33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 18:09 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:09

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Mňa osobne tiež veľmi mrzí, že táto sála je skôr prázdna, než plná, napriek tomu, že táto téma je veľmi dôležitá. O túto tému prejavili obrovský záujem médiá a myslím si, že na Slovensku každý, kto má byt alebo nebytový priestor, by sa mal o tento zákon zaujímať. Týka sa nás to bytostne. Musím povedať to isté, čo tu odznelo v predchádzajúcej rozprave, že tento zákon tiež nie je politický, je vysoko odborný, týka sa vysoko odbornej záležitosti a preto by som bola veľmi rada, keby bola podporená naprieč politickým spektrom.
Viacerí ma prosili, aby som sa snažila tento návrh zákona odôvodniť čo najstručnejšie, ak sa dá, tak možno piatimi vetami. Musím ich sklamať. Tento návrh zákona sa nedá odôvodniť piatimi vetami.
Ako som už povedala v prvom čítaní, my sme sa snažili v tomto zákone, ktorý bol schválený v roku 1993, urobiť také väčšie upratovanie. Upratovanie, pretože súčasné znenie zákona je nesystémové, možno je trošku aj chaotické, nachádzajú sa tam veci, ktoré už tam nepatria, sú teda prežitkami, takže sme sa snažili, hovorím, trošku poupratovať v tomto zákone a okrem toho sme reflektovali aj na aplikačnú prax, presnejšie povedané na problémy aplikačnej praxe. A taktiež musím povedať, že keď sme ešte minulý rok, asi v októbri s pánom poslancom Antalom sme sa rozhodli, že ideme do tejto novely, tak ani vo sne by nám nenapadlo, že táto novela narastie do takýchto rozmerov. Mám pocit, že keď sa teraz pozriem na ten náš pôvodný návrh, ktorý má 13 strán a taktiež keď sa pozriem na náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený dnes na pôde hospodárskeho výboru a na pôde ústavnoprávneho výboru, tak možno môžem hrdo vyhlásiť, že ani ústredný orgán štátnej správy by možno nepodal rozsiahlejšiu novelu.
Treba povedať to, že tento návrh, tento zákon zo strany ministerstva financií, ktorému kompetenčne tento návrh patrí, jedenásť rokov neurobil v tomto zákone žiadnu zmenu. Musím sa však veľmi pekne poďakovať všetkým odborníkom práve na tomto ministerstve, pretože náš návrh vznikal za veľmi účinnej a veľmi častej pomoci tohto ministerstva. My sme diskutovali nielen s ministerstvami, ale aj s odborníkmi na danú tému a práve na základe týchto diskusií vznikol náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol dnes schválený.
V prvom čítaní som taktiež vyzvala všetkých kolegov tu v pléne, ale každého občana, ktorého daná problematika zaujíma, aby nás kontaktovali, aby nám zaslali svoje pripomienky, návrhy a rokovali sme s viacerými osobne. Preto veľmi vítam to, že sa mi podarilo naozaj úzko spolupracovať s kolegami aj z opozičného spektra a dúfam, že pri hlasovaní získame aj ich podporu.
Nechcem tu zbytočne hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré sa nám podarilo pretaviť do toho nášho návrhu. Ale, lebo je tam naozaj množstvo, množstvo dobrých vecí, aj keď, žiaľ, médiá si všimli tento náš návrh možno nie v takom tom najlepšom svetle, lebo nazvali to naše snaženie "balkónovým zákonom", čo osobne ma veľmi mrzí, pretože my sme naozaj v tomto smere nešli nič meniť a dokonca na základe niektorých pripomienok sme sa rozhodli, že to naše ustanovenie, ktoré vyvolalo túto búrlivú diskusiu ohľadne užívania alebo vlastníctva práve balkónov, loggií a terás, sme sa rozhodli teda vypustiť. To naše snaženie bolo práve namierené na to, že keď tie kúpne zmluvy alebo darovacie zmluvy, alebo akékoľvek iné zmluvy, na základe ktorých občania nadobúdali byty a nebytové priestory, boli nejasné, ale boli možno aj relatívne neplatné. Napriek týmto nedobrým, nesprávnym ustanoveniam chránili tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ochránili aj ich užívacie práva, konkrétne aj k balkónom, loggiám a terasám.
Mojím takým prvoradým cieľom pri tomto legislatívnom snažení však bolo zaviesť, alebo, zaviesť do tohto návrhu zákona nový pojem, a to boli garážové stojiská. Tí, ktorí bývate v nových bytovkách, iste viete, že garážové stojisko nie je vo vašom výlučnom vlastníctve a tvorí len časť nebytového priestoru v dome. My sme chceli, aby to vaše právo, za ktoré ste zaplatili možno 20, 25, alebo aj 30-tisíc euro, aby bolo náležitým spôsobom chránené.
Som pripravená preto odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vystanú v tomto druhom čítaní a som presvedčená, že keď sa tento návrh zákona schváli a presadí a pretaví sa do tej praxe, tak ľudia zistia, že sme uľahčili možno správu v ich bytových domovoch, že sme možno viac chránili týmto naším návrhom ich vlastnícke práva, ich užívacie práva a akékoľvek možnosti ďalšieho nakladania či už so svojím výlučným vlastníctvom alebo ich podielmi na spoločných častiach, zariadeniach alebo priľahlých pozemkoch pri ich domoch.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 18:09 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:15

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu, ktorú máme pod číslom parlamentnej tlače 975a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1213 z 29. mája 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 375a z 21. júna 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 264 z 21. júna 2018.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva 29 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 29 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 265 z 21. júna 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2018 o 18:15 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:19

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pani navrhovateľka, dovoľte mi kratučko vystúpiť k tomuto návrhu zákona a zároveň potom na záver predniesť aj pozmeňujúci návrh.
Na úvod chcem povedať, že toto je oblasť na základe všetkých tých dopytov a pozmeňujúcich návrhov a podobne. Vidieť, že toto je naozaj oblasť dynamická, že sa týka pomerne veľkého okruhu ľudí a kolegyňa predkladateľka si to, si to patrične užila v tej komunikácii. Možno to nie je úplne vďačná, ale na druhej strane veľmi dôležitá téma, pretože naozaj týka sa správy majetku a je dobré badať, že sú tu ľudia, ktorí majú záujem o to, aby táto správa majetku bola dobrá, aby bola spravodlivá, aby bola poctivá a vyvážená. Takže toto ma na jednej strane teší.
Ja som pôsobil ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov dve obdobia, čiže šesť rokov a mám teda s tým živú skúsenosť. Sú ľudia, ktorí ešte možno tomu až tak nerozumejú alebo nebadajú o to až taký záujem, ale aj takéto debaty môžu práve, aj verejné diskusie môžu ten záujem o to roznietiť. Takže máme za sebou obdobie pomerne dynamickej diskusie.
Ja práve pri tejto príležitosti by som chcel oceniť tú spoluprácu aj s predkladateľmi, pretože musím povedať, že ja som tiež viacero podnetov mal, ktoré som konzultoval s pani predkladateľkou alebo s pánom predkladateľom a teda bavili sme sa o tom. Ďakujem za to, že viaceré naše pripomienky, alebo značná časť našich návrhov bola aj zapracovaná. Sú určité veci, ktoré zapracované neboli, tie budú aj predmetom našich, nášho pozmeňujúceho návrhu, ale teda v podstate pre mňa ako poslanca, ktorý je tu prvé volebné obdobie, toto bola taká pozitívna skúsenosť pri práci s pozmeňujúcim návrhom, kde som teda videl naozaj ochotu aj na strane predkladateľov komunikovať, počuť, upraviť, ak sa dá. Hovorím, nebolo to úplne stopercentné, na všetkom sme sa nezhodli, ale v každom prípade v porovnaní s inými zákonmi toto bol jeden z tých lepších prípadov. Takže ďakujem a oceňujem toto úsilie zo strany predkladateľov.
Čo sa týka samotných zmien, tak ako povedala kolegyňa predkladateľka, tak sú tam veci, ktoré aj ja verím, že budú dobré a pomôžu v celej tej praxi. Sú veci, ktoré prax ukáže, ako sa vyvinú, ale tak ináč sa to asi robiť nedá, že tie návrhy boli od ľudí, ktorí sa tomu venujú a boli to podnety z praxe. A ja hovorím ako aj šesťročný, alebo so skúsenosťami šiestich rokov ako predseda spoločenstva vlastníkov som videl viaceré, že môžu byť prínosné. Takže, ale je to samozrejme veľká oblasť a nedá sa úplne vyhovieť všetkým, lebo sú tam tie skupiny viaceré, takže, ale videl som teda, že tá snaha tam bola.
Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tým, že niektoré, ako som povedal, nebola zhoda úplne stopercentná v tých pozmeňujúcich návrhoch, neviem teda, my by sme aj k niektorým bodom chceli vyjadriť podporu, neviem, ako bude prebiehať hlasovanie o teda, vlastne spoločná správa už keď je, tak teda, ak to správne chápem, tak už sa nedá hlasovať o bodoch spoločnej správy v rámci pléna, že? To už budeme hlasovať len o celej spoločnej správe. Uhm. Dobre. Tak my si to ešte premyslíme a uvidíme, že ako sa teda k tomu zachováme.
Ale náš pozmeňujúci návrh, sú tam viaceré body, ktoré by som predložil za chvíľočku a aj vysvetlil a tak neviem, pán spravodajca, že či sa teraz je potrebné dohodnúť, ako sa bude hlasovať, alebo či sa vieme potom. (Reakcia spravodajcu.) Aha, dobre. Čiže, dobre, dobre.
Takže tam v tom pozmeňovacom, sú tam dve veci, ktoré sú také technické a potom je tam jedna vec ohľadom schôdze, to by som chcel, ešte pred tým ako prečítam pozmeňujúci návrh, vysvetliť - lebo potom už sa mi vlastne zbehne čas, zastaví čas - a ten hovorí o tom, že v súčasnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý aj predkladatelia priniesli vlastne na výbore, je, že schôdza vlastne, na schôdzi ide o to, aby bolo hlasovanie a prihlásiť sa na hlasovanie, čiže už sa neberie do úvahy uznášaniaschopnosť. Ide vyslovene o to, že kto má aké kvóra na hlasovanie. Tam by som chcel povedať, že my si myslíme, že malo by tam byť aspoň nejaký taký čas, kedy, na základe ktorého sa potom vyhodnotí teda tá uznášaniaschopnosť, takže my tam vkladáme, v pôvodnom zákone, tak ako to v súčasnosti platí, je jedna hodina, čo je teda, z praxe vidíme, že to je dlho, ale dali by sme, navrhujeme dať 15 minút na to, aby keď náhodou naozaj niekto nestihne v danom momente hneď prísť od prvej minúty, aby zase nebol diskvalifikovaný z hlasovania. Takže to je jedna z takých, myslím si, zásadnejších, ale zároveň dôležitých, dôležitých pripomienok.
Dobre. Ostatné tým, že teda čo sa týka hlasovania, tak ešte by som povedal k tej technike, ale že ten zákon naozaj napriek, teda vďaka tomu, že mal toľko pripomienok, tak tie pozmeňujúce návrhy prišli krátko pred tým, ako ho prerokúvame, takže preto niektoré tie veci ešte potrebujeme si dobre pozrieť, čo sa týka hlasovania, ale teraz by som teda prečítal konkrétne náš (reakcia navrhovateľky), áno, čiže čo sa týka nášho pozmeňujúceho návrhu, by som poprosil, aby bol každý bod hlasovaný samostatne. Sú to štyri body, myslím, že to nebude až taký problém.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Eduarda Hegera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 975.
Návrh poslancov Národnej rady, ktorých som už prečítal, však musím to prečítať celé, neviete? Dobre. Čiže k tomuto návrhu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 41 v § 14a ods. 2 druhej vete sa za slovo "byt" vkladá slovo "vždy" a vypúšťajú sa čiarka a slová "ak sa ich rozhodovanie dotýka".
Odôvodnenie. Oznámenie o konaní, a to je súčasťou pozmeňujúceho návrhu, čiže myslím si, že to sa číta celé. (Reakcia z pléna.) Odôvodnenie sa nečíta? (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Odôvodnenie sa nečíta. Iba samotný návrh. Iba samotný pozmeňovák, odôvodnenie nie.

Heger, Eduard, poslanec NR SR
No ale v tom, to odôvodnenie je súčasťou toho pozmeňujúceho návrhu, čiže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Netreba to čítať.

Heger, Eduard, poslanec NR SR
Aha, dobre, dobre. (Reakcia z pléna.) Dobre. Čiže legislatívny text. V poriadku, o to to bude jednoduchšie.
2. V čl. I bode 41 v § 14a ods. 4 druhej vete sa za slovo "overovatelia" vkladajú čiarka a slová "prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov alebo ich môže overiť aj notár alebo obec".
3. V čl. I bode 41 v § 14b ods. 1 sa pred úvodnú vetu vkladajú tieto vety: "Schôdza vlastníkov je uznášania schopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani pätnásť minút po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášania schopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje o veciach podľa štvrtej vety uvedených v písmenách a), b), e), f), g) a i), keď je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v dome a vo veciach podľa odseku 2 a 3.".
4. V čl. I bode 41 v § 14b ods. 1 úvodná veta znie: "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia spôsobom podľa prvej až tretej vety v týchto veciach.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2018 o 18:19 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Edo, ja si myslím, že to, čo si navrhoval, bola, ukázalo sa, že hodinu sa čakalo a hodinu sa ukázalo, že to je ako zbytočné, že to je nefunkčné, že to nepomáha ničomu. Tých 15 minút sa mi zdá byť zbytočná vec, lebo aj tak, keď je, prakticky keď sme, chodím, chodím na tie schôdze. Ak má začať o sedemnástej, tak začne 17.10 hod., 17.15 hod., 17.20 hod. Po druhé, vždycky sa tam ešte 10, 15 minút vykecáva o programe a o kadečom možnom a až potom sa ide k veci. Takže tých 15 minút je podľa mňa zbytočné to dávať, ja si myslím, že dobré, že sa to vypustilo, začnú kedy začnú, veď tam nikto nemá nôž na krku, že ak o 17.00 nezačali, nevedia sa na ničom dohodnúť. Čiže ja toto podporujem a nemyslím si, že to podporím, tento tvoj návrh zákona, podporujem to, že to predkladatelia vypustili úplne. Dôležité je, že sa im podarilo združiť do jasných bodov, kedy má byť nadpolovičná väčšina, kedy dve tretiny, kedy zvyšok a že v podstate ten správca je potrebný to zabezpečiť. Ďakujem pekne. Všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2018 o 18:28 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:29

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tam sú teda dve veci. Jednak je tých 15 minút, ale ja chápem, toto je tiež jeden z pohľadov na vec. My sme k tomu pristupovali tak, že je možné, alebo v snahe eliminovať aj nejakých, by som povedal, špekulantov, ktorí by mohli teda túto snahu zneužiť, ale chápem aj tento argument, my sa na to pozeráme tak, že keď náhodou príde niekto o pár minút neskôr, aby sa mohol zúčastniť hlasovania, keď tých 15 minút akademických je takých uznávaných aj v iných oblastiach, takže preto sme to tak formulovali. Tento odstavec má v sebe aj ten aspekt toho, že vlastne tým, že hlasovanie bolo upravené v pozmeňujúcom návrhu predkladateľa, tak tento vlastne odstavec zohľadňuje aj to hlasovanie, ktoré bolo zmenené, ktoré pri niektorých bodoch úplne nie sme stotožnení, tak vlastne upravuje to hlasovanie do toho stavu, ako je v súčasnom znení zákona, čiže to má také dva parametre. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2018 o 18:29 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:30

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nebojte sa, toto bude krátke vystúpenie. Ja som (reakcia navrhovateľky), nie, pani kolegyňa, nepodporím vás, naopak, chcem vzhľadom aj na ten veľmi rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý sme dostali len na výbor dnes a aj napríklad aj na tento pozmeňujúci návrh pre tých, ktorí sú s tými textami menej oboznámení, chcem navrhnúť a prosím pána spravodajcu, aby to zaznamenal, aby tento návrh navrhovatelia nieže stiahli, ale aby odložili na nasledujúcu schôdzu, pretože to naozaj, to je jediná slušná vec, ktorá sa o tom, ktorá sa s takto komplexnou závažnou a pre taký rozsah obyvateľov dôležitú, dôležitou úpravou dá urobiť. Už len tá samotná, samotná skutočnosť, že neprebehlo riadne medzirezortné pripomienkové konanie a skutočnosť, že sa to robí tak ako, dúfam, že sa nenahnevá pani kolegyňa, že sa to robí tak nejako na kolene, že to nerobí ministerstvo s riadnym tímom, tak, prosím, zvážte, nieže zvážte to, ale ja to navrhujem, aby sa to odložilo, pretože toto, takto závažný zákon sa takto nerobí. Potom vyvoláva tu všelijaké dojmy, že ktovie, čo za tým je. Takže naozaj, netlačme to a ešte si to možno, teda tým pádom cez prázdniny ešte všetko dobre zvážme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2018 o 18:30 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:32

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom, ktorí vystúpili k predmetnému návrhu zákona. Osobitne ďakujem pánovi poslancovi Hegerovi, pretože naozaj sme sa snažili o veľmi konštruktívnu spoluprácu. Ja vnímam jeho pozmeňujúci návrh, vnímam ale aj to, že sú tam určité body, s ktorými spoločná správa koliduje. My to do hlasovania rozhodne ešte zvážime, že ktoré body by sa dali nejakým spôsobom poňať tak, že by sa vedel dostať do návrhu zákona. Obávam sa však, že pokiaľ ide o to hlasovanie a navrátenie do pôvodného stavu, kde sa teraz vyžaduje dvojtretinová väčšina, účasť dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je nereálne, pretože to naše znenie navrhuje úplne inú koncepciu a nie návrat do tej súčasnej formy, ako to je teraz v zákone. Ale každopádne vám veľmi pekne ďakujem za vašu aktivitu.
Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Baránika, musím povedať jednu vec. Pán poslanec, vy ste sa tu rozprávali s kolegynkou, keď som v úvode hovorila o tom, že tento zákon sa pripravuje od októbra. A ja som veľmi dôrazne povedala aj to, že sa to pripravuje a pripravovalo v spolupráci s ministerstvom financií. Tento zákon nie je robený na kolene, je pravda, že v tomto návrhu máme veľmi veľa roboty. Mám veľmi veľa roboty, som poslankyňou od roku 2010 s prestávkami, ale musím povedať, že takto som sa nikdy nenarobila počas svojej legislatívnej praxe a verte tomu, že som nepodcenila nič. Preto ten váš návrh, aby tento návrh zákona bol posunutý, odložený na september, nemôžem akceptovať, pretože práve tento návrh zákona reflektuje na všetky požiadavky alebo skoro všetky požiadavky, ktoré prichádzali od ministerstva financií a rovnako od iných ministerstiev.
Ako som už povedala, tento návrh zákona jedenásť rokov nebol, alebo tento zákon jedenásť rokov nebol novelizovaný zo strany ministerstva financií a oni sa veľmi potešili, keď my sme sa s pánom Antalom odhodlali a pustili sa do tejto, možno to tak poviem, nadľudskej roboty, naozaj nadľudskej roboty. Takže prepáčte, vnímam kritiku, vnímam kritiku aj v tom smere, čo ste povedali, že pozmeňujúci návrh ste dostali dnes ráno, ale chcem vám povedať, že ak by ste sa možno dôkladne oboznámili s obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol podaný pred viac ako dvomi mesiacmi, tak by ste si iste všimli, pán poslanec, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý prišiel dnes ráno na výbor, nebol ničím iným, len prehodením celých ustanovení z toho návrhu pôvodného a robili sme to kvôli tomu, aby sme nerozbili to na nejaké konkrétne ustanovenia, odkazy, paragrafov, odsekov a písmen, ale aby ste to mali v prehľadnej forme. Preto sme tam prebrali naozaj celé znenia, niekoľko strán, aj keď sme tam zmenili možno len tri slovíčka alebo nejaké legislatívne skratky.
Ja vám, kolegovia, preto veľmi pekne ďakujem za pozornosť a tak, ako v predchádzajúcej rozprave povedal pán Jurzyca, že predkladajú návrhy zákonov, ktoré nemajú vplyv na rozpočet, musím povedať, že ani tento návrh nemá vplyv na rozpočet, nezaťažuje žiadnym spôsobom peňaženku ani obyčajných ľudí ani štátnej kasy, akurát to uľahčí situáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a áno, dáva trošku viac povinností na plecia správcov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

21.6.2018 o 18:32 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:36

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kratučko. Edo, ak sa tvoj pozmeňovák, nemám to ešte preštudované, ak sa dotýka presne toho istého bodu, ktorý je v spoločnej správe, tak už sa o ňom nebude, o tom z pozmeňováku hlasovať, lebo sa najskôr skrátia, schvália body spoločnej správy a nedá sa dvadsaťkrát meniť. Čiže ak nabudúce budeš chcieť, musíš vyňať tento bod 13 zo spoločnej správy a podať svoj pozmeňovák, ktorý sa týka toho istého. A to si neurobil, takže s tým neurobíme, pokiaľ to nekoliduje, tak sa bude hlasovať jednotlivo o tých bodoch, ktoré si dal.
A kolegovi Baránikovi chcem povedať, že odsun na nejaký september nemá zmysel, lebo bola uzavretá rozprava. Čiže my už nevieme nič urobiť, iba hlasovať o tri dni neskôr, o dva mesiace neskôr. Vtedy to má zmysel, ak sa chce otvoriť rozprava, čiže minister alebo predkladateľ nabudúce otvorí rozpravu, môžu sa dať pozmeňováky, potom sa hlasuje. A tým pádom, že rozprava bola skončená a predkladateľ nemieni ju znovu otvárať, takže nemôžeme ani ho posunúť na hlasovanie, a už vôbec ho nevieme otvoriť v tom septembri, to znamená, že hlasovať sa bude v pondelok o piatej. Ďakujem.
Skryt prepis

21.6.2018 o 18:36 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:38

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a návrh novely rokovacieho poriadku predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za poslanecký klub hnutia OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností. Podrobnejšie to zdôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

21.6.2018 o 18:38 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:39

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená kolegyňa, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeného návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení ústava a k návrhu novely zákona o rokovacom poriadku.
Návrh ústavného zákona aj návrh zákona spĺňajú z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí alebo vo svojich rozhodnutiach navrhol, aby návrh ústavného zákona aj zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol v oboch prípadoch ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona aj návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona a návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona aj návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

21.6.2018 o 18:39 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video