49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.9.2019 o 10:16 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:16

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky mi dovoľte na dnešnom rokovaní odôvodniť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019.
Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe zákona, § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo vydaných celkom 11 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v prerokovanej informácii.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v II. polroku 2019. Celkom ide o päť aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií v Európskej únii sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie nepredvídané aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec týchto päť, čiže nad rámec tohto zámeru.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odporúčam, aby Národná rada informáciu o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky za I. polrok 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky na II. polrok vzala na vedomie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

12.9.2019 o 10:16 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:16

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som vás informoval, že predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1665 zo 4. júla 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Nebudem opakovať to, čo pán minister všetko už povedal.
Takže iba na záver, ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 107. schôdzi 9. septembra 2019 a uznesením č. 669 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

12.9.2019 o 10:16 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:16

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
Návrh zákona upravuje práva zamestnancov vyslaných na výkon práce na územie Slovenskej republiky a povinnosti zamestnávateľov, ktorí ich vysielajú z územia iného členského štátu Európskej únie.
Návrh zákona rozdeľuje vysielanie zamestnancov na výkon prác z hľadiska dĺžky trvania na krátkodobé do 12 mesiacov a dlhodobé nad 12 mesiacov. Počas krátkodobého vysielania sa na zamestnancov bude uplatňovať tzv. tvrdé jadro pracovných podmienok, pričom po uplynutí krátkodobého vyslania, to znamená dvanástich mesiacov, bude vysielajúci zamestnávateľ povinný uplatniť celé slovenské pracovné právo, a to:
1. Doteraz garantované poskytovanie iba minimálnej mzdy sa rozširuje na garanciu poskytovania všetkých povinných zložiek mzdy, to znamená mzdové zvýhodnenie za sviatok, sobotu, nočnú prácu a podobne.
2. Pri pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi sa budú poskytovať porovnateľné pracovné podmienky, aké patria kmeňovým zamestnancom užívateľského zamestnávateľa.
3. Dopĺňajú sa podmienky ubytovania poskytovaného zamestnávateľom a cestovné náhrady pri pracovných cestách alebo cestách do obvyklého miesta výkonu práce.
V nadväznosti na úpravy v Zákonníku práce sa novelizuje aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.
S pozmeňovacím návrhom uvedeným v spoločnej správe sa stotožňujem a odporúčam ho schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

12.9.2019 o 10:16 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1894 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh, vládny návrh zákona (tlač 1515) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 185 z 10. septembra 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2019 o 10:19 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:22

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám novelu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je posilniť multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím.
Predložený návrh zákona zakotvuje pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti. Táto spolupráca podporuje možnosti využívania vlastných kompetencií každého subjektu v prospech spoločného cieľa, a to je, aby každé dieťa, ktoré je ohrozené násilím alebo stalo sa obeťou násilia, dostalo adekvátnu pomoc.
Navrhovanou právnou úpravou sa nezavádza koordinácia ochrany detí pred násilím ako nóvum. Naopak, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v súčasnosti vykonáva túto činnosť prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a to na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
Predmetná novela má za cieľ ukotviť túto činnosť aj v zákonnej podobe a to tým, že:
1. posilňuje právnu istotu pri spolupráci subjektov ochrany detí pred násilím,
2. zlepšuje prístup ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím vykonávaným v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Z rokovania príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Dovolím si povedať, že snaha o koordináciu detí pred násilím bola pozitívne prijatá naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sa preto uchádzam o podporu tejto novely v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:22 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:24

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o orgánoch štátnej správy (tlač 1517).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1896 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 187 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.9.2019 o 10:24 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:26

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, kolegovia, kolegyne, pán minister, ja len krátko. V podstate len zopakujem to, čo som hovorila na výbore.
Ja vítam teda iniciatívu, aby sa posilnila právna istota a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi v rámci Slovenskej republiky, aby každé dieťa ohrozené násilím dostalo adekvátnu pomoc. Na druhej strane naozaj teraz v podstate je taká situácia, že v pléne máme návrh zákona, ktorý odďaľuje akreditované vzdelávanie sociálnym pracovníkom sociálnoprávnej ochrany, pretože nedokážu ich prevzdelávať do dátumu, do ktorého mali byť vyvzdelávaní práve sociálni pracovníci, ktorí pracujú v krízovom režime, a teda pracujú na veľmi ťažkých oddeleniach, a to je práve sociálnoprávna ochrana alebo teda posudková činnosť, kde práve tieto odbory vykazujú dosť vysokú chybovosť. A teda ľudia sa často odvolávajú alebo vidíme v rámci sociálnoprávnej ochrany, že vzniká nám množstvo prípadov, o ktorých sa potom sporí koalícia a opozícia.
Čiže na jednej strane áno, beriem, že posilňujeme právnu istotu, na druhej strane, ak budeme odďaľovať vzdelávanie sociálnych pracovníkov, ktorí priamo robia výkon v prospech pomoci dieťaťa, tak naozaj môžme očakávať, že bude tá chybovosť aj naďalej, napríklad lekárska posudková činnosť má výnimku do roku 2021 a akreditované vzdelávanie do roku 2022. Takže na jednej strane naozaj medzirezortná spolupráca sa posilňuje týmto návrhom zákona, chcem povedať, že ja ho podporím, na druhej strane musíme si dávať pozor na to, ako posúvame kvalifikáciu zamestnancov, ktorí majú veľký vplyv na rozhodovanie konkrétneho prípadu, či už teda pomoci pred násilím, alebo teda ako sa bude uberať dieťa odkázané a aké kompenzácie vzhľadom k tomu mu budú od štátu priznané.
Je potrebné tieto veci koordinovať, nemôžme pozerať len na iné rezorty, musíme pozerať aj do vnútra. A teda preto ja nie som veľmi šťastná z toho, že teda to akreditované vzdelávanie sme nejako nezvládli pre tých pracovníkov, pretože ja si osobne myslím, že sociálnoprávna ochrana patrí, teda táto oblasť v rámci rezortu práce patrí medzi najťažšie a je tam aj častá fluktuácia zamestnancov práve preto, že sa boja rozhodovať o konkrétnych prípadoch, aby to nebolo medializované, aby ich rodič nenapadol a tak ďalej, a preto je veľmi dôležité teda mať akreditované vzdelávanie v rámci sociálnoprávnej ochrany, ako som aj spomínala, vlastne lekárskej posudkovej činnosti na jednotlivých úradoch práce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.9.2019 o 10:26 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:30

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, áno, máte pravdu, odďaľujeme, pretože ten proces nie je ukončený a máme záujem, aby ukončený bol, pretože je to jednoducho potrebné, preto je to oddialenie. Ale však treba povedať, že v kontexte tohto zákona úlohou tých pracovníkov nie je vykonávať konkrétne služby, ale skôr tú koordináciu jednotlivých rezortov, polície, školstva a všetkých ďalších subjektov, a to na všetkých úrovniach od regiónu až po ten národný. Takže každopádne si myslím, že pokiaľ bude takto ukotvená tá koordinácia, môže to len pomôcť jednotlivým subjektom pre ten konečný cieľ, ktorý som predtým pomenoval.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:30 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:30

Andrea Kalavská

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:34

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážená pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1608). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2019 o 10:34 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video