38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:04

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1149, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1425 sa uzniesla prerokovať uvedený návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 475 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 331 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 181 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 27. novembra 2018 č. 187. Týmto uznesením ma výbor poveril zároveň, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.12.2018 o 14:04 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:07

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona. Najskôr sa ho pokúsim odôvodniť.
V tomto pozmeňujúcom návrhu sa snažíme riešiť otázku škôl a spoločných školských obvodov, kde majú obyvatelia záujem o vzdelávanie svojich detí jednak v jazyku menšiny a jednak v štátnom jazyku. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytvoriť rovnaké kritériá pre všetky skupiny obyvateľov na základe občianskeho princípu a snažíme sa vniesť do posudzovania, aká má byť veľkosť školského obvodu, akým spôsobom má byť obvod kreovaný, aj nejaké kritériá, na základe ktorých alebo na ktoré by sa malo prihliadať pri určovaní takéhoto školského obvodu. Ďalej riešime otázku, ak nie je školský obvod v zhode s týmito kritériami, kto akým spôsobom má posúdiť tento stav a prípadne uviesť nejakú nápravu.
A poslednú vec, ktorú sa snažíme v tomto pozmeňujúcom návrhu riešiť, je otázka toho, že pri transformovaní stredných umeleckých škôl sa zabudlo na stredné umelecké školy a školy úžitkového výtvarníctva, odbor skupiny 82. To je umenie a umeleckoremeselná výroba, kde navrhujeme, aby sa do zákona vložili slová strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej, čo je aktuálna požiadavka praxe. Pred tým, ako prečítam pozmeňujúci návrh, poprosím pána spravodajcu, aby si poznamenal, že žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 2, 3 a 11 zo spoločnej správy.
Teraz už text samotného pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä:
a) kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.".".
Nasledujúce body zákona sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 8 odsek 2 znie: "(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočnosti podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.".".
3. Článok I sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.".".
4. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku,".
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).".
Doterajší bod sa primerane označí a primerane sa upraví úvodná veta č. III.
5. V čl. III sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 161gc ods. 1 sa za slová "Stredná umelecká škola" vkladá čiarka a slová "stredná odborná škola umeleckopriemyselná".
3. V § 161gc ods. 2 sa za slová "strednej umeleckej školy" vkladá čiarka a slová "strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej.".
Toľko k textu pozmeňujúceho návrhu. Poprosím o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:07 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:15

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v tejto chvíli úplne krátky úvod k návrhu zákona. Cieľom tohto návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Inými slovami v zjednodušenej forme, vytvára sa odvodová amnestia alebo posúva sa odvodová amnestia, ktorá je platná do 31. 12. tohto roku, o ďalšie tri roky.
Chcem povedať, tak ako som povedal v prvom čítaní, nepovažujeme toto riešenie za systémové, ale vytvárame iba priestor, aby v nadchádzajúcom období bolo možné prijať systémové riešenie na základe všetkých zainteresovaných strán a to predovšetkým športovcov a športových klubov. A deklarujem tu ambíciu, že s takýmto návrhom zákona by bolo dobré, keby ministerstvo školstva prišlo ešte v tom nasledujúcom roku a účinnosť nového zákona by bola od 1. januára 2020. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:15 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:16

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1156.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1426 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1156, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 20. novembra 2018 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 140 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 14:16 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:20

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predložený zákon sa týka podpory vzdelávania detí z chudobného prostredia. Cieľom navrhovanej úpravy je predĺženie prechodného ustanovenia, ktoré Národná rada Slovenskej republiky schválila v júni 2017 zákonom č. 182 z uvedeného roku, ktorým sa zmenil a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Podľa súčasného znenia zákona musí mať dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia tento stav diagnostikovaný. Centrá však nestíhajú diagnostikovať také veľké množstvo detí a z takéhoto formálneho dôvodu by zo systému podpory vypadlo takmer 20-tisíc chudobných detí. Dočasne sme stanovili, že za dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia sa bude považovať aj dieťa, ktoré vyrastá v domácnosti, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi. Podporu žiakov z chudobného prostredia vnímam ako vyrovnávanie štartovacej čiary pri vzdelávaní, všetky deti by mali mať rovnakú štartovaciu čiaru. Ak vieme, že to tak nie je, musíme alebo mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme túto čiaru vyrovnávali. Chudoba je podľa medzinárodných dokumentov jedným z najčastejších dôvodov, ktorý negatívne ovplyvňuje vzdelávanie žiakov. Musíme prísť so systémom ako podporovať chudobné deti na školách a tento zákon sleduje tento cieľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:20 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:22

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 1157, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1439 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 479 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 332 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 182 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 27. novembra 2018 pod č. 188. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 14:22 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:22

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prepáčte, prosím vás, že meškám, ja som mala teraz tripartitu a tá debata bola vždy búrlivá a príjemná.
Takže predmetom predloženého návrhu zákona je reakcia na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. V ustanovenom rozsahu a na presne vymedzený účel sa navrhuje umožnenie prístupu nových osôb, upresňuje sa rozsah prístupu zdravotníckych pracovníkov, upravuje sa spôsob zapisovania a rozsah zapisovaných údajov. Navrhuje sa, aby sa poskytovateľ, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme vytváraním elektronických (ministerka si odkašľala), pardon, zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, nemal povinnosť viesť a uchovať zdravotnú dokumentáciu v listinnej podobe.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 14:22 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:33

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy a páni, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1138a.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého určil ako gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, prerokovali tento v stanovenej lehote a súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 91 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučuje hlasovať nasledovne: o bodoch 1 až 8, 10 až 44, 46 až 59, 61, 63 až 91 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť; o bodoch 9, 45, 60, 62 osobitne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 124 z 26. novembra 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tomto návrhu zajtra o 11.00 hodine.
Pán predseda, skončil som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 14:33 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:36

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som chcel predniesť iba pozmeňujúci návrh legislatívno-technického charakteru. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1138.
Po prvé, v čl. I. v bode 5 v § 2 ods. 12 sa slová "písmeno s) a u) až z)" nahrádzajú slovami "písmeno r) a t) až y)".
Je to legislatívno-technická oprava chybného vnútorného odkazu. To bolo odôvodnenie..
Po druhé, v čl. I. v bode 41 v § 12a a ods. 1 sa slová "zdravotníckeho pracovníka" nahrádzajú slovami "pracovníka v zdravotníctve".
Odôvodnenie: legislatívno-technická oprava chybného označenia osoby, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

3.12.2018 o 14:36 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:38

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda vlády, kolegyne, kolegovia, potreba prijatia vládneho návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutím Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní, ktoré je Slovenská republika povinná podľa Vyhlášky č. 70/1975 prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaniu určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona bude súčasne zastrešovať právnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo na civilné použitie a ďalšie podrobnosti, ako sú označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a označovaní strelných zbraní a streliva. Vládny návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Z pôsobnosti vládneho návrhu zákona sú vylúčené strelné zbrane a strelivo určené na použitie Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšie strelné zbrane a strelivo podľa § 4 ods. 3 návrhu zákona.
Vládny návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, v rámci ktorého uplatnila Európska komisia pripomienky, ktoré predkladateľ, teda Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky akceptoval a do materiálu zapracoval. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie vládneho návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občanov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video