53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 17:37 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:37

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, Národná rada uznesením č. 1993 z 11. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 773 z 19. novembra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami,
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 505 z 19. novembra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami,
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 326 z 19. novembra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami,
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 271 z 20. novembra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 60 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 337 z 26. novembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 17:37 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekný podvečer. Vážený pán minister, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadrila k návrhu zákona o odpadoch a taktiež mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý by som potom prečítala a zdôvodnila.
V úvode mám ešte zopár takých, neviem, možno akademických otázok. Neviem, či pán minister mi bude vedieť na ne zodpovedať, ale ešte stále sú nezodpovedané otázky, resp. odôvodnené stanovisko k informácii o dôvodnom stanovisku z Európskej komisie, kde ešte v roku 2016 otvorila Európska komisia voči Slovenskej republike EU Pilot, ktorý sa týka nedostatočnej transpozície smernice o odpade a elektrických, elektronických zariadeniach. Toto konanie z dostupných zdrojov, ktoré mám, do dnešného dňa, to je tri roky od podania, nebolo ešte ukončené, resp. nemám o tom žiadnu informáciu. Takže pýtam sa, či, pán minister, mi viete na toto odpovedať a či nejakým spôsobom boli do zákona, do návrhu zákona nedostatky zapracované.
Okrem iného voči Slovenskej republike je vedené konanie o porušení práva EÚ č. 2017 z roku 2035, ktoré sa týka nesprávnej implementácie čl. 14 smernice Rady o skládkach odpadov a v ktorom bolo ešte v marci tohto roka, t. j. pred ôsmimi mesiacmi, adresované slovenské odôvodnené stanovisko. Takže to je tiež moja ďalšia otázka, ako sme sa s týmto vysporiadali a že či vlastne nejaká, premietlo sa do tohto, veľkej novely zákona, nedostatky, ktoré nám boli vytýkané, o ktorých teda nemám podrobné informácie, pretože tieto veci nie sú verejné, len teda viem, že takéto konania sú vedené. Pýtam sa, či komunikuje Slovensko, Komisia so Slovenskou republikou ohľadom týchto, týchto konaní, aký je ďalší posun a či sú teda tie nedostatky riešené v návrhu, v návrhu zákona.
Predložená novela zákona je veľmi, veľmi náročná. Náročná určite aj pre úrady, ale, samozrejme, je náročná aj pre ľudí, ktorí sa musia, nielen fyzické osoby, nielen obce a nielen podnikateľský sektor, ale každý jeden týmito zákonmi riadiť. A nekonečné novely v desiatkach bodov, ktoré menia zákon o odpadoch, v podstate predurčujú tento zákon o tom, k tomu, že je prakticky nevykonateľný, resp. ťažko, ťažko vykonateľný, s tým, že tie nedostatky, ktoré prináša aplikačná prax, sú veľmi veľké.
Dovoľte mi odcitovať dnešný blog alebo článok jedného starostu z menšej obce, na; ktorý starostuje na, v blízkosti rieky, teda nádrže Domaša a ktorý upozorňuje v súvislosti s plávajúcimi odpadkami na Ružíne, že čo vlastne je dôsledkom takýchto plávajúcich odpadkov. A postrehy tejto, tohto starostu, ktorý má naozaj praktické skúsenosti, tak myslím si, že by mali byť tiež, poukazujú na to, že tá aplikačná prax je ťažká a vlastne návrh zákona, ktorý je predostretý v tej súčasnej podobe, myslím si, že ju iba skomplikuje.
Návrh zákona o zálohovaní jednorazových fliaš, pán minister, ste vlastne avizovali, že je to vlastne boj proti litteringu, to znamená boj proti pohodeným plastovým fľašiam, a to bol ako hlavný dôvod spoplatnenia návrhu na zálohovanie, na zálohovanie fliaš. A keď si teda pozreme aj zábery z Ružína, tak okrem teda plastových fliaš tam plávali, plávali chladničky, pneumatiky, drevo, odpad, handry, všetko možné. Podľa vyjadrení správcu toku Slovenského vodohospodárskeho podniku ide o niekoľko, možno viac ako sto ton, sto ton odpadu. Treba sa však zamyslieť, ako sa tam ten odpad dostal, či naozaj z dôvodu toho, že obce si neplnia alebo nedokážu plniť svoje povinnosti, že správca toku si neplní alebo nedokáže plniť svoje, svoje povinnosti, že či vlastne to je dôvod na to, aby sme teda zavádzali ten, zálohovanie plastových fliaš, o čom ale teraz nechcem hovoriť.
Chcem hovoriť prvé práve o tom, že prečo si nedokážu, nedokážu plniť tieto, tieto svoje, svoje povinnosti a či novela zákona, ktorú prinášate, im napomôže k tomuto plneniu alebo ešte možnože aj sťaží celú situáciu. Váš návrh zákona neuveriteľným spôsobom zaťaží, samozrejme, obce ohľadom skládkovania, samozrejme. Je to správne, aby sme neskládkovali, neskládkovali odpad, resp. surovinu, ktorá môže ešte medzi odpadom byť, a aby na skládky išli naozaj len komponenty z odpadu, ktoré už nie sú využiteľné a že skládky naozaj treba predtým, než sa uloží odpad, triediť. Avšak povedzme si aj pravdu, že naša spoločnosť, váš rezort nepripravil na takúto zásadnú zmenu, že neexistujú triediace linky, nedokážu jednoducho obce zabezpečiť ani cez zberové organizácie, aby dostatočným spôsobom triedili tento odpad. Nie je to o neochote, je to o financiách, je to o technickom, technickom zabezpečení. A týmto, toto je tiež jeden z bodov pozmeňujúceho návrhu, kde, kde navrhujem, aby účinnosť tohto ustanovenia bola posunutá až na rok 2025, kde teda zdôvodním, prečo tento návrh takto je, že termín uvedenia do praxi, ktorý ste navrhli v roku 2021, i keď viem, že na výbore bol posunutý, myslím, na rok 2022, tak aj ten je technicky nezvládnuteľný, nakoľko zakúpenie zariadení na úpravu skládok je v mnohých prípadoch potrebné obstarávať, podlieha rozsiahlemu schvaľovaciemu procesu, taktiež cez proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. A ministerstvo doposiaľ nešpecifikovalo detaily toho, čo bude považovať za úpravu odpadu.
Z definície úpravy odpadu v návrhu zákona možno predpokladať významné zvýšenie nákladov na vybudovanie zariadení na úpravu odpadov, ktoré je však pre prevádzkovateľov skládok, ktoré majú predpokladaný termín ukončenia už o krátky čas, celkom neefektívnou a nerentabilnou investíciou. Napríklad budú musieť zakúpiť triediacu linku alebo sito na komunálny odpad, teda preinvestujú napríklad 300-tisíc eur, ale o rok musia skládku uzavrieť, lebo im končí životnosť skládky a povolenia.
Slovensko nemá zabezpečené kapacity na koncovku z úpravy odpadov. Predpokladaný výstup z úpravy odpadov nemá spracovateľa, takže bude musieť plynúť do zahraničia, ktoré však rovnako čelí problému s naplnenými kapacitami na zhodnotenie komunálneho odpadu. Pán minister, myslím, že aj na toto by ste sa mali zamerať, či pri poskytovaní príspevkov z environmentálneho fondu, ale ako priorita naozaj by malo byť spôsob ako, akým spôsobom sa dá spracovať a využiť vytriedený odpad zo skládok. Lebo jedna vec je dávať príkazy, druhá vec je ich realita a aplikácia v praxi.
V ďalšom bode navrhujete, aby sa zaviedol poriadok, povinnosť mať vážiaci systém. Nedávno bol ocenený starosta obce, respektíve obec Košeca za to, že dokázala digitálnym spôsobom zaviesť evidenciu odpadu. Pretože to je motivácia, keď sa vie, koľko ktorý občan odovzdá odpadu vytriedeného, koľko odovzdá odpadu na, na skládku. V tejto obci, v ktorej som bola na návšteve, je tzv. vrecový systém, to znamená, odpad sa neváži, ale je to na základe vriec, respektíve pri bytovkách sú kontajnery, ktoré majú nejaký, nejaký objem. Po zavedení tohto vášho opatrenia, kde je povinnosť vážiť každý jednotlivý odpad, tak obec Košeca sa vráti o niekoľko rokov späť a môže zavádzať celý systém nanovo, ale v podstate ten cieľ, ktorý oni teraz dosahujú, to znamená, že dosahujú, že odovzdávajú veľmi dobre vytriedený odpad na skládku, že sa im znížili výdavky na túto odpadovú, odpadové povinnosti, tak ich vrátite späť a výdavky, ktoré budú musieť investovať do podľa mňa v tejto chvíli ako nezmyselného opatrenia, ak je zavedené ako povinnosť. Preto povinnosť, si myslím, nie je dobre premietnutá do, do návrhu zákona. Navrhujeme v mojom pozmeňovacom návrhu, aby to bolo zo zákona vypustené. Istotne, následne po zavedení vašej povinnosti aj miestna daň o komunálnom odpade, ako poplatky, tak tie tiež sú zavedené iným spôsobom, nielen na základe hmotnosti vyseparovaného, alebo od hmotnosti odpadu, ktorý je odovzdávaný.
Čiže tento váš návrh zákona má množstvo nedostatkov a spôsobí veľmi veľkú ťažkosť pri praxi, najmä pri malých obciach. Viem si to predstaviť u veľkých obcí a miest, ktoré túto povinnosť aj dnes, si myslím, že už spĺňajú, pretože i keď nevážia možno jednotlivé nádoby, samozrejme, aj to sa technicky dá, tie vážiace systémy, vážiace systémy sa dajú na tie kukavozy namontovať, avšak je to veľmi drahé. Môžu vážiť možno celé vozidlá na nejakých mostových váhach, to sa tiež, samozrejme, robí na skládkach. Avšak to opatrenie, ktoré vy ho zavádzate, že to musí byť na tých vozidlách, je predražené. A veľmi zaujímavé bolo, že sa mi ozval práve výrobca týchto váhových zariadení, ktorý reagoval na to, že som pochválila obec Košeca za dôslednú, dôsledné opatrenia, ktoré zavádza pri svojom odpadovom hospodárstve, že práve oni budú trpieť, budú potrestaní za svoju dôslednú prácu zavedením opatrenia, ktoré nebude pre nich prínosom pre životné prostredie.
Zdôvodnenie, prečo ešte, prečítam aj z dôvodovej správe k môjmu pozmeňovaciemu návrhu, ktoré potom prečítam samotné paragrafové znenia. Ale k tomuto bodu, prečo ho navrhujeme vypustiť, bod 36, ktorý teda hovorí o tomto vážiacom systéme. Uvedené vypustenie sa navrhuje z nasledujúcich dôvodov: Povinnosť vážiaceho systému nie je potrebné zavádzať, nakoľko obce so zavedeným paušálnym poplatkom ich nepotrebujú. Na niektoré staršie typy áut sa vážiaci systém nedá domontovať. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch možné z technického hľadiska vybaviť vážiacim systémom. Váha reálneho množstva vyzbieraného odpadu je známa. Vozidlá sa pred vysýpaním vážia na certifikovaných váhach v spaľovni, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu. Opatrenie spôsobí vysoké investičné náklady, ktoré sa môžu premietnuť do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny dopad na výrobcov vyhradených výrobkov aj na obyvateľov. Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitočný v prípadoch, kedy vozidlo nakladá odpad napríklad z viacerých obcí, na to však namontovanie, postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej báze.
Mám ešte ďalší osobitný návrh k zákonu o odpadoch a týka sa problematiky, ktorá je veľmi, žiaľ, rozšírená stále v našej spoločnosti a sú to staré vraky, motory, staré vraky vozidiel, ktoré sú už odpadom. V súčasnosti stále pretrváva problematika, problém ako obciam, aby sa mohli týchto vrakov zbaviť.
Je to problém aj preto, že autorizované zariadenia, ktoré ako jediné môžu odoberať tieto staré vozidlá, ktoré sa stali odpadom, tak ich môžu odoberať len od držiteľov vozidiel, čo, samozrejme, obec, pokým to nie je jej vozidlo, v súčasnosti nemôže v zmysle zákona urobiť.
Vozidlá sú to väčšinou staršieho typu, ktorých vraky, ktoré sú, poškodzujú životné prostredie, často z nich vyteká olej a už naozaj je to len kopa, kopa šrotu. Je aj ťažko sa dopátrať majiteľa. Preto navrhujeme v novele zákona, aby tieto odstavené vraky, ktoré ohrozujú podzemné vody, mohli, mohli byť odovzdané aj prostredníctvom obce, samozrejme, s tým, že ak sa držiteľ tohto vozidla dodatočne nájde, tak potom je obec oprávnená si od neho požadovať úhradu výdavkov, ktoré by mala spojené s likvidáciou týchto vrakov. Či sa takýto držiteľ dodatočne nájde alebo nie, je to možné, že áno, pretože v súčasnosti sa môže stať, že takíto ľudia, ktorí odhodia vozidlo ako odpad, odstránia z neho nejaké svoje poznávacie či VIN číslo alebo, alebo, samozrejme, ŠPZ-ku alebo iné identifikátory, tak následne sú poťahovaní, tie okresné úrady, z dôvodu, že nemajú platnú STK-čku na vozidlo, ktoré nie je odhlásené, a taktiež je aj povinnosť aj na neodhlásené vozidlo platiť zákonnú poistku, takže sú naháňaní poisťovňami za vozidlo, ktoré stojí niekde ako vrak. Takže je možné, že aj po čase sa takíto držitelia, keď ich začne naháňať exekútor, začnú sami prihlasovať k nejakým vrakom, kde, samozrejme, následne obec by tento poplatok, výdavky spojené s likvidáciou tohto jeho starého vozidla by mala aspoň od koho inkasovať.
Ďalším pozmeňovacím bodom, ktorý mám, je návrh toho, aby sa zvýšili sankcie za krížové dotácie, krížové dofinancovávania odpadového hospodárstva zo strany obcí. Je to problém, ktorý v súčasnosti je častý. Samozrejme, obec nerada zvyšuje poplatky za odpad, avšak tie výdavky sa násobne zvyšujú a tak ich dofinancováva, dofinancováva ich zákonom, spôsobom, ktorý v zákone, zákon neumožňuje, z iných zdrojov ich príjmov obce. Je tam, aj v súčasnosti je tento počin ako správnym deliktom, za ktorý sa určuje nejaká sadzba. V súčasnosti je to sankcia v rozsahu 800 až 80-tisíc eur a v návrhu zákona navrhujeme, aby sa presunula, neplnenie tejto povinnosti, do prísnejšej kategórie, kde budú pokuty v rozmedzí od 4-tisíc do 350-tisíc eur.
Toľko k samotnému návrhu zákona. A teraz dovoľte, aby som prečítala samotný pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam už bez odôvodnení, pretože som vám ich predstavila, tie jednotlivé body, vo svojej rozprave.
Takže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 36.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 68 vkladajú nové body 69 a 70, ktoré znejú:
"69. V § 64 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
"a) prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa alebo od obce; ak ide o komplexné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a odovzdať držiteľovi starého vozidla alebo obci potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie."
70. § 64 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Obec je oprávnená požadovať od držiteľa starého vozidla úhradu nákladov za odvoz starého vozidla, ako aj úhrad za súvisiace poplatky a výdavky so zberom starého vozidla."."
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020, čo sa premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 148 vkladá nový bod 149, ktorý znie:
"149. V § 117 ods. 2 sa slová "§ 81 ods. 6, 7, 8, 12" nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 6, 7, 8"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2020, čo sa premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 151 § 117 ods. 6 sa za slová „§ 79 ods. 16, 24;" vkladajú slová „§ 81 ods. 12;".
To je koniec pozmeňovacieho návrhu.
Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 17:41 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:02

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, dotknem sa len jedného bodu, ktorý ste riešili, a to je práve ten vážiaci systém. Veľmi sa čudujem, že ste práve do tohto nejakým spôsobom išli, keďže si myslím, že toto je práve obrovský posun k tomu, aby bolo spravodlivejšie platenie za odpady. A teraz to je jedno, či sa to týka obcí. Preto sa čudujem aj tým obciam, ktoré skutočne si dávajú záležať, ako nakladajú s odpadmi, že doplácajú napríklad na susednú obec, ktorá absolútne neseparuje a idú to, ide to do jedného voza a skončí to na skládke. To rozdelenie tých odpadov je veľmi ťažké nejakým spôsobom.
Na druhej strane aj v bytovkách takisto, ak vážiaci systém nie je, tak množstvový zber je veľmi ťažko alebo je, je nie celkom spravodlivý. Čiže tá litráž, ako máme u nás, že na celú nádobu sa to dá iba merať, neni celkom, úplne spravodlivá. Vážiaci systém do toho zanesie absolútnu spravodlivosť a budeme vedieť presne povedať, kto separuje lepšie, kto separuje horšie, ten bude platiť viac, ten bude platiť menej. Čiže toto, by som povedal, že ste skutočne podľa mňa nie celkom dobre odôvodnili alebo to nemá žiadnu logiku, že prečo nie tie vážiace systémy napriek tomu, že už išli cenovo, sú úplne niekde inde, ako boli pred tri, štyri, päť rokov dozadu, skutočne boli drahé, dneska to už nie je vôbec o peniazoch.
A čo sa týka tých áut, no už veľa tých áut, takých tých starých, ako sme pamätali, už veľa ich nejazdí, už sú vybavené tie zberové spoločnosti podstatne lepšie. Bolo množstvo príležitostí, ako sa dali dovybaviť. Čiže ja si myslím, že toto bude obrovský posun dopredu k tomu, aby sme ten množstvový zber a spravodlivosť v odpadoch dokázali lepšie, lepšie zaviesť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 18:02 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:03

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za teda reakciu, avšak poviem toľko, že skládka odpadov vzniká na zemi a jej parametre sú určené objemom, nie hmotnosťou. Je irelevantné, že či tam dá v komunálnom odpade nejakú ťažkú vec, keď bude mať malý objem. Čiže v porovnaní na to, že aké množstvo sa zaberie na tej skládke, pretože o to ide, keď raz je zaplnená, nie je zaplnená tým, že sa váži, koľko váži tá skládka, ale sa zapĺňa jej objem. Čiže my ideme vlastne spoplatňovať váhu, ktorá je irelevantná vo vzťahu k skládkovaniu odpadov. Malo by to zostať na dobrovoľnej báze, pretože aj v súčasnosti sa vlastne od obyvateľov odoberá objem aj v tých vreciach. Tie vrecia sa nevážia, ale majú nejaký objem, 50 alebo 100 litrov, a nie je potrebné, aby ich vážili. Vážia ich prípadne až na samotnej tej, tom zbernom mieste, keď tie vrecia nahádžu tí pracovníci na korbu nejakej multikáry a prídu na zberný dvor, kde sa odváži celé vozidlo. Vy ako primátor, si myslím, že práve tuto by ste si mali chcieť nechať tú samostatnosť v rozhodovaní, čo je pre vás a pre vašich občanov lepšie, aby sa dosiahol cieľ životného prostredia.
Tuná sa zavádzajú často opatrenia, ktoré sú nejaké, ale nemajú na pamäti ten cieľ, ktorý by sme mali mať všetci my na pamäti, že čo tým opatrením dosiahneme, či dosiahneme lepšiu separáciu, znižovanie množstva odpadu, väčší spôsob recyklácie, ale zavádzame opatrenia, ktoré sa zdajú ľúbivé, ale neprinesú zisk pre životné prostredie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 18:03 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, pán spravodajca (reakcia spravodajcu), v súlade s ustanoveniami; tak 20 minút odhadujem (povedané s pobavením); zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov chcem predložiť nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, k predmetnému návrhu zákona (tlač 1614).
Môj pozmeňujúci návrh je technického charakteru. Má štyri body. Prvé tri body riešia výšku finančnej garancie pre rôznych členov koordinačného centra a takisto pre tretiu osobu, ktorá je autorizovaným subjektom, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie, recykláciu použitých batérií, akumulátorov.
Vzhľadom na skutočnosť, že keď takejto tretej osobe, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, nie je možné v rámci celkových nákladov určiť náklady na zber, prepravu a zhodnotenie odpadov, čo zákon v iných bodoch akceptuje, pre jednoznačnosť zákona je potrebné určiť presnú výšku finančnej garancie pre takúto tretiu osobu.
Štvrtý bod rieši § 117, iné správne delikty, a doplnenie nových povinností v zákone vyžaduje úpravu sankčných ustanovení a zároveň zmena nadväzuje na posun odsekov § 31a.
Zároveň vynímam bod 43 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Teraz ku konkrétnemu zneniu pozmeňujúceho návrhu. Toľko k objasneniu, k odôvodneniu tých bodov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I bode 58 § 31a odsek 3 znie:
"(3) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:
a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,
b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,
c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur."
2. V čl. I bode 58 § 31a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Pre tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur."
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
3. V čl. I bode 58 § 31a ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4" nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5".
4. V čl. I bod 146 znie:
„146. § 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); § 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag), ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s), v), w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4; § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4) Pokutu od 1 500 do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88 ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135e, b ods. 9, 10.
(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g."."
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.) A kde som sa pomýlil, musím sa pozrieť. Ak som nepovedal bodkočiarku, nevadí, lebo to sú medzi paragrafmi, ale ak som béčko, céčko, to musíš čítať už poriadne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 18:05 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:30

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, ja len jednu vetu. Chcela by som poprosiť o vyňatie na osobitné hlasovanie v mojom pozmeňujúcom návrhu bod č. 3, týka sa to tých starých vozidiel a vrakov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 18:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:30

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak to bol heroický výkon, pán poslanec. Toľkokrát slovíčko bodkočiarka som nepočul za celý môj život jak dnes večer. (Povedané s pobavením.)
Veľmi krátko zareagujem na pani poslankyňu. To znamená, že; hovoríte, že často meníme ten zákon. Vidíte, že táto problematika je dynamická nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii, lebo len týmto zákonom riešime päť smerníc. To znamená, že takisto jak funguje to v Európskej únii a prijímajú sa nové smernice a nové predpisy, tak, samozrejme, to implementujeme a tento je preto taký veľký balík.
Čo sa týka tých EU Pilotov, len v tomto návrhu riešime dva, to znamená, že je o skládkach z roku 1999 a o elektronických, elektrických a elektronických zariadeniach a jeden práve sa týka toho vášho pozmeňováku, kde chcete posunúť ten dátum toho, ehm, ehm (reakcia spravodajcu), tej predúpravy, tak, ďakujem; na 25. Keby sme to urobili, tak máme ďalší problém na krku. Takže riešime aj to týmto návrhom zákona. To znamená, na jednej strane chcete posunúť a na druhej strane, samozrejme, nechceme EU Pilot nový alebo poprípade nejakú žalobu, keďže to sme mali vyriešiť už v roku 1999, teraz je 2019, takže sme pozadu. Musíme to dobehnúť, bohužiaľ.
Čo sa týka tých vrakov tých áut, tak to je už vyriešené, lebo má to odstrániť buď, myslím, že správca ciest, alebo majiteľ pozemku, alebo ešte niekto tam je? Neviem presne, ako to tam je naformulované, ale v každom prípade tento problém je už podľa môjho názoru vyriešený.
Čo sa týka váženia odpadu v tej obci Koseca, čo vy ste hovorili (reakcia z pléna), Košeca, prepáčte, Košeca. Samozrejme, ten náš návrh, mne sa nejedná o to, aby oni museli sa niekam vrátiť, jedná sa o to, aby tá platba za ten odpad bola spravodlivá. To znamená, teraz obce nevedia, že koľko vyprodukujú toho odpadu, lebo ten zberový, zberové auto ide a berie, poviem, šesť obcí a sa to potom vydelí šiestimi a tak sa to, tak sa to rieši. To znamená, že majú byť vybavené zberové autá tými, s tými váhami. To znamená, že každá obec bude vedieť presne, že koľko vyprodukovala, a tým pádom jedna obec nebude sanovať druhú obec. To znamená, každý bude platiť toľko, koľko má, a ja si myslím, že to, takto je to spravodlivé.
Takže ďakujem pekne za príspevky. Dlho to tu trvalo trošku, ale nevadí. Pekný večer vám prajem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

26.11.2019 o 18:30 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:34

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona vytvára zákonnú možnosť objednávania výkonov vo verejnom záujme v oblasti verejnej, osobnej lodnej dopravy objednávateľom, ktorým bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rozsahu plánu dopravnej obslužnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktoré sa primerane vzťahuje aj na vodnú dopravu.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojením osobnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Ide o podporu rozvoja udržateľnosti mobility na splavných vodných cestách prepojením tradičných spôsobov dopravy a ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest so svojimi aktivitami (práca, škola, lekár, úrady a iné) sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok a hluku, čím sa zvýši kvalita života.
Návrh zákona predkladám po, predkladá pozitívne vplyvy na negatívne; pozitívne vplyvy aj negatívne vplyvy, ktoré sú bližšie spracované v doložke vplyvov.
Návrh zákona bol dňa 19. novembra prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti dňa 21. novembra 2019 nebol uznášaniaschopný.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v informácii gesčného výboru, výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, odporúčam schváliť.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

26.11.2019 o 18:34 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:37

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684), v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2132 zo 16. októbra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 772 z 19. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predsedníčka výboru Národnej rady ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, ktorý predkladám predmetnú informáciu a budem navrhovať ďalší postup v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

26.11.2019 o 18:37 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:40

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyňa, dve poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vystúpiť k tejto novele zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Minulý týždeň sme mali spoločné stretnutie predsedov samosprávnych krajov a jedna z vecí, ktorá sa nás bytostne dotýka, je objednávanie dopravy, dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme. Jednotlivé kraje majú naozaj rôzne členenie toho regiónu, subregiónov, majú rôzne, rôzne doliny, rôzne osídlenie v týchto dolinách a v súčasnosti je možné objednávať túto dopravu vo verejnom záujme len spôsobom cez autobusy alebo autokary.
Niekde naozaj nie je výhodné tieto autobusy, tieto autobusy alebo tie autokary objednávať, pretože ak sa jedná len o jedného, dvoch, troch ľudí, tak ten autobus je naozaj zbytočné tam posielať, ale zasa našou úlohou na druhej strane je zabezpečiť túto dopravu aj pre odľahlé obce, pre odľahlé doliny, kde je naozaj oveľa menší počet ľudí ako na ten autobus, ktorý objednávajú vo verejnom záujme jednotlivé vyššie územné celky.
Dohodli sme sa a som veľmi rád a chcem poďakovať aj pánovi ministrovi dopravy, pani štátnej tajomníčke a ľuďom na ministerstve dopravy, ktorí pripravili tento pozmeňujúci návrh, ktorý bude riešiť práve to, že túto verejnú dopravu budeme môcť objednať aj s menšími automobilmi. Sú to tie dodávky, ktoré majú teda 8+1, osem plus šofér kapacitu. A budeme ich môcť, teda samozrejme za určitých podmienok, ku ktorým sa ešte ja vyjadrím, čo všetko musí byť splnené, aby to bola štátna pomoc a tak ďalej, čiže budeme môcť objednávať túto dopravu vo verejnom záujme aj takýmito menšími automobilmi. A zaujímavé bude aj to, že ich budeme môcť objednávať aj na požiadanie, čiže keď si v odľahlej dedine, v odľahlej obci zmyslí človek, že, prosím vás, potrebujem si zabezpečiť, potrebujem si zabezpečiť odvoz v ten a v ten deň, napríklad pani, staršia pani k lekárovi, tak tento automobil, tento malý automobil bude pre nich zabezpečený. Takže takto sme sa dohodli na spoločnom rokovaní predsedov samosprávnych krajov.
Ja potom prečítam ten návrh toho znenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Sľubujem, že budem oveľa stručnejší, stručnejší, ako bol môj kolega Maroš Kondrót v predchádzajúcom, v predchádzajúcom zákone. (Povedané s pobavením.)
A čo musí byť teda splnené? Aby tu nebola nejaká konkurencia alebo nedovolená pomoc zo strany vyšších územných celkov ako objednávateľov tejto, týchto dopravných služieb s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, aby to nebola nedovolená teda štátna pomoc, tak musí byť takáto požiadavka alebo takéto objednávanie služieb najskôr notifikované. To bola aj dohoda medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom, teda Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, čiže táto štátna pomoc takýmto spôsobom musí byť notifikovaná. A druhá podmienka, ktorá sa musí splniť, sú to verejné zdroje, takže musí byť splnený, splnená litera zákona o verejnom obstarávaní.
Dovoľte mi teraz prečítať samotný pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. II sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi. Odvolávka 34a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
"34a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)."
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
"35) Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. II sa za doterajší 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
"2. § 43 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
To je všetko z tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pán minister, ešte raz chcem poďakovať za tento prístup. Som veľmi rád, že sme mohli teda tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh aj za celé, celú SK osmičku takýmto spôsobom predložiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 18:40 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video