20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.7.2011 o 14:05 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

12:06

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A pokiaľ ide o tie autá, pokiaľ ide o tie autá, ktoré Sociálna poisťovňa si ide zakúpiť formou operatívneho leasingu, je to počin, ktorý je dlhodobo diskutovaný, aj, znovu pripomínam, na dozornej rade. Pán generálny riaditeľ má všetko dôkladne premyslené a naozaj ide o taký postup, ktorý ušetrí financie v Sociálnej poisťovni a zároveň zabezpečí dopravné prostriedky zamestnancom Sociálnej poisťovne, kde jednak sa aj dovezú tam, kam sa majú doviesť, a jednak je tam aj zaručená vyššia bezpečnosť ako pri tom, čo sa deje teraz, resp. čo by sa dialo, keby sa tie autá nevymieňali. Zdôrazňujem, že tie autá sa budú vymieňať postupne, nejde o jednorazový nákup. A znovu zdôrazňujem, všetko bolo prejednané v dozornej rade, odkážem vás na pani doktorku Slávikovú, ktorá vám nepochybne podá absolútne presné a korektné informácie o tom, ako to prerokované bolo.
A ešte na záver si dovolím reagovať na faktickú poznámku pani poslankyne Tomanovej. Pripomeniem jej, že sme zvýšili materskú od 1. januára 2011 o v prepočte 9% a že sme ju predĺžili o šesť týždňov. To znamená, toto sú tie škrty, o ktorých hovorila pani poslankyňa. A pokiaľ ide o aktivačný príspevok, tak ja sa naozaj nemienim pozerať len tak na to, že máme tu tridsaťtisíc ľudí, ktorí dnes sú na ochrannom príspevku, ktorý dostávajú ako takzvane dlhodobo práceneschopní. Oni sú tak dlhodobo práceneschopní ako niektorí poslanci sú poslancami v tejto snemovni. To znamená, ide o brutálne zneužívanie verejných prostriedkov. A na toto sa nemienime pozerať len tak. Preto došlo k škrtom, pokiaľ ide o poskytovanie ochranného príspevku pre takzvane dlhodobo práceneschopných. A ja v týchto škrtoch pre takzvane dlhodobo práceneschopných budem chcieť aj naďalej pokračovať. Ak si myslíte, že šetriť verejné zdroje, šetriť zdroje daňových poplatníkov takýmto spôsobom je nesprávne, nech sa páči, máte právo na takýto názor.
A úplne na záver, pani poslankyňa Tomanová, čo vaše príkazné zmluvy s vašou bývalou štátnou tajomníčkou Kršíkovou za to pitie kávy, keď ste si účtovali tých 37 eur na hodinu? Už ste vrátili peniaze do rozpočtu ministerstva práce, ktoré ste takto, takýmto spôsobom zinkasovali? (Potlesk.)
Skryt prepis

12.7.2011 o 12:06 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:06

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže k návrhu sa vyjadrili traja páni poslanci. Bol prijatý jeden pozmeňovací návrh. Ja by som možno len krátko povedala, že už tradične sa diskusia otočila nie vecne k téme, ktorá bola predmetom zákona, ale naozaj k rôznym ironickým poznámkam a znova očierňovaniu. Všetci asi spoločne sme radi, že nám pán minister niečo vysvetlil, niečo určite ešte budeme potrebovať dovysvetliť, ale každopádne z príspevku pani Tomanovej mi vyplynulo, že najlepšie by bolo, keby sme tu boli všetci kúzelníci a naozaj ten okruh poberateľov a možno aj výšku poberania vianočného príspevku sme vedeli navýšiť jednoducho naozaj kúzlami.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.7.2011 o 12:06 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:06

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, ja chcem len pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že je zvolaný výbor v tejto chvíli. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 12.07 hodine.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.7.2011 o 12:06 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
20. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:02

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Som rád, že môžem osloviť aj, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť návrh zákona, úvodné slovo k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bankách.
Úpravy v tomto zákone sa týkajú problematiky hypotekárnych úverov, ktoré poskytujú hypotekárne banky podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a taktiež iných úverov založených nehnuteľnosťou poskytovaných bankami a pobočkami zahraničných bánk. Cieľom týchto návrhov je nadviazať na už prijaté úpravy v tejto oblasti, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2012. Navrhovanými úpravami by sa mala zlepšiť vyjednávacia pozícia klientov bánk, ktorí už čerpajú alebo majú v zámere čerpať vyššie uvedené produkty, a to garanciou predčasne splatiť takýto úver bez poplatku, ak k jeho predčasnému splateniu dôjde pri refixácii úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby. A navrhuje sa tiež zaviesť povinné informovanie zo strany bánk o úrokovej sadzbe transparentne pri uzatváraní zmluvy a tiež pred zmenou fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby už poskytnutého úveru. To znamená, že klient bude poznať zložky úrokovej sadzby, ktorými sú základná úroková sadzba hypotekárnej banky a hrubá marža, ktoré banka bude garantovať na nasledujúce úrokové obdobie. Navrhuje sa, aby aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby zverejňovali na svojich webových sídlach hypotekárne banky. Zároveň by sa navrhovanými úpravami malo dosiahnuť zníženie nárokov na verejné financie umožnením prenosu štátneho príspevku priznaného pred 1. júlom 2003 na pôvodný hypotekárny úver, ktorý je garantovaný po celú dobu splatnosti hypotekárneho úveru, aj na nový hypotekárny úver poskytnutý hypotekárnou bankou od 1. januára 2012, ktorým sa splatí pôvodný hypotekárny úver, pričom musia byť splnené dve podmienky. Tou prvou je, že úroková sadzba nového hypotekárneho úveru bude nižšia, ako bola pôvodného, a doba splatnosti nového hypotekárneho úveru nebude presahovať dobu do splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:02 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:05

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni, chcem skonštatovať, že uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote. Návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby po prvé -  uvedený návrh zákona prerokovala Národná rada Slovenskej republiky v druhom čítaní, a po druhé, aby predmetný návrh zákona prerokovali tieto výbory: výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. augusta a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.7.2011 o 14:05 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Ivan Mikloš

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:09

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote a spĺňa všetky potrebné náležitosti. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku Národnej rady, ako aj iné určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jeho účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jeho osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby po prvé - Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní, po druhé - v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby návrh zákona prerokoval výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. augusta 2011 a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.7.2011 o 14:09 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:13

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaným návrhom sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov. A to spojenie daňovej a colnej správy na úrovni riaditeľstiev vytvorením Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Vytvorí sa finančná správa, avšak zostanú zachované daňové a colné úrady. Uvedeným krokom sa predíde nárazovému prerušeniu ustálených procesov, čo by mohlo nežiadúco pôsobiť na riadnu funkčnosť finančnej správy a negatívne ovplyvniť prístup relevantných subjektov k tejto správe.
V súčasnosti existujúci colný kriminálny úrad sa týmto zákonom transformuje na kriminálny úrad finančnej správy, ktorý bude zabezpečovať plnenie širokého spektra špecifických úloh s primárnym zameraním na boj proti porušovaniu colných a vybraných daňových právnych predpisov. Týmto sa zabezpečí inštitucionálna príprava na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:13 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:15

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, tlač 399, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že rieši závažnú problematiku a je zrejmý jej aj účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti práva Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporúčam, aby podľa zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky jediný návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a zároveň ho pridelila na rokovanie výborom: Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. augusta 2011 a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu k tomuto zákonu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.7.2011 o 14:15 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa veľmi v krátkosti a stručne vyjadril k predloženému návrhu zákona.
K podstate toho zákona ako takej nemám výhrady, pretože ešte za našej vlády bola schválená takisto reforma daňovej správy a v roku 2009 sme schválili zákon č. 479 o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, kde sme tiež uvažovali v prvej etape daňovej reformy so znížením počtu daňových úradov na celom Slovensku zo 102 a na 8 v sídle krajských miest s tým, že potom v roku 2013 sa zlúči Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky s Colnou správou Slovenskej republiky do jednotného a spoločného finančného orgánu. Takže, samozrejme, súhlasím s takýmto krokom a podporujem projekt UNITAS s tým, že dokonca táto vláda ide o rok skôr s tým a má ambíciu spojiť colné a daňové riaditeľstvo už v roku 2012.
Žiaľ, ako poslanec Národnej rady, ktorý pochádza a žije v meste Banská Bystrica, nemôžem sa stotožniť s textom, ktorý je navrhnutý v § 4 tohto zákona, kde za sídlo budúceho finančného riaditeľstva, to znamená toho spoločného orgánu colnej a daňovej správy, stanovuje Bratislavu. Takýmto návrhom sa jednoducho Banská Bystrica alebo takýmto návrhom Banská Bystrica ako mesto prichádza o sídlo o jedného z tých orgánov štátnej správy, ktorý ešte okrem Slovenskej pošty a Úradu priemyselného vlastníctva v rámci Banskej Bystrici existuje. A som nemilo prekvapený, že premiérka a predsedníčka vlády tohto tohto štátu, Slovenskej republiky, Iveta Radičová nevie ako predsedníčka vlády zabezpečiť, aby sa zákony, ktoré sú prijímané vládou, ktorú ona vedie, aby tieto zákony sa stotožňovali s programovým vyhlásením vlády, ktoré bolo prijaté na začiatku funkčného obdobia tejto vlády. Pretože v tom programovom vyhlásení sa hovorí, že vláda bude podporovať rozvoj regiónov. Žiaľ, toto rozhodnutie, ktoré do vlády, do parlamentu vláda predložila, absolútne nekorešponduje s programovom vyhlásení vlády a ide proti nemu, pretože zákon oberá región, banskobystrický región o orgán štátnej správy, kde je zamestnaných skoro šesťsto ľudí a hrozí, že presunutím budúceho alebo teda daňového riaditeľstva, dnes tak sa volá, dôjde k naozaj prepúšťaniu zamestnancov. Ten zákon, ktorý je predložený v dôvodovej správe, konštatuje, že Slovenská republika ušetrí viac ako tisícštyristo pracovníkov v rámci daňovej a colnej správy. To znamená musí dôjsť k evidentnému prepúšťaniu.
V Banskej Bystrici je dnes, sú dnes dva daňové úrady - jedno krajské pracovisko, krajský, krajská colná správa, je tam daňová škola, je tam ústredné daňové riaditeľstvo, to znamená obrovské množstvo organizácií, ktoré ani pri, akokoľvek by sme chceli, keď ich spojíme, nemôže, nemôže pán minister nám tvrdiť, že bude zachovaná zamestnanosť v regióne, pretože v rámci Banskej Bystrice zostane taký istý krajský finančný úrad, ako bude v Košiciach, ako bude v Prešove, ako bude v Nitre a ako bude v Trnave. Dokonca zákon ani nehovorí, že tie krajské úrady musia byť v sídle krajských miest, čo v našom zákone bolo. Ale predpokladám, že tých osem finančných úradov zostane v sídle v krajských miest. Takže naozaj musím skonštatovať, že pani premiérka Radičová v tomto urobila podraz na občanoch regiónu Banská Bystrica, pretože dovolila, aby v jej vláde bol prijatý návrh zákona, ktorý, ktorý presúva riaditeľstvo, ktoré je od začiatku 90. rokov v Banskej Bystrici, do Bratislavy. Neurobila to žiadna prechádzajúca vláda, žiaľ, táto si na to trúfa. A preto bližšie sa vyjadrím k tejto problematike v druhom čítaní, kedy predložím pozmeňujúci návrh, kde navrhnem, aby mesto Bratislava bolo zmenené za mesto Banská Bystrica. Pevne verím, že nájdem podporu v tejto snemovni, pretože v čase moderných informačných technológií, kedy dnes firmy z jedného miesta na svete vedia riadiť svoje pobočky a aktivity úplne na iných kontinentoch, nemôže byť problém, aby ústredná daňová správa alebo finančná správa sídlila 200 kilometrov od hlavného mesta, kedy cez konferenčné hovory, internet, dokonca vďaka nám bude dostavaná rýchlostná cesta R1 v septembri tohto roku, takže ten presun manažérov do Bratislavy na porady, do dvoch hodín od zavolania pána ministra môžu byť v Bratislave. Alebo využijú konferenčný hovor, nemusia sa ani, nemusia sa ani presúvať hore dolu.
Takže určite nesúhlasím s takýmto, s takýmto presunom. Ja viem, že pán minister bude mať svoju argumentáciu, ale takýto návrh považujem za podraz. Ešte raz hovorím, za podraz na občanoch Banskej Bystrice. A pani Radičová ako premiérka vlády takýmto svojim opatrením ožobračuje jeden z najchudobnejších regiónov a jeden z regiónov, ktorý má najvyššiu nezamestnanosť v rámci celého Slovenska spolu s Prešovským krajom. A som nemilo, nemilo prekvapený, že sa uberá takýmto smerom. Ja pevne verím, že v druhom čítaním sa nám podarí tento nie dobrý variant zvrátiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:18 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video