53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:39 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:39

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k prerokovanému, k prerokovanému, prerokovávanému návrhu zákona. Náš... Najskôr odôvodnenie.
Pozmeňujúci návrh má niekoľko bodov, ktorými vylepšujeme ochranu nenarodených detí týmito opatreniami. Predlžujeme dobu, v ktorej nie je možné umelo prerušiť tehotenstvo, na dobu 96 hodín z doby 48 hodín, tak ako to bolo v súčasnosti. Následne ďalej navrhujeme vypustiť počúvanie tlkotu srdca embrya alebo plodu. Upresňujeme povinnosť lekára odovzdať žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia.
Ďalej v pozmeňujúcom návrhu navrhujeme zrušiť vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009, ktorá obsahovala písomné informácie o umelom ukončení tehotenstva, a tieto navrhujeme, aby sa stalo, aby sa stali priamo prílohou č. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zároveň tieto písomné informácie spresňujeme, vylepšujeme pre lepšie poučenie žien, ktoré má žena dostať od lekára pred vyslovením informovaného súhlasu o absolvovaní umelého prerušenia tehotenstva. Spolu s týmto poučením zavádzame, aby žena dostala informáciu o rôznych pomoc..., informáciu o sociálnej pomoci a zoznam organizácií, ktoré jej poskytnú pomoc v tehotenstve vedených ministerstvom zdravotníctva.
Ďalej v našom pozmeňujúcom návrhu zavádzame povinnosť ženy vyhlásiť, že informovala otca počatého dieťaťa o existencii dieťaťa a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. V nadväznosti na to zavádzame aj výnimky, kedy to nie je za potrebné.
Ďalej navrhujeme, aby v zákone o sociálnom poistení bolo umožnené poistenkyniam, ktoré požiadali o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, poberať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Tu sme sa napríklad inšpirovali pánom poslancom Krajčím.
V bode č. 5 pozmeňujúceho návrhu navrhujeme zaviesť výdaj postkoitálnej antikoncepcie na lekársky predpis. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, plne si uvedomujem, že táto téma rozvírila hladinu našej spoločnosti, čo je dobré. Je to dobré, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien, potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré, ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien. Potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré. Ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože si uvedomujeme závažnosť tejto témy, nakoľko sme boli ochotní a boli schopní kolegovia počúvať a boli ochotní s nami súhlasiť v týchto bodoch, tak nechávame tieto veci naďalej otvorené a môže sa s nimi ďalej pracovať, ale to, čo je potrebné teraz urobiť pre ochranu nenarodených detí, tak dúfam, že sa nám to podarí.
Teraz mi dovoľte pán podpredseda, aby som predniesla návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k návrhu spomenutých poslankýň k prerokovanému návrhu zákona.
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňajú takto:
1.V článku I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6b ods. 3 sa číslovka „48“ nahrádza číslovkou „96“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
V čl. I bod 2 znie:
2. § 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5) Pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu podľa § 6b ods. 2 písm. c) je lekár pri sonografickom vyšetrení povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu. Lekár vyhotoví dva identické výtlačky záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúce embryo alebo plod, z ktorých jeden spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva odovzdá žene a druhý založí do zdravotnej dokumentácie ženy spolu s jej podpisom na tomto výtlačku.
(6) Sonografické vyšetrenie a odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia podľa ods. 5 je pre ženu bezplatné.
(7) Písomné informácie, ktoré sú súčasťou poučenia podľa odseku 2 a ktoré je lekár povinný poskytnúť žene podľa odseku 3, sú uvedené v prílohe č. 5. Okrem písomných informácií uvedených v prílohe č. 5 lekár odovzdá žene písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom podľa § 6c. Písomné informácie sa žene odovzdajú v graficky prehľadnej podobe, ktorá umožňuje ľahkú orientáciu v texte, za týmto účelom môže lekár použiť písomné informácie vyhotovené záujmovým združením občanov, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jeho obsah totožný so vzorom podľa prílohy č. 5. Pred odovzdaním písomných informácií do nich lekár zapíše aktuálnu dĺžku tehotenstva.
(8) Hlásenie o poskytnutí informácií podľa ods. 2 obsahuje okrem údajov podľa osobitného predpisu 6d) aj
a) vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa ods. 2 a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva, písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom,
b) dátum prevzatia písomnej informácie podľa ods. 3 a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
c) dátum a čas hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.
(9) Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.
(10) Organizáciou zodpovednou za kontrolu dodržiavania poučenia podľa § 6b a prílohy č. 5 vrátane odovzdania písomnej informácie spolu so zoznamom organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve podľa § 6b ods. 3 a dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 je ministerstvo zdravotníctva.
Pri kontrole dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 vychádza ministerstvo zdravotníctva z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d) Príloha č. 3 šiesty bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
V čl. 1 sa za bod 2 vkladajú body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6c sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie označenie odseku 2 sa zrušuje.
4. § 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.“
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
VZOR
Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva

Neplánované tehotenstvo môže byt' pre Vás traumatizujúca skúsenosť, no umelé prerušenie tehotenstva sa pre Vás môže stať ďalšou traumou. Umelé prerušenie tehotenstva tiež predstavuje vážne riziká pre Vaše zdravie. V tejto chvíli sa Vám môže zdať umelé prerušenie tehotenstva jedinou, aj keď zlou možnosťou. Sú však aj iné možnosti riešenia neplánovaného tehotenstva, ktoré zdravotné riziká minimalizujú. Nakoľko ide o vaše zdravie, prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s možnými rizikami umelého prerušenia tehotenstva. Súčasťou tohto poučenia sú aj informácie o tom, kto Vám môže vo Vašej neľahkej situácii pomôcť. Ak by ste čomukoľvek nerozumeli alebo by ste mali záujem o ďalší rozhovor, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo na niektorú z organizácií poskytujúcich pomoc, ktorá je uvedená v tomto poučení.

Účel a povaha umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya alebo plodu.
Možno tak urobiť na základe písomnej žiadosti ženy, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebráni tomu zdravotný stav ženy. Zdravotnou prekážkou je aj umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov, s výnimkou situácií, ak žena už dvakrát rodila alebo dovŕšila 35 rokov veku, alebo je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom je možné tehotenstvo umelo prerušiť aj po 12 týždňoch tehotenstva. Tehotná žena nesmie byt' k umelému potratu tehotenstva nútená. Kto by tehotnej žene umelo prerušil tehotenstvo bez jej súhlasu, dopustí sa trestného činu. Trestné je aj umelé prerušenie tehotenstva tehotnej žene vykonané v rozpore s predpismi o umelom prerušení tehotenstva a tiež navedenie alebo pomoc tehotnej žene, aby svoje tehotenstvo sama umelo prerušila alebo aby podstúpila nelegálne prerušenie tehotenstva. Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy (nie zo zdravotných dôvodov) uhrádza žiadateľka v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov a možno ho vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií lekárom.

Následky umelého prerušenia tehotenstva

Žena môže mať po umelom prerušení tehotenstva bolesti a mierne krvácať, prípadne sa u nej môžu objaviť fyzické či psychické následky umelého prerušenia tehotenstva. Nakoľko je následkom umelého prerušenia tehotenstva aj usmrtenie vyvíjajúceho sa embrya alebo plodu, rodič (matka aj otec) má možnosť požiadať o pochovanie pozostatkov plodu. Ak tak neurobí, pozostatky embrya alebo plodu budú spálené v spaľovni odpadov. Rodič embrya alebo plodu má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov poverenej pohrebnej službe na ich pochovanie.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - fyzické zdravie ženy

Riziká umelého prerušenia tehotenstva na fyzické zdravie ženy môžu byť okamžité, slabé a neskoršie. Ich typ a závažnosť závisia od dĺžky tehotenstva a spôsobu, akým sa umelé prerušenie tehotenstva vykonalo.
Okamžité riziká:
- silné krvácanie,
- zriedkavo šokový stav,
- poškodenie krčka maternice,
- poranenie maternice operačnými nástrojmi,
- poranenie močového mechúra, čreva alebo iných okolitých orgánov.
Tieto poranenia si môžu vynútiť okamžitú brušnú operáciu. Výnimočne môže byt' situácia taká vážna, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy.
Skoré riziká:
- infekcia maternice,
- zápal vajcovodov a vaječníkov,
- zvyšky embrya alebo plodu po umelom prerušení tehotenstva. Niekedy je nutné opakovane odstrániť časti embrya alebo plodu alebo jeho obalov z dutiny maternice kyretou, inak hrozí infekcia a ďalšie komplikácie.
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve napriek vykonanému zákroku tehotenstvo pokračuje ďalej. Embryo alebo plod zostáva v maternici, kde sa ďalej vyvíja. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva. Neskoršie riziká:
- neplodnosť. Pozápalové zrasty (zlepenie) v oboch vajcovodoch môžu viesť k neplodnosti. Jazvy alebo chronický zápal v maternici môžu tiež brániť uhniezdeniu ďalších embryí v maternici.
- mimomaternicové tehotenstvo. Pozápalové zrasty vo vajcovodoch prepustia drobnú spermiu, ale embryo už nimi neprejde do maternice. Uhniezdi sa teda vo vajcovode alebo v brušnej dutine.
- predčasné pôrody a samovoľné potraty. Pri násilnom rozťahovaní krčka maternice môže dôjsť k jeho poškodeniu a strate schopnosti udržať ďalšie deti v maternici.
- sérová choroba ďalších detí. Ak má matka krvnú skupinu Rh negatív, potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u jej ďalšieho dieťaťa. Ťažký stupeň tejto choroby môže viesť až k smrti plodu.
- rakovina prsníka. Od začiatku tehotenstva hormóny podnecujú bunky prsnej žľazy k deleniu a množeniu. Ak sa tento proces násilne zastaví, zostávajú v žľaze nedozreté „vybudené“ bunky, v ktorých sa ľahšie spustí nádorový proces. Riziko je najviac zvýšené u žien, ktoré umelo potratili prvé dieťa.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - psychické zdravie ženy.

Mnohé ženy svoje rozhodnutie podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva spätne ľutujú. Umelým prerušením tehotenstva sa mal ich problém skončiť, no skľučujúce myšlienky naň sa neustále vracajú. Situáciu zhoršuje fakt, že umelé prerušenie tehotenstva sa často ženám pripomína v každodenných momentoch - stretnutie tehotnej ženy na ulici, návšteva nemocnice, náhodná zmienka o potratoch pri rozhovore, kontakt s vôňou či zvukom, ktoré sa spájajú s obdobím, kedy umelé prerušenie tehotenstva podstúpili, rutinná otázka lekára, či niekedy absolvovali operáciu, narodenie dieťaťa príbuzným a podobne. Ženy sa po umelom prerušení tehotenstva trápia najčastejšie vtedy, ak ho podstúpili narýchlo a bez potrebných informácií, pod tlakom konkrétnych ľudí či vonkajších okolností. Hoci bezprostredným pocitom po zákroku môže byť úľava, neskôr sa často zmení na smútok a ľútosť. Mnohé zo žien, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, po ňom zažívajú viac, než len obyčajný smútok. Toto prežívanie môže mať rôzne obdobie trvania a tiež rôznu intenzitu a prejavy - od minimálnych negatívnych reakcií až po závažné psychické problémy. Tu sú popísané najdôležitejšie prejavy:
- depresívne myšlienky a pocity viny. Objavujú sa zvyčajne hneď po zákroku, no niekedy až po dlhšom období. Spustiť ich môžu problémy s iným tehotenstvom, choroba žijúceho dieťaťa, rozchod s partnerom a podobne.
- poruchy spánku. Patrí medzi ne problém zaspať, budenie sa, znížená kvalita spánku, zlé sny.
- problémy v partnerských vzťahoch a v sexuálnej oblasti.
Podľa výskumov má 30 až 50 % žien po umelom prerušení tehotenstva sexuálne problémy, ako je strata potešenia z pohlavného styku, bolestivosť či odpor k sexu, alebo k mužom. Množstvo vzťahov, v ktorých žena podstúpila umelé prerušenie tehotenstva pod hrozbou rozchodu zo strany partnera, sa v krátkej dobe napriek tomu rozchádza. - nadmerné užívanie alkoholu alebo drog. V porovnaní so ženami po pôrode je riziko zneužívania návykových látok u žien po umelom prerušení tehotenstva približne päťkrát väčšie. Vzniká najmä v dôsledku snahy uvoľniť sa od negatívnych emócií po umelom prerušení tehotenstva.
- opakované umelé prerušenia tehotenstva. Ženám po umelom prerušení tehotenstva hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na umelé prerušenie tehotenstva. Má to niekoľko príčin. Prvou je intenzívna snaha opäť otehotnieť a odčiniť tak predchádzajúce umelé prerušenie tehotenstva novým tehotenstvom, často napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k umelému prerušeniu tehotenstva. Ďalej je to strata sebadôvery - žena si neverí, že by dokázala byť dobrou matkou.
- samovražedné myšlienky a pokusy. Samovraždy sú najnebezpečnejšou formou sebapoškodzujúceho správania žien po umelom prerušení tehotenstva. V porovnaní so ženami po pôrode je pravdepodobnosť samovraždy až šesťnásobne vyššia. Ešte aj po ôsmich rokoch od umelého prerušenia tehotenstva je toto riziko zvýšené 2,5-násobne. Po umelom prerušení tehotenstva udáva samovražedné myšlienky až 31 % žien.
- posttraumatická stresová porucha. V najzávažnejších prípadoch sa po umelom prerušení tehotenstva môže spustiť porucha, ktorú zažívajú obete vážnej traumy (napríklad živelnej katastrofy, násilia, vážnej dopravnej nehody a podobne). Môže sa rozvinúť u žien, ktoré mali psychické problémy už v minulosti alebo podstúpili umelé prerušenie tehotenstva za mimoriadne dramatických okolností. V prípade posttraumatickej stresovej poruchy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
Medzi ďalšie prejavy patrí podráždenie (vystrašené reakcie, úzkostné útoky, zúrivosť, nepríjemné telesné reakcie), pocit vyprázdnenia (fyzického aj psychického, citová otupenosť), poruchy príjmu potravy (bulímia, anorexia), zanedbávanie starostlivosti o seba samu, narušené vzťahy (hlavne s ľuďmi, ktorí ovplyvnili rozhodnutie ženy ísť na umelé prerušenie tehotenstva alebo jej nepomohli, keď to potrebovala), problémy vo vzťahoch k ostatným deťom (úzkostlivé obavy o deti alebo naopak, problémy nadviazať citovú väzbu k deťom a ich zanedbávanie).
Osobitným prejavom je syndróm výročia, pri ktorom v čase „výročia“ umelého prerušenia tehotenstva alebo v čase, kedy by dieťa malo narodeniny, dochádza k zhoršeniu vyššie uvedených príznakov, a to dokonca aj v prípadoch, kedy si žena toto výročie neuvedomuje. Ak by ste na sebe pozorovali akýkoľvek z uvedených príznakov a tento príznak dlhšiu dobu neodznieva, je dobré sa o probléme poradiť so psychológom.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie preukázalo nasledovné:
Aktuálna dĺžka tehotenstva je: ... (tam to lekár doplní).
Aktuálny vek embrya alebo plodu je: ...
Závery gynekologického vyšetrenia a sonografického vyšetrenia sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Iné možnosti riešenia neželaného tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva nie je jediný spôsob, akým sa dá riešiť neželané tehotenstvo alebo ťažká životná situácia. V prípade, že sa matka rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má viacero možností.

Utajený pôrod

Ženy, ktoré nechcú, aby o ich tehotenstve niekto vedel, a celý čas ho taja, sa niekedy rozhodnú rodiť potajomky a bez pomoci, čo môže byť nebezpečné riešenie. Tomu sa dá vyhnúť tým, že takáto žena požiada v pôrodnici o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod prebehne pod dohľadom lekára, no personál nemocnice nebude poznať identitu matky. Utajený pôrod je možný aj mimo bydliska ženy. Zdravotná dokumentácia je vedená oddelene a spolu s identifikačnými údajmi matky je zapečatená v archíve ministerstva zdravotníctva. Pri utajenom pôrode má žena právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov, to znamená, že tieto osobné údaje nie je možné sprístupniť. Nezapisujú sa ani do rodného listu dieťaťa, dieťa
teda nepozná identitu biologických rodičov. Pri utajenom pôrode odoberú dieťa od matky hneď po pôrode, aby sa naň citovo nenaviazala. Žena po utajenom pôrode je spravidla umiestnená na bežnej gynekologickej izbe, nie s ostatnými matkami po pôrode, a zastaví sa jej laktácia. Žena má šesť týždňov na to, aby žiadosť o utajenie svojej osoby písomne odvolala. Ak aspoň dva mesiace po pôrode neprejaví o dieťa žiadny záujem, dieťa je uvoľnené na adopciu do svojej novej rodiny.
Okrem utajeného pôrodu existujú aj ďalšie možnosti, na základe ktorých môže byť dieťa zverené do adoptívnej rodiny. Jednou z takýchto situácií je, že rodičia po dobu najmenej dvoch mesiacov po pôrode neprejavia o dieťa žiadny záujem za predpokladu, že im v prejavení záujmu nebráni závažná prekážka. Ďalšou možnosťou je, že rodičia vopred dajú súhlas na osvojenie bez vzťahu ku konkrétnym osvojiteľom. Takýto súhlas musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. V týchto prípadoch môže byť celý proces osvojenia pomerne rýchly. Pre dieťa je vhodné, aby si na novú rodinu začalo zvykať čo najskôr. Do momentu, kedy bude dieťa zverené adoptívnym rodičom, sa o neho budú starať tzv. profesionálni rodičia vo svojom domácom prostredí.
Ak sa matka či rodičia nechcú po pôrode vzdať svojho dieťaťa, no nemôžu sa o neho postarať, sú tu možnosti, aby sa o dieťa staral niekto iný, kým sa životná situácia rodičov nezlepší. Do úvahy prichádza hlavne náhradná osobná starostlivosť, a to najmä príbuzným dieťaťa alebo jeho blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť, ktorá sa v mnohom podobá adopcii, avšak je chápaná ako dočasné riešenie, kým sa dieťa bude môcť vrátiť späť k svojej rodine. Počas trvania pestúnskej starostlivosti zostávajú biologickí rodičia jeho zákonnými rodičmi a majú právo sa s dieťaťom stretať.
Je veľa žien, ktoré najskôr uvažovali o umelom prerušení tehotenstva, ale napokon svoje dieťa prijali, porodili ho a starajú sa oň. Situáciu, ktorá sa najskôr zdala neriešiteľná, sa im napokon podarilo zvládnuť. V takomto prípade býva veľkou pomocou morálna opora i praktická pomoc niekoho z rodiny, spomedzi najbližších priateľov alebo od organizácie, ktorá sa na takúto formu pomoci zameriava. Už počas tehotenstva môže tehotná žena požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú
pomoc v tehotenstve, ktorú poskytujú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti.“
4. Za článok I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 5 sa dopĺňa § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Otec počatého dieťaťa má právo na informáciu o existencii počatého dieťaťa a o tom, že žena chce umelo prerušiť tehotenstvo. Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 a 5 je možné vykonať len po tom, ako žena vyhlásila, že otca počatého dieťaťa informovala o jeho existencii a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. Vyhlásenie sa nevyžaduje, ak sú život alebo zdravie ženy bezprostredne ohrozené, ak bolo dieťa počaté v dôsledku trestného činu alebo ak otec dieťaťa zomrel, alebo ak oznámenie otcovi nie je možné doručiť pre inú neodstrániteľnú prekážku.“
Čl. III (Tu je veľa čísel.)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z. a zákona č. 385/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa má v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
„50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom; to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.“
3. V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala až po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie.“
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem, pán podpredseda, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:39 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa, za vašu iniciatívu a snahu v prospech žien, matiek a ich nenarodených detí. Ja som predkladal zákon, ktorý vy ste podporili, kde sme riešili tzv. potraty na žiadosť alebo svojvoľné potraty, alebo bezdôvodné, akokoľvek ich nazveme, alebo bez vážneho dôvodu, získali 46 hlasov pri hlasovaní v parlamente, a tak pokladám za rozumné, že keď sa táto téma otvorila, evidentne chceme urobiť niečo v prospech nenarodených detí, tak ideme teda cestou, ktorá, ktorá je schodná, ktorá je otvorená a vnímam aj tak rozumne a múdro tento váš pozmeňujúci návrh, ktorý ste s mnohými z nás skonzultovali, rozprávali ste sa, že je to snaha, aby sme dosiahli návrh, ktorý bude priechodný, a kde sa dosiahne možno nie 100 %, ktorý chceme, ale možno 80, 50, neviem to vyhodnotiť teraz, ale dobrých vecí, ktoré budú v prospech a na ochranu aj tehotných matiek, aj ich nenarodených detí, ale aj celých rodín, aj slovenskej spoločnosti.
Takže ďakujem vám za vašu, za vašu prácu, za vašu iniciatívu a myslím si, že to prospeje k takej lepšej informovanosti. Naozaj v dnešnej dobe sa nemusíme báť informácií, ktoré sú podané zrozumiteľným spôsobom a ktoré neskrývajú ani negatívne veci, ktoré potrat spôsobuje. Bolo by zvláštne tváriť sa, že napriek tomu, že niektorí možno zastávajú názor, že žena má právo alebo jestvuje také právo, ja si to nemyslím, tak že ak sa teda má slobodne rozhodovať, že by nemala mať dostatok informácií, aj tie, ktoré upozorňujú na vážne riziká.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:12 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať predkladateľkám za tento pozmeňujúci návrh, pretože zásadným spôsobom sa upravili niektoré veci, a to najmä že sa vypustili z návrhu, práve tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia a teraz je to naozaj v poriadku, pretože boli zohľadnené práve tie obavy odbornej verejnosti z toho, že pri vyššej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu, a toto sa vypúšťa. Takže myslím si, že naozaj teraz tento návrh zákona smeruje k tomu, aby žena, ktorá sa pre takéto niečo rozhodne, aby mala dostatok informácií a zvážila tento krok.
Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:14 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Alan Suchánek

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. S týmto návrhom a s týmto pozmeňovacím návrhom pani predkladateľky môžem len súhlasiť, len mi je ľúto, a to veľmi ľúto, že používate ten eufemizmus v podstate umelé prerušenie, tzv. umelé prerušenie tehotenstva alebo interrupcia, pretože tento, to je termín úmyselne zavádzajúci a úmyselne mätúci.
Ak veríte, že počaté dieťa je človekom od počiatku, tak, že je to plod, že je to ľudská bytosť, ktorá sa, je vo vývoji, ktorá sa vyvíja, tak v takomto prípade človek nemôže jednoducho použiť výraz ani interrupcia, ani prerušenie tehotenstva, dokonca aj ukončenie tehotenstva je zahmlievanie, pretože je to buď zabitie plodu, alebo embrya, alebo svojho plodu, a keď nie zabitie, tak teda aspoň potrat. Nech je to trošku jasnejšie, pretože všetko okrem týchto dvoch výrazov je ťažké zavádzanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:17 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, no chcel by som sa vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste predniesli.
Už keď bol tento návrh zákona predložený do parlamentu, tak sa objavili pochybnosti, či je predložený v súlade s rokovacím poriadkom, lebo z hľadiska témy je tam, je tam prekryv s návrhom, ktorý predložilo najmä OĽANO na predchádzajúcu schôdzu a ktorý sa takmer dostal do druhého čítania, jeden hlas tomu chýbal, a aj viacerí koaliční poslanci, traja nezahlasovali za to, teraz zahlasovali za váš návrh a riešili sme to na ústavnoprávnom výbore, tam ste si väčšinou odhlasovali, že, že je to v poriadku.
Po tom, čo tam doplníte veci z vášho pozmeňujúceho návrhu, tak sa to bude ešte viac podobať, podobať na, aj na ten návrh OĽANO. Napríklad tam bude to, bude, bude to poučenie. Takže áno, aj toto je príklad, ako sa obchádza normálny legislatívny proces.
Ja na rozdiel od kolegu Suchánka si nemyslím, že akokoľvek dlhá a odborná diskusia by pomohla prispieť k tomu, aby nastala na tom zhoda, lebo toto sú veci, kde sú tak vyhranené názory, že navzájom sa tie dva proti sebe stojacie tábory nepresvedčia. Ale súhlasím s ním v tom, že nie je korektný spôsob, keď na poslednú chvíľu, hodinu pred predpokladaným hlasovaním prednesiete pozmeňujúci návrh, ktorý je niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona a ktorý kompletne mení, mení tú filozofiu, teda ten obsah toho pôvodného, dopĺňa tam kopu ďalších vecí, ktoré predtým, predtým neboli, neboli diskutované. Čiže z hľadiska tvorby zákonov je toto opäť klasický prípad, ako sa to nemá robiť. Na poslednú chvíľu strašne rozsiahly návrh zákona.
A teda by ma zaujímalo, že či, ako, ako chcete poriešiť to informovanie otca v prípade, že ide o násilnícky vzťah. Nie je to priamo trestný čin, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:20

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, medicína nie je náboženstvo, parlament nie je kostol a my ženy a ani deti nie sme vaši pokusní králici. Štyridsaťpäť minút, 45 minút bol tento váš slávny pozmeňovák teraz na webe, nestihla som si ho celý prečítať, aj keď som vás popri tom ešte počúvala, nestihla som si ho celý prečítať, ale aspoň nejakú časť som stihla.
Čo chcem ale k tomu povedať, tri roky ste predtým podľa vašich vlastných slov predstavovali pôvodný návrh tohto zákona, ktorý keď vyšiel, tak, ktorý ste podľa vašich slov aj teda konzultovali s odborníkmi, ale keď vyšiel, tak odborníci sa vyjadrili, že váš návrh môže doslova ugrilovať srdiečko tým deťom, tým, že ste chceli, aby sa vlastne počúval tlkot srdiečka prostredníctvom toho tzv. Dopplera, ktorý ste teraz z pozmeňováku vypustili práve preto, že vás odborníci kritizovali. Takto vážnu chybu mal váš pôvodný návrh, ktorý ste mali po troch rokoch príprav!
Prosím vás pekne, ja by som chcela vedieť, keď tento pozmeňovák ste predložili teraz, mal byť na hlasovanie ešte možno hodinku predtým, ale naschvál ste neboli v sále a my už sme dopredu vedeli, že tu nebudete preto, lebo ste ho ešte stále nemali pripravený. Ten pozmeňovák ste pripravili na poslednú chvíľu. Tak keď po troch rokoch príprav mal takú chybu, že mohol doslova zabíjať tie deti, ktoré by bol váš pozm..., váš návrh prežili, tak aký, akú chybu bude mať takýto pozmeňovák? To samé osebe je obrovské riziko vám za niečo takéto zahlasovať.
Dobre. Vravíte, vypustili ste počúvanie srdiečka embrya alebo plodu tým Dopplerom a vravíte, že teda riešite iné veci, ktoré sú potrebné. Ja vám chcem povedať, v tom vašom, ako naozaj sa nevyznám úplne v tej, v tom vašom svete a asi žijem trošku v inom, ale chcem vám len povedať, že či ste si uvedomili, že vy riešite vlastne následok.
Pani predkladateľka, poďme riešiť príčinu. Počúvajte, však keď už teda máme tu problém s potratmi, tak kto ich spôsobuje? Povedzme, kto, povedzme si na rovinu, kto spôsobuje nechcené tehotenstvá. No za 100 % nechcených tehotenstiev môžu predsa muži. Tak poďme to vyriešiť, však načo budeme riešiť následky, nechcené tehotenstvá, prikazovať a zakazovať niečo ženám, však teda keď už vo vašom svete, vy predsa viete oveľa lepšie, ako majú ľudia žiť, rovno to poďme riešiť. Všetci muži, ktorí budú mať na svedomí nechcené tehotenstvo, bum, vazektómia povinne zo zákona! Nechcete to navrhnúť? Je to, možno sa niekto chytí za hlavu, ale v mojom svete je to rovnako stupídny, rovnako extrémistický návrh, ako prikazovať a zakazovať niečo žene. Prečo pri žene áno a pri mužovi nie? A navyše, opakujem, to muži sú predsa príčinou nechcených tehotenstiev. Keď vyriešime príčinu, máme po probléme. Nemusíme mať žiadnu potratovú politiku. Všetko sme vyriešili. Vybavené. Toto my môžme, len tak ako, ja si to teda nedovolím navrhnúť, lebo sa obávam, že v tomto parlamente by to nebodaj ešte prešlo, to by som naozaj nechcela, ale teda chcem poukázať na, na úplnú hlúposť tohto návrhu a tú, tú extrémnu drzosť, ktorý, ktorú v sebe poníma.
Hovoríte o zmenách. Medzi tými zmenami je predĺženie doby, ak som to správne pochopila, ja sa ospravedlňujem, ak za tú chvíľku som nestihla všetko. Ale hovoríte o tom, že teda lekár má povinnosť ženu informovať a všeličo jej dať, a tá žena teda, keď príde s tým, že sa rozhodla urobiť takýto vážny zákrok a že si to naozaj teda zvážila a je rozhodnutá, tak nemôže to ten lekár urobiť hneď, alebo ju objednať hneď na ďalší deň, ale teda podľa tohto vášho pozmeňujúceho návrhu už to nemôže urobiť ani do 48 hodín, ako to bolo pôvodne, ale teraz až 96, čiže štyri dni. O. K., dva alebo štyri dni potom, či sa bude žena trápiť navyše, vám je to asi jedno, dajte si to tam, to ešte by asi až tak ma nerozčuľovalo.
Podstata. K tomu jej musí, keď tá žena teda príde s tým, že naozaj má tak životnú, tak vážnu životnú situáciu, že si nemôže dovoliť vychovávať dieťa, že má na to svoje dôvody, že jej nikto nepomáha, a nemyslím tým nikto ani možno manžela, matku, rodinu, ale myslím tým v prvom rade možno štát, o tom budem ešte hovoriť. Tak k tomu jej ten lekár pri..., pri..., prilepí jedenkrát výtlačok nejakého, nie nejakého, ale teda jedenkrát výtlačok sona, ktoré bude vlastne zobrazovať to embryo alebo plod, plus písomné informácie, plus výška sumy materského, výška sumy rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa. Prosím vás pekne, to si, to chcete kúpiť to dieťa? To, to vážne si myslíte, že niektorá žena akože, že á, však 4 hodiny poobede, nemám čo robiť, idem na potrat? Veď tie ženy si to naozaj zvážia a veľmi dobre. Myslíte si, že tieto veci nevedia?
A, mimochodom, keď sme pri tom, tie dávky, ktoré tu čítam, sú tak smiešne malé, že z toho neuživíte vôbec nič. A už vôbec nie dieťa. Tak aby vám to ešte nespôsobilo, že to bude ešte viac odstrašovať. A ďalšia vec bola písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom zdravotníctva, dobre, nech je v prehľadnej podobe, to síce netuším, čo je, ale však, lekári, trápte sa a nemocnice. A v prehľadnej podobe, ktorá umožňuje orientáciu v texte.
No a teraz sa dostávame k podstate. pozor, nemusí to byť len od nemocnice, ale aj od záujmového združenia, cirkvi a náboženských spoločností. A sme doma, dámy a páni. Tu sme doma. Tuto sa ide akože vo veľkom, tu nejaké cirkvi, náboženské spoločnosti budú zúfalým ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii vďaka chlapom, ktorých neriešite vo svojom návrhu zákona, tak budú im vlastne nejaké doslova citové vydieranie spôsobovať, tak ako som to teraz počula z vašich úst. A my s tým máme všetci súhlasiť.
V 21. storočí, tu ja mám pocit niekedy, že sme sa vrátili ďaleko späť, ale fakt rozumiem tomu, že niekto chce ochraňovať život, aj tomu pohľadu, že dokonca aj my v klube, nebudem konkretizovať, ale aj my v klube máme ľudí, ktorí polemizujú nad touto otázkou, pretože to neni ľahká situácia. Ale kurník šopa, tri mesiace pred voľbami?! Vážne? Kde ste boli tri a pol roka? Toto vám máme veriť, že teraz ide akože o tie deti? Po takto nekvalitných návrhoch zákona? Že sa nehanbíte!
Ďalšia vec, ktorá okrem tohoto, že tam napcháte teda to náboženstvo, to bolo to na začiatku, čo som hovorila, a upozorňovanie na traumy a neviem čo. Viem, poviete mi, že vy predsa len informujete, však vám ide o dobrú vec. A ja by som vám mohla povedať, že áno, však my tiež chceme, my liberáli sme zástancovia toho, aby ľudia mali čo najviac informácií, aby sa potom slobodne a zodpovedne rozhodovali. V poriadku. Ale keď teda sa bavíme o tom, že chcete len informovať a vôbec nič iné za tým neni, prečo sú tam riziká, riziká toho potratu?
Prečo napríklad tam nepíšete, keď už to chceme vyvažovať, riziká pôrodov? Prečo sa tam nenapíše, že jedna z 10-tisíc žien zomrie pri pôrode? A keď je to cisársky rez, tak je to jedna z 2 500 žien. Prečo sa nehovorí, keď tam hovoríte o tých všetkých otrasných veciach, prečo nenapíšete a neinformujete rovnako tú istú ženu o tom, že môže prísť k ruptúre konečníka, hrádze alebo krčka maternice? Môže prísť k poraneniu panvy. Môže prísť k embólii plodovou vodou, ktorá z 50 % prípadov končí smrťou, môže prísť k hemoragickému a septickému šoku, krvácaniu, ktoré patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí v súvislosti s tehotenstvom, rôzne infekcie následne, zápal mliečnych žliaz, nehovoriac o tom, čo všetko môže spôsobiť v podstate život, teraz nechcem povedať, ale musím povedať, život nechceného dieťaťa pre to dieťa samotné.
A hovorím to teda teraz z osobnej skúsenosti, pretože som, bohužiaľ, mala v živote známu, ktorá bola takýmto nechceným dieťaťom, a nie raz sa ma vo svojej ťažkej životnej situácii pýtala, prečo sa mňa niekedy niekto neopýtal, či ja chcem žiť takýto život, či ja chcem prísť na ten svet a celý život čeliť tomu, že som nechcená. Nikto sa o ňu nepostaral! Ani žiadne dávky jej nestačili. Nemala rodinu, úrady jej neboli podporou a v decáku ju akurát tak znásilňovali. Skončila niekde pri Slovnafte. Viete, jak to skončilo? Zabila sa. Prečo sa týchto ľudí nikto nepýta? Prečo aj takéto citové vydieranie nezahrniete, prečo vidíte len jednu stránku veci? A, samozrejme, tri mesiace pred voľbami, to je vaša najväčšia hanba. Ešte keby ste prišli s tým na začiatku, tak vám to verím.
A nehovoriac o tom, že vy vlastne nemáte reálny dôvod, lebo vieme všetci, že počet potratov klesá. Všeobecná miera umelej potratovosti bola v roku 1997 14,6 %, v roku 2008 7,7 %, v roku 2018 4,7 %. Takže opakujem, že vy nemáte žiadny iný dôvod k takémuto drastickému, nepripravenému, neľudskému návrhu zákona, a môžte sa tváriť, ako chcete milo, a môžte sa tu tváriť, že obhajujete život, lebo toto je spôsob, ktorým beriete ženám ich vlastné práva, rozhodujete o strašne citlivej veci, do ktorej sa nepúšťame ani my. My sem neprichádzame s návrhmi, jak to tu treba všetko liberalizovať a jak je všetko v poriadku! Vy sa tu striedate jeden, jeden medzi druhým len preto, lebo vám idú voľby. Čo si o sebe myslíte?
Tento návrh zákona nie že vám, nie že vám nepodporíme, ale tá hanba, ktorá, ktorú, ktorú ste si spôsobili takýmto návrhom, tá vám právom patrí. A hnevám sa na vás, hnevám sa na vás preto, lebo, opakujem, medicína nie je náboženstvo, parlament nie je kostol. A vy tu nie ste na to, aby ste ľuďom hovorili, ako majú žiť. A tváriť sa, že ich idete chrániť, len preto, lebo vám ide o vaše politické preferencie. Môžete sa hanbiť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 16:20 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Jani, si ma celkom prekvapila teda s tým návrhom na tých mužov. I keď teda úprimne neviem, teda či za tehotenstvo je zodpovedný len chlap, ale ja osobne žijem v tom, že za tehotenstvo je zodpovedný aj muž, aj žena, samozrejme, sú prípady, kde tá žena sa nevie brániť, a to, to je úplne iná kategória.
Späť trošku k veci. Ty si spomenula tie dávky. Ja na to reagujem preto, lebo toto je vlastne náš návrh, ktorý sme tu mali v parlamente, a je to návrh vlastne na utajovaný pôrod, ktorým sme práve chceli vyhovieť tým ženám, ktoré to dieťatko ani nechcú nevyhnutne potratiť, ale, žiaľ, nevedia uniesť možno tú spoločenskú situáciu a možno tú hanbu toho, že teda otehotneli. Tak práve preto sme prišli aj vlastne v septembri na tú schôdzu, kde sme priniesli návrh, aby mohli poberať vlastne tú nemocenskú dávku počas tohto tehotenstva a mohli vlastne žiť niekde inde, aby sa neukázalo, že sú tehotné, čiže bolo by to celú utajené. A potom, keď by porodili, tak vlastne by to dieťa mohli dať na adopciu. Samozrejme, nie je to ideálny stav, ale je to lepší stav, ako, ako to dieťa potratiť, ak ho tá mamička potratiť nechce, pretože to, čo si povedala, je veľká vec, že my nechceme, aby dieťa, deti boli nechcené. A ono sú rodičia, ktorí vedia práve aj vďaka týmto dávkam, alebo aj tie matky vedia práve vďaka týmto dávkam to chcieť a posunúť ho do adopcie.
A my máme na kandidátke aj s číslom 31 Jána Heráka, ktorý vlastne bol, vyrástol v detskom domove, je to Róm a dnes sa venuje práve týmto deťom, aby im pomohol sa etablovať v živote, takže naozaj tým deťom sa reálne pomôcť dá, a toto bol teda náš návrh, čo sa týka tých dávok, len aby si vedela, a inšpirovali sa ním kolegyne z SNS, tak som to chcel dať len na pravú mieru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:31 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:33

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyňa Janka, interrupcie považujem v istom zmysle za tragický čin. Za tragický čin. Vieš, kto to povedal? To povedala pani prezidentka Čaputová v auguste v tomto roku. A povedala to správne, pretože my ženy si zasluhujeme, aby sme dostali všetky informácie. To je dokonca aj základné ľudské právo na informácie.
V podstate si vybehla na predkladateľov úplne rovnako, ako keby nič, nič neurobili práve týmto pozmeňujúcim návrhom. Minule ste ich v podstate bičovali za ultrazvukové vyšetrenie a teraz urobili ústupok a naozaj, naozaj to odtiaľ vyhodili, hoci vy, hoci prebehli odborné debaty lekárov aj v televízii, aj v rádiu, a veru, boli aj také, aj onaké. Takže v takých vášňach si vystúpila, ale bolo by najvyšší čas, aby táto debata naozaj už odišla z tej emočnej a vášnivej atmosféry do vecnej a odbornej. A vystúpili lekári, ktorí obhájili Dopplerove vyšetrenie.
Ale chcem ti hlavne povedať, že ty si tak vášnivo vystupovala tu mnohokrát aj za prospech ochrany a lepšej starostlivosti o zvieratá. No a ja by som bola rada, aby sme, tu zaznelo, že aj ľudský plod nie je vec, lebo veľakrát si hlasovala a obhajovala zvieratá. A ja by som bola rada, aby tento parlament urobil niečo konečne v prospech počatých detí, ľudských plodov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:33 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:35

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, život sa nedá kúpiť. Život sa nedá kúpiť a to je veľmi podstatná vec a hanbou nie je tento návrh zákona, hanbou je nechrániť ľudí. A teda aj ten život, ktorý sa nedá kúpiť. A preto ak hovoríme o dávkach, o tom, že nefunguje sociálnoprávna ochrana, toto sa dá vyriešiť, ale život sa nedá kúpiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:35 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video