51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.10.2019 o 16:43 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:25

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, cieľom tejto novely zákona je rozšírenie možnosti ministerstva rozhodnúť o odvolaní riaditeľa školy, ak zriaďovateľ nekoná, prehĺbenie kompetencií rady školy, zabezpečenie včasnej a riadnej informovanosti verejnosti o termíne a obsahu zasadnutí rady školy, plná aplikácia zásady verejnosti na zasadnutiach rady školy bez svojvoľného obmedzenia samotnou radou školy, náležité zaistenie vybavovania sťažností na činnosť rady školy a volebných sťažností, eliminácia konfliktu záujmov volených členov rady školy, zvýšená ochrana osobnosti člena rady školy počas výkonu mandátu i po jeho skončení a rozšírenie možnosti odvolania člena rady školy.
Rada školy ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán má podľa zákona presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa aj k činnosti školy či školského zariadenia, rovnako ako k činnosti orgánov miestnej štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Rozšírená rada školy je výberovou komisiou na funkciu riaditeľa školy. Nezameniteľné miesto a vysoká opodstatnenosť tohto samosprávneho orgánu sú neodškriepiteľné, no za predpokladu, že je plne funkčná. A práve plná funkčná realizácia rady školy je v mnohých školách a školských zariadeniach ohrozená. Nie však iba čiastkovými zásahmi zvonku, ale aj samotnými členmi rady školy, ktorí po zvolení do funkcie neplnia svoj mandát tak, aby reálne chránili verejný záujem alebo záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov. Rada školy nemá priamu kompetenciu sledovať do dôsledkov napr. verejné obstarávanie, či preveriť iné finančné toky, pretože riaditelia im neumožňujú zväčša ani nahliadnuť do dokumentácie. Prax ukazuje, že práve presadzovanie individuálnych záujmov, či už osobných alebo zriaďovateľa prostredníctvom volených členov rady školy, spôsobuje jej zníženú funkčnosť alebo aj deformáciu celého jej poslania a tá sa stáva len formálnou ustanovizňou. Toľko na úvod a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.10.2019 o 16:25 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:29

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol aj pri tomto návrhu určený gestorským výborom za spravodajcu. Predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona. Tento spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel, súčasťou je stanovisko ministerstva financií a z predkladaného návrhu je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona posunie do druhého čítania. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali samozrejme ústavnoprávny výbor a školský výbor, ktorý zároveň navrhujem ako gestorský, teda výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tiež odporúčam, aby bol návrh prerokovaný vo výboroch, v gestorskom do 32 dní a v ostatných do 30 dní od prerokovania v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.10.2019 o 16:29 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rada školy rovnako ako obecná školská rada a územná školská rada sú podľa legálnej definície, citujem, "iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánom miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky". Koniec citácie.
Keď si to takto nahlas zadefinujeme, znie to dôležito a skvelo. A reálne? V skutočnosti má rada školy postavenie slovenského voliča. Jej názor, postavenie a kompetencie sú dôležité v podstate len pri voľbe riaditeľa školy. Inak sú jej kompetencie a dosah úplne formálne. A aby som nekrivdil všetkým, tam, kde rada školy je naozaj funkčná a snaží sa riešiť problémy školy a byť nápomocná v ich riešení, tam sa často stáva, že jej členovia sú zo strany vedenia školy a niekedy aj spriaznených kolegov perzekvovaní rôznym spôsobom. Vedenie odborov chránime zákonom. Radu školy nie. Takže pri pohľade na tento stav to vyznieva ako patová situácia. Asi by bolo najlepšie zrušiť ich. Nie sú potrebné a skoncovať túto trápnu hru na demokraciu. Nech je riaditeľ školy neobmedzený vládca požehnaný zriaďovateľom, ktorý si ho vybral. Všetci budú pracovať ako treba na pokyn, rozhodnutia budú len na riaditeľovi a nik nemá dôvod pozerať mu cez rameno a hovoriť do jeho rozhodovacích procesov. Áno, vráťme sa pred rok 1989, kde strana vždy správne rozhodla. Alebo, alebo to zmeňme! Zmeňme konečne svoje postoje a začnime sa správať zodpovedne k svojej krajine i vlastnej komunite!
Proces premeny je vždy bolestný, ale stojí za to. Nehrajme sa na demokraciu, ale ju reálne aplikujme v praxi. A môžeme pokojne začať tým, že z rady školy urobíme korektný samosprávny orgán, ktorý tým, že v sebe zahrňuje volených zástupcov všetkých účastníkov školského procesu, je plne zastupiteľský, kompetentný riešiť reálne podnety a problémy na školách, iniciovať a navrhovať zmeny zdola. No zároveň je protiváhou k vedeniu školy a môže dozerať na jeho rozhodovacie procesy.
Ako tieto zmeny nastoliť, som predložil v návrhu zákona. Súčasné zákonné kompetencie rady školy sú obmedzené a vymedzené len na uskutočňovanie výberového konania na vymenovanie riaditeľa, navrhovanie na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladanie návrhu na odvolanie riaditeľa a to vždy s odôvodnením alebo na vyjadrenie k návrhu na odvolanie riaditeľa, vyjadrenie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a k iným možnostiam odvolania riaditeľa školy a návrhom o komplexnom chode školy, ktoré predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie. Takéto kompetencie sú nedostačujúce a neumožňujú reálny výkon zastupiteľskej samosprávy. Rada školy tak nemá reálny prehľad o aktivitách, finančných a dotačných rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú chod školy, a zároveň môže byť rada aktívne nápomocná pri riešení problémov i v personálnej oblasti, oblasti negatívnych sociálno-patologických prejavov a mala právo vybavovať podnety a sťažnosti.
Navrhujem preto, aby sa kompetencie rady rozšírili. A to tak, aby sa rada mohla vyjadrovať aj k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov školy alebo školského zariadenia, k finančnému rozpočtu, k podnikateľským aktivitám a využívaniu finančných prostriedkov školy a školského zariadenia a k materiálno-technickým podmienkam na činnosť školy a školského zariadenia a mohla vybavovať doručené alebo na zasadnutí osobne prednesené podnety a sťažnosti najviac do 60 dní, prípadne ich bezodkladne odovzdať na vyriešenie kompetentnému orgánu štátnej správy alebo samosprávy.
Samozrejme, že výkon týchto rozšírených kompetencií nebude možný bež súčinnosti. Preto zákonom stanovená povinnosť riaditeľa školy poskytnúť súčinnosť rade školy pri výkone jej právomoci a teda predložiť jej požadované dokumenty a zdržať sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by narúšali priebeh výkonu právomoci rady školy a jej členov, je nutnosťou. Rada školy doposiaľ bola vždy odkázaná na rozhodnutie riaditeľa, či im nejaký podklad na preštudovanie poskytne, častokrát dostávali zamietavú odpoveď s dôvetkom, že aj tak tomu nerozumejú a on nemá povinnosť im toto poskytnúť. Výkon rozšírených právomocí jednoznačne napomôže k transparentnosti úkonov vedenia školy, najmä riaditeľa a zároveň zvýši aj dôveryhodný kredit školy.
Zmeny je potrebné vykonať aj v organizácii rady školy samotnej. Hoci počet členov rady školy určuje zriaďovateľ, musí dodržiavať zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami, musí byť väčšinový. Takto nastavený systém zloženia rady by bol úplne v poriadku, pokiaľ by som sa už niekoľkokrát nestretol so snahou manipulovať radu školy pred výberovým konaním na riaditeľa školy tak, že zriaďovateľ má napokon väčšinu hlasov v rade, nepohodlných členov odvolal a vymenoval tam nových, poslušných. Preto je potrebné uvedenú zásadu upraviť tak, že počet zástupcov zriaďovateľa nesmie byť vyšší ako celkový počet ostatných volených zástupcov.
Zasadnutia rady školy sú v zásade verejné a mohli byť neverejnými v prípade, že o tom rozhodli dve tretiny všetkých hlasov, jej členovia, dvoma tretinami všetkých hlasov jej členovia. Takto sa stávalo, že v podstate mohli byť neverejné všetky zasadnutia, čo je v rozpore so základnými demokratickými princípmi. Preto navrhujem, aby boli neverejnými len tie časti zasadnutia, v ktorej sú prerokúvané informácie chránené osobitným zákonom, napríklad zákonom o ochrane osobných údajov alebo Obchodným zákonníkom v prípade obchodného tajomstva.
S tým úzko súvisí informovanosť verejnosti o zasadnutiach rady školy. Tá je často nedostatočná alebo žiadna. Preto je rade školy uložená povinnosť zverejniť na webovom sídle školy alebo inom verejne dostupnom mieste harmonogram svojich zasadnutí vždy do 30. septembra nového školského roku. Taktiež rada školy najneskôr 10 dní pred zasadnutím zverejní na webovom sídle školy alebo inom verejne dostupnom mieste dátum, miesto, čas a program svojho zasadnutia. Takto má verejnosť možnosť sa zúčastniť zasadnutia, prípadne predniesť podnety, sťažnosti a návrhy a to rovno, priamo na zasadnutí.
Potreba objektivity volených členov rady školy a ich kontinuálna činnosť je viac než dôležitá. Niektorí v nej pracujú len sporadicky, ako vyjde čas, poniektorí, tzv. zberači funkcií, sú poslancami v obecnom zastupiteľstve, zároveň sú vo vedení rady rodičov a zároveň členovia rady školy. Takto nie je dostatočne nastavená objektivita rady samotnej a dochádza k deformačným rozhodnutiam. Preto je potrebné v zákone definovať, že členom rady školy okrem vedenia školy nemôže byť aj osoba funkčne alebo inak personálne prepojená so zriaďovateľom, pokiaľ nie je jej delegovaným zástupcom. Predsedom rady školy nemôže byť osoba, ktorá vykonáva funkciu predsedu v inom samosprávnom orgáne školy.
Pre dodržanie už spomínanej kontinuity činnosti rád školy navrhujem, aby bol odvolaný zvolený člen rady školy, ak sa nezúčastnil najmenej na troch po sebe idúcich zasadnutiach alebo mal viac ako tri absencie počas školského roka, alebo ak preukázateľne nevykonáva svoj mandát riadne a zodpovedne, keďže z množstva zaslaných podnetov a sťažností je mi známe, že boli aj takí členovia rady školy, ktorí negovali akékoľvek riešenie nastolených problémov, alebo dokonca marili výkon rady školy. Ak je pozastavené členstvo niektorému členovi rady školy, napríklad z dôvodu jeho kandidatúry na riaditeľa školy, bude jeden člen výberovej komisie chýbať. Preto je potrebné zabezpečiť, aby po dobu nevykonávania mandátu člena rady školy bol riadne zastúpený, a to buď ďalším zvoleným kandidátom v poradí, alebo novozvoleným v danej kategórií členov.
V praxi sa tiež stáva, že zriaďovateľ bol povinný odvolať v zákonnej lehote riaditeľa školy alebo mu minimálne pozastaviť činnosť, no ten využíva pštrosiu politiku a nekoná. Posledný medializovaný prípad bol starosta obce Rudňany, ktorý nekonal v prípade riaditeľa školy, na ktorého bola daná žaloba za spáchanie trestného činu a prebehlo už, už i prvostupňové súdne konanie. Aby bol zjednodušený kompetenčný prístup, postup a zamedzilo sa klientelistickým postupom, rada školy v takýchto prípadoch, keď zriaďovateľ konať mal a nekonal, môže podať návrh na odvolanie riaditeľa na príslušné ministerstvo, ktoré rozhodne.
Nóvum tohto, tejto novely zákona je aj zavedenie dvojstupňového riešenia sťažností na činnosť rady školy, ako aj na voľby do rady školy, ktoré do 30 dní rieši rada samotná. Ak ich uspokojivo pre sťažovateľa nevyrieši, má túto kompetenciu hlavný kontrolór obce, mesta alebo samosprávy podľa zákona o sťažnostiach. Mimoriadne dôležitým je riešenie volebných sťažností, pretože tie majú dopad na rozhodnutia novozvolenej rady a ich zneplatnenie. Ak hlavný kontrolór zistí porušenie volebných pravidiel alebo sa preukážu nekalé praktiky pri voľbách, vyhlási voľby ako celok alebo ich časť za neplatné, zriaďovateľ je povinný vyhlásiť do 30 dní nové voľby do rady školy. Všetky úkony, ktoré vykonala rada školy po svojom zvolení, sú považované rovnako za neplatné, ako napríklad voľba kandidáta na riaditeľa školy.
No a v neposlednom rade je potrebné myslieť aj na ochranu členov rady školy, ktorí si riadne a poctivo vykonávajú svoj mandát. Stáva sa, že sú terčom šikany najmä na pracovisku, čo im znemožňuje riadny výkon ich profesie, preto žiadnemu členovi rady školy počas výkonu mandátu a ani po skončení mandátu nesmie byť spôsobená ujma z titulu výkonu členstva v rade školy. Týmto získavajú právny titul na svoju účinnú obranu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, môžeme viesť dlhú a rozsiahlu polemiku, či sú tieto zmeny potrebné, vhodné alebo či vôbec radu školu udržať. Môžeme kritizovať, no bez návrhov na zmenu to budú len plané reči. Vychádzajúc zo zbieraných podnetov, názorov a sťažností ľudí, ktorých sa táto problematika priamo dotýka alebo sa o ňu zaujímajú, viem, že situácia je viac než alarmujúca. Ak budeme tolerovať svojvôľu a machinácie v akomkoľvek segmente našej spoločnosti, vráti sa nám to ako bumerang. Tak si tu upracme a veci zmeňme! Bude sa všetkým ľahšie dýchať, žiť i pracovať. Mne, vám, deťom, učiteľom aj rodičom. Preto vás z tohto miesta žiadam, hlasujte za tento návrh zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 16:29 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:43

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcela by som vám veľmi pekne poďakovať. Tým, čo sa aktívne zapájali do rozpravy, musím povedať tak trošku citovo, že je pre mňa osviežujúce vidieť v tomto parlamente takú konštruktívnu, v pozitívnom duchu sa nesúcu diskusiu, aktívne sa zapájanie v dobrom ľudí, ako sme sa snažili nájsť riešenie, ako by sme mohli tento problém vyriešiť. Takže veľmi pekne ďakujem.
Chcela by som poďakovať poslancom, ktorí uviedli aj svoje osobné príklady. Ja som sa tomuto chcela vyhnúť, aby to nevyzeralo, že na nejakom svojom osobnom príklade, alebo zo svojich osobných zážitkov teraz idem navrhovať zákony, ale myslím, že veľmi dobre ilustrovali, či už pán spolunavrhovateľ, pán poslanec Krajčí, pani poslankyňa Gaborčáková, Žarnay, Fecko, Suchánek aj viacerí. Niektorí dokonca uviedli skutočnosti, ktoré mňa osobne šokovali. Napríklad pán poslanec Žarnay, keď povedal, že existujú učitelia, ktorí podporujú u svojich študentov fajčenie, aby potom boli kľudnejší, na stredných školách, tak to sa mi zdá skutočne šokujúce a niečo, čo je neprípustné, ale teda samozrejme v tomto zákone to neriešime. Ale keď sa bavíme o ochrane nefajčiarov a vôbec o fajčení, najmä v súvislosti s mladistvými, tak, tak je to určite relevantný argument.
Pani poslankyňa Milanová, hoci tu nie je, ale navrhovala, že by sme mohli pritvrdiť, alebo teda boli tu viaceré ešte iné nápady, ktoré, verím, že bude priestor prerokovávať v druhom čítaní, ak sa podarí tento zákon posunúť ďalej.
Chcela by som poďakovať aj pani spravodajkyni za to, že zazneli aj argumenty druhej strany, hoci teda som úplne nečakala od členky zdravotníckeho výboru, ale, ale rozumiem. A myslím si, že ale teda mnohé z nich úplne beriem. Je to taká tenká hranica, ako som hovorila vo svojom úvodnom slove, že je to v istom zmysle kontroverzný návrh, že kde sa končí tá sloboda a kde sa začína sloboda iného, a určite to nie je cieľom, keď navrhujeme tento zákon, niekoho obmedzovať na jeho osobnej slobode. Ale asi vždy, keď sa predkladá nejaká právna úprava, tak vždy to niekomu pomôže a niekomu to možno trošku poškodí alebo trošku menej pomôže. A cieľom je asi hľadať ten, ten dobrý pomer medzi tým, že maximalizáciu nejakých pozitív z tohto vyplývajúcich a čo najväčšia ochrana tých, ktorí, ktorí si chránia zdravie, alebo chránia hodnoty nejaké dôležité. V tom by sme mali pomáhať.
Tiež by som bola rada, keby sa dalo v praxi, že niekoho poprosím, fajčiara, aby, aby sa posunul a on sa posunie alebo zahasí cigaretu, alebo podobne, ale ako sme počuli, v uvedených príkladoch, nie vždy to funguje. A všade inde sa tomu, áno, dá vyhnúť, aj keď na tej zástavke, ako hovoril pán poslanec Krajčí, to nie vždy je úplne, úplne v pohode, alebo ako uvádzala pani poslankyňa Milanová aj na tej ulici to niekedy je problém, najmä ak idete s kočíkom a s dieťaťom. Ale práve terasy reštaurácií sú také miesto, kde, kde, ak ste hlavne väčšia partia, máte rozjedený obed, tak sa vám veľmi ťažko niekam posúva, vám, ktorého ohrozuje nejaký cigaretový dym, niekam inam do interiéru, alebo, alebo proste niekde ďalej, kde možno ani nemusí byť miesto. Takže, takže všetky tieto argumenty by boli okej a dokonca by som aj povedala, že veď znášajme to, že je to nepríjemné, že to smrdí, atď., keby tam nebol ten vážny argument zdravia ohrozujúceho pasívneho fajčenia.
Ja som tie štatistiky, ktoré som tu pomerne rozsiahlo citovala zo Svetovej zdravotníckej organizácie, som neuvádzala preto, aby som vás oslnila, aká som pripravená, ale preto, aby som akcentovala, aký veľký problém práve pasívne fajčenie pre zdravie môže spôsobovať, že z tých 8 mil. úmrtí ročne až za 1,2 mil., čo je obrovské číslo v tomto, je zodpovedné práve pasívne fajčenie. A že dokonca ani to nemusí byť dlhodobé pasívne fajčenie, ale presne, ako uvádzal pán poslanec Krajčí, niekedy stačí len jedno vdýchnutie dymu na to, aby, aby u astmatikov napríklad odštartovalo astmatický záchvat.
Takže, takže ak hovoríme, že chránime ľudí sami pred sebou, ako uviedla pani poslankyňa Cigániková, tak áno, nebola by som za to, ako sa tu uvádzalo, že by sme nemali podporovať, že niekto si skracuje svoj vlastný život. To nech si teda svoje zdravie každý, každý rieši, ako chce, problém nastáva vtedy, keď ohrozujeme život a zdravie niekoho iného. A zároveň aj zaznel argument od pána poslanca Fedora, že zároveň to, že niekto aj ohrozuje svoj vlastný život alebo zdravie a zdravie niekoho iného, znamená aj dodatočné náklady pre štát, pretože práve tieto osoby sú mnohonásobne, ako som to aj uvádzala vo svojom úvodnom prejave, náchylnejšie na veľmi ťažké, či už rakoviny alebo kardiovaskulárne choroby, ktorých liečenie, najmä ak je to rakovina, tak je veľmi nákladné z pohľadu štátu.
Ďalšie výhrady, ktoré zazneli, pán poslanec Goga spomínal zahraničie. My sa práve tiež inšpirujeme zahraničím a nasledujeme trend, ktorý nasadili krajiny ako Fínsko, Švédsko. Bavili sme sa o Rakúsku, tí to majú ešte prísnejšie. Tam aj tie spomínané špaky, ktoré zazneli v rozprave, že s tým by sa malo niečo robiť, a inač veľa pripomienok od ľudí, ktoré mi prišlo, sa tiež týkalo špakov, tak tam aj toto je napríklad riešené. Čo sa týka, čo sa týka ďalšej výtky pána poslanca Gogu k, ekonomických dopadov na prevádzkovateľov, práveže sa nepreukázalo, ani keď sme v interiéroch, alebo keď bol zavedený pred tými desiatimi rokmi, ak sa nemýlim, zákaz fajčenia vnútri v reštauráciách, tak sa nepreukázalo, že by to malo z dlhodobejšieho hľadiska, okrem tých prvotných nákladov, ktoré reštaurácie, prevádzkovatelia mali na to, aby oddelili fajčiarsku a nefajčiarsku časť, tak už potom sa nepreukázalo, že by boli nejaké negatívne ekonomické dopady.
Ja som v tom čase osobne práve žila vo Francúzsku, a tam sa to niekoľko mesiacov pred nami zavádzal tento zákaz fajčenia. A Francúzi sú teda práve národ, ktorý, ktorý extrémne, má extrémne veľký podiel ešte v tom čase najmä, mal extrémne veľký podiel fajčiarov v populácii, a tam sa práve vypracovávali rôzne štatistiky a rôzne štúdie, či už sociálnych alebo ekonomických dopadov. Z ekonomických dopadov sa zistilo, že to nemá, zo sociálnych dopadov sa zistila taká zaujímavosť, že sa zvýšil počet zoznámení sa medzi mužmi a ženami vonku pred podnikom, keď si išli von zapáliť. Tak to bolo, to bol akože spôsob č. 1, ako, ako dochádzalo k zoznámeniu a k nadväzovaniu vzťahov.
Zazneli ešte, ešte asi posledná vec, ktorú mám zapísanú, aj konštruktívne, konštruktívne návrhy od, od teda tábora, ktorý odporuje tomuto návrhu zákona, od pani poslankyne Cigánikovej, ak sa nemýlim, že to radšej spravme tak do zákona, že nech fajčiar nesmie ohrozovať nefajčiara, resp. rozdeľme terasy na fajčiarske a nefajčiarske. Toto považujem za veľmi dobré, konštruktívne návrhy, o ktorých práve by sa dalo prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov rokovať v druhom čítaní. To rozdelenie terás by bolo už potom na každom prevádzkovateľovi. Ak ju má tak malú, že ju nevie rozdeliť, tak, tak sa to samozrejme ťažko. V nejakých väčších reštauráciách je to asi veľmi jednoduché a niekde to funguje už dnes. Alebo teda nech fajčiar nesmie ohrozovať, nech je aspoň povinný, povinný, ak ho niekto poprosí, len to tiež neviem si predstaviť, ako by sme premietli do zákona, že z tohto pohľadu legislatívne je asi jednoduchšie zakázať fajčenie na terase.
Ja som tiež inač prívrženkyňou, ešte k tomuto posledná, posledná možno poznámka, tzv. nudge alebo postrčenia behaviorálnej ekonómie, alebo pôvodne je to asi skôr z behaviorálnej psychológie, ale ja som sa to učila v rámci ekonómie. To znamená, že napr. pri vchodoch do nemocníc alebo do staníc alebo do škôl sa, sa nakreslia napr. na zem šľapy, po ktorých ten človek má prejsť k popolníku a má sa posunúť trochu ďalej. A zvykne to fungovať a sú ekonomické štúdiá o tom, že to funguje a že ľudia sa radi zase akože, ak môžu vyjsť niekomu v ústrety, tak mnohokrát áno a je to účinný spôsob. Len práve na tých terasách reštaurácií si neviem predstaviť ako to spraviť. A tam práve tento nudge podľa mňa, možno mi poviete, že, že, že viete vymyslieť, ale ja som neprišla na spôsob ako to urobiť, že skôr mi príde jednoduchšie, nemyslím si teraz, že teraz fajčiari prestanú chodiť na obedy na terasy reštaurácií, že skôr sa postaví tak ako v zime, keď je vnútri, tak sa skôr postaví od toho jedla a urobí tie tri kroky smerom niekde von na ulicu a zapáli si tú cigaretu tam. Takže by som to úplne nebrala ako nejaké, nejaké obmedzovanie slobody fajčiarov. Veď napokon aj samotný fajčiar, pripomínam, že toto naozaj obmedzuje fajčenie len na terasách, kde sa podáva jedlo. To znamená, argument kávička, cigaretka neplatí, pretože kávičku, cigaretku si môžete dať v kaviarňach, tam sa zvyčajne jedlo nepodáva. A pri jedle, myslím si, že aj fajčiar, málokedy som videla fajčiara fajčiť uprostred jedla, že tam, tam to naozaj nemá až také následky a dopady na fajčiarov, ako odporcovia tejto novely zákona tvrdia.
Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za diskusiu, za vaše príspevky, či už také alebo onaké. Myslím si, že to bola dobrá diskusia. Chcela by som vás ešte raz opätovne poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, aby sme ho posunuli spoločne do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

24.10.2019 o 16:43 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:53

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aj ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za príjemnú diskusiu. Napriek tomu, že som tu teda bola v menšine so svojím liberálnym názorom, ale teda aj v takomto svete, ako vidíte, vieme žiť a vieme žiť celkom komfortne. Takže diskusia, dobre.
Chcela by som len teda zopakovať, aby nedošlo k omylu, naozaj práve preto, že som členka zdravotníckeho výboru, je pre mňa naozaj zdravie občanov rovnako dôležité, myslím si, ako pre navrhovateľku a ako ktokoľvek z nás. Myslím si, že nám všetkým záleží na tom, aby teda ľudia boli čo najzdravší. Jediné, v čom sa líšime, je to, že ja si teda naozaj myslím, že rakovinu tomu človeku nespôsobí to, keď sedí na nejakej terase v otvorenom priestore, kde sa ten dym rozplýva, keď sa to tomu stane raz za nejaký čas, keď sa stretne s niekým, kto bude tak arogantný, že napriek tomu, že ho poprosí, aby išiel ďalej, aby išiel inam, atď., tak napriek tomu ten teda zostane fajčiť. Myslím si, že, že pasívne fajčenie ako také je dôvodom rakoviny vtedy, keď ide teda o, o fajčenie alebo o pobyt v nejakých nafajčených miestnostiach a nie v otvorenom priestranstve.
No a druhá vec, že tých ľudí ideme chrániť a chránime ich tak, že nejakú časť fajčiarov, teda nejakú časť ľudí, fajčiarov, vyženieme. Najprv sme ich vyhnali z podnikov, čo schvaľujem do určitej miery, pretože odtiaľ neni kam odísť, tak ešte to viem pochopiť, hej. Teraz ich ideme vyhnať z terás, fajn. Teraz ten fajčiar teda pôjde z tej terasy, urobí takto krok doprava, tam už terasa nebude a zapáli si rovnako pri vás, hej. Potom prídete samozrejme s tým návrhom, že dobre, tak oni síce nefajčia na terase, ale hneď za terasou, tak potom to obmedzíme, že sto metrov od terasy. Potom to obmedzíme, že zákaz na uliciach, a potom, keď už budú zakázané aj ulice, tak obmedzíme už aj balkón. No ako, toto je presne, jak ste povedali, zjednodušujete si to, idete to zakázať. Ja si myslím, že oveľa zodpovednejšia cesta je povedať ľuďom, že fajčenie ich zabije a nech si to jednoducho uvedomia. Ja si myslím, že od ľudí treba chcieť zodpovednosť, a nedá sa, aby sa o seba starali, nakázať zákonom.
Preto oceňujem naozaj tú podstatu, o ktorú sa chcete, o ktorú sa chcete postarať, že vám ide o dobro tých ľudí, ale teda ja, keďže mi ide aj o dobro a slobodu aj tých ľudí, ktorí, možno nesúhlasím s tým, ako žijú, ale chcem ich nechať tak. My, bohužiaľ, sa zdržíme. Napriek tomu ďakujem za konštruktívnu diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.10.2019 o 16:53 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:56

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, budem sa snažiť tiež byť rýchla a stručná. Cieľom navrhovanej úpravy je vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z ekonomickej praxe za účelom posilnenia akcieschopnosti Slovenskej republiky na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami zaviesť, resp. podmieniť povinné očkovanie pri vstupe do predškolskej nepovinnej dochádzky. Reflektujeme tak na zníženie populácie a zníženie kolektívnej imunity našej populácie, kde miestami kolektívna imunita klesá až pod 95 percent.
Ďalším zámerom je reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, ktorá vychádza z Národného projektu "Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“. V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa v navrhovanom zákone okrem iného zrušuje povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1, pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
V neposlednom rade sa návrhom zákona stanovuje obmedzenie pre prevádzkovateľov solárií, aby služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi neposkytovali osobám mladším ako 18 rokov a doplňujú sa určité pravidlá, resp. minimálne požiadavky pre plavčíkov.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.10.2019 o 16:56 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:58

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstve záležitosti, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo prerokovali vládny návrh zákona v stanovenej lehote, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 183 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zákona v pondelok o 11.00 hodine.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.10.2019 o 16:58 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:02

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Na minulej schôdzi bola predložená novela zákona o ochrane verejného zdravia a hladinu rozvírilo najmä neprijímanie očkovaných detí do škôlok. No nemenej zaujímavé, aj osobne pre mňa, bolo aj to, že súčasťou tejto novelizácie bolo napríklad aj iné nastavenie v podstate pre vstup zvierat do reštaurácií. Riešia sa tam soláriá a plavčíci. A hoci som sa v prvom čítaní pri tomto návrhu zákona zdržala, tak neznamená to, že by som s ním nesúhlasila, do veľkej miery s ním súhlasím. A na moje dnešné vystúpenie samotné ma inšpirovala hlavne reč pani ministerky a možno sa síce niektorým bude zdať, že idem trošku mimo inkriminovaných tém, ale pre mňa je téma, s ktorou dnes vystúpim, veľmi dôležitá a rovnako ju považujem za veľmi dôležitú v súvislosti s ochranou verejného zdravia. O to viac možno ma zaráža, že v tom zákone v terajšom znení dodnes nie je. Tou témou je podpora dojčenia.
Myslím si, že asi väčšina z vás vie, že ja som sa poslankyňou stala iba mesiac pred pôrodom a ešte do poslednej chvíle som to tu ťahala a zabávali sme sa na tom, že hádam ten pôrod by bolo dobré, aj keby sa odohral v parlamente a možno by došlo k takému spojeniu naprieč politickým spektrom. Ale nie vždy všetky sny a predstavy sa plnia. Takže nakoniec som si svoj pôrod (reakcia z pléna), áno, som si teda svoj pôrod, nazvem to, že splnila na rizikovom, ale, ale, našťastie, bez komplikácií. Veľkou komplikáciou, ktorá nastala po ňom, bolo práve pre mňa, a určite nie som jediná, dojčenie.
Ono zrejme každá prvorodička to pozná, že keď príde na svet ten malý zázrak, tak nevie, o čo by sa najprv starala, že či ho len tak stískať, či prebaľovať, či dojčiť, či ho len nechať spinkať. To všetko by sa dalo zvládnuť, aj ten neporiadok doma by sa dal zvládnuť, ale veľkým problémom aj pre mňa z osobnej skúsenosti sa stalo dojčenie. Pretože napriek všetkým radám sestričiek priamo na oddelení o častom prikladaní, stále veci nefungovali. A keď za mnou sestričky chodili, tak som sa im vždy sťažovala, že jednoducho nejde mi to, či by som sa, či by mi nemohli nejako pomôcť. A teda musím priznať, že sestričky, napriek situácii, v akej sú, tak sa našli aj ochotné, ktoré si pár chvíľ na mňa našli. Ale bolo to naozaj primálo a miesto toho, aby mi pomohli možno s technikou alebo s podporou samotného dojčenia, priniesli mi striekačku a dieťaťu sme skrátka dali hneď na úvod jeho života umelé v podstate jedlo a na oddelení to nebol zďaleka nejaký ojedinelý postup.
Čo mňa a na čo si teda dodnes osobne pamätám, bol pocit takej osobnej bezmocnosti, že som priviedla na svet dieťa, o ktoré sa nedokážem postarať. Nevedela som, že, predtým, s niečím takým matky bojujú, že vedia byť frustrované z toho, že nedokážu nakŕmiť svoje dieťa. Sama som si tým prešla, prešiel si tým aj môj pán manžel na druhej konci linky alebo teda pri osobných stretnutiach. Bolo to veľmi nepríjemné. Našťastie, môžme povedať, že našťastie, v nemocnici sme si pobudli dlhšie kvôli žltačke, a na tretí deň prišla za mnou laktačná sestra. A musím povedať, že to bolo nesmierne povzbudivé, že odrazu všetky tie komplikácie, problémy sa začali riešiť nejakým spôsobom, bola veľmi nápomocná. A domov som odchádzala s tým, že mám k dispozícii ten kus umelej hmoty, čo sa nazýva, že klobúčiky, ale predsa dokážem dojčiť. Ja som si neskôr povedala, asi po dvoch mesiacoch, že vyradím aj túto umelinu a urobím všetko pre to, aby to išlo. Som dostatočne asi tvrdohlavá a vytrvalá, aby sa mi to podarilo. A dojčím dodnes aj na pôde parlamentu. Som na to hrdá, myslím si, že nie som zďaleka jediná čerstvá maminka, ktoré sme to tu takto zvládli. A z pohľadu mami by som, že tam by môj záujem o dojčenie s tým, že sa mi to podarilo, mohol skončiť. Ale ja som dnes aj v pozícii poslankyne a tam môj záujme teda zďaleka neskončil. Lebo keď som sa o túto tému začala ďalej zaoberať, tak som zistila, že, žiaľ, tá podpora dojčenie nie je zďaleka taká, aká by mohla byť a mala byť.
Ten môj príbeh, tiež ako som neskôr zistila, na základe rôznych rozhovorov a komunikácií s ostatnými mamičkami, je príbehom tisícok matiek po celom Slovensku a budem hovoriť o tých, ktoré dojčiť chcú. No v kľúčových momentoch, teda na jeho začiatku im nie je daná taká podpora akú by si, aká im náleží alebo teda akú by si zaslúžili. Tá podpora v pôrodnici, resp. po prepustení z nemocnice. Ja si myslím, že dojčenie a podpora na pôrodníckom oddelení sa musí stať pre zdravie matky a dieťaťa prioritou. Aj rozumiem, že v dnešnej dobe je to problém. Nemocnice sa boria s oveľa závažnejšími problémami, často existenčnými a chápem, že na zabezpečenie aj takých, z môjho pohľadu základných vecí, momentálne nie je dostatočný tlak, aj keď vôľa možno áno.
Z 51 pôrodníc dnes, žiaľ, ani jedna nemá certifikát "Baby Friendly Hospital". Ja netvrdím, že papier je všetko, a v mnohých pôrodniciach a nemocniciach aj bez certifikátu dokážu mamičky hneď po pôrode dávať s dieťaťom kontakt koža na kožu, alebo teda je im dopriata starostlivosť odbornej pomoci laktačnej sestry. Zďaleka to však nie je celoslovenský štandard.
Keď hovoríme o očkovaní, o kolektívnej imunite, o verejnom zdraví, je úlohou štátu a nás zvolených zástupcov, aby sme pre občanov urobili maximum, aby sme ich chránili. Preto tu rokujeme, za to nás platia. Preto si myslím, že štát, v tomto prípade teda konkrétne ministerstvo zdravotníctva by malo zabezpečiť podporu dojčenia a malo by to byť jednou z jeho priorít. Lebo podľa mňa lepším základom verejného zdravia ako zdravé deti, neviem, či niečo lepšie existuje. A keď sa tu rozprávame a diskutujeme o povinnom očkovaní pre dobro detí a náš všetkých, tak si myslím, že by nám malo záležať aj na systematickej podpore dojčenia.
Bohužiaľ, dodnes neexistujú jednotné metodické pokyny. (Reakcia predkladateľky.) Existujú? Alebo teda jednotné, viem, že existuje odborné usmernenie. (Reakcia spravodajcu.) Áno, lebo k tomu sa dostanem ešte. (Reakcia predkladateľky.) Dobre, výborne, lebo chcem na to nadviazať inak, to sa teším, lebo viem, viem, že ministerstvo začalo v tejto veci v januári už presne aj pripravovať materiály. Ak je to hotové, z môjho pohľadu je to veľmi pozitívna informácia. Výborne, kolegyňa je taktiež podpísaná pod týmto návrhom, takže som veľmi rada, že tá spolupráca prebehla. Napriek tomu teda doteraz nejaké oficiálne vyjadrenie o... Už je aj k dispozícii? Avšak predpokladám, že implementácia ešte pomaličky, ako som sa ja dozvedela na základe správ (reakcia predkladateľky), dobre, výborne, ako som sa dozvedela, tak prebehla s tým, že teda bolo zaučených 200 doktorov, sestričiek a teda laktačných sestier, čo je samozrejme skvelý začiatok. Ale stále to vnímam ešte, že sme iba na začiatku tej cesty.
A keď som si túto tému študovala bližšie, tak vlastne prišla som na to, že už od roku 2009 existuje usmernenie odborné, ktoré bolo vydané vo Vestníku ministerstva zdravotníctva, ktoré celú túto veľkú oblasť v podstate zastrešovalo. A to, čo my teraz legislatívne by sme radi ukotvili aspoň deklaratívne v tomto návrhu pre ochranu verejného zdravia, tak tam už to všetko bolo popísané, avšak nebolo to implementované. Hovorím, že sú aj nemocnice, ktoré možno nemajú certifikát, ale teda pracujú na tom, aby mamičkám poskytli, to už som povedala, hej, že aby mamičkám poskytli v podstate to najlepšie, čo môžu.
Z môjho pohľadu je mimoriadne dôležité práve, aby boli dodržané tie garantované a jednotné postupy, aby mamičky v každej jednej nemocnici naprieč celým Slovenskom boli, boli, nechcem to nazvať, že zaškolené, ale poučené o tom, ako majú dojčiť naozaj, že jednotne, pretože dnes je doba internetu a mamičky si vedia nájsť tam skutočne všeličo. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme im poskytli garantovanú informáciu, garantovaný nejaký pokyn, metodiku, aby všetky vedeli svoje detičky nakŕmiť tak, ako je treba a pri všetkých problémoch niekedy, ktoré to dojčenie obnáša.
Ako som už spomínala, ja som naďabila na informáciu z ministerstva zdravotníctva, že od januára je v platnosti štandardný preventívny postup. Nevedela som avšak, čo tento štandardný postup obnáša, ktorý je v súlade s najnovšími odporúčaniami práve zdravotníckej organizácie, a jeho súčasťou je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili správnu techniku, pretože dojčenie je základným predpokladom zdravého vývoja každého dieťaťa. Jedným z potrebných krokov je aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby disponovali dostatočnými znalosťami a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia.
V tej správe sa uvádzalo, že ten počet vyškoleného personálu bol okolo 200 ľudí vlastne dohromady. Ako som spomenula stále je to veľmi dobrý začiatočný krok k tomu, aby sa to celé rozbehlo tak, ako by sme si to možno aj my mamičky všetky predstavovali.
Ja som na pôde parlamentu zorganizovala konferenciu o dojčení, bolo to približne pred rokom, s názvom "Ako politika môže pomôcť dojčeniu". A pamätám si, že hoci, hoci tomu, že nás prišlo iba zopár vtedy, tak aj tých nás málo sme sa zhodli v tom, že to dojčenie potrebuje väčšiu podporu a že Slovensko má v ňom teda veľké medzery.
A chcela by som ešte tu z tohto miesta povedať, keď sa bavíme o všetkých tých výhodách, ktoré dojčenie má, nie sú to iba zdravotné výhody, ale sú to aj ekonomické alebo dokonca aj environmentálne ukazovatele.
K tým zdravotným by som si dovolila zacitovať práve z odborného usmernenia vydaného v roku 2009. Inak je to približne, bolo to vydané 15. 10., takže 10 rokov dozadu mi to prišlo také celkom, ako by som to pomenovala, symbolické, že tým kruh sa uzavrel. "Dojčenie je forma sociálneho správania, ktorá sa formuje na báze schém materského správania a vyžaduje určité zručnosti. Materské mlieko je druhovo špecifické a jeho zložky sa významne odlišujú od mlieka iných druhov cicavcov. Preto je jedinečnou výživou donosených aj predčasne narodených detí a s komplexom ďalších faktorov zaisťuje dojčaťu výživu optimálneho zloženia, protilátky a podporu dozrievania imunitného systému, hormóny a rastové faktory, indukciu procesov adaptácie zažívacieho systému, nižšie riziku vzniku civilizačných chorôb a detskej tučnoty za predpokladov, že dieťa je dostatočne dlho dojčené a matka počas dojčenia dodržiava správnu životosprávu." Ja ešte dodávam, že materské mliečko je kedykoľvek prístupné, má vždy primeranú teplotu a je lacnejšie ako umelá výživa. Pre matku zaisťuje prospešnú hormonálnu, fyziologickú adaptáciu po pôrode, podporu involučných procesov maternice, teda návrat do pôvodného stavu, podporu emocionálnej väzby na dojča, vzorce materského správania spĺňajúce potreby dojčaťa, v neskoršom veku ochranu pred osteoporózou, vznikom rakoviny prsníka a vaječníkov. Celej rodine zabezpečuje úsporu finančných prostriedkov spojených s nákupom umelej výživy, posilnenie emocionálnych väzieb členov rodiny, prevenciu zvýšenej chorobnosti dojčaťa.
Inak v tom odbornom usmernení sa nachádza viacero odporúčaní. Ja som sa pristavila najmä teda pri bodoch B a C v čl. 3, kde bolo uvedené, že "podpora rozvoja laktácie v prvých dňoch po pôrode v čase poskytovania ústavnej starostlivosti by mala byť zabezpečená a podpora dojčenia po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti domov, v poradniach a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri riešení komplikácií dojčenia, ak sa vyskytnú". Ako som už spomínala, tak toto zďaleka nie v každej pôrodnici je praxou.
Ešte by sa tu dali citovať štúdie z rôznych periodík, aké pozitívne účinky má dojčenie či na matky, či na deti, či na celé rodiny.
Ja si dovolím ešte predstaviť aj tie ekonomické výhody dojčenia, o ktorých sa možno až toľko nehovorí. V štúdii uverejnenej v lekárskom časopise British Medical Journal z roku 2014 vedci vypočítali, že ak by sa v Británii zdvojnásobil počet žien, ktoré dojčia aspoň sedem až osemnásť mesiacov, v britskom zdravotníctve by sa každoročne ušetrilo 40 mil. libier. A to boli veľmi konzervatívni, lebo sa zamerali iba na tri ochorenia, ktoré súvisia s nedojčením. Sú to zápal stredného ucha, nekrotizujúca enterokolitída a rakovina prsníka. Ak by sa vo Veľkej Británii ušetrilo 40 mil. libier, tak na Slovensku, keďže sme zhruba desaťkrát menšia krajina, by to mohlo byť 4 milióny. Keby sa viac dojčilo, tak v zdravotníctve ušetríme 4 mil. eur ročne, čo je približne ročný plat pre 200 zdravotných sestier vrátane odvodov.
O environmentálnych výhodách by tiež mohla byť ďalekosiahla diskusia, tú si pre túto chvíľu odpustím. V Čechách len nedávno, u našich susedov senát prijal uznesenie, ktorého cieľom bolo zabezpečiť podporu dojčenia. Napríklad v takom Belgicku majú systém urobený tak, že na jednom oddelení má každá mamina k dispozícii, nazvem to, svoju laktačnú sestru, ktorá je pre ňu k dispozícii po celý ten čas, nielen kým je v nemocnici, ale aj po tom, čo sa vráti domov.
Na záver už by som chcela ešte možno zdôrazniť a doplniť, že to, čo my by sme radi pretavili do zákona o ochrane verejného zdravia, to už tu teda funguje vo forme odborného usmernenia desať rokov, avšak všetci vidíme, že ten výsledok je krivkajúci. Máme tu pozitívne informácie, že zmena je na dosah a ja tomu veľmi úprimne verím a veľmi sa teším, že už je naozaj pripravená a teda bude sa môcť realizovať.
Ja som si povedala spolu so svojimi kolegami, že týmto naším návrhom chceme tomu dojčeniu na Slovensku ešte pootvoriť trošku dvere a tým aj všetkým mamičkám a deťom, ktoré si zaslúžia na tom začiatku spoločnej cesty len to najlepšie, čo im môžme dať, aby sa mamičky cítili po pôrode dobre, aby dojčili bez stresu, bez sĺz a depresie. A aj tým sme v podstate prispeli k verejnému zdraviu a v slovenskom zdravotníctve v konečnom dôsledku ušetrili aj nejaký ten milión.
Ešte, ak by som mohla, dovolila by som si prečítať text doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Natálie Milanovej, Mareka Krajčího, Silvie Shahzad, Jána Marosza, Miroslava Sopka, Simony Petrík a (zaznievanie gongu) Petry Krištúfkovej.
V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a... Môžem? Môžem že? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Áno, len prosím zastaviť časomieru.
Nech sa páči, môžte.

Milanová, Natália, poslankyňa NR SR
... 2 a 3, ktoré znejú:
V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo "starostlivosť" vkladá čiarka a slová "podpora dojčenia,".
3. § 2 ods. 1 sa za písm. h) vkladá nové písm. i), ktoré znie:
"i) podpora dojčenia je vytvorenie vhodných metodických pokynov a personálnych podmienok na jeho realizáciu.".".
Doterajšie písmená i) až zf) sa označujú ako písmená j) až zg). Prečíslovanie písmen sa primerane premietne do ďalších bodov.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 74 vkladá nový bod 75, ktorý znie:
"75. V § 52 sa ods. 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
"s) vytvoriť personálne podmienky na podporu dojčenia a dodržiavať metodické pokyny týkajúce sa tejto podpory.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 113 vkladá nový bod 114, ktorý znie:
"114. § 62 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
"x) podrobnosti o metodických pokynoch na podporu dojčenia.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 17:02 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:22

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je to veľmi milé v tejto sále, kde sa teda, hocičo počujeme, rozprávať alebo počuť niečo o dojčení. Nikdy som sa pravdupovediac nad tým takto nezamýšľala, že to je súčasťou verejného zdravotníctva, nebodaj až zákonných nejakých noriem. Ja mám štyri deti už aj dve vnúčatá. A ten príbeh, ktorý vám chcem povedať, bol s mojím najmladším synom, ktorý sa narodil predčasne. A to, čo som sa v tom čase, s čím som sa stretla, to ma do dnešného dňa poburuje a pevne verím, že už to tak nie je, i keď si nemyslím. A síce išlo o biznis s materským mliekom.
Stalo sa to, že sme boli na nedoneseneckom oddelení dlhšie, a boli tam aj deti, ktoré boli ešte dlhšie ako môj syn. A maminka si zmiagala prsia, lebo nosila svojim, už tri mesiace v inkubátore deti, mliečko. A keď som ja mala šťastie, že som mohla dojčiť môjho syna, pozrela do zošita, tak tomu jej dieťaťu bol daný Feminar. Keď som sa pozrela spätne do toho zošita, tak aj v čase, kedy som ešte nemohla dojčiť svojho syna, tak tiež tam bolo, boli tam poznámky, hoci som mu nosila dostatok mlieka, že dostával Feminar.
Išlo o biznis s materským mliekom, ktoré maminky, niektoré možno naozaj aj majú nadbytok, je mlieko, môže byť vykupované, ale v tom čase teda sa to takto nedialo, resp. možnosť s ich mliekom vykupoval, robil biznis niekto iný. Možno je to vec, ktorá je bokom teraz, ale ak sú nejaké štandardy, ak sú nejaké pravidlá, bola by som rada, pani ministerka, keby ste sa pozreli na to, že či náhodou tá moja skúsenosť, hoci spred 30 rokov, sa nerealizuje aj v súč... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 17:22 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:24

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj Natálii za veľmi dobrú vstupnú debatu. A sme radi, že môžme spoločne predložiť tento pozmeňujúci návrh, že sme konečne teda našli priestor, kde by sme práve vložili túto veľmi dôležitú a potrebnú tému, o ktorej teda slovenský parlament doteraz ešte nehovoril, a to je presne téma dojčenia.
My s pani ministerkou máme už nejaký vzťah, čo sa týka tejto témy, pretože sme o nej hovorili už veľmi dávno. Mali sme spolu aj vlastne veľký okrúhly stôl. Určite si na to spomínate, ešte keď ste boli vlastne ešte štátnou tajomníčkou. Ja som bola veľmi rada, že takéto niečo sa odohralo. Len tam potom boli tie následné kroky, do ktorých sme už neboli zapojení. Ja rozumiem, že výsledkom toho bolo asi niečo, s čím teraz prichádzate. Ale napríklad by ma zaujímalo, že či, keď hovoríte, že toto všetko sa už chystá a že už tieto všetky veci sú hotové, či prídete aj s nejakou osvetovou kampaňou. Pretože to by bolo fakt ako fajn. Tak ako ste urobili veľmi dobrú kampaň k skríningu, tak si myslím, že presne dojčenie by si zaslúžilo podobnú osvetovú kampaň, aby, aby mamičky vedeli, že takéto niečo tu máme.
Ale dovoľte mi povedať môj názor. Faktom je to, že 92 percent žien na Slovensku odchádza z nemocnice s dvomi až tromi problémami s dojčením, ktoré potom vedú k tomu, že potom už nedojčia vôbec. To znamená, že toto je viac ako potrebné. A čo k tomu je potrebné urobiť? V prvom rade je potrebné urobiť nezávislé audity pôrodníc. Ja neviem, že či toto je súčasťou toho, čo máte v pláne. Nezávislé audity pôrodníc a celkovo vôbec debatu o tejto téme. My nemôžeme sa baviť o dojčení, pokiaľ Slovenskú pediatrickú spoločnosť a jej konferencie často finančne podporujú napríklad spoločnosti, ktoré vyrábajú umelé mlieko. Skrátka, my potrebujeme mať baby – friendly a mother – friendly štandardy, ktoré budú dôsledne aplikované v týchto pôrodniciach a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 17:24 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video