, vôbec celej ľudskej spoločnosti.
A keď hovorím o salámovej metóde, tak to jednoducho vysvetlím. Ešte pred 31 rokmi, teda v roku 1990, bola homosexualita oficiálne považované dokonca aj Svetovou zdravotníckou organizáciou za duševnú chorobu. Žiaden štát na svete nepoznal nielen inštitút homosexuálnych manželstiev alebo adopcií detí homosexuálmi, ale existoval len jediný štát na svete, ktorý uznával čo i len tie registrované partnerstvá homosexuálov, a to Dánsko, ktoré ich prijalo v roku 1989.
Následne ale práve pod vplyvom tej liberálnej lobby Svetová zdravotnícka organizácia najskôr v roku 1991 vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb a následne rad za radom začali jednotlivé štáty zavádzať najskôr tzv. registrované partnerstvá homosexuálov ako prvý krok, následne sobáše homosexuálov ako druhý krok, no a napokon adopcie detí takýmito pármi. Z jedného štátu na svete sa tak stalo niekoľko desiatok štátov, ktoré prevrátili hore nohami všetko, na čom dovtedy spoločnosť a rodina v Európe stála. A dnes sme dospeli až do takého stavu, že o svoje práva sa v niektorých štátoch, ako napríklad v Holandsku, hlásia už aj iní sexuálni devianti. Napríklad pedofili. Áno, napríklad pedofili. Už aj tí sa hlásia o nejaké svoje práva, o nejaké zrovnoprávnenie, o nejaké uznanie svojich partnerstiev. A to všetko postupnou, salámovou metódou v priebehu 30 rokov. V priebehu 30 rokov sme sa dopracovali až k tomuto.
A súčasťou tejto liberálnej agendy sa stala aj takzvaná gender ideológia, mimoriadne škodlivá ideológia, ktorá sa už teraz uplatňuje vo viacerých západoeurópskych štátoch a prerastá tam až do takých extrémnych rozmerov, že sa v oficiálnych dokumentoch nahrádzajú pojmy otec a matka neutrálnymi, bezpohlavnými pojmami rodič č. 1 a rodič 2. Ako príklad môžem uviesť Francúzsko, kde sa v roku, kde v roku 2019 parlament dokonca schválil zákon o odstránení názvov matka a otec vo formulároch používaných v školách v rámci celej krajiny, tzv. dodatok k národnému zákonu o školstve nariaďuje nahradiť ich termínmi rodič 1 a rodič 2.
Pri tomto neustále rastúcom tlaku liberálnych lobistov v celej Európe tak potom môže veľmi ľahko nastať situácia, že deti skončia zákonným spôsobom v rukách homosexuálov. A ak si niekto myslí, že Slovenska sa to netýka, tak ho musím vyviesť z hlbokého omylu, pretože momentálne sa vo vláde nachádza novela školského zákona z dielne ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorá vychádza v ústrety práve tejto LGBT komunite sexuálnych deviantov, a to podobných spôsobom ako už v spomínanom Francúzku. A to tým, že má umožniť spätnú zmenu pohlavia v školských dokladoch. To znamená, že ak ste pôvodne zmaturovali ako muž, no potom sa v dôsledku sexuálnej poruchy začnete cítiť ako žena, tak nový školský zákon, ktorý pripravuje Branislav Gröhling, vám umožní zmeniť pohlavie napríklad na maturitnom vysvedčení.
Novelou školského zákona sa tiež zavádza nový, tzv. inkluzívny princíp výchovy a vzdelávania, teda princíp, aby sa naše deti na školách učili v tomto zvrátenom duchu LGBTI sexuálnych úchyliek a ktorý je prvým krokom k tomu, aby tie tradičné hodnoty na ktorých stojí naozaj naša spoločnosť celé stáročia, nahradili hodnotami liberálnymi, hodnotami rozvratu, nemorálnosti a úpadku zdravého rozumu a rodiny.
Kolegyne, kolegovia, povedzme si otvorene, ak dovolíme, aby naše slovenské deti vyrastali v zvrátenom prostredí vychovávané nejakými homosexuálnymi pármi, nielenže nebudú vytvorené podmienky pre ich zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa môže stať aj obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude jednoducho narušená obrazom zvráteného vzťahu svojich opatrovateľov, ktorý budú vidieť práve vo svojej domácnosti. Takto vychovávané deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať práve k tým deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov.
Treba pritom zdôrazniť, že ochrana tradičného modelu rodiny je pritom mimoriadne dôležitá aj vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike, preto si myslím, že je nevyhnutné všemožne podporovať vytváranie takých rodín, ktoré zabezpečujú budúcnosť slovenskej spoločnosti, a preto v záujme ochrany tradičného modelu rodiny a najmä vzájomnej ochrany detí pred zvráteným životným štýlom a sexuálnym zneužívaním navrhujeme ústavné zakotvenie princípu, že rodičom môže byť len otec muž a matka žena.
Tento ústavný princíp tak vylúči možnosť prijímať do budúcnosti pod liberálnym tlakom také zákony, ktoré by umožňovali adopciu detí homosexuálnymi pármi. V nadväznosti na ochranu tradičného modelu rodiny je ale nemenej dôležité aj ústavné zakotvenie nemennosti pohlavnej identity človeka, ktorá je určená jeho pohlavím, jeho biologickým pohlavím pri narodení. Súčasný stav legislatívy na Slovensku totiž umožňuje deviantom, ktorí sa považujú za tzv. transsexuálov, meniť svoje pohlavie tak z právneho, ako aj medicínskeho hľadiska. Do budúcnosti tiež nie je vylúčené, že zákony umožnia, aby sa niektorí devianti oficiálne považovali aj za súčasť tzv. tretieho, neutrálneho pohlavia, ako je to bežné už teraz v niektorých štátoch Európskej únie, napr. v Nemecku či v Holandsku, kde bežne existujú napríklad verejné záchody už nielen pre mužov a ženy, ale aj pre tretie, neutrálne pohlavie. .
Preto, panie poslankyne a páni poslanci, nedovoľme, aby takéto zvrátené liberálne trendy ohrozujúce morálku, mravnosť a zdravý vývoj spoločnosti mali oporu v slovenskej legislatíve. Pamätajme na to, že pád každej, každej veľkej civilizácii začína práve úpadkom morálky a mravov, a pamätajme na kresťanské, cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ktoré máme zakotvené priamo v preambule Ústavy Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:52 - 9:52 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kontleba, ja, Martin Beluský a Magdaléna Sulanová predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, pričom cieľom tohto legislatívneho návrhu je ústavné zakotvenie ochrany tradičného a stáročiami osvedčeného modelu rodiny, ktoré môžu vychovávať deti a mať iné rodičovské práva, výlučne páry opačného pohlavia, t. j. páry zložené z matky-ženy a otca-muža a súčasne aj zakotvenie nemennosti pohlavia človeka určeného pri jeho narodení.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 17:58 - 18:00 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, vy ste veľmi správne poukázali na to, že pravou príčinou toho, prečo sa nachádzame v takom stave, v akom sa nachádzame ohľadom COVID-u, je, sú práve tie vládne opatrenia konkrétne, tu ktoré ste vypichli, teda to plošné testovanie, povinné plošné testovanie, ktoré nie je nikde inde na svete. No a boli ste skritizovaný niektorými vládnymi poslancami, že to sú len také nejaké frázy, že to nemáte nejako podložené číslami. Vy ste síce čísla nejaké nespomínali, ale ja poviem jeden príklad, o ktorom som tu už hovoril predtým, príklad alebo teda porovnanie Slovenska a Bieloruska. Môžete si myslieť o Bielorusku hocičo, ale tie čísla, o ktorých budem teraz hovoriť, tie nespochybňuje ani Svetová zdravotnícka organizácia ani nejaká iná inštitúcia a tie hovoria to, že napriek tomu, že Bielorusko nezaviedlo takmer žiadne opatrenia, určite nie v takej podobe, ako sú zavedené u nás, v podobe toho plošného testovania ani nehovorím, tak napriek tomu v tomto štáte je počet mŕtvych na 100-tisíc obyvateľov 20 a na Slovensku je 122. Stodvadsaťdva mŕtvych na 100-tisíc obyvateľov. A podobne by sme mohli porovnať aj štatistiku nakazených. V Bielorusku je nakazených menej ľudí, menej ľudí ako na Slovensku od vypuknutia, vypuknutia tej epidémie COVID-u napriek tomu, že je to štát, ktorý má dvojnásobný počet obyvateľov. Čiže na tomto jednoznačne vidíme, že naozaj pravou príčinou toho, kde sa nachádzame, v akom stave sa nachádzame, sú práve opatrenia vlády a takéto experimenty na ľuďoch, ktoré robia a nie nič iné. A hovorím, je to jasné z klasického porovnania úmrtnosti, počtu infikovaných a podobne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:25 - 16:26 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, ty si vo svojom prejave hovoril, hovoril o viacerých tých oficiálnych argumentoch, ktoré vláda uvádza vo svojom materiáli, pre ktoré teda navrhuje predlžovať núdzový stav. Jedným z nich je aj už veľakrát spomínaný zákaz vychádzania, ktorý teda podľa tohto materiálu nie je možný bez toho, aby bol núdzový stav vyhlásený.
No keď si ho bližšie rozoberieme, tento argument, tak prídeme na to, že, že je minimálne, minimálne veľmi falošný už len z toho dôvodu, že pamätáme si obdobie minulého roka. Jar, konkrétne obdobie Veľkej noci, kedy takisto platil zákaz vychádzania. Postarala sa o to Matovičova vláda, no a v tej dobe núdzový stav neplatil pre celé územie Slovenskej republiky, v tom čase platil len pre oblasť zdravotníctva. Napriek tomu zákaz vychádzania bol, boli, boli kontroly na hraniciach okresov, v podstate to isté, čo tu máme dnes, aj keď teda trvalo to kratšiu dobu.
Teda buď tento argument vlády, ktorý teraz dali do toho materiálu, je celkom falošný a nesedí, alebo potom sama vláda vlastne priznáva, že na jar, hoci nebol tu núdzový stav, hoci na to nemala právomoci, tak tu vyhlásila zákaz vychádzania teda. Sama priznáva, že prekročila svoje právomoci.
Skryt prepis
 

25.2.2021 10:23 - 10:25 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pani ministerka, čo z toho, čo som hovoril, bola nejaká dezinformácia, nejaký nezmysel? Vy chcete nazývať dezinformáciami a nezmyslami prakticky všetko, čo nejakým spôsobom nezapadá do tej vašej predstavy o tom ochorení, alebo o tom, akú situáciu tu na Slovensku máme, ale skúste vyvrátiť niečo z toho, čo hovorí napríklad ten doc. Kollár. Skúste niečo z toho vyvrátiť, že to nie je pravda. Myslíte si, že aj on šíri nejaké dezinformácie, že nevie, o čom hovorí, že je to nejaký človek, nejaký konšpirátor, alebo? Lebo na toto ste nijakým spôsobom nereagovali ani, ani na ústavnoprávnom výbore, kde ste tento váš návrh odôvodňovali, ani, ani tuná v pléne. Skúste vyvrátiť tie veci, ktoré netvrdím ja ako politik, ako poslanec, ale ktoré tvrdia práve takíto ľudia, ktorí majú tie čísla spočítané, ktorí sa tým zaoberajú a ktorí sa zaoberajú možno aj tým, čo ste, čo hovoríte, že je niekde zverejnené na nejakom webe a jednoducho aj oni sami dospeli k tomu, že tieto čísla jednoducho nesedia a vy ste, vy ste to nijakým spôsobom nevyvrátili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 10:03 - 10:18 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, pán podpredseda, k dnešnému dňu, alebo teda, áno, k dnešnému dňu je to už 148 dní, dlhých 148 dní, teda už skoro päť mesiacov, čo žijeme v núdzovom stave, teda v stave, ktorý vzhľadom na rozsah, akým sú obmedzované základné práva a slobody občanov, naozaj nemožno nazvať inak ako stavom nedemokratickým, stavom totalitným, stavom, ktorý zodpovedá diktatúre a tomu, čomu sa bežne vo svete nehovorí nijak inak ako fašizmus. Možno to znie, možno to znie tvrdo, ale my naozaj podľa toho, aké tu máme teraz pravidlá, žijeme vo fašizme, my žijeme už 148 dní v totalite a to všetko, to všetko len pod zámienkou boja proti COVID-u 19.
Budem ale konkrétny, pretože mám stále pocit, ako keby mnohí z vás, ktorí sú tu dnes prítomní, ako keby ste si mnohí vôbec neuvedomovali alebo nechceli uvedomovať, v akom stave vlastne žijeme, v akom stave žijú všetci slovenskí občania. Nie preto, že by im to prikázal nejaký koronavírus, ale preto, že im to prikázala vláda Igora Matoviča a jeho poslanci priamo tu v Národnej rade. Aký je to teda stav? Je to stav, v ktorom sa slovenský občan nemôže slobodne pohybovať ani po svojej rodnej dedine či meste. Stav, v ktorom nemôže ani len navštíviť svojich umierajúcich rodičov a príbuzných v nemocnici, stav, v ktorom nemôže buď vôbec pracovať, ak si nedá každý týždeň vŕtať v nose, alebo kde naopak pracovať musí, ak je zdravotník, až do úplného vyčerpania, keď po neho prídu policajti s príkazom na pracovnú povinnosť. Stav, v ktorom nemôžu chodiť žiaci a študenti do škôl a musia sa zmieriť s tým, že z nich pomaly, ale isto vyrastá generácia doslova hlupákov. Stav, v ktorom veriaci nemôžu chodiť do kostolov a na sväté prijímanie, pretože ste, páni z vládnej koalície, zavreli všetky kostoly do jedného bez toho, aby ktokoľvek čo i len tušil, kedy ich znova otvoríte. A to pred vami neurobili dokonca ani ateistickí komunisti v minulom režime. A na tomto mieste musím povedať, že sa darmo budete vyhovárať na ochorenie COVID-19 a na to, že chcete len chrániť zdravie obyvateľov, pretože fakt je taký, že nikde, nikdy v histórii sa plošne kostoly u nás nezatvárali, a to ani v tých najtvrdších, v čase tých najtvrdších morových epidémií, ani v čase španielskej chrípky, ani v čase, keď u nás zúrili akékoľvek vojny, jednoducho bez ohľadu na to, aký režim sme tu mali, kostoly boli vždy otvorené.
Máme tu jednoducho stav, v ktorom Slovák nemá ani len právo protestovať proti všetkým týmto krivdám, proti tejto neslobode, proti tomuto ničeniu ľudských životov. Pretože aj toto posledné právo zhromažďovať sa, protestovať proti týmto vašim opatreniam, ste mu v núdzovom stave zobrali. Pre vás, pre vás už existuje len jedna skutočnosť, jedna pravda, jedna choroba, jeden problém a jedna príčina úmrtí COVID-19 a nič viac. Všetky ostatné, všetko ostatné ste vymazali z rebríčka svojich hodnôt a priorít a nič iné vás už nezaujíma. Čím všetkým si musia prejsť ľudia, ktorí síce netrpia COVID-om, ale vašimi opatreniami, tak to vám je už celkom ľahostajné.
A práve dnes tu chcete už po tretíkrát, po tretíkrát predĺžiť núdzový stav. Prvýkrát ste to urobili priamo v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, ktorý vo svojom pôvodnom znení neumožňoval predlžovať núdzový stav. Umožňoval predlžovať len výnimočný stav. Druhýkrát sa vám to podarilo len preto, že ste tento ústavný zákon zmenili, keď ste sem nazvážali pozitívne testovaných poslancov a dali ich tam hore za plentu, za nejaký igelit, len aby ste si zabezpečili ústavnú väčšinu. Čisto účelovo. A teraz chcete predĺžiť núdzový stav už po tretíkrát. Ale ja sa pýtam, na základe čoho ho chcete predlžovať? Na základe čoho ste dospeli k záveru, že núdzový stav je skutočne odôvodnený? Na základe čoho ste dospeli k záveru, že musíme naďalej žiť v tejto totalite?
V prvom rade som v celom, v celom vašom návrhu nenašiel ani slovo o tom, aké následky mal a aké ešte bude mať núdzový stav na životy našich občanov, na ich prácu, sociálne istoty, vzdelanie, duševné či fyzické zdravie. Nenašiel som ani len zmienku o tom, čo spôsobil a ešte spôsobí núdzový stav našej ekonomike, hospodárstvu či školstvu. Vy ste na jednu stranu váh postavili zdravotné riziká ochorenia COVID-19, no na druhú stranu váh ste nedali absolútne nič. Preto celý váš návrh je len jednostranným propagandistickým dokumentom, ktorým nás chcete presvedčiť, že núdzový stav je potrebný bez toho, aby ste nám ukázali aj druhú stranu mince. Odvrátenú stranu núdzového stavu, ktorú zažívajú ľudia na Slovensku dennodenne na vlastnej koži. No ani tú prvú stranu mince, tú čisto zdravotnú stránku celej veci v tomto vašom materiáli neviete dostatočne zdôvodniť.
Odhliadnuc od množstva formalít a takých tých všeobecných omáčok, ktoré vo svojom návrhu píšete, sa zameriam výhradne na vaše konkrétne tvrdenia. Píšete napríklad, že nepretržite dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením tzv. britskej agresívnejšej mutácie koronavírusu COVID-19 dôjde k ďalším nenapraviteľným a podstatným stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na celom území Slovenskej republiky. No áno, nepochybne pri COVID-19 dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov, ale rovnako dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov aj pri mnohých iných nákazlivých ľudských chorobách.
Preto sa pýtam, prečo nie je súčasťou vášho návrhu, a pýtal som sa to, pani ministerka, aj na výbore, prečo nie je súčasťou tohto vášho návrhu nejaká odborná vedecká štúdia alebo štúdia Úradu verejného zdravotníctva, ktorá by najmä s ohľadom na situáciu, aktuálnu situáciu na Slovensku a relevantné štatistické údaje jednoznačne potvrdzovala, že COVID-19 je tak z hľadiska chorobnosti, úmrtnosti či iných parametrov skutočne zásadne nebezpečnejší ako iné doteraz známe choroby, iné epidémie, ktoré tu máme každý rok. Choroby, ktoré takisto ničia životy a zdravie ľudí, pri ktorých takisto ľudia zomierajú, končia v nemocniciach, ale pri epidémii, ktorý sa nikdy núdzový stav v minulosti nevyhlasoval. Kde sú teda tie zásadné údaje a kde je to zásadné porovnanie? Pretože od začiatku tzv. pandémie sme sa k nim ešte nikdy nedopracovali. Nie sú zverejnené ani na stránke ministerstva a nedali ste ich ani do tohto svojho materiálu.
Alebo kde nájdeme štúdiu o tom, že tá tzv. britská mutácia COVIDU-19 je agresívnejšia, ako tvrdíte? Uvádzate, že sa šíri o 40 % rýchlejšie, že je smrtnejšia o cca 35 až 65 %, a to naprieč všetkými vekovými kategóriami. Z čoho ale vychádzate a prečo neuvádzate konkrétne vedecké zdroje týchto svojich tvrdení? Obzvlášť, keď sami, sami tam priznávate v tomto návrhu, že nateraz vlády, vedci a lekári nemajú dostatok informácií a vedeckých výstupov o tejto mutácii. Čiže vlády, vedci a lekári nemajú dostatok informácií, ale vy ich máte, vy už máte natoľko, aby ste to tam mohli dať ako nejaký argument na to, aby sme mohli, aby sme museli predlžovať núdzový stav.
Tvrdíte, že najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je zákaz vychádzania. No opäť v celom vašom návrhu nie je ani jedna štatistika, štúdia či analýza, z ktorej by toto vyplývalo. A teda vyplývalo by, že pokles nárastu infikovaných spôsobil práve zákaz vychádzania a nie nejaké iné faktory prítomné v čase, keď ste tento zákaz vychádzania zaviedli. No možno niekde na tlačovke, v médiách by vám stačili takéto strohé konštatovania na to, aby ste vystrašili celý národ, ale predsa ak chcete, aby sme schválili takú závažnú vec, ako je predĺženie núdzového stavu, tak nám tu nemôžete argumentovať takýmito prázdnymi frázami bez toho, aby ste ich mali aj skutočne detailne a dôkladne podložené.
Teraz jeden príklad, jeden príklad o tom, na akých nezmysloch stojí vaša argumentácia v prospech predĺženia núdzového stavu. Vo svojom návrhu píšete, že vďaka zákazu vychádzania sa podarilo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo ešte začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3, ktoré podľa vás znamená zdvojnásobenie počtov infekcií každé dva-tri týždne. Teda inými slovami tvrdíte, že ešte začiatkom decembra každé dva až tri týždne vzrastal počet infikovaných o 100 %. To tam píšete. Ja som si dal tú námahu, pozrel som si oficiálne čísla, oficiálne čísla z vládneho webu korona.gov.sk, kde je zverejnená štatistika počtu infikovaných deň po dni. Podľa tejto štatistiky počet infikovaných vzrástol v priebehu troch týždňov od 16. novembra, teda zhruba od polovice novembra, do konca prvého decembrového týždňa, t. j. do 6. decembra len o tretinu, teda o 32 % a v nasledujúcich troch týždňoch o 41 %. Nehnevajte sa na mňa, ale nemusíme byť nejakí matematici na to, aby bolo zrejmé, že 30 až 40-percentný nárast je niečo celkom iné ako 100-percentný nárast, ktorý uvádzate v návrhu vy. A teraz je otázka, že či v tomto materiáli otvorene klamete, neviete, o čom hovoríte, alebo nejako zveličujete, neviete počítať, alebo jednoducho uvádzate nezmysly o tom, čo znamená to reprodukčné číslo. A možno si myslíte, že to my poslanci ani nečítame a že sa nad tým nejakým spôsobom nezamýšľame a nesnažíme sa overiť tie informácie, ktoré nám dávate.
Samozrejme môžete mi, páni poslanci, panie poslankyne, na tomto mieste oponovať, môžete ma prerušiť a povedať, že ja nie som nejaký matematik, že neviem, o čom hovorím, že to všetko nesprávne interpretujem a že vy to máte všetko naozaj spočítané a podložené, že veľmi dobre viete, ako sa tzv. pandémia COVIDU-19 u nás na Slovensku vyvíja a čo presne treba proti tomu urobiť. Samozrejme, mohli by ste to povedať, ak by ste vy sami mohli dokázať, že všetky čísla, o ktoré sa v tom vašom návrhu opierate a ktorý aj prezentujete na verejnosti a pred médiami, že tieto čísla sú presné, jasné a výstižné. Jednoducho, že poznáte skutočný stav veci. No lenže práve tu je, dámy a páni, tu je kameň úrazu, pretože vy skutočný stav veci, skutočný stav tzv. pandémie COVIDU-19 vôbec nepoznáte, a preto všetko, čo hovoríte o núdzovom stave, je jednoducho postavené na vode alebo ľudovo povedané, vycucané, vycucané z prsta. A to netvrdím len ja.
Typickým príkladom je prípad počtu hospitalizovaných na COVID-19 v okrese Kežmarok spred dvoch týždňov. Podľa ministerstva zdravotníctva malo byť v tomto okrese 95 pacientov, no v skutočnosti ich v jedinej kežmarskej nemocnici mali len 11, čo doteraz nedokázal minister Krajči nejako uspokojivo vysvetliť. Ako teda potom môžeme veriť oficiálnym číslam, ktoré nám tu vláda prezentuje? A je jedno, či úmyselne klame, alebo má v skutočných číslach len zmätok, na tom vôbec nezáleží. Podstatné je, že tie čísla jednoducho nesedia.
Napokon vynikajúco to zhrnul nie tak hocikto, ale priamo matematik doc. Richard Kollár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského po stretnutí s prezidentkou. Ten to povedal jasne a bolo to aj medializované, ale treba to zopakovať aj tu, budem ho citovať: "Budem sa vyjadrovať k číslam a dátam a budem odpovedať na jednu otázku, ktorú si často kladú médiá aj verejnosť. Ako na tom vlastne sme a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku? Odpoveď je jednoslovná - nevieme.". Toľko pán Kollár, ktorý následne zhrnul, čo všetko nevieme, a to: "Netušíme, koľko ľudí do nemocníc prichádza, koľko odchádza, teda nemáme elementárne údaje. Nevieme posúdiť, čo spôsobuje nárast hospitalizácií. Nepoznáme vek hospitalizovaných. Nevieme, koľko infekcií vzniká priamo v nemocniciach. Nevieme, koľko pacientov v nemocniciach je prekladaných z necovidových do covidových oddelení. Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa stále nedozvedeli, kde sa naši občania nakazia najčastejšie. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu, cestovať MHD, nevieme, kde a koľko ľudí sa infikovalo. Nevieme, koľko ľudí prekročilo hranice Slovenskej republiky a z ktorých krajín prichádzali. Netušíme, ako spočítať reprodukčné číslo a preto sa ani neuverejňuje ani na tlačových konferenciách. Nemáme informáciu o trasovaní, nevieme, koľko ľudí bolo vytrasovaných a potom indikovaných ako pozitívnych, koľko trasovaných skončilo v nemocniciach, nevieme nič o efektívnosti trasovania. Nevieme nič o nových mutáciách COVIDU-19." Inými slovami, ako povedal doc. Kollár, sme v dátovom pekle a nevieme, či nás čaká ďalšia vlna.
Otázkou potom je, čo vlastne, čo vlastne vieme, a ak nepoznáme kľúčové dáta alebo sú tieto dáta nepresné, chaotické a zavádzajúce, ako s nimi môžete vôbec pracovať a ako nám môžete vôbec predkladať návrh na predĺženie núdzového stavu? Opakujem, na základe čoho? Na základe tohto dátového chaosu máme teraz predlžovať núdzový stav? Na základe toho, ako sa práve vyspal váš predseda vlády Igor Matovič? Ten Matovič, ako sme videli pri posledných testovaniach, ktorý absolútne odignoroval odporúčania všetkých odborníkov? Dobre, páni, páni poslanci, dobre, majme tu, majme tu núdzový stav, ak si to pán predseda vlády Igor Matovič želá, ale nech tento núdzový stav platí len pre neho a pre vás z vládnej koalície, čo v týchto šialených a na vode postavených experimentoch slepo podporujete. Nech platí pre vás, ale my ostatní s tým nechceme mať nič spoločné.
My ostatní sa nebudeme, nebudeme podieľať na tom, čo robíte so Slovenskom a Slovákmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 17:58 - 18:00 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ku všetkej, vo všetkej úcte k vám, vy ste tu rozprávali absolútne o všetkom, o samospráve, o zdravotníctve, o vzťahu k blížnemu, o altruizme, o rôznych filozofických úvahách, prakticky úplne o všetkom, ale z hľadiska témy, ktorú tu dnes prejednávame, ste nerozprávali v podstate úplne o ničom. O ničom. My sme sa nedozvedeli ani jeden jediný argument, prečo by sme mali predĺžiť núdzový stav, a vy ste sa celej tej veci zhostili, ako keby ten núdzový stav, to bola nejaká taká vec, ktorú môžme okomentovať v podstate hocičím, hocičím, čokoľvek vás napadne z oblasti náboženstva, filozofie, vašich osobných skúseností, vašich vzťahov, akokoľvek to môžme okomentovať, lebo ako keby ten núdzový stav nič neznamenal, hoci núdzový stav, reálne všetci vieme, že je v podstate totalitným zriadením, totalitným zriadením vzhľadom na to, ako sa obmedzujú ľudské práva.
No ak toto má byť nejaká vaša vizitka, teraz nemyslím len vás osobne, ale aj vášho klubu, lebo ten vás tam postavil, aby ste teda rečnili za váš poslanecký klub, ak toto má byť nejaká vizitka toho, akým spôsobom vy uvažujete a prečo vlastne ste ten núdzový stav zaviedli a prečo ho chcete teraz predlžovať, tak potom ja sa absolútne nedivím tomu, prečo je Slovensko v takom tragickom stave, v akom sa naozaj reálne nachádza. Práve kvôli tomuto, práve kvôli týmto vašim jalovým úvahám, ktoré nie sú absolútne ničím podložené, len možno nejakými vašimi skúsenosťami, vašimi názormi na to, čo ste niekde zažili a ako treba pristupovať k blížnym. Ja som vás absolútne nepochopil v tomto vystúpení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 16:28 - 16:43 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajčír, vy sa pýtate, kde som bol, keď tu šafáril Čižnár. Inak zhodou okolností práve ten, ktorý sa pokúsil rozpustiť našu politickú stranu, čiže vyčítať mi, že nejakým spôsobom my sme na nejakej vlne, rovnakej vlnovej dĺžke, že som mal nejaký dôvod doňho, ho nekritizovať je úplne od veci alebo kde som bol, keď, keď pán bývalý špeciálny prokurátor Kováčik šafáril. No vtedy, keď sa rozhodovalo o tom, či sa títo ľudia, či budú zvolení do funkcií, či už Čižnár generálneho prokurátora, alebo Kováčik špeciálneho prokurátora, vtedy som ja v tomto parlamente ani nesedel.
Takže tam je odpoveď, kde som bol. Keď vtedy, keď sa lámal chlieb, kto bude na týchto funkciách. A pýtate sa, kde som bol vtedy, keď sa menila ústava, teda ústavný zákon, ktorý, ktorý podľa vás mal umožniť pánovi poslancovi Ficovi, aby sa stal, aby sa stal sudcom Ústavného súdu, tak viete. Pozrite si ten výpis hlasovania a tam uvidíte, ako som hlasoval. A hlasoval som proti tejto zmene.
Takže opäť ste nejako mimo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 16:13 - 16:28 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, možno sa tu budem dneska opakovať, budem opakovať mnohé myšlienky, ktoré tu už dneska zazneli, ale je to jednoducho nutné, aj keď vás nepoteším. Vám to jednoducho treba ako malým deťom opakovať zas a znovu, lebo súdiac podľa týchto reakcií, ktoré sme videli zo strany vládnych poslancov, tak vidíme, že vy ste to buď absolútne nepochopili, ale skôr si myslím, že ste to pochopili, ale vám to jednoducho nevadí. Vám to vôbec nevadí, akého kandidáta ste si postavili, akého kandidáta chcete teraz zvoliť do tejto funkcie.
Pôvodne som chcel vystúpiť v tejto rozprave možno s takým dlhším prejavom a vysvetliť podrobnejšie, v čom vidíme prednosti a nedostatky jednotlivých kandidátov na špeciálneho prokurátora. Tak, aby sme mohli jednoducho prijať naozaj (zaznenie gongu) zodpovedné rozhodnutie a zvoliť za, zvoliť za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry takého človeka, ktorý naozaj spĺňa nie len tie odborné kritériá na zastávanie takejto funkcie, ale predovšetkým kritériá morálne, tak ako to ustanovuje po novom zákon. A človeka, ktorý nie je naviazaný predovšetkým na žiadnu politickú stranu, pretože práve, práve politizácia generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora alebo akýchkoľvek iných funkcií ľudí, ktorí majú zastávať takéto významné funkcie, to je ten najväčší problém, pre ktorý potom vznikajú tie rôzne kauzy. A teda tobôž by nemal byť takýto človek naviazaný na žiadnu z práve vládnych strán. Pretože len takáto osoba, ktorá nemá tieto väzby, dáva záruku, že nebude obyčajnou bábkou vykonávajúcou vôľu tejto vlády a stíhajúcej tých ľudí, ktorých potrebuje táto vláda zničiť a naopak zametajúci kauze tých ľudí, ktorí sú tejto Matovičovej vláde blízki. No v situácii, keď je prakticky dneska už 100-percentne isté, že vládna koalícia už má svojho kandidáta dopredu vybratého, v situácii kedy je jasné, že takýmto kandidátom nebude nikto iný, ako už toľkokrát spomínaný Daniel Lipšic, nemá absolútne žiaden zmysel, aby sme tu riešili aj iných kandidátov, pretože tí sú tu v podstate len dopočtu v tejto voľbe. Celá voľba špeciálneho prokurátora preto prakticky nie je nič iné, a to naozaj musím takto povedať, nie je to nič iné ako jedno veľké divadlo na zalepenie očí verejnosti, na oklamanie ľudí, že parlament si skutočne vyberá z viacerých možností, jednoducho divadlo na vytváranie zdania demokracie, hoci každému rozumne uvažujúcemu človeku muselo byť už od samého začiatku, keď bola tá voľba vyhlásená, že vláda si svojho človeka na špeciálneho prokurátora už dávno vybrala. A potvrdzujete to aj vy sami, keď ste tu v podstate nevyvracali, že nevyvracali ste, páni z vládnej koalície, že za Daniela Lipšica budete hlasovať. Vy sa tým už vôbec netajíte, hoci tá voľba ešte neprebehla.
Pre koho to ale stále nie je jasné a, bohužiaľ, takých je vás tu viacej, tak ja to v skratke vysvetlím. Súčasťou vládnej koalície je dnes jednoznačne aj politické hnutie Daniela Lipšica NOVA, ktoré tu v parlamente má dvoch poslancov, z toho jeden pán podpredseda Národnej rady Gábor Grendel dokonca zastáva takúto významnú funkciu. Hnutie NOVA sa dostalo do parlamentu práve na kandidátke najsilnejšej vládnej strany, teda Matovičovej strany. Dokonca názov tohto hnutia sa premietol aj do oficiálneho názvu. Doteraz to svieti tak v registri politických strán ako oficiálne skratky tejto Matovičovej strany. A jednoducho stačí si položiť jednoduchú otázku. Kto je zakladateľom hnutia NOVA? Kto sedel aj v minulom volebnom období v tomto parlamente, aj keď nie veľmi dlho, v Matovičom poslaneckom klube? No nebol to nikto iný ako Daniel Lipšic. Lipšic teda už len zo samotnej podstaty veci bol, je a zostane kandidátom Matovičovej vlády, Matovičovým človekom a tvrdiť tu opak, tak to je naozaj len smiešne divadlo pre možno menej chápajúcich.
A aby mohol Daniel Lipšic kandidovať do funkcie špeciálneho prokurátora, poslanci vládnej koalície neváhali zmeniť dokonca aj samotný zákon tak, aby mohli do tejto funkcie kandidovať aj osoby, ktoré sú neprokurátori, teda také, ktoré nikdy nevykonávali funkciu ani toho najmenej postaveného prokurátora. To je aj prípad samotného Lipšica. A to aj napriek tomu, aj napriek tomu, že všetci dobre vieme, že tak, ako by bolo úplným nezmyslom postaviť na čelo generálneho štábu armády človeka, ktorý nebol nikdy ani len obyčajným vojakom alebo na čelo Policajného zboru človeka, ktorý nebol ani len rádovým policajtom, alebo na čele a urobiť primá... primára (zaznievanie gongu) nejakej nemocnice alebo kliniky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Prosím vás, páni poslanci, ukľudnime sa trošku, lebo neni tu počuť prednášajúceho. Nech sa páči.

Schlosár, Rastislav, poslanec NR SR
Urobiť primára nejakej kliniky, človeka, ktorý nebol ani nikdy lekárom, tak takisto, takisto je absolútnym nezmyslom, aby zastával funkciu nie nejakého rádového prokurátora, ale špeciálneho prokurátora. Človek, ktorý nikdy nebol ani v tej najmenšej funkcii na akejkoľvek prokuratúre.
Toto je však ešte ten možno najmenší problém vášho favorita Daniela Lipšica. Jeho najväčší problém je to, že absolútne nespĺňa tej tzv. morálnej integrity. Teda to, že jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že bude túto funkciu riadne a čestne vykonávať. Mnohé z toho, čo tu teraz poviem, som už povedal verejne aj pri vypočúvaní kandidátov, aj v médiách, ale zopakujem to ešte raz. Opakujem to ešte raz kvôli tomu, že je tu naozaj veľmi veľa z vás nechápavých.
Nech celá verejnosť vie, nech každý na Slovensku vie, koho ide táto vládna koalícia zvoliť za špeciálneho prokurátora. Špeciálneho prokurátora, ktorý by mal byť vzorom, mal by byť vzorom zákonnosti a morálky. Človekom, ktorému naozaj nemožno nič zásadné z jeho profesionálneho, ale ani osobného života vyčítať.
Tak si teda rozoberme znova Daniela Lipšica.
Daniel Lipšic je v prvom rade človek, ktorý napriek tomu, že chce dozerať na zákonnosť v tých najzávažnejších trestných kauzách, na trestné činy korupcie, na mafiu a na organizovaný zločin, tak tento človek nemá ani len čistý register trestov, pretože je jednoducho v podmienke. Nie za nejaký politický trestný čin, za nejaké politicky nekorektné slová, nie za nejakú možno banalitu, ale za usmrtenie dôchodcu na priechode pre chodcov. Za usmrtenie, ktoré spôsobil tým, že sa dostatočne nevenoval riadeniu svojho vozidla a prekročil maximálnu povolenú rýchlosť. To je jednoducho fakt. Kým mnohí iní občania musia pri nástupe do zamestnania predkladať čistý výpis z registra trestov, a to aj do zamestnaní, ktoré nemajú nič spoločné s nejakými vysokými funkciami alebo s právom, Daniel Lipšic môže obsadiť jednu z najdôležitejších, podotýkam, právnych funkcií v tomto štáte, hoci bol sám právoplatne odsúdený za usmrtenie a je dokonca stále v podmienke, teda vo výkone trestu. A umožnili ste mu to vy tým, že ste schválili zákon tak, resp. ste ho nezmenili, pardon, pretože tú podmienku bezúhonnosti ste nechali nastavenú tak, aby ju mohol spĺňať aj Daniel Lipšic. Čo k tomu teda môžme viacej dodať?
Nájdite mi, prosím vás, nejaký iný príklad zo zahraničia, kde je niečo takéto možné. Lebo ja som hľadal a nenašiel som žiadny štát, možno v rámci Európskej únie alebo Európy, kde by nejaký štát umožnil alebo by uvažoval vôbec o tom, že by zvolil takéhoto človeka do funkcie špeciálneho prokurátora. A tento človek, ktorý má byť dnes zvolený za špeciálneho prokurátora, mal ešte tú drzosť, že ešte ako minister spravodlivosti požadoval nepodmienečný trest odňatia slobody pre Štefana Skrúcaného, ktorý sa ešte v roku 2004 dopustil podobného, ale vzhľadom na tú výšku trestu menej závažného, trestného činu. Čo iné potom ako pokrytectvo, do neba volajúca drzosť, nespravodlivosť a dvojitý meter je toto. Čo iné? Skrúcaný, teda mal ísť podľa Lipšica do väzenia. Dokonca aby sa tak stalo, podal Lipšic aj oficiálnu sťažnosť na Najvyšší súd ako minister spravodlivosti, no on sám vyviazol len s podmienkou. O akej morálke tu potom v prípade Daniela Lipšica hovoríme? A opakujem, to morálne kritérium je priamo v zákone ako jedna z podmienok na to, aby vôbec mohol sa uchádzať o túto funkciu.
Za druhé Daniel Lipšic bol v čase kauzy Gorila ministrom spravodlivosti a sedel v jednej vláde s jedným z hlavných údajných aktérov tejto kauzy, bývalým Dzurindovým ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom. No, to nie je všetko. Blízkym priateľom Daniela Lipšica, bolo tu už dnes povedané, a tiež jeho bývalým poradcom ešte v čase, keď Daniel Lipšic robil ministra vnútra, nie je nikto iný ako súčasný minister práce sociálnych vecí a rodiny a zároveň podpredseda vládneho, vládnej strany SME RODINA, ktorý bol práve v čase kauzy Gorila členom Fondu národného majetku, hovorím o Milanovi Krajniakovi. Toho Fondu národného majetku, cez ktorý podľa spisu Gorila finančná skupina Penta ovplyvňovala privatizácie, a teda rozkrádanie štátneho majetku. A práve on, Milan Krajniak, sa v spise Gorila opakovane spomína ako jeden z piatich rozhodujúcich hlasov Penty vo Fonde národného majetku.
Toto už odznelo aj z úst môjho predrečníka, ale ja to ešte možno doplním priamo citátom z tohto spisu, pretože tam sa spomína nielen Milan Krajniak, ale aj ďalší, dá sa povedať koaliční alebo stranícki kolegovia z tých čias Daniela Lipšica. Budem teda citovať, čo o vplyve Penty vo Fonde národného majetku hovorí spis Gorila: "V prezídiu Fondu národného majetku budú mať rozhodujúcich päť hlasov cez Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, teraz pracuje pre Haščáka), ktorá prehlasuje zvyšných štyroch členov prezídia Fondu národného majetku (Végh, Duray, Kojda a Plechlo)." Toľko spis Gorila, ktorý možno niekto chce spochybniť alebo nechce spochybniť, samozrejme, komu sa čo hodí.
Ale keď si k tomu pridáme fakt, že to bol práve Milan Krajniak, ktorý zabezpečil Lipšicovi bezpečnostnú previerku na to, aby mohlo vôbec kandidovať. Že Daniel Lipšic ako advokát zastupoval firmu blízku finančnej skupine Penta a najmä to, že to bol práve Daniel Lipšic, ktorý ako minister vnútra poslal vodné delo na demonštrantov proti Gorile, tak usúďte, usúďte sami, či má tento človek nejaký morálny kredit na to, aby mohol ako špeciálny prokurátor stíhať tých najťažších zločincov vrátane aktérov kauzy Gorila. Pretože táto kauza je ešte stále neuzavretá a spadá priamo pod Úrad špeciálnej prokuratúry.
Skutočne si teda niekto z vás myslí, že práve takýto špeciálny prokurátor dokáže túto kauzu raz a navždy uzavrieť a vyriešiť? A tak by som, takto by som mohol pokračovať ďalšími, ďalšími príkladmi morálneho zlyhania človeka, ktorého idete zvoliť na špeciálneho prokurátora. Teda ak chce Daniel Lipšic poznať, ak chce poznať súčasný názor verejnosti na jeho osobu, tak si už nemusí objednávať prieskum verejnej mienky za 2,4 mil. slovenských korún, tak ako to urobil ešte ako minister spravodlivosti. Stačí jednoducho, ak sa spýta ľudí, ktorí majú pamäť a nezabúdajú na to, čo všetko urobil a čo všetko ešte môže urobiť, ak ho zvolíte do funkcie.
Panie poslankyne, páni poslanci z vládnej koalície, na záver to zhrniem takto, ak zvolíte Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora, tak naozaj nemáte absolútne žiadne právo o sebe tvrdiť, že vaša, teda Matovičova vláda priniesla nejakú zmenu, že priniesla vládu práva a zákonnosti. Naopak to len potvrdí skutočnosť, že na Slovensku sa systematicky buduje totalita, že na Slovensku sa systematicky demontuje právny štát. Že na Slovensku môžu dozerať na zákonnosť a spravodlivosť dokonca takí ľudia, ktorí sami zákon porušujú a sú za to ešte aj právoplatne odsúdení.
Prestaňte teda drzo a v priamom prenose klamať celému Slovensku a spamätajte sa!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 14:04 - 14:06 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán Benčík, vy ste hovorili vo svojom prejave, že tak ako je nastavený súčasný Trestný zákon, ktorý zásadným spôsobom obmedzuje slobodu slova, že v tom nevidíte nič zlé, že to nie je nejaká totalita. Ale ja sa vás pýtam, ak niekto, a nie niekto, ale priamo vládna moc určuje, čo si ľudia môžu myslieť, čo môžu teda verejne povedať a prezentovať, a to priamo pod hrozbou väzenia bez ohľadu na to, že tieto ich názory sú čisto niekedy len o politike a nemajú nič spoločné s tým, že by naozaj vyzývali na nejaké násilie alebo na páchanie trestnej činnosti, tak čo iné ako totalita presne toto je?
Viete, pre vás, tých tzv. liberálov, pre vás demokracia slobody slova končí tam, kde začínajú názory, s ktorými vy nesúhlasíte. Tak to jednoducho je. A aby som nehovoril iba nejako abstraktne, tak si predstavme, že ten podľa vás dobrý Trestný zákon, ktorý tam má tie tzv. trestné činy extrémizmu, by platil niekedy v minulosti. Nehovorím, že v minulosti nejakých desať rokov dozadu, ale že by platil napríklad v 19. storočí alebo v prvej polovici 20. storočia, keď žili osobnosti, také veľké osobnosti slovenského národa ako Ľudovít Velislav Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, keby žil, ja neviem, Matej Bel, Andrej Hlinka, tieto veľké osobnosti slovenských dejín. Ak by tento zákon platil vtedy, tak všetky tieto osoby by za svoje verejné výroky, ktoré mali na, trebárs aj na adresu niektorých menšín, ale nielen na adresu nich, ale aj za svoje iné politické názory, by museli na základe práve tohto zákona, ktorý vy obhajujete, by museli ísť jednoducho sedieť. Čiže ak by platil tento Trestný zákon, realita je taká, že najväčšie osobnosti slovenských dejín by museli sedieť, pretože tak je jednoducho naformulovaný.
Skryt prepis