23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:31 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:31

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 748. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:31 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, máme tu zákon, ktorý, myslím, sa dotýka podstatnej časti našich obcí a našich občanov, zákon o pozemkových spoločenstvách. Ako uviedla už aj pani ministerka v svojom úvodnom slove, ideme, ja tvrdím, takým revolučným zásahom určité veci riešiť a je mi ľúto, že nakoľko som to dával na minulej schôdzi, resp. schôdzi predtým, a dal som 36 pozmeňujúcich návrhov, že vtedy zo strany koaličných poslancov nebola vôľa podporiť moje návrhy.
Ďakujem, pani ministerka, že časť týchto mojich návrhov sa dostalo aj do tohto vládneho návrhu zákona, a môžem povedať, že, tak ako stále hovorím, nech to robí biely, modrý, červený, hnedý, fialový, pokiaľ poriešiš vec, tak si to vezmi a porieš vec. Takže ďakujem, že bolo tam aj to predkupné právo trošku vyšpecifikované, že sme znížili počet členov výboru z tých piatich na troch, lebo aj tie menšie sú tam, že sme tam dali aj ďalšiu vec, ktorá viac-menej sa týkala toho, že akým spôsobom sa majú následne tie nejaké predkupné práva riešiť, a zdá sa mi, že tak by to malo fungovať, opoziční poslanci, ich návrhy a ministerstvo.
Ja budem citovať z vašej dôvodovej správy, ktorá je obšírna, lebo je na tri strany a je tam dosť hutných vecí, ktoré, samozrejme, že ma zaujali, a začnem citáciou, že najzásadnejšími zásahmi... Takto, lebo, pani ministerka, ste to nespomenuli v úvodnom slove, takže ja si to dovolím odcitovať, lebo majú, tieto zásahy majú výrazný dosah na fungovanie pozemkových spoločenstiev v ďalšom období. Takže citujem z dôvodovej správy. Najzásadnejšími zásahmi do platného zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia vysporiadania spoluvlastníctva s výnimkou definovanou podľa pozemkových úprav.
To znamená, že môžu sa dohodnúť na rozdelení tejto spoločnej nehnuteľnosti. Neviem, aké dôvody, a bol by som rád, keby som sa to dozvedel, vlastne nútia nejakú, a to nie ako nieže nejakú časť, lebo oddelením tejto nehnuteľnosti ostávajú spoluvlastníci, predpokladám, tí istí, ktorí boli v tom spoločnom, spoločnej nehnuteľnosti, tí urbárnici, že nevytvárame druhý urbársky nejaký spolok a celok, iné pozemkové spoločenstvo, ale prakticky rozdeľujeme jednu nehnuteľnosť na ďalší pozemok, na ďalšiu parcelu, ktorá bude mať svoje číslo, a prakticky tam sa bude hospodáriť buď teda spoločne, a tam sa píše, že spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť nastane byť, alebo ju necháme v tom pôvodnom režime. Takže ja by som chcel počuť z vašich úst alebo aj v druhom čítaní, však je to iba prvé čítanie, to znamená, že v prvom čítaní by sme mali riešiť, či vôbec tento problém treba riešiť urbariátov, áno, treba ho riešiť, takže dobre, a chcel by som vedieť, aké dôvody tam boli alebo sú v tom reálnom živote oddeľovať tú spoločnú nehnuteľnosť na viacej-menej, viacej tých pozemkov a parciel, keď viac-menej ostávajú tí istí urbárnici, ale delia akože tú nehnuteľnosť.
Ďalej tu máte, že druhým závažným momentom je možnosť nadobúdania vlastníctva aj pozemkovým spoločenstvom tých podielov. Áno, to je tiež, čo ste prebrali, alebo teda na moje doporučenie, z môjho odporúčania v mojej novele. A vy ste to obmedzili 49 %, maximom, ktoré môže byť. Áno, myslím, že má to svoju logiku, má to svoju správnosť, lebo ináč by pozemkové spoločenstvo sa stalo, no viete, viete čím (povedané so smiechom), tunelárom a tí chudáci podielnici by mali veľký problém. Takže myslím, že toto je dobré ustanovenie, že tam neni čo tomu vytýkať.
Ďalej je tu veľký problém, pri urbariátoch máme, že tam majú veľa neznámych vlastníkov. To myslím, že každý rozumný človek, ktorý s tým prišiel niekedy do styku, uzná, že máme tam od nejakých 5 % až do 30-40 % neznámych vlastníkov, a to je veľký problém, ako s nimi naložiť. Samozrejme, Slovenský pozemkový fond má svoje práva a povinnosti, takže môže ich zastupovať. A, pani ministerka, áno, dali ste v tejto novele, že prakticky ani tí, ktorí máme známych vlastníkov, ktorí ale zomreli v tom pozemkovom spoločenstve, ich dedičia nie sú ešte schopní plnohodnotne nastúpiť do ich práv ako dedičia po dedičskom konaní, tak, samozrejme, že tieto hlasy pri nejakom hlasovaní nebudú mať tú plnú váhu a tým pádom sa nebude na nich prihliadať. Takže, samozrejme, že beriem.
Vrátim sa ešte k tej spoločnej nehnuteľnosti, kde bude nadobúdať tie podiely urbár alebo to pozemkové spoločenstvo. Áno, tam tiež sa nebude môcť dať s týmto podielom hlasovať, aby to prehlasovali pri tom hlasovaní, že proste iba tí podielnici ostanú v hre pri hlasovaní o určitých veciach, ktoré sa týka spoločenstva.
Ďalej dochádza k výraznej zmene, čo sa týka Slovenského pozemkového fondu a jeho postavenia tam asi. Keď si to dobre vysvetľujem, pani ministerka, opravte ma, ak pochybím. Hovorí sa, že už tam tá nájomná zmluva ako keby mala ísť do úzadia, a budeme hovoriť o nejakom podiele na tých dividendách a ziskoch, čo budú vyplácať tí urbárnici a všetky aj tie pozemkové spoločenstvá zo svojho zisku, resp. zo svojej straty, to znamená, už bude znášať aj tú stratu. Chcem... A mám to vnímať tak, že prakticky nájomné zmluvy už ako keby neboli a my sa stávame plnohodnotnými členmi pozemkového, hovorím o Slovenskom pozemkovom fonde, stávame sa plnohodnotnými členmi s právami a povinnosťami bez nájomnej zmluvy?
Takže to by som chcel na dovysvetlenie, lebo sa tam bijú dve rozličné veci, ktoré mne nejako nesedia, lebo v ďalšom sa hovorí, že aj tá nájomná zmluva, že budú robiť nájomnú zmluvu, lebo bere ten podiel. Takže chcel by som si ujasniť, či budú spoločenstvá aj s nájomnými zmluvami, a nebudú ako plnohodnotní, alebo budú aj takí, aj takí. Takže to by som chcel ešte nejako na ujasnenie.
Samozrejme, dávate tam, na strane 11 v spoločnej správe uvádzate, že veľmi sa, by som povedal, posilní, resp. zjednoduší aj tá činnosť lesných úradov, teda, teda z odborov lesných a pozemkových okresných úradov, kde musia evidovať a zaviesť do registra tieto pozemkové spoločenstvá, a definujete tam určité, by som povedal, úkony, ktoré idú podľa správneho poriadku a ktoré budú iba deklarátory, to znamená, že iba budú deklarovať určitú skutočnosť a nebudú musieť ísť rozhodnutím. Myslím si, že úradníci vám za to zatlieskajú, pretože byrokraciu by sme mali odstraňovať, takže myslím, že je to dobrý krok k nejakej tej, odstraňovanie tej byrokracii, po ktorej slovenský občan stále kričí, aby sa to zjednodušovalo.
Samozrejme, tento zákon o pozemkových spoločenstvách má dosah aj na katastrálny zákon a zákon č. 180 o nadobúdaní vlastníctva a iných opatreniach ku pozemkom, takže aj tam ste to novelizovali. Myslím, že aj dokonca poplatky sa znižujú v určitých častiach, to znamená aj v tomto zákone, myslím, že dobre, treba znížiť, keď sa ten úkon zjednodušil, a ja aj napriek tomu by som apeloval na zamyslení sa o tých bodoch, ktoré aj ja som ponúkal a neboli úplne akceptovateľné, a znova ich zopakujem a v druhom čítaní podám znovu pozmeňujúci návrh ešte doplnený o ďalšie body, ktoré sa mi aj dnes dostali do uší od predsedu pozemkového spoločenstva, ktorý tlmočil, od Zvolena to bol určitý pán a tlmočil, čo sa mu nezdá a čo by malo sa doplniť. Takže ja iba zvýrazním, že ešte mi tu chýba v tomto, v tejto vládnej novele mi chýba znovu nedelenie pozemku pod 5 000 metrov u lesných pozemkov. U lesného pôdneho fondu. Pretože keď nemáte v pozemkovom spoločenstve tento les, máte ho ako fyzická osoba, tak nemôžte ísť pod výmeru 5 000 metrov štvorcových. Tu sme to, alebo pôdohospodárske pôdy je pod 2 000, tu sme to u pozemkových spoločenstvách urobili tak, že aj lesnú, aj poľnohospodársku sme hodili na 2 000 metrov štvorcových. Tak to by som chcel znovu, aby sme išli dvojkoľajnosť, znovu to zladiť, aby rovnaký les mal rovnakú ochranu, a to je jedno, či je vlastnícky fyzická osoba alebo pozemkové spoločenstvo. Takže to by som apeloval a budem dávať tento pozmeňujúci návrh, takže dávam do pléna na zamyslenie na ten mesiac, čo budeme mať do druhého čítania, aby sme sa tým zamysleli.
Ďalej čo by som chcel apelovať, aby sme, ak sa dávajú odmeny, zhromaždenie môže dať aj odmeny na konci roka, resp. keď to majú, tú schôdzu, môžu dávať ako členom výboru, tak aj členom dozornej rady. No, samozrejme, keď zhromaždenie sa stretne raz za rok, tak mi povedzte, keď ten človek, ktorý tam príde, na základe akého odporúčania má hlasovať, či má dostať dozorná rada a výbor tú odmenu, alebo nemá. Takže môj návrh, ktorý som dával aj minule, a zatiaľ nebol akceptovaný, je to, aby to zhromaždenie, keď bude dávať odmenu výboru na doporučenie dozornej rady, a, naopak, keď dozornej rade na odporúčanie výboru, sa niečo robilo alebo nerobilo. Lebo predsa len uznáte za, myslím, že neomylné, že predsa nemôže ten člen, ktorý tam celý rok neni, vedieť, či má nárok na tú odmenu, alebo nemá. Takže myslím si, že tuto malo by to nejaký zmysel aj nejakú tú vážnosť, čo sa týka odmeňovania, pretože tých financií neni až neskutočne veľa, aby mohli aj možnože nielen vo veľkých, ale predsa len v nejakých tých finančných transakciách takto rozhadzovať.
Chcem ešte jednu vec pripomenúť, a síce hovoríme o § 20 konkrétne. A je to prakticky už klasické znenie teraz v tomto zákone a tu by som chcel buď vysvetlenie, alebo potvrdenie, že je to tak, ako čítam: „Podiel člena na spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.“
To znamená, že vy ten základný meter, ktorý bolo, aký máš podiel v tom pozemkovom spoločenstve, sme rozšírili, že to nemusí byť stále tým metrom. Že to môže byť aj to, že si to proste oni nejakým spôsobom, áno, na zhromaždení možno odsúhlasia alebo v tej zmluve o spoločenstve, to znamená, že rozhodujúcim tvojím právom na delení zisku, resp. majetku nebude tvoj podiel v pozemkovom spoločenstve. Myslím si, že tu je trošku ako otváranie takých nožníc, že môžme tam rôzne špekulatívne veci, takže ja by som bol za to, aby jedno-, tým metrom bol ten podiel, tým metrom bol ten podiel, ktorý hovorí o tom, že keď máš tam podiel jednu päťstotinu, tak máš päťsto čiastku na aj zisku, aj v strate, aj všetkých možných právach a povinnostiach. Pokiaľ tam začneme šibrinkovať s tým, že ako rozhodne výbor, že ako rozhodne zhromaždenie, že ako rozhodne neviem kto, zistíte, že stratíme vlastne ten pojem pozemkové spoločenstvo. Lebo ono to môže byť o jednom, o jednom, ktorý bude o všetkom, a to by som nerád. Áno, je to aj v súčasnom znení a musím sa priznať, ani mňa to až takto hlboko nenapadlo, nebyť dneska toho pána, ktorý mi to tlmočil, a musím povedať, že má pravdu, a budem to mať asi aj v pozmeňovacom návrhu.
Ďalej. Chcel by som sa opýtať, prečo sme v § 26 ods. 2 vyhodili písmeno d). Budem konkrétny, jedná sa o zápis spoločenstva do registra na lesnom teraz odbore, kde lesný, teda lesný odbor okresného úradu preverí, či po prvé je návrh, či podala oprávnená osoba, či je návrh úplný, po c), či údaje uvedené v návrhu sa zhodujú údajmi vyplývajúcich z príloh návrhu, a déčko bolo, návrh a prílohy návrhu sú v súlade s týmto zákonom. O tom sa bude rozhodovať. A ešte je tam éčko - bol zaplatený správny poplatok.
Sa pýtam, aký bol dôvod, že návrh by nemal byť v súlade s týmto zákonom a nebudeme to požadovať. Takže toto by som sa chcel teda odbornej verejnosti aj vás, pani ministerka, lebo ste hovorili, že to bolo s odbornou verejnosťou prekonzultované, prečo sme to vyhodili, mne sa zdá, že pokiaľ tam nebudú, nebude v súlade s tým zákonom, tieto návrhy a prílohy, tak, samozrejme, nemôžme o tom rozhodovať, lebo rozhoduješ v zmysle tohto zákona, nerozhoduješ v zmysle zákona ani 330, ani 229 o pôde. Takže asi tak, takže chcel by som aj toto vysvetlenie, keď sa bude dať.
Myslím si, že tento návrh mohol by posunúť do lepších a priechodnejších vôd činnosť pozemkových spoločenstiev na Slovensku, máme ich cez 3,5-tisíc, takže je to viacej ako obcí, čo máme, a miest na Slovensku, v niektorých obciach máme aj 2-3 pozemkové spoločenstvá, väčšie, menšie. A myslím si, že mali by sme vytvárať zákonný rámec taký, aby mali chuť fungovať v týchto spoločenstvách. Ako sme aj teraz zistili pri Zelenej správe a správe o poľnohospodárstve za rok 2016, to sme prejednávali na našom výbore, pozemkové spoločenstvá sú až tak aktívne v tom svojom hospodárení, že v súčasnosti užívajú väčšiu výmeru pôdy, ako vlastnia. Mne to pôvodne nešlo do hlavy, ale bolo to vysvetlené, jasné, to znamená, že oni si prenajali ďalšie pozemky spoločne hospodárených nehnuteľností, to znamená, je to životaschopný celok tvarovania krajín, či už lesnej, alebo poľnohospodárskej, ktorý vyzerá, že za tie roky sa dostala do nejakého toho laufu a vie, ako na to má ísť. To, že či robí dobre, alebo zle, to už sú na to kontrolné orgány, ale vyzerá, že áno, užívajú viacej pôdy, ako majú pozemkové spoločenstvá vo vlastníctve na Slovensku priznané, že toto vlastnia. Ja som iba rád, pretože krajina má byť obhospodarovaná v prvom rade vlastníkmi a potom aj užívateľmi, ktorej, ktorí, myslím, že by ju nemali devastovať, aj to je už vec už tých nájomných zmlúv, akým spôsobom sa tam uzavrú.
Takže, pani ministerka, toľko zatiaľ z mojej strany, čo ma tak narýchlo napadlo, v druhom čítaní, samozrejme, dám nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré už som aj avizoval, to už vlastne bude nejaký šiesty môj pokus, časť toho prešla, ešte nejakých cez 30 tam asi bude, takže pokiaľ to uznáte za vhodné, tak bol by som rád, keby sme sa na tom dohodli, pretože aj tieto moje návrhy neboli vycucané z prsta ani mi nespadli z neba, deň, ale bolo to na základe debaty v Košickej Belej, kde boli z roku 2013, keď sa tento zákon prijímal, a vtedy prakticky tam boli všetci tí urbárnici zhromaždení, a napádal som, že v tomto pôdnom zákone nebolo predkupné právo vôbec spomenuté. Bolo vypustené a vtedy sa tam dohodli ešte aj na ďalších pravidlách, ktoré by bolo dobré uzákoniť od tohto zákona a ustanoviť. Takže to sú, z ich, by som povedal, že hláv, a bol by som rád, keby aspoň časť ďalšia prešla v druhom čítaní.
Takže toľko z mojej strany, budem končiť tak ako stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:32 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:49

Gabriela Matečná

Uvádzajúci uvádza bod 15:54

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a vážená Národná rada, bod č. 8, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky motorových vozidiel, o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov (tlač 622).
Druhé čítanie som stiahol, nakoľko predkladaný návrh, vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže tento veľký zákon obsahuje tieto veci, ktoré boli v tomto zákone.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona nahrádza súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať nový zákon najmä z dôvodu prijatia nových predpisov Európskej únie upravujúcich schvaľovanie vozidiel, dohľad nad trhom a zároveň prijatia balíčka opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.
Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok, prevádzku vozidiel cestnej premávky a v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z. V navrhovaných zákonoch sa tak upravuje agenda v súvislosti s cestnými vozidlami ako schvaľovanie, prevádzka a kontroly technického stavu, ale aj doklady vozidiel technickej služby na úseku prevádzky vozidiel v pôsobnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za porušenie povinnosti.
Návrh zákona počíta s vydaním 11 vykonávacích vyhlášok, ktoré ustanovia podrobnosti v jednotlivých ucelených oblastiach, ako podrobnosti v schvaľovaní o technických požiadavkách, dokladoch o vozidlách, prevádzke vozidiel, cestnej technickej kontrole, technickej služby a overovania, technickej kontrole emisie, emisnej kontroly, kontroly originality, montáží plynových zariadení v odbornom..., a odbornom dozore. Návrh, návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona. Súčasťou predkladaného návrhu sú aj zmeny a doplnenie iných právnych predpisov, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s týmito úpravami.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 15:54 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní - pokračovanie 3
 

Vystúpenie 17:49

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, veľmi stručne, o čom to je, prečo sme posunuli opätovne návrh zákona do druhého čítania.
Súčasťou návrhu zákona o sociálnych službách je aj tzv. jasličkový zákon. Ten má isté paragrafy, ktoré sa týkajú povinnosti registrovať sa takýmto subjektom na vyšších územných celkoch, na samosprávnych krajoch. Cituje to presne § 64, ktorý hovorí o žiadosti o zápis do registra. Nechal som si urobiť prieskum, ktorý, všetkých krajov, ako vyzerajú vybavené, resp. nevybavené žiadosti. Dospel som k poznaniu, že 15 je vybavených, to znamená prijaté rozhodnutia, a 34 je v procese. Objektívne predpokladám, že tu môžu byť zariadenia, ktoré ešte ani nedali tú žiadosť. Vychádzajúc z tohto stavu a objektívneho záujmu, aby tieto zariadenia, tento typ sociálnej služby plnil úlohu, ktorá sa od neho očakáva, navrhujeme teraz, aby sme posunuli termín povinnosti registrácie do 30. 6. budúceho roka.
Nie všetky vyššie územné celky rovnako pristúpili k tejto úlohe aj možno vlastným výkladom zákona. Až následné usmernenia a metodika istým spôsobom zorientovali tých, ktorí rozhodujú o týchto veciach a na 12. decembra som si zvolal prvé zasadnutie predsedov samosprávnych krajov a riaditeľov sociálnych odborov, aby sme o tejto veci konkrétnejšie hovorili, aby sme si zadefinovali aj spoločné úlohy v tej sociálnej oblasti aj z hľadiska stavby rozpočtu. Toto je hlavný dôvod otvorenia rozpravy opätovne, a preto by som chcel vás pekne poprosiť, aby ste to pochopili a aby ste návrh, ktorý bude predložený ako spoločný návrh tohto pléna - aj vládnych, koalície, aj opozičných strán -, podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.11.2017 o 17:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:51

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že už tá úvodná reč pána ministra vystihovala to, čo bolo nutné. My sme prerušili konanie o tomto zákone v treťom čítaní, vrátili sme to do druhého čítania 30 podpismi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že bola všeobecná zhoda aj vo výbore pre sociálne veci a bývanie. A myslím si, že je tu priestor na to, aby sme možno s nejakou väčšou rozvahou, možno dotiahli vec, ktorá možno bola problematická z hľadiska legislatívneho výkladu práva.
Keďže sme v tom treťom čítaní teda preložili do druhého čítania, dám aj návrh, ktorý nebol schválený v tom, v tom druhom čítaní nebol schválený. Takže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní:
V čl. I bode 114 v § 78a ods. 4 a 10, bode 118 v § 78d ods. 9 písm. a) a ods. 18 a bode 205 v § 110ag ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „pri samoobsluhe“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku v odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje, a to vypustením slov „pri sebaobsluhe“.
Takže toľko na úvod. Myslím, že ďalšie pozmeňovacie návrhy budú tiež podané, a takisto, ako už bolo tu v úvode povedané, budem rád, ak tento návrh, ktorý vznikol ako návrh spoločne, spoločne výboru pre sociálne veci a bývanie, bude predmetom teda pozitívneho ohlasu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 17:51 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:54

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem, že teda opravujeme to, čo, čo sa dá opraviť pre zdravé detí v rámci jaslí, ale chcem upozorniť na to, že nám hrozí likvidácia stacionárov ambulantných služieb. Pán minister sľúbil, že teda budeme v novom roku riešiť aj ambulantné služby a že nedopustíme, teda aspoň ja dúfam, že nedopustíme to, aby sa nám ľudia presúvali do pobytových služieb.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 17:54 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predkladám dva pozmeňujúce návrhy spolu s kolegyňami zo sociálneho výboru plus s pani kolegyňou Simonou Petrík a Jankou Cigánikovou. Dovoľte mi odôvodniť pozmeňujúci návrh, prvý , ktorý predkladáme.
Touto navrhovanou právnou úpravou prechodných ustanovení sa zabezpečuje odklad povinnosti požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách pre poskytovateľov starostlivosti o deti do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá svojím obsahom i cieľovou skupinou rodičov, ktorým je poskytovaná, zodpovedá službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia a v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona o sociálnych službách z doterajšej lehoty do 31. decembra 2017 na lehotu do 30. júna 2018. Ide o poskytovateľov, ktorí túto starostlivosť o deti poskytovali k 28. februáru 2017 a poskytujú ju aj po 28. februári 2017 po nadobudnutí účinnosti novely zákona o sociálnych službách vykonanej zákonom č. 40/2017 Z. z., ktorá novostarostlivosť o deti tejto vekovej kategórie v rámci zosúlaďovania rodinného života a pracovného života subsimovala do právnej ústavy sociálnej služieb v rámci práva sociálneho zabezpečenia.
Účelom navrhovaného odkladu povinností týchto poskytovateľov požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách je vytvoriť časový priestor pre možnosť rozhodnutia sa o režime prevádzkovania služby, a to najmä vzhľadom na precizovanie ustanovenia § 99 ods. 5 vo vládnom návrhu novely zákona o sociálnych službách, v ktorom sa precizuje skutková podstata vykonávania tzv. nepovolených činností podľa tohto zákona bez vzniku oprávnenia zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Vzhľadom na špecifickú situáciu poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, v rámci ktorého sa z hľadiska skutkového stavu poskytuje prevádzkovateľmi starostlivosť o deti aj vekových skupín nad 3 roky veku, sa takto prevádzkovaná služba nebude považovať za nepovolenú činnosť podľa tohto zákona. Podmienkou je, aby starostlivosť poskytovaná súčasne cieľovej skupine detí nad 3 roky veku do 6 rokov veku presiahla 75 % všetkých detí. To znamená, že ak prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o deti do šiestich rokov veku, ktoré nie sú predškolskými zariadeniami, materským školami, poskytuje aj starostlivosť o deti do 3 rokov veku v rámci podpory cieľovej skupine rodičov v rámci podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života a v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách, ale podiel týchto detí nepresiahne 25 %, nemôže byť sankcionovaný výkon nepovolenej činnosti podľa tohto zákona, aj keď sa nezapíše do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Prevádzkovať túto službu môže naďalej na základe živnostenského zákona iba po splnení hygienických požiadaviek.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k prednesu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I sa za bod... Pani predsedajúca, pardon.
V čl. I sa za bod 204 vkladajú nové body 205 až 207, ktoré znejú:
205. V § 110 ods. 1 v celom texte a ods. 2 sa slová „31. december 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.
206. V § 110z ods. 8 písm. a) znie: „a) od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,“.
207. V § 110z ods. 8 písm. b) sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“. Nasledujúce body sa primerane preznačia. Novovložené body 205 až 207 nadobudnú účinnosť 30. decembra 2017, čo sa následne premietne v čl. II o účinnosti.
Teraz by som pristúpila k odôvodneniu druhého pozmeňujúceho návrhu... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Bašistová, Alena, poslankyňa NR SR
Predloženým návrhom sa odstraňujú interpretačné problémy pri predkladaní kolaudačných rozhodnutí v rámci konania o zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bolo jasné, že kolaudačné rozhodnutie nemá znieť na konkrétny druh sociálnej služby.
Teraz by som pristúpila ku prednesu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I sa za bod 54 vkladá bod 55, ktorý znie:
55. V § 64 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Novovložený bod 55 nadobudne účinnosť 1. januára 2018.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 17:55 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pani poslankyňa Cigániková, nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:00

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať a verejne pochváliť pána ministra Richtera a pani kolegynku Alenu Bašistovú aj celý výbor za, za túto reakciu, za promptnosť, ktorú, ktorú teraz preukázali s tým, že naozaj bol veľký problém s registráciou zariadení, ktoré sa starali o deti do troch rokov, a tento pozmeňovák, ktorý pani Bašistová teraz predložila teda v spolupráci so mnou a s kolegynkou Simonou Petrík, veľmi uľahčuje túto registráciu, čo teda uľahčí v konečnom dôsledku život rodičom, pretože neprídu tak ľahko o príspevok na starostlivosť o dieťa.
Chcem teda veľmi oceniť túto spoluprácu a ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 18:00 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video