49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2019 o 9:23 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:23

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Borisa Kollára, Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1634). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2019 o 9:23 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Krištúfková, Kollár, Goga.
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi za podmienok stanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Sirotské dôchodky sa podľa platného zákona priznávajú vo výške 40 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Ako vyplýva zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018, tak v roku 2018 bolo vyplatených 20 958 sirotských dôchodkov, čo je o 295 vyplatených sirotských dôchodkov menej, ako ich bolo vyplatených v roku 2017. Klesajúci trend vyplatených sirotských dôchodkov bol zaznamenaný aj v roku 2017, kedy bolo vyplatených približne o 600 sirotských dôchodkov menej ako v roku 2016.
S účinnosťou od 1. januára 2018 bol sirotský dôchodok valorizovaný zákonom č. 266/2017 Z. z. na obdobie rokov 2018 až 2021. Zvýšenie sirotského dôchodku bolo realizované od 1. januára 2018 o 2 eurá 60 centov, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice, zvýšenie bolo realizované o euro 30. V roku 2018 bol priemerne vyplatený sirotský dôchodok 133 eur.
Zastávame názor, že uvedená valorizácia bola nedostatočná, pretože zvýšenie sirotského dôchodku dostatočne nepokrýva zvýšené životné náklady na zdravý vývoj nezaopatreného dieťaťa. Vzhľadom na vývoj ekonomiky Slovenskej republiky sa navrhuje zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, o 10 percent. Cieľom návrhu zákona je zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, a to vo výške 50 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:26 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:30

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1637. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1740 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2019 o 9:30 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prichádzame s návrhom na zvýšenie sirotského dôchodku, pretože takmer 15 rokov sa okrem valorizácie sirotský dôchodok nezvyšoval napriek tomu, že náklady na život sa každoročne zvyšujú. Jeho priemerná výška je 133 eur. Ide o 21-tisíc smutných osudov detí, ktoré tým, že predčasne stratili rodiča, prídu do ťažkej životnej situácie, čo so sebou prináša aj stratu finančnej opatery vo vzťahu rodič – dieťa.
Tieto rodiny sú vystavené ťažkej životnej skúške už tým, že dieťa je poberateľom sirotského dôchodku. Čiže prišlo o jedného rodiča, niekedy, bohužiaľ, aj obidvoch. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby schopnosť spoločnosti sa merala podľa toho, ako vie pomôcť práve týmto najzraniteľnejším a najslabším. A určite tie rodiny, ktoré poberajú sirotský dôchodok, patria medzi tie najzraniteľnejšie, preto si myslím, že politici, od ktorých sa to, samozrejme, očakáva, by mali ukázať, že na nich myslia. Tu môžu ukázať svoj postoj, ako to vlastne myslia s celou spoločnosťou. Tu sa ukáže, akým spôsobom kto ako vníma. Či vníma cez štatistiku ako číslo, alebo ich vníma srdcom a cíti s tými ľuďmi, a to je to najpodstatnejšie.
V týchto tragických situáciách musí štát prebrať úlohu akéhosi ochranného dáždnika pre tieto deti. Nárok na poberanie sirotského dôchodku má len dieťa, ktorého zosnulý rodič odvádzal do sociálneho systému, a dokonca jeho poberanie je podmienené počtom odpracovaných rokov úmerne k veku.
Cieľom nášho návrhu je zvýšenie percenta, podľa ktorého sa vypočítavajú sirotské dôchodky. Na úvod navrhujeme zvýšenie na 50 % zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič pozostalého dieťaťa, a postupne sa chceme dopracovať až na úroveň 60 percent, pretože výška sirotských dôchodkov je naozaj nepostačujúca. Súčasný stav zďaleka nepokrýva náklady na základné životné potreby spojené s výchovou nezaopatreného dieťaťa.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:32 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:34

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcel len upozorniť na fakt, že ak štát je schopný nakupovať americké stíhačky za miliardy eur, ak štát, tento štát je schopný nakupovať rôzne transportéry, ak je schopný podnikateľom, ktorí principiálne si vedia ten život zariadiť raz lepšie, raz horšie, ale určite si žijú nad priemer ostatných občanov Slovenska, ak im vieme dať, znížiť dane, ak vieme rozdávať rôzne poukážky lyžiarske – a ja nehovorím, že sú zlé –, tak ja si myslím, že sme banánovou republikou, pokiaľ nevieme sa postarať o matky s deťmi a o siroty, hlavne o siroty. Je absolútne tragédia počúvať tuná, že nebolo to valorizované, je tu 21-tisíc sirotských dôchodkov a štát na nich kašle. My nemáme problém nakupovať stíhačky, my máme problém sa postarať o naše vlastné deti, o našu budúcnosť. Pokiaľ nebudeme mať deti, tento národ nemá žiadnu budúcnosť.
Poprosím všetkých kolegov o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2019 o 9:34 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:36

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zlepšiť právnu ochranu osôb, ktorým bolo prostredníctvom internetových médií pošliapané dobré meno, česť a dôstojnosť pred verejnosťou.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:36 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:37

Peter Krupa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2019 o 9:37 hod.

Peter Krupa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:39

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Svetový trend elektronizácie služieb rýchlo expanduje a je prakticky nezadržateľný. Jednou z najviac sa rozvíjajúcich služieb pre verejnosť je aj spravodajstvo na internete. Kým o štandardné tlačené verzie denníkov a novín je klesajúci záujem, čítanosť internetových spravodajských portálov rastie. Internetové portály sa tak v konkurenčnom boji predbiehajú nielen v rýchlosti poskytnutia potrebných informácií svojmu čitateľovi, ale v rámci dosiahnutia vyššej čítanosti sa neštítia aj bulvarizovať, otvorene klamať alebo písať polopravdy či neoverené informácie o jednotlivcoch vo svojich článkoch.
Z hľadiska dosahu sa dnešné internetové spravodajské portály rovnajú televíznym či rádiovým masmédiám. Dosah článkov a správ vďaka podpore sociálnych sietí obsahuje v niektorých prípadoch niekoľkostotisícovú čítanosť. Je preto nespravodlivé a nesprávne, aby pri rovnakom, ak nie aj väčšom dosahu mali internetové médiá privilégium oproti ostatným médiám publikovať a šíriť bez postihu klamlivé a skreslené informácie, ktoré závažným spôsobom zasahujú do práva fyzických a právnických osôb na ochranu dobrého mena či dôstojnosti. Očistenie dobrého mena alebo ochrana osobnosti u dotknutých fyzických a právnických osôb v takom prípade záleží od dobrej vôle a morálky prevádzkovateľa internetového média, čo vo väčšine prípadov znamená, že sú nevymožiteľné. Pre dotknuté osoby zostáva obrátiť sa na súd, čo predstavuje zbytočne nákladný a zdĺhavý proces, ktorý aj v prípade pozitívneho výsledku pre dotknutú osobu nepredstavuje už v tom čase primeranú satisfakciu. Je preto nevyhnutné z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd, ochrany osobnosti, dobrého mena fyzickej, ale aj právnickej osoby a zabráneniu negatívneho dopadu na tieto osoby rozšíriť pôsobnosť tlačového zákona o internetové spravodajské médiá.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:39 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:41

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, v súčasnosti je internetové spravodajstvo najvýznamnejším spravodajským zdrojom na Slovensku. Podľa údajov zverejnených Reuters Institute v spolupráci s univerzitou v Oxforde využíva niektorú formu online spravodajstva 80 % občanov Slovenska. Spravodajské médiá v papierovej podobe 25 percent. Podiel printových médií každoročne klesá, keďže posledné roky priniesli nástup smartfónov a rozvoj sociálnych sietí. Preto je potrebné, aby internetové spravodajské portály pôsobili v primeranej miere podľa pravidiel definovaných pre printové médiá a tlačové agentúry v súčasnosti platným zákonom č. 167/2008 Z. z.
V návrhu zákona sa v § 10 dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie: "Povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry podľa § 7, § 8 a § 9 sa primerane vzťahujú aj na prevádzkovateľa spravodajstva prostredníctvom internetového obsahu." Prevádzkovateľovi internetového spravodajstva tak pribúdajú nové povinnosti. Tie sú zároveň právami osôb, o ktorých prevádzkovateľ internetového spravodajstva zverejnil nepravdivé skutkové tvrdenie. Je to právo, je to právo na opravu, ktoré dáva možnosť požiadať o uverejnenie opravy. Je to právo na odpoveď, ktoré dáva možnosť požiadať o uverejnenie odpovede. Je to právo na dodatočné oznámenie pre osobu, o ktorej sa prevádzkovateľ internetového spravodajstva informoval, že bola v konaní pred orgánom štátnej moci.
Príklad. Občan bol obvinený, obvinenie sa nepreukázalo a občan má záujem, aby bola o tom verejnosť informovaná rovnako, ako bola informovaná o samotnom obvinení. V serióznej žurnalistike by internetový portál takéto práva dotyčnej osobe poskytol aj bez dikcie zákona. Len koľko percent žurnalistov a médií zo sveta internetu môžeme považovať za serióznych? Preto je dôležité zabezpečiť práva osôb, ktorým môže nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie vážne poškodiť ich profesijný či osobný život. V čase vynesenia rozsudku súdu môže byť poškodenie už nevratné. Dotknuté osoby potrebujú efektívny nástroj, ktorým môžu v reálnom čase informovať verejnosť o tom, že pravda je niekde inde, ako poskytovateľ internetového spravodajstva uviedol.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.9.2019 o 9:41 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:45

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Ján Kecskés a Jana Nehézová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:45 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video