21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 9:32 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zmluva zodpovedá vnútroštátnym právnym podmienkam, ako aj tradičným požiadavkám bilaterálnych daňových vzťahov upravujúcich rozdelenie práva na daň z jednotlivých príjmov medzi štát zdroja príjmu a štát rezidencie skutočného vlastníka príjmu.
Predkladaný materiál nemá vplyv na štátny rozpočet ani verejné financie, avšak odstránenie dvojitého daňového zaťaženie bude mať pozitívny vplyv na rozvoj podnikateľskej sféry.
Z hľadiska obsahu je táto zmluva medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a je zároveň medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 9:32 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:33

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 716 z 5. septembra pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 212 9. októbra 2017. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2017 o 9:33 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:33

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte, aby som vám predstavil Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunu zisku súvisiacich s daňovými zmluvami, ktoré som v mene Slovenskej republiky podpísal 7. júla minulého roku počas ministerského stretnutia OECD v Paríži.
Dohovor je významnou súčasťou akčného plánu G20 a OECD v boji proti erózii daňového základu a presunu ziskov, tzv. projekt BEPS, a zatiaľ ho podpísalo 70 štátov. Dohovor umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia tejto iniciatívy do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Hlavným cieľom dohovoru je zamedziť umelému presúvaniu ziskov nadnárodnými skupinami prostredníctvom zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Upravujú sa hlavne pravidlá ohľadom daňovej rezidencie, transparentných subjektov, metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. Dohovor ďalej rieši otázky súvisiace so vznikom stálej prevádzkarne a ďalšie oblasti využívané daňovníkmi na agresívne daňové plánovanie.
Slovenská republika do procesu zaradila 64 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a k zneniu dohovoru uplatňuje tri výhrady: K čl. 8 dohovoru transakcie týkajúce sa výplaty dividend, kde je navrhovaný časový termín 365 dní na držbu obchodných podielov, neuplatníme u tých zmlúv, ktoré obsahujú dlhšie časové obdobie. K čl. 16 dohovoru, riešenie prípadov dohodou, Slovenská republika si vyhradzuje právo, aby daňovník predkladal svoj prípad na riešenie sporu len v štáte svojej rezidencie. A k čl. 17 dohovoru, ktorý rieši korešpondujúce úpravy pri transferovom oceňovaní, o tieto ustanovenia sa doplnia iba tie zmluvy, ktoré príslušné ustanovenie neobsahujú.
Z hľadiska obsahu je dohovor medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a je medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:33 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:38

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť ako určenej spravodajkyni výboru spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Mnohostranným dohovorom o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 654 z 8. augusta 2017 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedeným dohovorom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s mnohostranným dohovorom s uplatnením výhrad a s oznámeniami uvedenými v prílohe a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 211 z 9. októbra. Výbor mňa určil ako spoločnú spravodajkyňu a zároveň ma poveril, aby som predniesla správu na schôdzi Národnej rady a navrhla Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2017 o 9:38 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:44

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, ja by som chcela do tejto rozpravy pridať iba zopár svojich postrehov. Z doterajšieho priebehu rozpravy a z následných reakcií po prezidentovom vyjadrení ja nemám pochyby, že tento návrh zákona, tento zákon sa navrhuje len preto, že strana SMER nemá vplyv na prezidenta a ním udeľované štátne vyznamenania. Vyzerá to tak, že keď si už porozdávali vojenské hodnosti, tak teraz si chcú udeľovať ešte aj štátne ceny.
Napriek tomu, čo je popísané v dôvodovej správe a čo bolo narozprávané v rozprave, tak rozdiel medzi navrhovanými štátnymi cenami a súčasnými možnosťami na ocenenie prostredníctvom prezidentských vyznamenaní je len v tom, že nové ceny majú udeľovať predsedovia SMER-u a SNS, a v tom, že je s tým spojená finančná odmena. Neobstojí údajná výnimočnosť v tom, že návrhy na udelenie môže podávať aj široká verejnosť. Lebo ja nemám pocit, že by občanom už dnes niečo bránilo v tom, aby prezidentovi navrhli niekoho vyznamenať. Rovnako za mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný a iný významný počin môže takisto už dnes vyznamenávať prezident. Zostáva teda ako dôvod už len tá finančná odmena, takže sa nemôžem ubrániť dojmu, že ide len o to, aby si sami mohli ďalším kanálom vyplácať našich ľudí.
Myslím si totiž, že treba byť veľmi opatrný pri rozširovaní súčasných možností vlády na rozdeľovanie peňazí a spomenúť si na to, ako premiér Fico zo svojej rezervy vyplácal napríklad fitnesku či maséra.
Takisto rozmýšľam o tom, či sú nové štátne ceny práve to, čo Slovensko dnes potrebuje, keď úroveň školstva klesá, nemocnice sa rozpadávajú, nasľubované cesty sa nestavajú a zaostalé regióny sa stále nerozvíjajú. Ak by totiž išlo o úprimný záujem podporovať a motivovať vybrané osoby v navrhovaných oblastiach nielen morálne, ale aj finančne, tak vláda, prípadne ministerstvá, respektíve podriadené organizácie ich môžu už teraz finančne podporovať, či už cez spomínanú rezervu predsedu vlády, alebo cez rôzne fondy, výskumné granty, dotácie športovcom a podobne.
Ak majú predkladatelia pocit, že tieto existujúce schémy dostatočne nefungujú a významné osobnosti stále nie sú dostatočne finančne ohodnotené, tak by som možno chápala návrh na zmenu toho, čo už máme zavedené. Ale nemusíme tu vytvárať hneď niečo nové s bombastickým názvom "štátna cena", hoci to de facto štátna cena nie je, ale len niečo, čo sa na ňu podobá. O devalvácii tohto názvu tu už dostatočne hovorili moji predrečníci.
A ešte jednu úvahu si dovolím. Pán predkladateľ Jarjabek v prvom čítaní zdôrazňoval, že štátna cena má byť istým symbolom práce a je spojená s finančnou odmenou, lebo je to za istú prácu. Inak tých pomyselných odkazov na socializmus a ich symbolov je v tomto zákone viac. Ale napadá mi v tejto súvislosti otázka, že či si vláda myslí, že oceneniahodná práca na Slovensku nie je už zaplatená adekvátnymi mzdami. A keď nie, tak prečo namiesto výnimočného odmeňovania zopár ľudí nerieši pozdvihnutie miezd, platov všetkých? To sa dá veľmi rýchlo zabezpečiť, napríklad znížením daní, odvodov alebo v oblastiach školstva, zdravotníctva či vedy zmenou tabuľkových platov. Tých nástrojov, ako pomôcť skutočnému a nielen kozmetickému zvyšovaniu platov, je viac a aj z pôdy SaS ich navrhujeme pravidelne.
No a úplne absurdné mi príde finančné oceňovanie za mimoriadny podnikateľský počin. Lebo ak je niekto mimoriadne úspešný v podnikaní, tak predpokladám, že to znamená, že mal aj mimoriadny zisk a na nejakej dotácii zo štátneho rozpočtu nie je závislý. A morálny aspekt, respektíve aspekt morálneho ocenenia takýchto ľudí pri udeľovaní tejto ceny tiež pokrivkáva, lebo síce zmyslom udeľovania cien má byť podpora nadania, talentu, tvorivosti a angažovanosti, ale zopár takýchto cien Slovensku nepomôže, keď nadaných a angažovaných ľudí ubíjame byrokraciou, korupciou a vysokým daňovo-odvodovým zaťažením. V tomto svetle mi tento návrh pripadá ako výsmech všetkým vedcom, učiteľom, odborníkom, u ktorých sa na jednej strane tak srdcervúco snažíte oceniť ich výnimočnosť, no na druhej strane im neváhate rozhajdákať eurofondy na vedu a výskum alebo pripraviť im úplne nevhodné a neadekvátne všeobecné podmienky pre ich odborné pôsobenie alebo podnikanie.
Návrh, tak ako bol predložený, preto považujem za papalašizmus v čase, kedy pánovi Ficovi a Dankovi klesá popularita. A taktiež považujem tento návrh za spôsob, ako sa teraz pred župnými voľbami zalíškať občanom ďalším populistickým návrhom, ktorý má len odpútavať pozornosť od závažných korupčných káuz. Tie potrebujete zamiesť pod koberec, pretože si dobre uvedomujete narastajúci hnev ľudí na vaše vládnutie a klesajúcu popularitu.
Takže, vážené kolegyne, kolegovia, ak máme ešte trochu súdnosti, tak tento návrh, ktorý je navyše evidentne v rozpore s ústavou, pri opätovnom prerokovávaní neschválime. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:44 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:50

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
No, pani kolegyňa, veľmi ste sa teda nevyznamenali týmto vystúpením a je mi veľmi ľúto, že vám to musím povedať, lebo zneužívate tento návrh zákona na vlastné zviditeľnenie, na vlastné zviditeľnenie v rámci tej vašej kampane, ktorú robíte. A robte si ju za vlastné, nie za naše! Buďte taká láskavá, lebo toto je náš návrh. A keď budete taká dobrá, tak vy hovorte o tom, čo chcete dokázať v tom vašom kraji, kde kandidujete, a nie tu zneužívate parlament na svoju sebaprezentáciu na základe tohoto návrhu zákona. Preto lebo pre vás je úplne jedno, či to je tento návrh zákona, alebo akýkoľvek iný.
Môžete ma počúvať, budete taká láskavá, hovorím k vám!
Čiže je to vaša prezentácia úplne toho najtrápnejšieho politického v tom najtrápnejšom politickom slova zmysle. Preto lebo nech by tu bol akýkoľvek návrh zákona, budete hovoriť presne to isté, čo ste hovorili teraz len preto, aby ste sa zviditeľnili v rámci vašej, opakujem to desiatykrát, kampane. Čiže uvidíme, ako dopadnete vy v rámci vašeho kampaňovania, a uvidíme, čo bude o tri, o štyri roky s touto cenou. Predpokladám, že o vás už nikto nebude ani vedieť, ani počuť, ale zase na druhej strane táto cena bude žiť ďalej.
A je mi to skutočne veľmi ľúto, to, že vy hovoríte o nejakej protiústavnosti. No tak kde beriete tú odvahu, vy ste rozhodli o tom, že je to protiústavné, pani kolegyňa?! Vy?! Nemáte trošku pocit, že by ste mali počkať na nejaké orgány, ktoré o tom rozhodujú z ústavy, ktorú vy, ako hovoríte, rešpektujete? A to si hovoríte kandidátka vo vašom kraji na vašu funkciu?! Nech sa páči, prihláste sa niekde inde, ja skončím, aby ste sa mohli prihlásiť a na mňa reagovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 9:50 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:52

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Jarjabek, no ja neviem, že či vy ste spadli z hrušky alebo čo, ja som poslankyňa Národnej rady a ja tu vyjadrujem svoje názory na predkladaný návrh. Ja mám na to rovnaké právo, ako máte na to vy, ako má na to hociktorý poslanec. To, ako ja vediem svoju kampaň, to nechajte na mňa, vaše rady si nechajte! Ale to, že sa ja vyjadrujem k tomuto návrhu, ktorý považujem za scestný a ktorý považujem za papalašizmus, za prejav populizmu, za lacné zalíškanie sa proste určitej skupine ľudí, ktorej na druhej strane hádžete pod nohy polená, pretože nemajú adekvátne podmienky na svoju vedu, na svoj výskum, na svoje podnikanie, na svoje odborné pôsobenie, tak tento názor mi nikto nezoberie a mám právo ho tu povedať, keď chcem reagovať na váš zákon, ktorý považujem za zlý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 9:52 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Augustín Hambálek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného zákona vráteného pánom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Vrátený zákon bol rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory prerokovali zákon v určenej lehote. Ako je to uvedené v časti III spoločnej správy, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 290 odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny svojím uznesením č. 65 taktiež odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.
Pripomienky pána prezidenta sú uvedené v druhej časti spoločnej správy.
Vychádzajúc z uvedených uznesení výborov, gestorský výbor odporúča hlasovať o prezidentových pripomienkach v bodoch 1 až 4 spoločne a tieto neschváliť. Gestorský výbor odporúča schváliť zákon ako celok v pôvodnom znení.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:55 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:57

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, do tretice sa budem vyjadrovať k novele zákona o Ústave pamäti národa, ktorý teda ako od začiatku o tom hovoríme, podľa mňa je vysoko neprofesionálny a zle spracovaný. Zle spracovaný najmä v tom, že dôjde k utlmeniu činnosti, som presvedčená o tom, že dôjde k utlmeniu činnosti a – čo je horšie – k presmerovaniu hlavných činností. To, čo má otvárať ľuďom oči, to, čo má udržiavať pamäť národa, bude utlmené a prekladanie dokumentov, tak to poviem, možnože trošku expresívnejšie, prekladanie dokumentov v archívoch sa stane prioritou. Považujem to za zlé, neprofesionálne, neodborné a bojím sa, že nakoniec výsledkom bude to, že Ústav pamäti národa pôjde pomaly, ale iste do stratena.
O novele zákona o Ústave pamäti národa už bolo povedané veľmi veľa konkrétnych vecí, ktoré vadili v novele, boli ponúknuté aj riešenia, aj keď pán podpredseda Glváč na výbore ešte včera hovoril, že mu vadilo, že mladí ľudia, mladí ľudia, ktorí spisovali petíciu, nepodali nič konkrétne. Oni nie, oni na to nemali ani páky, ani možnosti, aby spracovali legislatívne návrhy, ale tu v parlamente, v Národnej rade, boli podávané pozmeňovacie návrhy, ktoré tie najhoršie state vypúšťali a celú novelu upravovali tak, aby funkčnosť Ústavu pamäti národa bola zachovaná.
Napriek tomu, napriek všetkým tým výčitkám kolegov, ktorým leží na srdci správnosť fungovania Ústavu pamäti národa, neprešla žiadna pozitívna zmena v rámci tejto novely predkladanej koaličnými poslancami. Doteraz sme sa nedozvedeli odpovede na otázky, akým spôsobom neplní svoje úlohy stanovené v zákone Ústav pamäti národa. Doteraz sme sa ani nedozvedeli, akým spôsobom táto novela bude zabezpečovať plnenie bežných prevádzkových úloh, akým spôsobom bude štatutárny orgán tvorený deviatimi ľuďmi v skutočnosti fungovať.
Hovorili sme o deväťhlavej vydre, ktorá by mala fungovať ako riadiaci článok ústavu. Je to naozaj najmenej funkčný model, ktorý prinesie oveľa viac problémov ako riešení. Toto všetko ma veľmi znepokojuje. A vychádzajúc z pripomienok prezidenta republiky, zdá sa, že aj jeho. Zmena formy vedenia ústavu nie je vôbec jednoduchá vec, ako to na prvý pohľad môže vyzerať pre tých, čo nemajú skúsenosti s riadením pracovných kolektívov. Preto si myslím, že je hazardom urobiť zmenu a čakať, ako to dopadne. Lebo tak ako je novela postavená, je to hazard na Ústave pamäti národa.
Minule som hovorila o tom, že Ústav pamäti národa alebo tie zmeny sú vyprovokované tými štyrmi slovami, ktoré som rozviedla v rozprave. Ja ich iba zopakujem, už nebudem opakovať celé to pozadie, ale ide hlavne strane SMER a SNS o pozície, peniaze, pomstu a politiku. Štyri "p". Trvám na tom, že tak ako ste nastavili fungovanie Ústavu pamäti národa, bude viesť postupne k jeho likvidácii a k zmene nastavenia nie medziľudských vzťahov, tie žiadnym zákonom neopravíte, ale bude viesť k utlmeniu aktivít, ktoré majú oživovať pamäť národa. Je to hazard, ak by ste chceli k tomu pristupovať zodpovedne, postupovali by ste tak, keď ako sa robila príprava zhruba pred piatimi rokmi zmeny zákona o Ústave pamäti národa. Zavolali by ste odborníkov, ktorí sa podieľali aj na správe ústavu, aj majú historickú skúsenosť, aj sú odborníkmi. Ale nie, vy ste si povedali, že páni, päť pánov poslancov má patent na rozum, z toho vieme, že v pozadí toho sú aj tak iní páni, ktorých ja veľmi rada pomenujem: pán podpredseda Glváč, pán poslanec Hrnko, to sú hlavní iniciátori zmien, ktoré sú nastavené v Ústave pamäti národa.
Takže zákon je naozaj zle riešený, s tým sa stotožňuje aj sám prezident Slovenskej republiky. Popisuje presne dôvody, ktoré sme uvádzali aj my vo svojich rozpravách a vo svojich odôvodneniach, že spoločný kolektívny orgán neprinesie pozitívne riešenie problémov, ktoré v Ústave pamäti národa existujú. Rovnako pokrivkávajú aj práva pri odvolávaní členov správnej rady.
Tu by som sa možno pristavila pri pozmeňovacom návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Edita Pfundtner. Umýva si ruky nad všetkým, pretože dala zlepšujúci pozmeňovací návrh a teší sa z toho, že ho podporilo 124 poslancov. Pani poslankyňa, škoda, že tu nie ste. Som rada, že ste aspoň takýto pozmeňovací návrh podali, ale všetci jednoznačne sme hovorili, že to nerieši to hlavné zlo, ktoré prinášate v tejto novele. Rovnako som rada, že ste vystúpili z...; nie ste už členkou tímu predkladateľov, že ste stiahli svoj podpis, lebo si tiež uvedomujete, že asi až tak celkom s kostolným poriadkom to nie je. To som rada. Ale prosím vás, neumývajte si ruky z toho, že podporujete takýto návrh len preto, lebo ste dali pozmeňovací návrh, ktorý vo veľmi malej miere zlepší podmienky fungovania alebo odvolávania členov správnej rady. Tak ako to v niečom možnože pomôže, v iných veciach to ešte aj priťaží členom správnej rady.
Zákon je naozaj zlý a som presvedčená, že doplatí na to svojou funkčnosťou. Je, malo by byť pre nás dôležité, aby sa z toho nestal uzatvorený ústav, historický ústav, ale aby pripomínal zverstvá minulých neslávnych dôb – fašistickej aj komunistickej. Preto je zákon zlý. O pozmeňováku, ktorý sme dávali, som hovorila. Neboli ste ochotní ani debatovať o ňom, ani ho nejakým spôsobom podporiť.
Ústav pamäti národa má oživovať a udržiavať živú pamäť, nie sú dôležité papiere v archívoch, dôležití sú tí ľudia, ktorí mali životnú skúsenosť a ktorí stále čakajú, že sa o nich niekto obzrie. Je to napľutie do tváre obetí a ich rodín, ktoré vás prosili, aby ste to nerobili. Nejde o nás, ide o tých, ktorí mali skúsenosť s bývalými a minulými režimami. Preto boli vytvorené petície na nepodporu vami navrhovaného zákona, petície dcér politických väzňov, petícia mladých ľudí, ktorí sa nemohli pozerať na to, čo idete s ústavom urobiť. Úplne ste odignorovali ich hlasy. Odignorovali ste ich možno, pán Glváč sa veľmi tvrdo vyjadroval k tomu, že on sa stretol s nimi. Dôležité nie je, že len sa stretol, dôležité je, že nepohol ani prstom v tom, aby prijal niektoré ich výčitky a pomohol ich vyriešiť. Nemal, nemali ste nikto z vás ani ochotu.
Jeden učiteľ hovoril, že dejepis je ideológia prepojená na minulosť a dnes sme v situácii, kedy si vládna moc ide uzurpovať, aplikovať svoju ideológiu na minulosť Slovenskej republiky. Idete si uzurpovať ovládnutie Ústavu pamäti národa a jeho nasmerovanie tak, ako to vyhovuje niektorým ideologickým prúdom vládnych strán. Je mi to nesmierne ľúto. Preto vás chcem vyzvať, už len vyzvať predkladateľov novely poslaneckej, aby ste tento návrh naozaj stiahli, aby ste ho vrátili späť tam, kde patrí, na odbornú úroveň a spoločne s ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú, nielen s poslancami a politikmi, ktorí naozaj mnoho vecí vidia len zvrchu, len obalene, riešili problémy tak, ako sa patrí, dostatočný čas a na dostatočnej odbornej úrovni.
Stotožňujeme sa s pripomienkami prezidenta, ktoré boli veľmi podrobne popísané, budeme určite hlasovať za tieto pripomienky prezidenta a som presvedčená o tom, že takto vrátená novela, teda taká novela, ktorá bola prijatá Národnou radou, by nemala mať miesto na schvaľovanie vôbec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:57 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:07

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pani Juriniová (reakcia z pléna), Jurinová, prepáčte, jednu vec by som chcel povedať. Skutočne, keby ste rozprávali o daňových podvodoch a o tom, ako obrať štát o peniaze, by to bolo užitočnejšie pre občanov, ako keď rozprávate o takýchto volovinách, ktorým vôbec nerozumiete. Ale keď ste sa odvolali na tú mládežnícku skupinu, ktorá údajne bojuje za právo a spravodlivosť, a skutočne nie je mojím zvykom dávať zo súkromnej korešpondencie veci, ktoré som mal, ale nebudem to citovať, budem vám povedať, o čo ide. Títo vaši ľudkovia, ktorí tvrdia, že sú predstaviteľmi mládeže, sa chceli so mnou stretnúť a som im povedal, že nemôžem sa stretnúť, lebo som v Bukurešti, viete, čo mi napísali? Ak nie ste; som v zahraničí. Napísali mi: Ak nie ste na severnom póle, tak za vami prídeme. Tak rozprávajte mi, že nejakí študenti, ktorí z vlastnej idealistickej vôle hovoria o pamäti národa, si kúpia letenky a pôjdu za mnou do Bukurešti len preto, že majú radi pamäť národa?! Toto tu niekto platí, vážená pani poslankyňa! Tu niekomu prekáža, že by sa z Ústavu pamäti národa stalo pracovisko, ktoré by bolo odborne a kvalitne riadené. A vám prekáža pamäť národa, nie mne! Ste smiešna vôbec, prepáčte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 10:07 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video