45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 9:10 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:49

Ján Richter
Skontrolovaný text
Ja len jednu vetu, pani poslankyne. Ten účel použitia je priamo definovaný v tom zákone. Môžeme sa na výbore presne pobaviť o tom, čo to má napĺňať, aby tu neboli nejaké pochybnosti. Ja garantujem, že z hľadiska práva aj ústavného, aj zákona o ochrane osobných údajov je to v poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, dobré ráno vám prajem.
Potreba prijatia návrhu zákona vychádza najmä z povinnosti transponovať vykonávaciu smernicu Komisie 2018/1581 zo dňa 19. októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119, pokiaľ ide o metódy výpočtu povinností udržiavať zásoby ropy alebo ropných výrobkov do právneho poriadku Slovenskej republiky a ktoré je nutné transponovať najneskôr do 19. októbra tohto roka. Okrem toho doterajšia aplikačná prax, ako aj výsledky previerky núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky v sektore energetiky ukázali potrebu úpravy niektorých administratívnych postupov v záujme efektívnejšieho štátneho dozoru nad núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov, ako aj potrebu väčšieho dôrazu na núdzové plánovanie s cieľom lepšej pripravenosti Slovenskej republiky na vyriešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov. Z tohto dôvodu cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň aj odstrániť vybraný okruh aplikačných a interpretačných problémov, ktoré sa vyskytli v praxi pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov.
Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie vládneho návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie znížením administratívnej povinnosti vybraných podnikateľov, nemá sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na manželstvo, rodičovstvo, rodinu a všetky tieto veci.
Poprosím vás o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 9:03 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:05

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ak tu nejaké kolegyne sú, dámy, páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máme to ako tlač 1456. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 9:05 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:05

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Prepáčte za meškanie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenie vyplynula z praktickej aplikácie. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná a praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné sprehľadniť náležitosti tejto evidencie. Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Novelizáciou zákona sa dopĺňajú aj nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.
Návrh zákona predpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana a vplyv na životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, verím, že predložený návrh zákona odporúčate do druhého zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 9:05 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:10

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby, pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Fluórované plyny.

Krajkovič, Mikuláš, poslanec NR SR
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 9:10 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vládny návrh zákona bol predložený do legislatívneho procesu z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírení inváznych nepôvodných druhov, ako aj z dôvodu riešenia formálneho oznámenia č. 2018/2322, ktorým Európska komisia začala konanie o porušení zakladajúcich zmlúv v Európskej únii. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktoré predstavujú invázne a nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúry či fungovanie ekosystému, a to najmä zmenou biotopov predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo význame časti v oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie.
Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska žiadajúcejšia a nákladovo efektívnejšia ako následná reakcia. Aj z tohto dôvodu sa návrh zákona, a s ním súvisiace nariadenia Európskej únie, zameriava na zabránenie úmyselného, neúmyselného rozšírenia aj takých potencionálnych inváznych druhov, ktorých výskyt nebol v Európskej únii dosiaľ zaznamenaný, alebo takých druhov, ktoré sa v členských štátoch Európskej únie nachádzajú v skorom štádiu invázie. Návrh zákona teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenie inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako je ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 9:12 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:14

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1706 z 2. apríla 2019 pridelila vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1331, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 604 z 30. apríla 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 357 zo 6. mája 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 265 z 29. apríla 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 135 z 30. apríla 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o (rečník si odkašľal), prepáčte, gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 22 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 273 z 9. mája 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvore rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 9:14 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, iba krátko by som chcel zareagovať na tento zákon, pretože myslím, že je to zákon, ktorý už mal tu byť pred niekoľkými rokmi skôr, ale dobre, je to implementovanie určitej smernice, ako uvažuje Európska únia. Chcel by som dať takýto podnet, lebo máme veľký problém, ako zamestnať ľudí, ktorí sú na verejno-prospešných prácach, resp. tých, ktorí sú v tých obciach a prakticky majú vykonávať nejakú tú činnosť, aby dostali príslušnú dávku.
V zákone je veľmi veľký problém v tejto oblasti, že môžu to robiť v intraviláne. A tu by som, pán minister, chcel, aby ste skoordinovali činnosť s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme mohli využiť na likvidáciu týchto inváznych druhov, teraz mám na mysli, nemám na mysli teraz fyto, teda zoo-zložku, ale fyto-zložku, aby sme prakticky umožnili likvidáciu mechanicky aj cez týchto ľudí, aby sme ich aktivizovali v tejto činnosti, pretože aj teraz, keď idete po Slovensku a vidíte, ako sa nám tam, či už boľševník veľký alebo ďalšie druhy, netýkavky, resp. pohánkovec japonský, ako sa nám tu rozširuje, tak to je katastrofa a nemá to kto zlikvidovať. Áno, teraz dali sme to na správcu a na vlastníka, že má on sa o to starať alebo nejak tak, ale všetko je dobré, pokiaľ bude na to aj príslušná kontrola. Tak chcem veriť, že aj tieto, by som povedal, kontrolné orgány, ktoré spomínate v zákone, kto by to mohol mať, aké právomoci a všetko, aby sme to dodržali tak, aby tá naša krajina tie invázne druhy nejakým spôsobom eliminovala.
Musím povedať aj z mojej trošku tej hobby skupiny, ja som ornitológ aj a musím povedať, že taký norok americký nám robí také problémy, že to je neskutočné, ako nám vykráda doslova celé kolónie hniezd čajok na určitých ostrovoch, kde proste tie čajky hniezdia na našich vodných tokoch a musím povedať, že to je neskutočný dranciar, ja tomu tak hovorím proste, týchto našich pôvodných, by som povedal, že druhov, ktoré viac-menej preduje a viac-menej my prichádzame o určité druhy u nás, ktoré už sa nám vyskytujú v minimálnych množstvách.
Takže, pán minister, chcem veriť, že tento zákon bude konkrétnymi ľuďmi vykonaný v reálnom živote tak, aby priniesol reálny výsledok a aby ste po určitých rokoch aj dali vyhodnotenie, ako tento zákon prispel k likvidácii týchto a eliminácii týchto druhov, či už fyto- alebo zoo-zložky. Toľko iba z mojej strany, aby sme to nejako nepodceňovali a myslím si, že keď sme boli na Ukrajine z nášho výboru, tak ja som si všimol, že na Ukrajine viete, akú majú najväčšiu inváznu rastlinu? Topinambur. Neskutočne veľa topinamburov tam bolo normálne a oni ani nevedeli, že je to jedna z rastlín v rámci EÚ, samozrejme, nie sú ešte členmi. Tak dobre, ja som ich na to upozornil. Oni mi povedali, že veď my to berieme ako sladké zemiaky a je to super, že môžme čo jesť. No a v rámci Európskej únie sa bude topinambur tiež ako jeden z inváznych druhov, takže je trošku iný pohľad na to, ale to len tak na okraj, aby to bolo.
Takže, pán minister, potom dôsledne by som chcel, aby sa po určitej dobe účinnosti a platnosti tohto zákona aj vyhodnotil jeho dosah na reálny život v našej krajine a ako sme ochránili naše pôvodné druhy. Ďakujem.
Takže žime tak, to nám odkazujú naši predkovia, žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 9:18 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj tebe, Martin, za pekný príspevok. Ja by som trošku nadviazal na teba, lebo všetko v tej prírode so všetkým súvisí a hneď aj o niečo v tejto faktickej poznámke poprosil pána Sólymosa.
Pán minister, ja hovorím ako lesník, pri všetkej skromnosti mám niečo cez 30 rokov praxe v praktickom lesníctve. Samozrejme, že musíme vyhovieť týmto normám Európskej únie, to ja si plne uvedomujem od roku 2016 atď. Ja by som jedno snažne chcel poprosiť, lebo mám dotazy od lesníkov, hlavne ktorí žijú nielen v južných oblastiach, ale aj v tých stredných a dokonca vyšších polohách. Ešte má vykonávacou vyhláškou byť daný zoznam rastlín, teda počítam aj drevín, na ktoré bude potrebný súhlas orgánu štátnej správy. Ja pevne verím, že sa tam nevyskytnú také introdukované dreviny, ktoré sa u nás totálne udomácnili. Jedná sa o duglasku tisolistú, ktorá je náhradou za chradnúcu jedľu. Ďalej o šľachtené topole a ďalej sa tam jedná aj o agátčiny, a to nielen pri obnove, ale aj pri prirodzenom zmladení, to chcem podčiarknuť. Bolo by na škodu veci, keby aj na toto sa vyžadoval súhlas, pretože je tam klauzula, z toho dlhodobého hľadiska by sme to potrebovali dať skúmať výskumným ústavom a teda vynachádzať bicykel, ktorý je už vynájdený a, pán minister, jedná sa o plochu zhruba 120-tisíc hektárov týchto topolín, duglas... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 9:22 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:24

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, predložený vládny návrh zákona je druhou novelou zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používaní určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/2102 sa zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so Smernicou 2011/65 alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu. Ďalej sa vytvára výnimka zo všeobecného obmedzenia používaní určitých nebezpečných látok pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcie alebo zvýšenie kapacity skupín elektrozariadení, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobností tejto smernice.
Mení sa vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom a taktiež sa pridávajú do zoznamu vyňatých zariadení píšťalové orgány z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť používanú látku.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 9:24 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video