45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2019 o 11:51 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Na základe návrhu troch poslaneckých klubov SNS, SMER - SD a MOST - HÍD žiadame preložiť návrh zákona číslo, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, tlač 1264, na niektorú z nasledujúcich schôdzí Národnej rady, a to na základe žiadosti niektorých subjektov, ktoré môžu delegovať do rady Strediska pre ľudské práva a zároveň na základe dohody s pánom ministrom spravodlivosti. Ďakujem. Bod 41.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2019 o 11:51 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som len uviesť do zápisu, že pri hlasovaní o zákone o štátnych symboloch mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, chcel som hlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2019 o 11:51 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:14

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem. Takže vážený pán predseda, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa konala 10. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 98 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 98 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 98 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Z 98 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Róberta Puciho za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet hlasovalo za 86 poslancov, proti 8 poslancov, zdržali sa 4 poslanci. Na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zvolený Róbert Puci.
Overovatelia poverujú svojho člena Miroslava Sopka oboznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2019 o 12:14 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:17

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, milé dámy, vážení páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub MOST - HÍD predkladá na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto novely je precizovanie právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnych hymien iného štátu, odstránenie výkladových problémov s tým súvisiacich. Súčasne sa prehodnocuje rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občanov, občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Toľko dôvodová správa a keď dovolíte, poviem ešte pár slov. Fakt táto predchádzajúca novela tohto zákona vyvolala rôzny výklad a hoci drvivá väčšina právnikov aj ministerstvo vnútra jednoznačne hovorí, že predchádzajúcou novelou nedošlo k zakázaniu spievania hymny iných a hrania iných štátnych, iných štátov na území Slovenskej republiky. Aj tak niektorí to vnímajú inak a, samozrejme, určitá časť obyvateľstva to vníma veľmi negatívne a preto sme chceli precizovať a úplne jednoznačne povedať, čo, ako treba vnímať tento zákon. Takže preto vás prosím, aby ste túto krátku a jednoduchú novelu podporili.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2019 o 12:17 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:19

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2019 o 12:19 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:21

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, kolegyňa a, kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som stručne vystúpil k problematike štátnych symbolov a hrania hymny, ku ktorej sme tu mali pomerne rozsiahlu diskusiu aj včera pri prelamovaní prezidentského veta.
Sme v skrátenom legislatívnom konaní, čo znamená, že základné ľudské práva sú ohrozené, museli sme pristúpiť k tomuto mimoriadnemu prostriedku a obídeniu alebo teda nájdeniu výnimky z riadneho prerokovania návrhu zákona v štandardnom konaní, čo je teda trochu v rozpore s tým upokojujúcim tónom, keď sa hovorí, a teda aj pán predkladateľ to spomenul, že vlastne nie je žiadny problém, aj ministerstvo vnútra to, to potvrdilo. No tak keď nie je žiadny problém a potrebujeme niečo len doprecizovať alebo, alebo precíznejšie formulovať, tak zrejme nie je potrebné skrátené legislatívne konanie, lebo základné ľudské práva ohrozené nie sú a ja ešte stále, stále sa v tom nevyznám, teda že či sú alebo nie sú, lebo z návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie vyplýva, vyplýva, že... Pán minister, nevykrikujte, prosím vás.
A ak tu niekto hrá maďarskou kartou, tak to bola SNS, ktorá prišla s návrhom, ktorý fakticky zakazoval hranie maďarskej hymny, a teda aj hymny iného štátu bez prítomnosti jeho delegácie. Doteraz som nepočul odpoveď na otázku, prečo ste do toho predmetného ustanovenia doplnili slovo "iba" návrhom SNS, ktoré, ktorý bol dnes opätovne schválený, ktorým bolo potvrdené prezidentovo, teda prelomené prezidentovo veto a ktorý teraz ide návrh MOST-u - HÍD napraviť. Ide ho napraviť presne tým spôsobom, že to slovo "iba" odtiaľ vypustí, vypustí odtiaľ zmienku spievaní štátnych hymien, čím sa len vrátime do pôvodného stavu pred schválením novely, ktorú parlament odhlasoval pred hodinou a pár minútami, a teda ide sa týmto zákonom riešiť problém, ktorý parlament vyrobil pred hodinou. Je to ozaj niečo, niečo, čo sa veľmi často nestáva.
Rovnako, rovnako sa tam dopĺňa, a teda to oceňujem, formulácia, že predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, čo teda údajne vyplýva aj zo stanoviska ministerstva vnútra. Takže ak to tak je, tak sa to nemuselo dopĺňať, dopĺňať do zákona, ale dobre. Bude dobré, ak to tam bude, ak vôbec taká pochybnosť nebude existovať.
A druhý bod, druhý z dvoch bodov tejto novely upravuje udeľovanie pokút, kde sa opäť len vypúšťa možnosť udelenia pokuty za porušenie § 13 ods. 2, ktorý upravuje hranie a spievanie štátnej hymny. Doteraz v zákone nemáme možnosť dať pokutu za takéto porušenie alebo za porušenie tohto ustanovenia. Návrhom SNS, ktorý nadobudne účinnosť 15. mája, teda v stredu budúci týždeň, sa tam doplní možnosť pokutovania aj za porušenie ustanovení o hranie, hraní štátnej hymny Slovenskej republiky alebo teda iného štátu a následne, keď nadobudne účinnosť v skrátenom legislatívnom konaní, a teda schválená, bude schválená novela z dielne MOST - HÍD, tak opäť to odtiaľ vypadne. To je úplne ako, ako na hojdačke.
Nestotožňujem sa s výkladovou či s dôvodovou správou, kde, kde sa tvrdí, že cieľom tejto novely je precizovanie právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a odstránenie výkladových problémov s tým súvisiacich. Jednak podľa môjho názoru a doteraz som nepočul odpoveď na to, prečo ste tam doplnili slovo "iba", ten zákon v podobe, ako bude platiť po, po nadobudnutí účinnosti novely SNS, zakazuje hranie inej štátnej hymny bez prítomnosti jeho delegácie. Čiže tu sa ten dôvod tak zaobaľuje a odstránenie výkladových problémov, no výkladové problémy nastávajú, keď sa, keď sa zákon reálne uplatňuje a sú tam rôzne výklady a tento zákon ešte ani nenadobudol účinnosť a už spôsobuje výkladové problémy.
Ale dovolím si upozorniť aj na ten druhý bod, kde robíte v podstate niečo podobné, ako robila SNS, tým zákazom hrania maďarskej hymny robila to, robila to, robila to tak, že neupozornila na to, že dôsledkom schválenia novely bude, bude zákaz hrania inej hymny a spievania inej hymny bez prítomnosti oficiálnej delegácie, priznal to pán poslanec Tittel, až keď som ja na to opakovane, opakovane upozorňoval v rozprave, no a vy, vy takisto samozrejme, že nemá to také vážne dôsledky, ale takisto zdôvodňujete vypustenie možnosti pokutovania za porušenie ustanovenia o hraní alebo spievaní štátnej hymny, lebo to je obsah vášho návrhu a vy to zdôvodňujete tým, že súčasne sa prehodnocuje rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
Dôvodová správa by mala vysvetliť to, čo je, to, čo je obsahom zákona a keď je obsahom zákona zrušenie možnosti pokutovania za porušenie konkrétneho ustanovenia zákona, v tomto prípade ustanovenia, ktoré upravuje hranie alebo spievanie štátnej hymny, tak nie je dôvod, aby to v dôvodovej správe, dokonca je správne, aby to v dôvodovej správe bolo priamo priznané a pomenované a nepoužívali sa iba, iba takéto zahmlievacie formulácie, ktoré nič nevysvetľujú. Samozrejme, že dôsledky tohto, tohto utajenia alebo teda tejto všeobecnej formulácie, ktorá nepriznáva farbu, nebudú také vážne, ako v prípade nepriznania farby zo strany, zo strany SNS.
No a chcel by som sa ešte teda spýtať na tú účinnosť dňom vyhlásenia. Keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, tak je možné, že budeme, že budeme ten zákon schvaľovať, schvaľovať v pondelok, možno v utorok a teoreticky by sa mohlo stať aj to, že, že prezident ho hneď podpíše, že tento, tento zákon nadobudne účinnosť skôr alebo zároveň so zákonom, ktorý parlament schválil dnes a ktorý, ktorý teda zasahuje do toho, toho istého ustanovenia, čo by samozrejme nehrozilo, keby sme neboli v skrátenom legislatívnom konaní, ale prerokovali by sme ten návrh normálnym, normálnym režimom, čiže mali by sme dve úpravy toho ustanovenia, teoreticky sa môže stať v jeden deň.
Nepodporil som skrátené legislatívne konanie, pretože sa domnievam, že situácia nie je tak vážna, keď si parlament môže dovoliť schváliť novelu SNS, ktorou to ten problém vyrobí, tak nie je dôvod, aby päť minút za tým schválil skrátené legislatívne konanie, ktorou sa majú odstrániť niektoré účinky a dôsledky novely z dielne SNS, ale tento návrh zákona napriek tým zmieneným okolnostiam podporím, lebo smeruje presne tým istým smerom, ako smeroval môj pozmeňujúci návrh, ktorým som chcel vypustiť slovo "iba" z návrhu SNS ešte v rámci, v rámci druhého čítania. Čiže aj keď ani poslanci MOST - HÍD, myslím s jednou alebo dvoma výnimkami, vtedy ten pozmeňujúci návrh nepodporili, tak nám ide o vec a, a ide nám o to, aby zákon nezakazoval, čo nie je nutné zakazovať, hranie a spievanie hymny iného štátu určite nie je nutné zakazovať, preto ten návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 12:21 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:31

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja rozumiem tomu, že opakovanie je matkou múdrosti, ale pán kolega tu už od včera v každom jednom vystúpení opakuje svoje právne stanovisko s tým, že opiera sa o stanovisko jedného z predkladateľov, konkrétne pána Tittela, ale my tu máme stanovisko aj iných predkladateľov, ktorí zase majú k tomuto bodu iné stanovisko. A ja trvám na tom ako predkladateľka, že áno, ide o precizovanie právnej úpravy, aj keď s tým nesúhlasíte, v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a práve ide o odstránenie výkladových problémov, ktoré tu môžu vzniknúť. A myslím si, že aj kolegovia, ktorí tu sedia so mnou, i keď málo kolegov v rokovacej sále, rešpektujú práva menšín a uvedomujú si, že spievanie národnej hymny pre maďarskú menšinu znamená symbol spolupatričnosti, zdieľanej kultúry a histórie. Ale možno nie každý z prítomných si uvedomuje, že tieto strofy, ktorých autorom je Kölcsey, zároveň okrem toho, že sú hymnou, sú aj modlitbou, ktorú obsahuje spevník Reformovanej kresťanskej cirkvi. Vzťah nás Maďarov k tomuto textu je symbolický, veľmi dôverný a má niekoľko vrstiev. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 12:31 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:32

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, fakt musím reagovať takisto ako včera. Môžeme sa mýliť všetcia. Takisto ako aj ty si sa mýlil, tak ako som to včera uviedol, takisto každý tu v tejto sále aj mimo sály môže sa mýliť vo výklade a práve preto je dôležitá, dôležité toto upresnenie, aby nikto potom nemohol to používať na podobný politický boj, lebo ešte stále tvrdíš, že si o tom presvedčený, že to zakazuje tá, tá novela zakazovala spievanie a hranie štátnej hymny iných štátov na Slovensku, iní právnici majú iný výklad.
Ja včera som povedal, že nie som právnik, neprináleží mi to, to nejak ten výklad, ale na druhej strane jediný, jediné ministerstvo, ktoré metodicky riadi okresné úrady, to znamená, že ministerstvo vnútra tiež má taký právny názor, že ako s tou predchádzajúcou novelou nedotkli sa tieto, takto, že naďalej mohli, mohlo sa spievať iná hymna cudzieho štátu na území Slovenska, len na druhej strane isteže to dotklo našich spoluobčanov, aj niektorí to zneužili, využili na politický boj, na hystériu a preto sme museli predložiť túto novelu, nie v zlom, v dobrom, tak ako si ty aj na záver ocenil, takže som rád, že budete za to hlasovať a dúfam, že s týmto návrhom celá história okolo toho zákona skončí a bude pre každého jednoznačné, že aj naďalej môžu spievať na území Slovenska aj cudzie štátne hymny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 12:32 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:34

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Sárközy, opakovanie je matkou múdrosti. Súhlasím a zvlášť v súvislosti s týmto zákonom, lebo ja som to opakoval, aké dôsledky môže priniesť schválenie tejto novely. Opakovane som o tom hovoril na, teda v pléne v prvom čítaní, hovoril som o tom vo výbore, hovoril som o tom v druhom čítaní v pléne, predložil som pozmeňujúci návrh, čiže vychádzal som z toho, že niektoré veci je dobré zopakovať a ani to nestačilo, aby bolo slovíčko "iba" vypustené z toho zákona, keby sa to stalo, nemáme tu vôbec žiadny problém, nemusíme opraviť zákon, ktorý bol schválený pred hodinou a pol, nemusíme kvôli tomu robiť skrátené legislatívne konanie.
Pokiaľ ste toho názoru, že ide len o precizovanie a odstránenie výkladových problémov, tak dobre, tak ak to je ten dôvod, tak potom, ale to nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, lebo zákon o rokovacom poriadku presne definuje, kedy možno skrátiť legislatívne konanie, čiže buď precizujeme a odstraňujeme výkladové problémy, alebo sú ohrozené základové práva. Ja rešpektujem práva národnostných menšín a celý svoj život sa snažím ich obhajovať, takže mne v tomto smere ťažko niečo vyčítať.
Pán poslanec Bastrnák, no samozrejme, že mýliť sa je ľudské, môžu existovať rôzne názory, ale opakujem, doteraz nikto nevysvetlil, prečo tam bolo doplnené to slovo "iba" a aké to má dôsledky. A tá zmienka, že sa to využilo na hystériu, no tak to možno bol ten skutočný dôvod, nie ohrozenie základných ľudských práv, ale snaha mať to už... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 12:34 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:37

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, predkladatelia, navrhovateľ, úvodom k tej rozprave, ktorá tu na túto tému zaznela, dovoľte mi poznamenať jednu poznámku.
K dobrému a kvalitnému zákonu sa žiadna hystéria ani politický boj nevytvára. Keď Národná rada prijme zlý zákon, tak to vyvoláva negatívne reakcie. Nemôžte sa čudovať a nikomu nie je možné vyčítať, že bráni svoje záujmy, respektíve robí, vykonáva aj politický súboj v Národnej rade. Od toho je toto plénum. Pokiaľ vládna koalícia prijme kvalitný návrh, taký, za ktorým si v plnej miere stojí, tak nie je treba alebo málokedy sa dá očakávať, že dostane nejakú negatívnu kritiku. Chcem povedať, že tento návrh chápem ako napravenie chyby, ktorá, ktorú vládna koalícia spravila a v plnej miere chápem a viem pochopiť mojich bývalých kolegov zo strany MOST, že chcú to napraviť v skrátenom konaní. Preto som tak ako včera avizoval, zahlasoval za skrátené konanie, na rozdiel od Ondra Dostála, lebo som presvedčený o tom, že zákon, ktorý tu bol schválený a dnes prezidentom vetovaný, je zlý.
Chcem len povedať aj z tohto miesta, že aj za tento návrh zahlasujem aj v prvom aj v druhom čítaní, tak aby ten zákon naozaj nezakazoval spievanie maďarskej hymny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 12:37 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video