53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:08 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:08

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, asi aj v tomto prípade už nebudem veľmi dlho hovoriť, pretože pomerne dlhá rozprava bola v rámci prvého čítania k predloženému návrhu zákona.
Dovoľte mi iba kvôli historickej genéze pripomenúť, pripomenúť, že jedná sa o návrh zákona, ktorý predkladá skupina poslancov a ktorý má jediný jeden cieľ, a to odstrániť existujúci nedostatok v právnej úprave, to znamená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Ten nedostatok spočíva v tom, že ten pôvodný text nepočítal s tým, že osoba, ktorá v minulosti vykonávala funkciu hlavy štátu, teda osoba, ktorú dnes nazývame ako emeritný prezident, sa môže uchádzať v budúcnosti o niektorú z ďalších ústavných funkcií, a vlastne priznávala mu dôchodok od okamihu ukončenia tejto funkcie a priznávala mu ho aj za situácie, keby získal niektorú z ďalších ústavných funkcií, a teda došlo by k istému konfliktu, pretože by poberal neoprávnene - podľa môjho názoru neoprávnene - vlastne z verejných zdrojov finančné prostriedky.
Návrh, ako sa ukázalo aj v rámci rozpravy a v diskusii v druhom čítaní vo výboroch, je vlastne absolútne štandardný, pretože podobnú právnu úpravu pozná aj právo Európskej únie v prípade reprezentantov iných krajín. A ako som ja zvýraznil v rámci prvého čítania, podobnú úpravu pozná aj napríklad samotná Spolková republika Nemecko, ktorá rieši tento problém rovnakým spôsobom, ako navrhujem ja. To znamená, navrhuje sa, aby počas výkonu inej ústavnej funkcie boli pozastavené pôžitky, ktoré v zmysle zákona platia emeritnému prezidentovi, pozastavuje, pozastavujú sa, opakujem, neodnímajú sa. Akonáhle emeritný prezident prestane vykonávať inú funkciu, tak sa mu všetky náležitosti majú vracať.
Takže jedná sa o úpravu, ktorá reaguje iba na možnú situáciu do budúcnosti, ktorá sa týka všetkých potenciálnych hláv štátov, prezidentov teda Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Toľko na úvod, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:08 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:11

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1718).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov na prerokovanie vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 2166 z 22. októbra 2019 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký zákon pridelený, nepredložili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu.
K tomuto poslaneckému návrhu zákona zaujali tieto stanoviská, a to odporúčať schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet. A taktiež odporúčanie schváliť ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru, ktorý je uvedený v spoločnej správe hlasovať takto: o jedinom bode zo spoločnej správy hlasovať v súlade s návrhom gestorského výboru, a to schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 530 z 25. novembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:11 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som stručne uviedol návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
Ide veľmi stručnú novelu, ktorou sa dopĺňa ustanovenie o vyplácaní v priebehu ďalších dvoch alebo troch mesiacov platu poslanca po zániku mandátu poslanca. V závislosti od dĺžky výkonu funkcie majú poslanci po skončení výkonu mandátu nárok ešte na dva alebo tri mesačné platy, ak vykonávali mandát dlhšie ako päť mesiacov.
V tomto prípade sa nepostupuje takýmto spôsobom, v prípade, ak, ak poslanec je znovuzvolený za poslanca Národnej rady alebo nastúpi do inej verejnej funkcie, kde teda naďalej poberá plat z verejných zdrojov. My navrhujeme doplniť, aby sa tie dve alebo tri mes..., dva alebo tri mesačné platy nevyplácali ani v situácii, keď poslancovi zanikne mandát z dôvodu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin, alebo bol odsúdený nepodmienečne, teda mu nebol podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody.
Domnievame sa, že ani v takomto prípade by nemal mať poslanec nárok na tie ďalšie dva alebo tri platy, alebo, alebo teda odstupné, ale teda je to kvalifikované ako platy. A dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:16

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1730).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 2190 z 23. októbra 2019 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť - výbor pre financie a rozpočet aj ústavnoprávny výbor.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa schválená uznesením gestorského výboru č. 531 z 20, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 531 z 25. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:16 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:19

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, v druhom čítaní je môj návrh zákona o hazardných hrách. Návrh zákona hovorí o tom, aby sa stávkové kancelárie začlenili do registra vylúčených osôb. Register vylúčených osôb zahŕňa poberateľov dávok v hmotnej núdzi a ďalšie osoby, ktorými je zo zákona zakázané hrať hazardné hry. To znamená, majú zákaz vstupu do kasína, do herní a na online. Jediný, kto nebol vyňatý, resp. jediný, kto bol vyňatý z tohto Registra vylúčených osôb, sú stávkové kancelárie, a preto z môjho pohľadu, ak má byť naplnený zmysel Registra vylúčených osôb, tak stávkové kancelárie by tam byť.
Preto môj návrh zákona hovorí presne o tom, aby Register vylúčených osôb bol rozšírený o stávkové kancelárie.
Zároveň boli na výbore podané pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria, boli dva, ktoré hovoria o tom, že prvý pozmeňovací návrh súvisí s tzv. kvízomatmi, ktoré sa rozšírili po Slovensku, a de facto ide o nelegálne podnikanie, o nelegálny hazard. A na základe toho sme tam dali špecifikáciu, ktorá hovorí, že jediným orgánom, ktorý môže posudzovať pri rozporuplnosti hracieho zariadenia, či ide o hazardnú hru, alebo o nejakú inú, tak je Technicko-skúšobný ústav v Piešťanoch.
Druhý návrh, pozmeňovací návrh hovorí o tom, že boli problémy v aplikačnej praxi s výkladom ustanovení zákona, ktoré hovorí o 12 hodinách herní a kasín. Čiže toto na žiadosť ministerstva financií sa precizuje.
Čiže toľko v stručnosti môj návrh zákona, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:19 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:21

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pčolinského, Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Adriany Pčolinskej a Petra Štarchoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (tlač 1636). Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku túto informáciu o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 2204 z 28. októbra 2019 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký, poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet aj ústavnoprávny výbor. A návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 82. s chôdzi 25. novembra 2019.
Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Predseda výboru pre financie a rozpočet ma zároveň určil za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:21 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:24

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Čiže najmä, vážení hostia na balkóne, tak skúsim vám niečo povedať ako príklad, o čom tu dnes Národná rada rokuje. Predložil som návrh zákona o hazardných hrách.
Súčasný stav je taký, že vytvoril sa nejaký Register vylúčených osôb, kde sú zahrnuté všetky osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo neplatiči výživného. Týmto osobám štát zakázal chodiť do herní, do kasín a míňať tak peniaze, ktoré dostávajú od štátu, napríklad tí poberatelia dávok v hmotnej núdzi.
Určite poznáte vo svojom okolí mnoho príkladov, kde ľudia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, nechávajú tie peniaze v herni. Asi budete so mnou súhlasiť. Súčasný zákon hovorí, že tieto peniaze nesmú ostať v herni, v kasínach alebo aj na online kasínach, to znamená, hazardné hry cez internet. Tento zákon je dobrý, avšak v úvodzovkách sa pozabudlo na jednu časť hazardných hier a to sú stávkové kancelárie.
Čiže v praxi to znamená, že tí, ktorým sme zakázali míňať peniaze v herniach, čiže tým poberateľom dávok v hmotnej núdzi, tak oni sa len presunuli do stávkových kancelárií a tie peniaze prehrávajú tam. Môj návrh zákona hovorí to, aby v tomto Registri vylúčených osôb boli zahrnuté aj stávkové kancelárie, pretože to máte to isté, ako keby ste zakázali piť alkohol, ale vodku môžte, čo je, samozrejme, blbosť. Čiže ak štát hovorí, že tí, čo poberajú dávky v hmotnej núdzi, nesmú prehrávať peniaze v herniach a kasínach, tak mali by sme im to zakázať aj v stávkových kanceláriách, lebo to je taký istý hazard. Aj tu môžu prehrať peniaze, aj tam môžu prehrať peniaze. To znamená, tento môj návrh zákona je len a len o tom, aby sme zamedzili míňať poberateľom dávok v hmotnej núdzi peniaze aj v stávkových kanceláriách, čím sa naplní zmysel Registra vylúčených osôb.
K tomuto návrhu boli podané aj dva pozmeňovacie návrhy na výbore. A jeden z nich hovorí to, že resp. rieši problematiku tzv. kvízomatov. Ja vám v krátkosti vysvetlím, čo je to kvízomat. Kvízomat vyzerá ako normálny hrací automat kdekoľvek v herni. A teraz počúvajte. Kvízomat sa to volá preto, pretože pred tým, ako si ten nejaký hráč ide vybrať peniaze, tak dostane matematickú úlohu, napríklad že koľko je desať plus desať. Stačí, že tam vyťuká dvadsať, a vyplatí mu to tú výhru. A na základe toho ten výrobca sa tvári, že to už nie je hazardná hra, to je vedomostná súťaž. Desať plus desať už je vedomostná súťaž. Možno pre nejakých polointeligentov, ale normálny človek rozumie tomu, že stále je to hazardná hra. A výrobcovia týchto kvízomatov si vybavili v Žiline, na Žilinskej univerzite znalecký posudok, ktorý hovorí, že toto zariadenie, to nie je hazardná hra, to je vedomostná súťaž, čím vlastne trošku obišli zákon, lebo tvária sa, že toto nie je hazardná hra, ale je to lietadlo, hej.
Tak môj pozmeňovací návrh, ktorý je v tom zákone, hovorí to, že jediným, kto môže vydávať takéto posudky a určovať, či je to hazardná hra, alebo, ja neviem, vedomostná súťaž, alebo je to ja neviem jablko, tak je Technicko-skúšobný ústav v Piešťanoch, čo je štátny podnik, ktorý je na to špecializovaný, aby robil takéto posudky. Čiže riešim aj problematiku tzv. nelegálneho hazardu a nelegálnych zariadení.
Tento môj návrh zákona, viete, v parlamente máte tri čítania, prvé, druhé a tretie. V prvom čítaní ten môj návrh zákona prešiel 71 hlasmi, čím sa posunul do druhého čítania. Avšak už teraz máme informácie, že minimálne Slovenská národná strana, bohužiaľ, má s týmto mojím návrhom zákona problém. Neviem prečo. Chcem vyriešiť nelegálny hazard a chcem vyriešiť to, že v Registri vylúčených osôb nie sú stávkové kancelárie. Ale Slovenská národná strana s tým má problém. A na základe tejto informácie je už asi zrejmé, že tento môj návrh zákona neprejde.
Neprejde kvôli tomu, že SNS ani nevystúpi v rozprave, ani neboli za mnou, že máme takýto a takýto konkrétny problém, a pokiaľ by sa vyriešil, tak vieme tento návrh zákona podporiť. Mne je to veľmi ľúto, lebo keď niekto hovorí, že chce ochraňovať rodiny a hodnoty a neviem čo, to, to sú len reči. Viete, veľmi dobre, že z rečí sa človek nenaje, ale podstatné sú skutky. A bohužiaľ, v tomto prípade Slovenská národná strana sa tvári, že s mojím návrhom zákona má problém, a zrejme ho nepodporí v hlasovaní, ktoré bude o 17.00 hod., a keďže ho nepodporí Slovenská národná strana, tak ho zrejme nepodporia ani ostatné dve koaličné strany, SMER a MOST - HÍD, keďže stále platí nejaká, keďže už koaličná zmluva skončila, tak nejaká gentlemanská dohoda, že zákony prechádzajú len po dohode v koalícii. Čiže tento môj návrh zákona neprejde a v praxi to bude znamenať len to, že tí, ktorým sme zakázali prehrávať peniaze v herniach a kasínach, tak ich budú môcť naďalej prehrávať v stávkových kanceláriách. Tí, ktorí obchádzajú zákon a tvária sa, že kvízomat nie je hazardná hra, ale je to lietadlo, tak ďalej budú prevádzkovať nelegálny hazard.
Čiže napriek tomu, že úmysel zákona je dobrý, napriek tomu, že nikto neprišiel, že má zásadné pripomienky a ideme ich vyriešiť nejakým pozmeňovacím návrhom, tak napriek tomu tento zákon neprejde a neprejde len preto, pretože je to zákon opozičného poslanca. Bohužiaľ, v tejto Národnej rade v tomto volebnom období to funguje tak, že opozičné návrhy sú zlé, neodborné, škaredé, neviem aké. A len tie koaličné sú tie dobré, sú tie správne. Sú aj svetlé výnimky, keď prešli nejaké pozmeňovacie návrhy aj z opozície, ale tých výnimiek spočítate na prstoch jednej ruky za celé štyri roky. Čiže realita je taká, že napriek tomu, že môžte mať dobrý úmysel, predložiť dobrý návrh zákona, tak napriek tomu neprejde, lebo ste to predložili vy.
A na záver chcem len povedať, že za naše hnutie, som poslancom hnutia SME RODINA, môžem povedať, že my nikdy nepozeráme na to, kto predkladá návrh zákona, ale čo predkladá. Hlasovali sme aj za vládne návrhy, aj za návrhy tuná kotlebovcov, aj za návrhy opozičné. Je nám úplne jedno, kto predkladá aký návrh zákona, pozeráme na to, že čo je v tom zákone. Ako povedal jeden politik v tejto sále raz, ak je zákon taký, že pomôže čo i len jednému občanovi, tak je to dobrý zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:24 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:32

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Milé dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladám na túto schôdzu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov a prešiel mnohými novelizáciami. Aktuálne sa väčšina jeho paragrafov venuje bytového fondu, ktorý úprava, ktorej úprava nie je stále ucelená v jednom všeobecnom právnom predpise. Aj keď uvedený zákon prešiel rozsiahlou zmenou prijatím zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/2018 Z. z., nevyriešil mnohé v praxi sa objavujúce problémy. Navrhované zmeny sledujú snahu vyriešiť spoločensky nežiaduce otázky pri výkone práva bytového fondu. A to by bolo tak z toho, z toho čítania.
Milé dámy, vážení páni, účelom tejto, tejto zmeny, ktorú som navrhol, boli tri body. V tom počiatočnom zákone som chcel riešiť jednu vec a to je, to je fixná, fixná sadzba, ktorá sa v tomto zákone uvádza. To znamená, ak človek, ktorý dlhuje správcovskej spoločnosti alebo bytovému fondu čiastku 500 eur, tak sa automaticky dostáva do, do zoznamu neplatičov a môže byť povedzme na takej nástenke hanby vyvesený alebo vystavený v bytovom dome, alebo na mieste na tom určenom ako neplatič.
Mne sa to zdá dosť také kruté a nespravodlivé, pretože môže sa každému jednému z nás stať, že odídeme na dovolenku, prídeme, prídeme z dovolenky, minieme si svoje úspory, príde nám povedzme vyúčtovanie za, za celý rok a zrazu zistíme, že sme na nástenke hanby, lebo sme v zozname neplatičov, pretože suma, ktorú, ktorú sme nezaplatili do určitej čiastky presahuje 500 eur. Môže to byť taký, také len opomenutie. Alebo môže sa stať, že, že naozaj len takou malou nedbanlivosťou sa, sa dostaneme do takej situácie, že nebudeme mať na účte 500 eur a nebudeme to vedieť uhradiť. Ja si myslím, že takéto veci by sme mali riešiť tým spôsobom, že by sme mali preukazovať vlastne tú mieru, mieru tej zodpovednosti, to znamená, moja ná..., môj návrh je taký, že ak ten občan, ktorý, ktorý trikrát nezaplatí za, za tú mesačnú platbu, tak až vtedy by sa dostal na tú, do toho zoznamu neplatičov a na tú nástenku hanby. Suma je to približne rovnaká, pretože priemerná mesačná platba v týchto bytových domoch alebo na Slovensku je od 150 do 200 eur, čiže stále sa pohybujeme okolo tej čiastky 500 eur, ale pri tej jednorazovej čiastke 500 eur sa môže naozaj stať, že s nedopatrením sa nám stane, že, že sa dostaneme do toho zoznamu neplatičov. To je, to je jeden moment, ktorý som chcel, na ktorý som chcel poukázať.
Druhý moment, nikde v právnej úprave nie je spomenutý domový poriadok. To znamená, ak bývame v bytovom dome, tak sme viazaní nejakými spoločenskými pravidlami alebo nejakými normálmi, normami, alebo predpismi, alebo určitým správaním slušného človeka. To znamená, že ak vy sa správate slušne, dodržiavate všetky predpisy, nepotrebujete síce domový poriadok, ale potrebujete, potrebujete ho pre tých, ktorí sa nesprávajú slušne, ktorí povedzme nedodržiavajú stanovené podmienky, ktoré, ktoré si to spoločenstvo vaše v tom bytovom dome nejakým spôsobom navrhne a aj schváli. Takže moja druhá časť bola smerovaná, aby domový poriadok bol zakotvený v zákone.
Tretia, tretia vec bola dražby. To je podobný prípad ako pri tých zoznamoch neplatičov, pretože dnes ak máte dlh dvetisíc eur, tak sa dostanete vlastne do takej situácie, že môžete o ten byt prísť, a môže to byť naozaj aj nedbanlivosťou alebo nejakým opomenutím, alebo, alebo nejakým iným konaním, ktoré, ktoré nemusí byť také, také úmyselné. Môj návrh bol taký, aby sa, aby sa tá čiastka vymenila za 15-násobok mesačnej platby. Ale keďže v takej širokej diskusii bol taký dosť veľký odpor alebo natrafil som na také, dosť také, také nie veľmi, nie veľmi pozitívne schvaľovanie tohoto môjho návrhu, tak v mojom pozmeňovacom návrhu som túto časť vypustil. Ale to by som potom povedal až v rozprave, do ktorej sa potom ako prvý hlásim.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:32 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:38

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a v znení predpisov (tlač 1640), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2050 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 399 z 10. októbra 2019. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný návrh dňa 8. októbra 2019, avšak neprijal uznesenie, keďže v návrhu uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča hlasovať v tomto návrhu v bode 1 s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákonov vyjad..., zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vyjadrenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., schváliť. Pardon. (Rečník odišiel od pultu a priniesol si pohár vody.)
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená v uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 410 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh podľa príslušných ustanovení.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:38 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:43

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak ako som avizoval, budem predkladať dva pozmeňujúce návrhy.
Jeden pozmeňujúci návrh sa nie priamo týka tohoto, tohoto zákona, ale je, je, je veľmi, veľmi blízko tomu, takže navrhuje sa zmena spôsobov preukazovania odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť sprostredkovanie, predaj, prenájmu a kúpu nehnuteľnosti (realitná činnosť).
Navrhuje sa, aby druhou alternatívou k vysokoškolskému vzdelaniu ekonomického alebo právnického, alebo stavebného, alebo architektonického smeru bolo úplné stredné vzdelanie s maturitou, skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditačného vzdelávacieho programu. Touto zmenou dochádza k ustanoveniu zodpovedajúcej alternatíve k vysokoškolskému vzdelaniu. Teraz prečítam doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, som už čítal (tlač 1640).
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640), sa dopĺňa takto:
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 280/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č . 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2004 Z. z. (pozn. red.: správne „zákona č. 470/2005 Z. z.“), zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. Z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/219 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., Zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 sa mení a dopĺňa takto:
Za § 80 ad) sa vkladá § 80 ae), ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80 ae)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020 Živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované.“
2. V prílohe č. 2 viazané, Viazané živnosti v skupine č. 214 - Ostatné sa pri živnosti por. č. 61 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „úplne stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore“ nahrádzajú slovami „úplne stredné vzdelanie s maturitou a skúškou, 2 roky v praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditačného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, športu Slovenskej republiky“ a stĺpec Poznámka, Poznámka znie:
„§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Novozvolený článok II nadobúda účinnosť 1. februárom 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti a v nadväznosti na vloženie nového článku II a upraví názov zákona.
Takže to by bol jeden pozmeňovací návrh.
Môj druhý pozmeňovací návrh sa týka správy bytov, ako som to už, ako som to už v tom prvom svojom vystúpení avizoval, akurát, akurát sa tam, sa tam špecifikujú niektoré, niektoré ustanovenia, ktoré, ktoré bolo, bolo potrebné legislatívne upraviť, a vypúšťa sa ten, ten bod o tých dražbách.
Je mi to ľúto, pretože ja si myslím, že ten bod bol, bol veľmi dobrý, pretože základom, základom každej, každej vlastne takejto právnej úpravy by malo byť účel, a zmysel, zmysel tohoto môjho návrhu bol ten, že, aby sme, aby sme spravodlivejšie vedeli rozlíšiť, kto sú notorickí neplatiči alebo úmyselní neplatiči, alebo kto sú len ľudia, ktorí sa dostali do momentálnej nejakej takej nevhodnej situácie, kde tá finančná situácia im nedovolí momentálne uhradiť si svoje záväzky, aj keď, aj keď oprávnené záväzky.
Takže ja som, ja som v tom, v tom mojom návrhu videl naozaj zmysel. A ak niekto pätnásťkrát nezaplatí nájom, tak tam je jasný úmysel, ale ak tam dáme alebo ponecháme tú sadzbu, tých 2 000 eur, tak nevieme to odlíšiť, kto úmyselne a kto neúmyselne vlastne tých 2 000 eur nezaplatil, pretože naozaj v živote človeka alebo, alebo aj rodiny sa stávajú rôzne veci, a nejdem tu hovoriť o nešťastiach, ale, ale nie všetci máme toľko finančných prostriedkov, aby sme, aby sme vedeli uhradiť všetky svoje záväzky v tom momente, kedy, kedy ich obdržíme alebo kedy sú splatné, a chcel som naozaj vyjsť v ústrety tým ľuďom, ktorí platia si poctivo tie svoje, tie svoje mesačné, mesačné platby, a chcel som naozaj, zdôrazňujem to, rozlíšiť tých ľudí, ktorí sú notorickí neplatiči a ktorí naozaj sa dostali do tej situácie len takým, takým nedopatrením. Nebolo to, nebolo to z mojej strany nejakým iným spôsobom motivované ani, ani určite nikto v tom nenašiel niečo, že by som niekomu chcel nahrávať, ale naozaj mne ide v prvom rade o toho občana. Môžeme mať na to rozličné názory, ale, ale tento návrh sa mi zdal taký, taký spravodlivý, ale pod tým takým tlakom aj, aj tu kolegov poslancov, tak som ho, tak som ho stiahol.
Takže chcel by som vás poprosiť, poprosiť o podporu tohoto zákona, o podporu mojej novely. A takisto prečítam pozmeňujúci návrh. Jedná sa v tom pozmeňovavacom návrhu vlastne už len o dve veci a tie také zásadné a to je vlastne ten trojnásobnej mesačnej, mesačnej platby miesto tých 500 eur. Nejedná sa o žiadnu direktívnu nejakú zložku alebo položku, alebo niečo vynútené, je to len do zaradenia zoznamu neplatičov, aby tá vymožiteľnosť vlastne v tom, v tom bytovom dome bola, bola trošku efektívnejšia, aby naozaj sme nedoplácali na tých, ktorí, ktorí neplatia, neplatia, notoricky neplatia vlastne tie svoje mesačné platby, pretože ja si myslím, že mal, malo by byť rozlišované medzi tými, ktorí opomenú, ktorí sa dostanú do takejto situácie a ktorí naozaj úmyselne to nezaplatia.
Druhá vec je, druhá vec je domový poriadok, domový poriadok nie je nikde v zákone ukotvený a ja si myslím, že, že má svoje opodstatnenie, pretože nevravím, že v každom jednom dome, ale vo veľa bytových domoch máme, máme ľudí, s ktorými sa ostatní spolubývajúci nevedia veľmi vysporiadať, pretože nemajú na nich žiadne páky. Ak ten domový poriadok nemáme v legislatíve, ak ho nemáme niekde v zákone ukotvený, tak nevieme, nevieme nijakým spôsobom reagovať a môžme iba na tých ľudí nejako vplývať. Ale ak v mojom, prejde ten môj návrh, tak ak nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov, ak si schváli takýto, takýto domový poriadok, tak ten domový poriadok bude záväzný pre všetkých. Hej, čiže bude tam už tá páka vlastne na tých ľudí, ktorí nedodržiavajú ten povedzme nočný kľud, alebo, alebo chovanie domácich miláčikov vlastne v tých bytových domoch, alebo proste fajčenie na terasách, na..., alebo upratovanie. To už je jedno, ako si tí ľudia ten domový poriadok upravia, a hlavne aby ten domový poriadok bol prístupný každému, aby každý o tom vedel, aj tí nájomcovia, aj tí návštevníci aj všetci vlastne, kto, kto tento dom, dom alebo ten bytový dom, alebo, alebo ten byt navštívia.
Znovu, nie je tam, nie je tam žiadna kompetencia niekomu inému ako vlastníkom bytov. To znamená, znovu som sa upriamil na to, aby, aby sme, aby sme to mali pre toho občana, aby občania si mohli povedať, že čo vlastne chcú. Ak sa dohodnú na tom svojom domovom poriadku a nadpolovičná väčšina sa, sa rozhodne ho prijať, tak všetci ho budú musieť dodržiavať. Čiže nie je to, nie je to nič také, čo by, čo by proste niekomu malo prihrávať. Je to v prospech všetkých ostatných. Takže ak dovolíte, prečítam, prečítam môj druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Petra Pamulu k návrhu zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona, zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a v znení neskorších predpisov (tlač 1640):
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Domový poriadok sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrovoľných mravov (pozn. red.: správne „dobrých mravov“) pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov, nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“
2. V § 8b) ods. 1, písm. f) sa slová „požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bod 1 znie:
V § 9 ods. 3 v druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. § 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti, a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b, ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú:
3. Doterajší text § 25a sa označuje ako ods. 1a a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovenie povinnosti vlastníkov budovy, za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.“
Poznámka pod čiarou k odseku 27b) znie:
„27b) Napríklad § 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o práve majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 150/2019 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Za § 32h sa vkladajú § 31i), ktorý znie:
㤠31i)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinných od 1. februára 2020 Správca a spoločenstvo sú povinné upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára 2020.“
Čl. II návrhu zákona sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
V čl. III sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:43 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video