38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:17 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán navrhovateľ, že ste mi odpovedali. Som rád, že v každom jednotlivom prípade sa bude teda uvažovať s tým verejným záujmom. Len viete, aká je polemika, že ten verejný záujem sa delí, je to pre záujmy občanov, obce, v ktorom to ide, mesta, kraja, okresu alebo štátu. Takže toto by som tam chcel, pretože tam je ten kameň úrazu, kde prakticky, keď sa postaví obec voči nejakému tomuto, tým geologickým vrtom alebo prieskumným týmto, oni povedia, však čo vy tu, veď je to záujem i vás občanov. Takže ja viem, že ani právnici nemajú možnože na to jednotný názor, že akým spôsobom, ale keď budú pristupovať individuálne, samozrejme, beriem to. Len mne chýba, by som povedal, tá latka preklopenia, kedy ten verejný záujem už je a kedy neni. A ja viem, že to je veľmi ťažko na to zodpovedať. Áno, beriem. Možnože aj to by mala byť legislatívna nejaká iniciatíva, aby sme si určili, že toto sa už nemôže, lebo to je verejný záujem a tam už nemáme o ničom debatovať, či je tu vás 5-tisíc alebo 5 miliónov, viete, ako v proteste. Ale hovorím, že toto mi stále chýba. A už, žiaľ, už osem rokov som tu a stále nejak to nevieme dopracovať do toho, že verejný záujem občanov, aby to pochopili, lebo o tom to je, aby sme prakticky tie verejné záležitosti, ktoré sú vo verejnom záujme nás všetkých 5 a pol milióna občanov Slovenska, aby boli nad. Možnože aj to vlastnícke právo a to nútené obmedzenie, ktoré tam musí byť, lebo to ide.
A tu by som apeloval, aby sme sa aj nad tým zamysleli, hlavne naši právnici a ďalší. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:17 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:18

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja iba chcem teda ubezpečiť všetkých poslancov, ale zároveň aj občanov Slovenskej republiky, že tie zmeny, ktoré sa navrhujú, skutočne smerujú k posilneniu ich vlastníckych práv a k ich ochrane. Čiže tá individuálna povinnosť ústredného orgánu štátnej správy, či ministerstva v tomto prípade skúmať tieto veci je tam nová a slúži iba kvôli tomu, aby to konanie bolo spravodlivé a aby bolo prínosom pre celú spoločnosť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 10:18 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:20

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegovia a kolegyne, dovoľte mi v druhom čítaní v krátkosti uviesť náš návrh zákona. Tento návrh zákona je známy ako opatrenie obedy zadarmo. Už bolo o ňom povedané veľa aj parlamente, aj v médiách, ale predsa len mi dovoľte uviesť krátke zdôvodnenie.
Týmto návrhom zákona chceme zlepšiť stravovacie návyky detí v školách a chceme to urobiť nasledovným spôsobom: Navrhujeme zaviesť dotáciu vo výške jedno euro dvadsať centov na každé dieťa na každý deň, v ktorom dieťa absolvuje buď výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole pre deti posledného ročníka materskej školy a pre všetky deti základných škôl.
Jedno euro dvadsať centov vychádza z priemerného doplatku, ktorý v súčasnosti na obed doplácajú rodičia. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby deti posledného ročníka materských škôl a všetky deti základných škôl mali bezplatný obed. Viete dobre, že už v súčasnosti sa poskytuje dotácia vo výške maximálne jedno euro pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré pochádzajú z domácností, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ich príjem neprevyšuje životné minimum. Túto dávku zachovávame pre ročníky materských škôl, lebo vieme dobre, že deti nastupujú do základných škôl vo veku troch rokov, v prípade ak to zriaďovateľ umožňuje aj vo veku dvoch rokov a teda pre tie ročníky od dvoch, troch rokov až do posledného ročníka materských škôl, aby týmto naším novým návrhom tieto deti o túto dotáciu, tieto deti z chudobných rodín o túto dotáciu neprišli. Naopak, zachovávame ju a ešte ju aj zvyšujeme na to jedno euro dvadsať centov, pretože chceme, aby to bolo rovnaké, ako aj pre všetky deti, ktoré už budú mať teraz plošne nárok na dotáciu.
Ako som povedal, týmto návrhom zákona sledujeme v prvom rade zlepšenie stravovacích návykov detí na školách, ale zároveň aj prax zo zahraničia ukazuje, že takýmto opatrením sa podarilo zlepšiť dochádzku detí do škôl, samotné školské výsledky a najmä sa podarilo tie deti z chudobnejších rodín lepšie včleniť do kolektívu. Príklady, ktoré som spomenul, sú predovšetkým zo škandinávskych krajín, kde s týmto opatrením majú veľmi dobré skúsenosti. Preto chcem povedať, že nejde o žiadne dobrodružstvo Slovenskej republiky, ale ide o opatrenie, ktoré je už vyskúšané v zahraničí s veľmi dobrými výsledkami.
Prečo sme k tomuto opatreniu pristúpili, je, že máme pomerne nízky počet detí, ktoré sa stravujú v jedálňach. V materských školách to ešte taký problém nie je, pretože tam sa stravuje 94 % detí. Na prvom stupni základných škôl ale už je to len 74 % detí a na druhom stupni základných škôl je to už len 57 % detí. Chceme preto naozaj dosiahnuť to, aby čo najviac detí sa malo možnosť naobedovať.
Tento návrh bol aj predmetom kritiky zo strany zriaďovateľov, teda zo strany miest a obcí. Predovšetkým z toho dôvodu, že argumentovali tým, že nebudú pripravené na toto nové opatrenie. Asi ste už mali možnosť zachytiť v médiách, že sa nám podarilo vstúpiť do rokovaní so Združením miest a obcí Slovenska a napokon dosiahnuť dohodu. Dohodu na tom, že schvália, respektíve budú rešpektovať toto opatrenie ako zriaďovatelia, ale na druhej strane my im vytvoríme väčší priestor na prípravu. Preto aj v pozmeňujúcom návrhu, ktorý v rámci rozpravy predložím, odložíme účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl na 1. september roku 2019, teda na začiatok nového školského roka. V prípade materských škôl ale už toto opatrenie začne platiť od 1. januára 2019. Výsledkom tejto dohody, džentlmenskej dohody je aj to, že štát poskytne finančnú podporu mestám a obciam na technické zabezpečenie tohto opatrenia, ale aj na personálne. Ministerstvo financií vyčlení popri dotácii, popri tej výške dotácie, ktorá sa odhaduje od osemdesiatich do stodvadsiatich miliónov v závislosti od toho ako deti, v akom počte deti prejavia záujem, aj ešte navyše dva milióny eur na technické vybavenie jedální a zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o tisíc ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte zriaďovateľom dá, myslím, 60 euro na osobu na nejaké ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli. Túto dohodu džentlmenskú so ZMOS-om ja, ako som už povedal, premietnem do pozmeňujúceho návrhu, ktorý následne, následne zdôvodním v rozprave.
Chcem vás preto všetkých pekne poprosiť o podporu tohto dobrého opatrenia, ktoré podporujú odborníci, už nie je ani predmetom kritiky zo strany miest a obcí a som pripravený v rozprave odpovedať na akékoľvek vaše otázky.
Ďakujem pekne. A, pani predsedajúca, chcem vás poprosiť, že sa do rozpravy hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 10:20 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:26

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1427 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh prerokovali uvedené výbory a odporúčali tento návrh, všetky výbory odporúčali tento návrh schváliť.
Z uznesenia výborov Národnej rady vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor ako výbor odporúča tieto dva návrhy schváliť. Zároveň uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 141 z 27. novembra určila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 10:26 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako som už avizoval vo svojom úvodnom slove, podarilo sa dosiahnuť dohodu medzi predkladateľmi návrhu zákona a organizáciou ZMOS, ktorá združuje mestá a obce, na plynulom uplatnení tohto opatrenia v praxi. Môžem zopakovať, že súčasťou tejto dohody je, že na jednej strane štát okrem výšky dotácie na každé dieťa poskytne zriaďovateľom, teda mestám a obciam navyše prostriedky na technické a personálne zabezpečenie, teda dva milióny eur na technické zabezpečenie a potom z rozpočtu kapitoly ministerstva práce prostriedky na personálne kapacity v počte ľudí tisíc a ešte 60 euro na každú osobu navyše na výdavky, ktoré s tým súvisia. Zároveň, a to je aj predmetom pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložím o malú chvíľu, sa odloží účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl na 1. september 2019, teda na začiatok školského roka. V prípade materských škôl toto opatrenie začne platiť už od 1. januára 2019, pretože na materských školách sa neočakáva žiadny veľký problém, keďže už v súčasnosti 94 percent detí sa na materských školách stravuje.
Na oplátku ZMOS súhlasil s týmto opatrením, že ho zavedie do praxe, pretože viete dobre, že zriaďovateľmi škôl sú mestá a obce a štát môže toto opatrenie presadzovať len po dohode s nimi, a zároveň ZMOS sľúbil, že aj keď sa vyskytnú niektoré školy, kde tá výška dotácie je vyššia ako euro dvadsať centov, pretože pri eure dvadsiatich centoch sme vychádzali z priemeru doplatku rodičov za obed, že už ZMOS nebude žiadať od rodičov nič navyše, a teda sa naplní duch toho zákona a to, že chceme, aby deti naozaj obedovali zadarmo.
Ako som povedal, tieto zmeny som premietol do pozmeňujúceho návrhu, ktorý chcem momentálne prečítať, a preto vás, pani predsedníčka, keďže je dosť dlhý, chcem poprosiť o zastavenie času, respektíve o možnosť predniesť tento pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)


Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No, rokovací poriadok na to pamätá, takže nech sa páči, najprv odôvodnenie a potom technickú časť pozmeňujúcich návrhov.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Dobre. Takže, aby som v krátkosti odôvodnil tento pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že účinnosť tohto zákona sa v prípade základných škôl odkladá na 1. september 2019, v prípade materských škôl zostáva od, tá účinnosť od 1. januára 2019.
Zároveň, keďže už v súčasnosti deti na materských školách a základných školách, ktoré pochádzajú z domácností, ktoré sú alebo v hmotnej núdzi, alebo výška ich príjmu nepresahuje životné minimum, alebo ide o deti, ktoré sú na materských a základných školách, kde viac ako 50 % detí je z takýchto domácností, tak aby tieto deti neprišli o túto svoju súčasnú možnosť, tak v tomto pozmeňujúcom návrhu riešime prechodné ustanovenie, ktoré bude teda platiť až do toho 1. septembra 2019. Zároveň v tomto pozmeňujúcom návrhu upravujeme a nastavujeme režim v rámci ktorého jednotliví zriaďovatelia, respektíve materské školy a základné školy v prípade týchto detí budú nahlasovať zoznamy detí, ktoré majú na takúto dotáciu nárok. Je tam niekoľko technických opatrení, ktoré je zbytočné teraz všetky čítať, ale ide o nastavenie toho režimu, aby všetko bolo v poriadku.
A teraz mi dovoľte prečítať tento pozmeňujúci návrh v presnom znení.
Takže pozmeňujúci návrh znie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1160:
1. V čl. I bode 4 v § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová "alebo základnú školu".
2. V čl. I bod 4 v § 4 sa odsek 3 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
"d) základnú školu, ak, po prvé, žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima; po druhé, v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi."
3. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len "strava") v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, b) materskú školu okrem dieťaťa a navštevujúceho posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, c) materskú školu, ak v materskej škole okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
4. V čl. I bode 6 úvodnej vete sa slová "až 9" nahrádzajú slovami "až 11".
5. V čl. I bode 6 v § 4 odsek 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvého bodu a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c) alebo písm. d) druhého bodu, doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste.".
6. V čl. I bode 6 v § 4 odsek 8 znie:
"(8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa poskytuje na dieťa a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.".
7. V čl. I bode 6 v § 4 ods. 9 sa slová "písm. b) a c)" nahrádzajú slovami "písm. b) až d)", za slová "v materskej škole" sa vkladajú slová "alebo v základnej škole" a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo písm. d) prvom bode".
8. V čl. I bode 6 sa za odsek 9 vkladajú odseky 10 a 11, ktoré znejú:
"(10) Žiadateľ je povinný úradu
a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa, po prvé, odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, po druhé, odseku 3 písm. b) až d) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 odseku 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
(11) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.".
9. V čl. I bod 7 znie:
" 7. V § 4 odseky 7 až 10 znejú:
(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje
preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste.
Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná a) do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli, b) po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.
8. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) sa poskytuje na dieťa a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 odsek 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.
9. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).
10. Žiadateľ je povinný úradu
a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa, po prvé, odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, po druhé, odseku 3 písm. b) a c) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
10. V čl. I bode 18 v § 12 odsek 6 celom texte sa vypúšťajú slová "ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b)".
11. V čl. I bod 19 znie:
"19. Paragraf 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Do zúčtovania žiadateľ zahrnie aj dotáciu na dieťa neuvedené v zozname detí podľa § 10 odsek 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa uviedol v oznámení o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa."."
12. Článok I sa dopÍňa bodom 21, ktorý znie:
"21. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1) Ak žiadateľ, ktorému bola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, oznámi úradu do 10. septembra 2019 počet detí, na ktoré má byť dotácia poskytnutá, úrad poskytne preddavkovo do 25. septembra 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019; nová žiadosť sa nevyžaduje.
(2) Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, podá do 10. septembra 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie, úrad poskytne preddavkovo do 25. septembra 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 10:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pri tejto príležitosti sa chcem pána navrhovateľa opýtať také dve otázky. V prvom rade akože oceňujem to, že navrhovatelia boli ústretoví voči požiadavkám ZMOS-u a dostatočne predĺžili to prechodné obdobie, aby mali čas samosprávy ako zriaďovatelia týchto zariadení sa pripraviť.
Spomínali ste technické a personálne podmienky, ale mňa by veľmi zaujímalo, ako zamýšľate riešiť priestore vybavenie, pretože kapacitne nemusia pri tom náraste, aj keď bude postupný, týchto stravníkov, zvládať práve zariadenia. Upozorňujem tu, že v školskom zákone máme nielen v §140 zadefinované školské jedálne, ale aj v § 141 aj výdajné školské jedálne, to znamená, zariadenia, kde sa vydáva strava, a ani tam nie každá škola má toto zriadené. To znamená, že tu treba riešiť aj kapacitne, akým spôsobom pri zvýšení toho záujmu sa toto bude dať obslúžiť, aby jednoducho sa necítili rodičia ukrivdení, že práve na ich dieťa nemajú priestor.
Ale ďalší veľmi, moja vážna otázka znie ku konkrétnemu termínu "iné jedlo", ktoré ostalo z toho pôvodného návrhu zákona v dotáciách. A viem, že v požiadavke ZMOS-u bolo, aby sa tento termín vylúčil, pretože nepozná ho vyhláška č. 330 o zariadeniach školského stravovania. Tam sa rozlišuje iba hlavné jedno, kam patrí obed, večera a doplnkové jedlo raňajky, desiata, olovrant a podobne, pretože máme tu nejaké záväzne materiálno spotrebné normy, kde treba myslieť na to, čo sa vlastne pod tým iným jedlom myslí, aby nám nedochádzalo k tomu stavu, ktorý máme i dnes, kde sa, žiaľ, bohužiaľ, je to tak, spôsob vydávania v tom prípade, kedy boli tí žiaci v tej núdzi, zabezpečovalo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:44 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak tá vaša prvá otázka by mala skôr znieť na zriaďovateľov, pretože musím upozorniť opäť na to, že zriaďovatelia škôl sú povinní zabezpečiť obed, resp. stravovanie formou zriaďovania školských jedální. Vyplýva to nie zo školského zákona, ale zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Čiže otázka, ako my mienime zabezpečiť priestorové kapacity, nie je fakt na nás, je na zriaďovateľoch. A opakujem, dohodli sme sa so zriaďovateľmi, súčasťou tej dohody je, že zriaďovatelia zabezpečia všetko, čo je potrebné pre tie deti, pretože je to ich prvoradá povinnosť.
Čo sa týka toho kapacitného nárastu detí, neočakávame taký prudký nábeh, neočakávame taký prudký nábeh detí, že by to tie jedálne nemuseli zvládnuť. Ale môžem opakovať, už sme urobili maximálne ústupky, maximálne kroky k dohode a povinnosťou zriaďovateľov je to zabezpečiť. Už aj dnes, keby 100 % detí prejaví záujem o stravovanie, už dnes to zriaďovatelia musia zvládnuť. Ale ako som povedal, tieto veci sa musia riešiť po dohode a som rád, že sme ju dosiahli.
A to "iné jedlo". Desať až jedenásť percent škôl nevie zabezpečiť stravovanie formou v jedálni a už teraz sa trošku prižmuruje nad tým oko, že sa to zabezpečuje formou rôznych balíčkov a podobne. A my nechceme, aby tieto deti boli ukrátené o tú dotáciu, a chceme, že napriek tomu, že tá škola, ide najmä o málotriedky, ktoré nevedia toto zariadiť, aby aj tieto deti mali nárok na túto dotáciu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:47 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:49

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, máme tu slávny, neslávny návrh zákona, ktorý sa týka tzv. obedov zadarmo. Už v prvom čítaní bolo viacmenej jasné, že naplnenie významu slovného spojenia "obedy zadarmo" nie je pravdivé. Obedy sa týkajú posledného ročníka materských škôl a všetkých ročníkov základných škôl. A tu chcem zdôrazniť, že nesúhlasíme s tým, aby zo zákona vypadli deti z prvého stupňa 8-ročných gymnázií. Nie je žiadny dôvod na to, aby boli tieto deti vynechané, a preto hnutie SME RODINA podáva pozmeňujúci návrh, aby aj žiaci prvého stupňa 8-ročných gymnázií mali nárok na tieto obedy.
Na základe nového vyjadrenia strany SMER a ZMOS-u je jasné, že rodičia detí na základných školách márne čakajú od januára obedy zadarmo. Síce ste to aktuálne mediálne odkomunikovali, že ZMOS to doplatí a rodičia nebudú nič doplácať, ale zatiaľ vieme, že je to len hypoteticky a to, čo vy nazývate džentlmenskou dohodou, ešte nie je isté. Ale ak ten rozdiel doplatí ZMOS, tak to pôjde z obcí a z peňaženiek daňových poplatníkov, takže sa to len preloží z jedného vrecka do druhého.
Obedy zdarma nie sú tou správnou cestou. Tou lepšou sú určite daňové odvody. Návrh ale aj prináša veľa nedoriešených súvislostí, ale samozrejme najväčším problémom je stále samotné financovanie obedov, aby z nich mohli byť obedy zadarmo. Od začiatku bolo jasné, že euro dvadsať je suma, ktorá pokrýva len suroviny na obed, a ako predkladatelia ste mali od mája dosť času na to, aby ste túto situáciu uchopili. Dnes je výsledok taký, že nedodržíte slovo, napriek tomu, že ste to rodičom nasľubovali.
Ale vrátim sa k tej sume. Mňa osobne by zaujímala jedna vec, ako uzrela svetlo sveta suma euro dvadsať za obed. Nekopíruje ani jednu sumu z finančného pásma a ani nepokrýva náklady na obed. Obed v priemere stojí euro päťdesiat na prvom stupni a euro šesťdesiat na stupni druhom.
Ďalší problém je nárast stravníkov. Očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je nanormované, že na každých 50 vydaných obedov potrebujeme približne jedného pracovníka. Podľa výpočtov je potrebných 2500 nových síl do kuchyne, čo je pri priemernej mzde 660 eur približne, pardon, očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je to nárast 2500 nových síl do kuchyne. Je to 24 miliónov euro ročne pri priemernej sume za mzdu 660 euro. Vy ste sľúbili tisíc síl do kuchyne. Aj tak je to len polovica a bude veľký problém ich nájsť.
Samotné kuchyne mnohokrát drží pokope len hrdza a nemajú vybavenie na zvýšenie výdaja obedov, ktoré je momentálne aj nevyčíslené.
Čo sa týka odpadu, bezpochyby sa bude plytvať, pretože nebude motivácia k odhlasovaniu a legislatíva neumožňuje posunúť nespotrebované obedy na charitu. Takisto škola musí platiť za odvoz odpadu. Za 25 litrov je to 7 eur. Rovnako nemáme mechanizmus ako zladiť dochádzku do školy s dochádzkou do jedálne. V prípade, že žiak bol napríklad ráno na vyšetrení u zubárky a už je zaevidovaný ako neprítomný a napriek tomu príde po prvej hodine, tak nebude mať obed. Keď zoberieme toto všetko do úvahy, tak naozaj sa môže stať, že obedy zadarmo budú najdrahšie obedy v histórii.
Veľkou neznámou je v návrhu zákona pojem "iné jedlo". Súčasná legislatíva pozná pojem "hlavné a doplnkové". Máme to chápať, že namiesto teplých obedov dostanú deti jednu studenú bagetu? Žiadam túto formuláciu buď vysvetliť, alebo vypustiť.
Čo sa týka samotných rodičov, tak tu máme veľa tých, ktorých deti jednoducho nechcú chodiť na školské obedy. Napríklad z dôvodu, že sa stravujú doma, a vy im ponúkate niečo, čo vôbec nepotrebujú. Miesto toho, aby ste dostali tieto peniaze do rodín s deťmi. My sme navrhovali napríklad príspevok na začiatku školského roka na školské pomôcky, príspevok na bývanie pre matky, ktoré pracovali a sú na materskej dovolenke, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšený daňový bonus pre rodičov všetkých detí. Nič z toho ste nám nepodporili. Ale obedy vám zneli tak dobre, však dajme im najesť, zatlieskajú nám. Ale tlieskanie sa nekoná, akurát tu máme z rôznych dôvodov nahnevaných rodičov.
My podporujeme každý dobrý návrh, každý návrh, ktorý prinesie pomoc do rodín. Je to predsa našou prioritou, ale, bohužiaľ, nebola od vás vôľa iným spôsobom vyhovieť rodinám. Každopádne fiaskom strany SMER ako predkladateľa je skutočnosť, že tento nedoriešený, neekonomický a naozaj populistický návrh je nutné ešte aj odsúvať o 8 mesiacov, pretože si asi nikto nevšimol, že euro dvadsať obed nestojí. Ja by som naozaj doporučila sa zamyslieť a počúvať aj ľudí a hlavne mladé rodiny, keď tu chceme skloňovať slovo demografická krivka a následne aj dôchodky.
Ďakujem za pozornosť a teraz prečítam náš pozmeňujúci návrh. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v spôsobilosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 4 znie: "4.V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole, základnej škole a strednej škole na každé dieťa, ktoré každé dieťa navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) prvý až štvrtý ročník 8-ročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole,
c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
d) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 10:49 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:57

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, musíte sa v tom vašom hnutí nejak dohodnúť, pretože vy hovoríte o nedobrom opatrení, ale vaši kolegovia počas prvého čítania hovorili, že toto opatrenie podporia, lebo je dobré.
Po druhé, povedali ste viacero nepravdivých vecí, možno je to spôsobené tým, že ste nepočúvali rozpravu, kde som už vysvetlil zopár z nich. Ale ešte raz, nikto netvrdil, že euro dvadsať, nikto netvrdil, že euro dvadsať je cena obeda. Nikto nikdy to netvrdil. Všetci vieme, že tá cena obeda je vyššia. Jedno euro dvadsať centov je priemerný doplatok rodičov, ktorí doplácajú. To znamená, inštitút, ak sa pýtate, kto, ako sa k tejto sume došlo, Inštitút finančnej politiky vyrátal toto číslo a na základe toho sme konali. Neviem si predstaviť, ako by sme túto vec riešili inak ako poskytnutím rovnakej dotácie na žiaka na každý deň, na každé jedlo, keďže nie sme zriaďovateľmi, zriaďovateľmi sú obce a mestá.
Trváme na tom, že súčasťou dohody je, že samosprávy si už nebudú pýtať od rodičov nič navyše. Viem, že by ste sa tešili, že sme takúto dohodu nedosiahli, ale my sme ju dosiahli. A ak sa naozaj nejaký starosta, primátor nájde, ktorý to napriek tejto džentlmenskej dohode so ZMOS-om, lebo inak sa to dosiahnuť nedá, nájde, tak nech si to potom sám vysvetľuje a rieši. Máme asi 1900 zriaďovateľov, neviem, či ZMOS vie ovplyvniť všetkých. Ale jediné efektívne a spravodlivé riešenie bolo poskytnúť na každé dieťa jedno euro dvadsať centov, pretože to bol priemer doplatku rodiča, nie cena obeda. Nikto to nikdy netvrdil. Osemročné gymnáziá, nepodporíme tento návrh, lebo je to stredná škola, ale opakujem sme pripravení rozšíriť v budúcnosti toto opatrenie aj na stredné školy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:57 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:59

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel kolegyňu doplniť a zároveň odpovedať navrhovateľovi, ktorý sa ťa pýtal, že kritizujeme, ale v prvom čítaní sme to podporili. Áno, my v princípe súhlasíme s touto myšlienkou, ale je to nedomyslený návrh, ktorý má viacero rizikových aspektov a ktorý navrhovateľ podľa nášho názoru veľmi nedomyslel a zodpovednosť teraz hádže na zriaďovateľov. Nemôžte vymyslieť niečo od stola a potom čakať, že sa s tým popasuje niekto iný. Lebo presne toto vlastne sa teraz deje. Je to dobrá myšlienka, v princípe, opakujem, my s ňou súhlasíme, ale je to nedomyslené.
Nedomyslené v zmysle, ako už kolegyňa spomínala, je tam problém jednak so samotnými jedálňami, v akom stave sú. Je tam problém so zamestnancami, vieme veľmi dobre, že slovenské školy majú obrovský problém so zamestnancami, respektíve nájsť kuchárky, kuchárov, je to celoslovenský problém. Toto opatrenie je síce fajn, ale vy niečo vymyslíte, ale neriešite tie ďalšie veci. A ak ich riešite, tak ich riešite len čiastočne. A keď sa v praxi ukáže, že toto opatrenie bude problém zrealizovať na 100 %, no tak kývnete rukou a poviete, ale to zriaďovatelia. Čiže bolo by fajn, keď niečo vymýšľame, čo ovplyvní komplet všetky školské jedálne a školské zariadenia, stravovacie zariadenia na školách, tak aby to malo hlavu a pätu, aby bolo tam všetko domyslené. Lebo my poukazujeme, pán navrhovateľ, len na to, že nápad je to fajn, ale nie je domyslený tak, aby v praxi fungoval 100-percentne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 10:59 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video