53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 18:48 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:48

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, podľa § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov volí predsedu úradu; tu bude asi podľa mňa chyba, podľa môjho názoru telekomunikačnom úrade; o zmene a doplnení niektorých zákonov volí predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu.
Šesťročné funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Vladimíra Kešjara sa ukončí 30. januára 2020.
V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. predkladám návrh kandidáta Mgr. Petra Helexu na voľbu do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 30. októbra 2019 uznesením č. 539.
Dovoľte mi v krátkosti vám predstaviť kandidáta Mgr. Petra Helexu, ktorý v roku 1998 ukončil štúdium na Univerzita Komenského v Bratislave na fakulte manažmentu. Od roku 1997 do roku 2000 pôsobil ako asistent, projektový analytik, projektový manažér a vedúci rozvoja European Privatization and Investment Corporation.
V roku 2000 až 2002 bol členom predstavenstva Dial Telekom, podpredsedom predstavenstva, výkonný riaditeľom akciovej spoločnosti Atlas.
V spoločnosti Slovak Telekom pôsobil od roku 2002 do roku 2014 a zastával funkcie vedúceho odboru korporátnej stratégie, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj nového obchodu, senior manažér korporátneho a biznis rozvoja.
Počas dvoch rokov, od roku 2015 zastával funkciu riaditeľa obchodu, marketingu mobilných služieb spoločnosti Swan Mobile.
V roku 2017 bol riaditeľom odboru stratégie a informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy na Úrade predsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
V roku 2014 až ´15 pracoval v spoločnosti Slovenská pošta ako riaditeľ úseku marketingu a korporátneho obchodu a od roku 2018 je generálnych riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty, členom dozornej rady SPPS, Spoločný podnik platobných služieb, a členom dozornej rady Poštovej poisťovne.
Mgr. Helexa ovláda aktívne anglický, nemecký, ruský a český jazyk. Absolvoval medzinárodné štúdium na Univerzite of Gent v Belgicku, v Gente v Belgicku so zameraním na audit.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a poslanci, dovoľujem si vás požiadať o posúdenie a prerokovanie, schválenie tohto predloženého návrhu na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Mgr. Peter Helexa spĺňa podmienky na výkon funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 18:48 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:52

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o prerokovaní vládneho návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 1752).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1857 zo 4. novembra 2019 pridelil vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Vláda Slovenskej republiky navrhla Národnej rade prijať uznesenie, ktorým podľa ustanovenia § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a o zmene o doplnení niektorých zákonov zvolila Petra Helexu za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňom 1. februára 2020.
K uvedenému návrhu vlády bola zvolaná 93. schôdza výboru pre hospodárske záležitosti na 21. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019 výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 412 ma poveril za, ako člena výboru podať Národnej rade informáciu o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 18:52 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na úvod povedať, že návrh zákona vychádza z dvoch nelegislatívnych materiálov, a to analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v Slovenskej republike, ktorých navrhované riešenia sa v legislatívnej podobe premietli v samotnom návrhu zákona.
Ak dovolíte, rada by som predstavila najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré pomôžu nastaviť procesy tak, aby sa odstránili problémy, ktoré priniesla aplikačná prax. V súčasnosti je možné pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 330 o pozemkových úpravách, ďalej zákon 330, z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav iba povoliť na žiadosť.
Treba uviesť, že zmena dôvodu reflektuje na objektívne skutočnosti, kedy v odôvodnených prípadoch už po veľkých nariadených pozemkových úpravách, napríklad na základe rozhodnutia súdu alebo po zápise pozemkových úprav do katastra nehnuteľností, nastanú prípady, keď je potrebné usporiadať hospodárenie na pôde.
Môžem povedať, že právna úprava takouto legislatívnou zmenou umožňuje príslušnému okresnému úradu vzhľadom na to, že má konkrétnu vedomosť o celkovej problematike pozemkového vlastníctva v rámci svojej miestnej pôsobnosti podať podnet a so súhlasom ministerstva nariadiť pozemkové úpravy. Môžme v skratke uviesť, že uvedený dôvod bude možné aplikovať nielen pre povolené pozemkové úpravy, ale aj pre nariadené pozemkové úpravy.
Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, zmena sa týka opäť § 2, ktorým sa dopĺňa nové písm. l) o ďalší dôvod vykonania pozemkových úprav. Ide o prípady majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.
Môžem povedať, že konečne dochádza k odstráneniu niekoľkoročného problému a roztrieštenosti konania v rámci nesúladu zákona č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 330/1991 Zb. V nadväznosti na doplnený dôvod pozemkových úprav sa touto novelou zákona 330 dopĺňa aj nový § 8i, ktorý upravuje procesný postup pozemkových úprav z vyššie uvedených dôvodov.
V navrhovanom ustanovení § 8i dochádza k nastaveniu procesného mechanizmu určením postupu žiadateľa (obce, VÚC) k určeniu podmienok a spôsobu začatia konania, určeniu spôsobu vyrovnania a posudzovania podmienok primeranosti vyrovnania. Hodnota pôvodných pozemkov, teda pozemkov vlastníka pod stavbou, pre konkrétne katastrálne územie sa určí ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa vyhlášky 38/2005 o určení hodnoty pozemku a porastov na nich na účely pozemkových úprav najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy z najkvalitnejšie BPEJ v danom katastrálnom území podľa nariadenia vlády SR č. 58 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí podľa vyhlášky č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Ďalšiu významnú zmenu, ktorú chcem podčiarknuť a zdôrazniť, je zavedenie osobitného kvalifikačného predpokladu. Tu chcem zdôrazniť jednak za seba, ale aj za ministerstvo, že sa veľmi teším zavedeniu tohto inštitútu, nakoľko pozemkové úpravy patria z hľadiska zložitosti, času a financií k zdĺhavým a náročným procesom, a preto je na mieste presne stanoviť požiadavky vzdelania pre určených zamestnancov, ktorí budú vykonávať pozemkové úpravy, aby sme do budúcna predišli nekvalitne odvedeným pozemkovým úpravám.
Podmienkou pre získanie osobitného kvalifikačného predpokladu bude najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu, kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinu a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie krajiny alebo právo, alebo v inom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax v oblasti pozemkových úprav. Zamestnanci, ktorí splnia podmienky vzdelania, budú povinní absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou na ministerstve. Samozrejme, ďalšie podrobnosti na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu, podmienky skúšky či skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Ďalším problémom z aplikačnej praxe, ktorý bolo potrebné doriešiť, je doručovanie v prípadoch, ak došlo k úmrtiu vlastníka pozemku alebo jeho vyhláseniu za mŕtveho. Aby som vám priblížila aspoň čiastočne túto problematiku, dovoľte mi uviesť, že konanie o pozemkových úpravách je samo osebe komplikovaným a dlhým správnym konaním vzhľadom na jeho jednotlivé fázy so stovkami účastníkov, v ktorom pomerne často nastávajú prípady, kedy nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
Takáto situácia konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov. Legislatívna úprava zavádza v danom prípade ešte predtým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa, vlastníka pozemku, v poradí manžel alebo deti, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Pokiaľ takéto osoby nebude možné ustanoviť za opatrovníka, okresný úrad ustanoví za opatrovníka obec. Opatrovník bude na účely pozemkových úprav vykonávať úkony do zápisu dediča do katastra nehnuteľností a hájiť jeho záujmy.
Ďalšou legislatívnou zmenou návrh zákona reflektuje na problém aplikačnej praxe, kedy nebol zadefinovaný jednoznačný názov dokumentácie, ktorá obsahovala výsledky stavu prípravného konania. Názvy tejto dokumentácie, i keď z obsahu bolo jasné, že ide o výsledky stavu prípravného konania, sa odlišovali, a preto sa v záujme jednotného pomenovania zavádza jednotná terminológia pre tento typ dokumentácie.
Čo je dôležité spomenúť, že v odôvodnených prípadoch môže okresný úrad rozhodnúť, že niektoré z dokumentácií sa nebudú vyhotovovať vôbec, prípadne niektoré sa budú vyhotovovať iba v určitom rozsahu. To však záleží, samozrejme, od konkrétnej situácie, pričom v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav musí okresný úrad riadne odôvodniť, prečo rozhodol o zmene v zložení alebo rozsahu dokumentácií, teda prečo vynechal, prípadne zredukoval časti dokumentácie.
Pre účely pozemkových úprav sa ďalej zavádza definícia vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku. Návrh zákona zároveň definuje povinnosti vlastníka trvalého porastu na cudzom pozemku pri jeho zápise do registra porastov a upravuje sa aj vyrovnanie pri trvalých porastoch na cudzom pozemku, ktoré sú zapísané v registri porastov.
V rámci prerokúvania uvedených podkladov dochádza k skráteniu lehoty zo súčasných 30 dní na 15 dní, čoho dôsledkom má byť zrýchlenie konania o pozemkových úpravách. Stanovuje sa výmera pozemkov, pri ktorej nie je potrebný súhlas s nedodržaním kritérií primeranosti nových pozemkov v polohe, hospodárskom stave a druhu pozemku. Tento stav vychádza z aplikačnej praxe vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov s veľkým počtom spoluvlastníckych podielov. V praxi sa pomerne často vyskytujú prípady, kedy spoluvlastník, ktorý vlastní príslušnú časť pozemku, v prepočte nedosiahne ani jeden meter štvorcový. Keďže ide o veľkú skupinu takýchto spoluvlastníkov, stanovila sa hranica, že do 50 metrov štvorcových nebude potrebný súhlas od týchto spoluvlastníkov, nakoľko by to celý proces v praxi výrazne spomalilo a skomplikovalo.
Ďalšou legislatívnou zmenou dochádza k úprave § 14 ods. 8 zákona č. 330 a jeho zosúladenie s právnou úpravou § 13 ods. 2 zákona 504/2003 týkajúcej sa úpravy nájomných vzťahov po ukončení pozemkových úprav. Chcem uviesť, že navrhovaná legislatívna úprava tohto ustanovenia podporuje a reflektuje na stabilitu podnikateľského prostredia na pôde, pričom vychádza aj zo záverov prijatých v dokumente Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý bol schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky 27. júna 2018.
V rámci prerokovania tohto návrhu zákona v prvom čítaní zazneli názory, že toto ustanovenie prináša dlhodobé konzervovanie existujúcich nájomných vzťahov na úkor nových záujemcov o hospodárenie na pôde. Opak je však pravdou. Ministerstvo v záujme riešenia tohto problému predkladá dve zmeny, ktorých cieľom je na jednej strane zachovať stabilitu podnikania na pôde a na druhej strane vytvoriť aj priestor pre nových, najmä mladých poľnohospodárov. Prvá zmena spočíva v tom, že predmetné ustanovenie sa upravuje tak, že po pozemkových úpravách má doterajší nájomca právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, ale iba na čas do skončenia pôvodnej nájomnej zmluvy.
Druhá, ešte podstatnejšia zmena spočíva v tom, že právo doterajšieho nájomcu na uzatvorenie nájomnej zmluvy k novým pozemkom nevzniká, ak chce ich vlastník na týchto pozemkoch hospodáriť sám, alebo ak chce takéto pozemky prenajať jemu blízkej osobe alebo právnickej osobe, ktorej je členom alebo spoločníkom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Nerád vás prerušujem, pani ministerka, ale mali sme už pred piatimi minútami skončiť schôdzu, tak sa chcem opýtať, že nakoľko to ešte máte.

Matečná, Gabriela, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ešte tak dve-tri minútky.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Je všeobecný súhlas, že necháme pani ministerku, nech dokončí? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne, tak nech sa páči.

Matečná, Gabriela, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Takto navrhovaná zmena podľa názoru ministerstva výrazne posilní možnosť pre nových záujemcov hospodáriť na pôde, a to najmä formou tzv. rodinných fariem.
Návrh zákona ďalej reaguje na zmeny v zákone o registri právnických osôb. V minulosti nastávali aplikačné problémy, ako postupovať a či je vôbec potrebné vytvoriť združenie účastníkov pozemkových úprav, ak je v obvode pozemkových úprav menej ako desať vlastníkov vrátane tých neznámych.
Z pohľadu praktického jednoznačne treba uviesť, že združenie účastníkov pozemkových úprav zastupuje vlastníkov a aktívne sa vyjadruje na základe prijatých stanov napríklad k určeniu hodnoty pozemkov, tvorbe zásad umiestnenia náhradných (nových) pozemkov, k návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov, k námietkam proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia a podobne, z čoho jednoznačne vyplýva, aby takéto združenie zastupovali, združovali známi vlastníci so známym pobytom, resp. tí, ktorých sídlo alebo miesto pobytu je známe. Nie je žiaduce, aby sa proces pozemkových úprav spomalil zisťovaním adresy alebo sídla neznámeho vlastníka.
V záujme zdôrazniť, že ide o známych vlastníkov, návrh zákona rovno používa pojem známy vlastník. Ustanovujú sa podrobnosti zápisu združenia účastníkov do registra združení účastníkov pozemkových úprav, ktorý eviduje príslušný okresný úrad. Návrh zákona ďalej vymedzuje počet členov predstavenstva v závislosti od výmery pozemkov v obvode pozemkových úprav do 500 hektárov tri až deväť členov, pri výmere nad 500 hektárov päť až jedenásť členov.
Pokiaľ ide o ďalšie legislatívne zmeny, návrh zákona mení a dopĺňa aj zákon 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Navrhovanou legislatívnou zmenou dochádza k možnosti vyporiadať celé nehnuteľnosti iných stavieb vrátane tzv. pridomových záhrad a pridomových dvorov, ktoré svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a sú dlhodobé užívané vlastníkmi inej stavby.
Ďalšou zmenou je, že sa stanovuje minimálna výmera poľnohospodárskeho pozemku 3 000 metrov štvorcových, ktorý podlieha ochrane proti drobeniu po pozemkových úpravách, nakoľko bolo zistené, že až dve tretiny poľnohospodárskych pozemkov po pozemkových úpravách majú výmeru menšiu alebo rovnú 3 000 metrov štvorcových.
Ďalšie legislatívne zmeny v súvislosti s pozemkovými úpravami sa dotkli aj zákona 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a z pohľadu aplikačnej praxe sa do zákona dopĺňa ukotvenie, ustanovenie, ktoré umožňuje okresnému úradu zverejniť predbežné údaje o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok. Predbežné údaje sa budú zverejňovať k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka. V prípade nezrovnalosti v zverejnených údajoch môže nájomca požiadať príslušný okresný úrad o prešetrenie takýchto údajov v lehote do 15. mája.
V rámci spomenutých pozemkových úprav návrh zákona upravuje procesný postup v rámci vzniku podnájomného vzťahu v prípadoch po skončení pozemkových úprav. Ide o prípady, kedy by vlastník pozemku vstupom do užívania svojho pozemku, kde sa nájom skončil alebo má skončiť, narušil, sťažil alebo znemožnil racionálne obhospodarovanie susedných pozemkov. Takémuto vlastníkovi pozemku prislúcha, samozrejme, za podmienok upravených v návrhu zákona, podnájomný pozemok v rovnakej výmere a bonite a spravidla v rovnakom diele pôdneho bloku.
Na záver by som rada poďakovala za pozmeňujúci návrh, ktorý prispieva k vylepšeniu vládneho návrhu zákona.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu zákona a jeho posunutie do tretieho čítania. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 18:55 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:01

Ján Kvorka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada uznesením 2123 z 15. októbra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením 775 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 328 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 338 z 26. novembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku. Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:01 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:05

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobré neskoré ráno, pani ministerka, pán spravodajca, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Takže máme tu v druhom čítaní návrh zákona, novela zákona o pozemkových úpravách, ktorá myslím si, že mala by aj do budúcna zásadným spôsobom riešiť akým spôsobom to naše pozemkové právo tu budeme mať uložené, respektíve ako sa vlastník bude môcť domôcť svojho práva alebo nedomôcť svojho práva ku pozemkom. Možnože sa budem aj opakovať z prvého čítania, lebo tam som toho povedal trošku možnože viacej, ale musím to zopakovať stále, lebo toto neni na každodennom nejakom poriadku, aby sme tu každý deň tu mali 330-tku zákon o pozemkových úpravách. Ako už spomenula pani ministerka a som rád, že tlmočí, že prakticky patria tieto konania s pozemkami a pri pozemkových úpravách, komasáciách ku najzložitejším konaniam zo viacero ako sto a viac účastníkmi, ktorí prakticky do toho vstupujú. A myslím si, že pokiaľ je to tak významná udalosť, že sa bude robiť v danom katastrálnom území raz za sto, stopäťdesiat rokov, tak nemali by sme to brať na ľahkú váhu. Žiaľ, zdá sa mi, že aj touto novelou v niektorých bodoch si to zľahčujeme a tým pádom to právo vlastníka, ktoré je garantované aj v Ústave Slovenskej republike je znovu niekde dané do úzadia, aby sa nemohol v daný čas možnože odvolať, pripomenúť, poukázať na nejaké chyby, respektíve opraviť to čo už bolo zvrzané možno že aj pri tých registroch alebo ešte možnože aj pri reštitúciách a ďalších konaniach. Takže pani ministerka tam hovorí, že riešime samozrejme hlavne tie pozemky, ktoré prešli pod VÚC-ku alebo obce a neboli poriešené. Zákon 66 áno, myslím si, že je to východisko ako to nejakým spôsobom urýchliť a dať zadosť aj týmto vlastníkom, ktorí takto už trpia niekoľko desiatok rokov a nemôžu sa domôcť pozemkov a spravodlivého vysporiadania pod týmito nejakými stavbami, ktoré sú tam. A to je jedno či sú to líniové alebo klasické nejaké nehnuteľnosti, budovy a stavby. Samozrejme pokiaľ chceme hovoriť o tom, že ideme si ctiť to vlastnícke právo, tak podľa môjho názoru by sme mali dať priechod vlastníkovi, ktorý má diktovať ako pri pozemkových úpravách sa bude to dané územie komasovať. To že komasácia je iba časťou pozemkových úprav, pretože druhou časťou je aj krajinotvorba, ktorú by sme samozrejme tiež chceli pri týchto pozemkových úpravách zrealizovať je realita. Potvrdila to aj pani ministerka, že budeme robiť pozemkové úpravy, nie komasácie. Včera ma oslovil jeden kolega z nás poslancov a povedal, že čo sú komasácie, pretože on bol zaskočený, keď takúto nejaké dotaz bol naňho. Tak vysvetlím aspoň tak v kocke. Nebudeme tu robiť nejakých veľkých vedcov zo seba. Proste komasácia je nejaké zceľovanie pozemkov, ktoré by tu malo dôjsť alebo prísť, pretože sme zdedili Uhorské právo a to Uhorské právo dáva každému dedičovi šancu dediť až na svoj podiel a v súčasnosti to máme až na meter štvorcový alebo aj menej. Tým pádom áno, komasácia, to sceľovanie pozemkov je tu nevyhnutná realita, ktorá musí prísť, ale samozrejme nemôže to byť robené na úkor toho vlastníckeho práva ako takého. Áno, máme tam určité kategórie, aj teraz sa v tejto novele zákona, pani ministerka tiež to uviedla v úvodnom slove, určité veľkostné kategórie by som povedal uvoľňujú. Tam už netreba nejaký súhlas, môžme to už finančne odškodniť, ďalšie veci. Áno, myslím, že tie drobné nejaké tie vlastnícke podiely si potrebujú aj takýmto spôsobom nejako proste byť očistené a v tomto zákone aby nebolo bránené priechodu ďalším konaniam, aby takto bolo to ukončené. Čo ma ale najviac trápi, ma trápi to, že prakticky počet účastníkov, počet účastníkov konania, ktoré v mnohých prípadoch sa nám zdajú, že na jednej strane glorifikujeme, že ako je to obtiažne a ťažké, niekoľko sto účastníkov je v každom konaní, a na druhej strane keď sa majú dozvedieť o určitých by som povedal úkonoch, ktoré prebiehajú pri pozemkových úpravách alebo sa chystajú, že budú prebiehať, tak vtedy ministerstvo, respektíve správny orgán cez zákon, ktorý teraz tu máme bude určitú skupinu charakterizovať ako by som povedal nad limit, ktorý zákon umožňuje, aby bolo doručené do vlastných rúk určité oznámenie. Mám konkrétne na mysli začatie či už nariadenia alebo schválenie, teda rozhodnutie o začatí pozemkových úprav buď povolenie alebo nariadenie a musím povedať, že aj tomu sa bude venovať môj pozmeňujúci návrh, ktorý samozrejme na konci prečítam.
===== či už nariadenie alebo schválenie teda rozhodnutie o začatí pozemkových úprav, buď povolenie alebo nariadenie a musím povedať, že aj tomu sa bude venovať môj pozmeňujúci návrh, ktorý samozrejme na konci prečítam. Myslím si, že pani ministerka, keď raz za 150 rokov budeme riešiť to vlastnícke právo, ktoré nebudú kozmetické úpravy, to budeme presúvať z jednej strany katastrálneho územia na druhú a bude vznikať nový stav a musíme si zadefinovať všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, to znamená, že musíme garantovať aj tým vlastníkom, aby to ich ústavné právo na to súkromné vlastníctvo bolo zachované aj po pozemkových úpravách, tak mali by sa o tom dozvedieť v pravej chvíli, aby mali dostatočný čas na to, aby sa zariadili. Čo znamená zariadiť sa? Pani ministerka, podľa mňa, respektíve kolegovia z ministerstva, zariadiť sa znamená to, aby sme napríklad začali robiť náhradnícke konania, keď tam Slovenský pozemkový fond v každom katastrálnom území zastupuje nezistených, ja hovorím teda neznámych, ja hovorím, že nezistených vlastníkov, pretože my vieme kto to je, že je to Ján Lukáč, meno tam má, alebo je to nejaký urbár, ktorý má meno v pozemkovo knižnej vložke v poslednom zápise, ale my nevieme jeho súčasného dediča, jeho súčasného potomka alebo súčasný stav a adresu, aby sme mohli s ním komunikovať. Takže mne sa zdá, že lepšie bude používať nezistený vlastník ako neznámy vlastník, ale to je už iba technikária. Takže pani ministerka, práve títo ľudia by mali dostatočný predstih na to, aby si možno že urobili aj to náhradnícke konanie, lebo akonáhle už bude mať v konaní o pozemkových úpravách nejaký doklad, že požiadal o náhradnícke konanie po tých svojich neznámych predkoch, tak myslím si, že už vtedy ho nebude zastupovať Slovenský pozemkový fond, ale bude ho zastupovať on sám seba, respektíve tú rodinu. Slovenský pozemkový fond (pozn. prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) aj včera sme mali a že predvčerom sme mali, včera to bolo áno, rozdelenie finančného nejakého hospodárenia fondu, áno som rád, že idú z fondu Slovenského pozemkového fondu aj na pozemkové úpravy a že sme to odsúhlasili aj na výbore, tak myslím, že je to dobrý počin, keď už vláda hovorí, že v pôdohospodárstve je strategické odvetvie a že pozemkové úpravy a samozrejme (pozn. prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) by mali ísť, tak tie financie sa musia nájsť či sa niekomu páči alebo nepáči.
V novele zákona riešite aj osobitné predpoklady pracovníkov ministerstva, respektíve okresných úradov alebo úradov v sídle kraja, to znamená tých opravných prostriedkov, kde hovoríte, že bude určité preskúšanie, bude určitá vytvorená komisia, aby boli spôsobilí na dané úkony, ktoré ich čakajú a podľa všetkého nás budú čakať minimálne 20 ak nie 50 rokov ja hovorím a preto by som bol veľmi rád, keby v tej komisii, ktorú budete vy zostavovať, lebo asi ministerstvo bude mať hlavný, nejaké hlavné slovo a bude hlavným garantom, aby tam boli ľudia, ktorí konali v súlade so zákonom pri doterajších pozemkových úpravách, ktoré už boli realizované, pretože predpokladám, že tam budú praktici, ktorí neišli v rozpore s týmto pozemkovým právom a s ústavou, pretože aj na niektorých pozemkových úradoch, aj keď prišla kontrola a bola a bol udelený protokol, tak na základe tohto protokolu neboli vyvodené určité, by som povedal, že úkony, čo sa má v ďalšom konaní robiť a nebol by som rád, aby možno že takýto úradníci boli v týchto komisiách, ktoré budú určovať o to, že ako bude spôsobilý ten pracovník po tejto skúške. Ja viem, že máte ťažkú pozíciu a chcem veriť, že to čo ste aj deklarovali, že chceme, aby bola špecializovaná štátna správa pri pozemkových úpravách, pretože vy keď ich môžte metodicky riadiť, tak ich viete ako riadite. Nemôžte ani finančne, nemôžte ani personálne, môžte akurát metodicky a nechcem byť nejak, ísť až do extrému, ale zdá sa mi, že v mnohých prípadoch sa to javí až tak, že tí štátni úradníci neplnia vaše metodické pokyna a potom to vyzerá, že náš kredit, nášho ministerstva ide u občanov veľmi, veľmi dole. A to myslím ja ako tiež pracovník pozemkového úradu bývalého teraz odboru pozemkového, cítim ako tiež určitú urážku, že takto sa, sme vnímaní našimi občanmi.
Chcem sa opýtať, samozrejme, že ste dali tam opatrovníka ak zomrie počas konania nejaký účastník samozrejme myslím, že je to logické vyústenie nejakej tej novely, áno, že takto to musí byť, lebo je tam problém, nevieme to pohnúť ďalej, takže myslím, že s tým problém neni, že 3 tisíc metrov štvorcových sme dali, že nebudú podliehať drobeniu, dobre aj to môže byť, ale chcem sa opýtať, prečo vypadlo v § 7, že pozemkové úpravy týkajúce sa vysporiadania pozemkov pod určitými osadami tých marginalizovaných skupín, prečo tam vypadlo, že môže to začať iba na podnet obce, aká tam bola nejaká logická úvaha, keď ste to vyhodili, pretože podľa novely tam to už nebude, takže pýtam sa prečo písm. j) nebude môcť byť dané iba na podnet obce, že kto by tam ešte aký, že by sa to nestalo, že tam prídu nejakí developeri a budú si tam robiť nejaké ďalšie veci, ktoré by mohli nejako zle skončiť a nechcem (pozn. prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) extrémistických alebo ďalších skupinách, ktoré by tam mohli ísť, takže chcel by som vedieť, že aká je odpoveď, prečo obec bola z tejto nejakej skupiny vylúčená.
Čo sa týka tých lehôt, lebo to som aj minule spomínal, že znižujeme lehoty z 30 dní na 15 dní, kolega Vašek áno, to nám zdôvodnil tým, že iba v niektorých oblastiach. No, takže vážení, pokiaľ nedáme oznámenie ľuďom, že začínajú pozemkové úpravy, to znamená, že buď sú povolené alebo nariadené, to znamená to sme povedali, že im dáme verejnou vyhláškou, teraz to bolo 50 občanov teda 50 účastníkov, teraz sa to zníži na 20. Čiže do 20 im doručíme do rúk, nad 20 už nedoručíme, iba verejnou vyhláškou, tak sa pýtam, že keď ešte dáme zníženie lehôt z 30 na 15 pri úvodných pokladoch, to znamená zverejnenie registra na obci z 30 dní na 15 dní sme to znížili, to znamená toho registra, ktorý bude podkladom pre pozemkové úpravy, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí, však to má byť zmyslom, nie? Robíme to a hovorím ešte raz, raz za 150 rokov. Veď predsa štát nemôže tlačiť ľudí k múru iba kvôli tomu, že si povie, že zrýchlime to hurá, ideme rýchlo, rýchlo, rýchlo, teraz sme 30 rokov alebo 10 rokov nerobili nič a teraz zrazu ideme a rýchlo znížime lehoty a ten register pôvodného stavu, ktorý keď možno že aj na nejaký náhodní vlastníci, keď tam prídu na návštevu na tú obec a prejdú okolo obecného úradu a uvidia tam, na tej nástenke to visieť, tak asi im ťukne, že aha, však ja som cudzí, už nebývam v tej obci, ale vidím to tu. Keď to znížime na polovicu, iba na 15 dní, tak znižujeme samozrejme možnosť oboznámenia sa s tým, že nejaké pozemkové úpravy v tomto území idú. Nehnevajte sa, toto nemôžem prežuť a preto budem tam možno že aj v budúcnosti dávať nejaké zmeny, aby toto sa vrátilo späť. To znamená register potom, kedy môžu podať námietku účastníci proti tomuto registru pôvodného stavu, takisto znižujeme z 30 na 15. Niektorí za týždeň sa nedokážu, možno tí starší ľudia, nedokážu ani svoju rodinu dať dokopy, aby povedali poďte, lebo niečo mi tu prišlo. Chodím po tých obciach, vidím, počujem, vnímam ako to ľudia hovoria, my nevieme čo sa deje. Naša babka, ktorá má 90 rokov dostala papier, nevieme, rýchlo sme dávali dokopy, aby sme sa mohli nejakým spôsobom odvolať alebo dať nejakú pripomienku, no my to skracujeme z 30 na 15, no nehnevajte sa, neberiem. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia to isté, ktorý je v obvode, z 30 na 15. To znamená, chcem urýchliť čas, ktorý by som povedal, že mal by byť daný tým vlastníkom, o ktorých hovoríme, že nemajú vzťah k pôde a štát žiaľ im nedopraje to, aby sa mohli s tou pôdou nejaký spôsobom zžiť aj tým spôsobom, že im oznámi, že idú pozemkové úpravy, aby začali o ňu zaujímať, ale potrebujeme asi čím skôr všetko urobiť aj register pôdneho stavu, aj funkčné zásady čím skôr, aby sme nemuseli riešiť tie námietky možno tých ľudí, ktorí raz za 150 rokov tie námietky môžu vzniesť. Pani ministerka toto nehovorí o nejakom kvalitatívnom výkone a snahe týchto pozemkových úprav, aby do budúcna sme nemali nejaké sťažnosti, žaloby, petície a neviem čo všetko možné. Samozrejme, aj dotknuté orgány ku všeobecným zásadám funkčného usporiadania, tiež sa to znížilo na 15 dní, to znamená aj tí, čo tam možno že chcú alebo majú tam určité svoje práva a povinnosti voči nejakým tým nehnuteľnostiam alebo danostiam v danom území, prakticky znovu to majú znížené na 15 dní. Myslím si, že toto neprináša kvalitu, skôr prináša určitý možno že aj chaos do daných riešení a možno, že bude o to viac zamestnávať nejaké tie súdy, prokuratúry a iné, pretože mnohí si nebudú ani stíhať za 15 dní uvedomiť, do čoho sme to vošli. Keď takto pôjdeme ďalej, bude to, že za 2 mesiace im tam preberieme všetko a zistíme, že fíha, však už sme schválili aj funkčné zásady a už ideme drobiť to územie na drobné, že tu bude ten, ten bude henten a títo ešte ani nevedia o tom, že tam vôbec niečo sa dotýka ich majetku. Vážení, toto neni o pozemkových úpravách, toto je o tunelovaní vlastníctva, kde ten vlastník je hodený cez palubu. Nestojí štátu za to, aby raz za 150 rokov oznámil vlastníkovi, že idú pozemkové úpravy? Nestojí tomuto štátu, tieto peniaze, aby vlastník vedel, že konečne ide sa s jeho majetkom niečo robiť a on ako plnohodnotný vlastník môže do toho nastúpiť a hovoriť. Ako som spomínal, veď tu tí, ktorí boli malí, mali desatinu, mali stotinu v pozemkoch, zrazu budú mať vlastníctvo v jednej jednine, budú sami, oni konečne dostali svoje právo rozhodovať o svojom majetku. Uvedomujete si, akú šancu im dávame? Áno, ktorú majú mať, tak ako to bolo v rakúskom alebo v inom práve, alebo v nemeckom. Samozrejme, že máme im tú šancu dať a som rád, že im ju dávame cez zákon 330, ale nemôžeme to dávať takto, viete ako, že im ani neoznámime a potom začneme s nimi šibrinkovať, že vy ste nevedeli, vy ste mali. Viem čo mi asi poviete pani ministerka, že vlastníctvo zaväzuje a sú tam práva aj povinnosti a že majú sledovať na súd. Pani ministerka, ale veď sa nimi nechceme, aby všetko sa súdilo. Chcete, aby sa celý slovenský národ súdil? Veď keď budeme robiť ešte, zákony by mali zjednodušovať tie procesy a mali by tým ľuďom pomáhať riešiť ich problémy a krivdy a zdá sa mi, že tu ešte budú väčšie krivdy, pretože už, možno aj vy ste dostali od mladých farmárov a ďalších, ktorí áno, cítia, že tu budú znovu veci, ktoré nemajú nič spoločné s tým ako pôvodne bol vnímaný zákon o komasácii o pozemkových úpravách. Keď sme na výbore debatovali o podnájomných zmluvách, no nehnevajte sa vážení, veď prečo sme vyčleňovali 15-tku? Náhradné pozemky? Lebo neboli prístupné a mal to iba v podiele, nemal väčšinový podiel a vy mi chcete povedať, že po pozemkových úpravách budeme ho znovu presúvať z jeho jednej parcely, kde má v jednej jednine a má prístup, ho budeme presúvať inde na iný pozemok? No nehnevajte sa, dôvod. Racionálne užívanie pozemkov? Vy mi chcete povedať, že tu chcem mať celú jednu republiku, ktorá bude v jednom hone? V jednom hone? Alebo že by celý chotár bol v jednom hone u jedného užívateľa? Veď to o tom, to sú tí drobní, malí, začínajúci, ktorí potrebujú to mať a pozemkové úpravy robíme preto, aby ten vlastník v jednej jednine mohol vstúpiť do užívania vlastného majetku. Veď 90 % máme v nájme. Veď pozemkové úpravy sledujú, aby vlastník hovoril a gazdoval na svojom, pretože kto sa najlepšie stará o svoj majetok? No predsa vlastník sa správa k svojmu majetku najlepšie, nie užívateľ. A ešte keď tam máme podnájomnú zmluvu, že podnájom má prvý podnájomník, druhý, podnájomník tretí, podnájomník piaty, desiaty, tristí, však vy ani nebudete vedieť kto vám zdevastoval pôdu, ľudia boží. A vy toto chcete uviesť do praxe? Že podnájomné zmluvy, podnájomné vzťahy po pozemkových úpravách? Nehnevajte sa, neberiem. A budem stále hájiť tých, ktorí majú aj tých 300 metrov štvorcových aj čo majú tých 5 tisíc metrov štvorcových, nie iba tých čo majú 20 tisíc hektárov, pretože je to o nich. A kto má najlepší vzťah k majetku? No predsa vlastník, veď si to konečne už uvedomme. Nežijeme v socializme, kde užívacie právo (pozn. prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) vlastníckym. Žijeme v demokracii, kde vlastnícke právo diktuje čo tam na tom pozemku bude a keď si to nechceme uvedomiť, tak láskavo ja vám to budem hovoriť stále, pokiaľ tu niekto bude za obyčajných ľudí a naše hnutie, pretože vlastníctvo je nad užívateľom a nehovorte že o tom neviete vy, pretože ste to dali aj do ústavy a táto ústava zatiaľ platí pokiaľ viem. Takže chcem veriť, že to aj tými špeciálnymi zákonmi, keď sme definovali pôdu, čo znamená pôda, že je nenahraditeľné dedičstvo, že ju aj tými špeciálnymi zákonmi budeme chrániť a pri tej pôde aj vlastníctvo, pretože výrobný prostriedok, ktorým v poľnohospodárstve a v lesníctve je pôda, predsa nemôže byť dehonestovaný a musí sa dostať k tomu v prvom rade vlastník až potom užívateľ môže hovoriť či pán vlastník, môžem na váš pozemok umiestniť moju výrobu, alebo nemôžem? Nie že bude sa pýtať užívateľ, teda vlastník užívateľa, že prosím ťa, daj mi, ja sa k tomu nedostanem 25 rokov, blbosť.
Takže pani ministerka, myslím si, že toto vlastnícke právo, ktoré stále nejakým spôsobom nie a nie uviesť do praxe, baby ten výkon vlastníckeho práva bol, áno, musím povedať aj s pomocou možno že ministerstva u tých ľudí obnovený, pretože oni stratili pani ministerka, aj vy to viete, že stratili sme vzťah k pôde. To sme stratili, áno, 40 rokov, tak to bolo, ale my predsa nechceme v tom pokračovať. My to chceme uviesť predsa na správnu mieru ako to beží v kultúrnom civilizovanom svete. Viete ako, áno v Rusku mali jedno LV-čko, celé Rusko bolo jeden list vlastníctva, štát, ale celé Francúzsko bolo o tých malých, celé Nemecko, Anglicko je o tých malých a začínajúcich a stredných podnikateľov možno, kde majú tam tie farmy a keď som bol vo Francúzsku a som videl, že pani ministerka pri každej farme viete čo je ešte? Pri každej rodinnej farme je nádrž na vodu, nádrž na vodu. Oni už to pochopili, my to ešte stále nechápeme, že musíme tú vodu ochraňovať a zdržiavať na území čo najviac, pretože tá mikroklíma a spodné vody, infiltrácia do pôdy a ďalšie veci a čistenie vôd, možno, že biologické čističky to sú ďalšie námety, ktoré môžme týmto spôsobom v krajine zlepšovať
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:05 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
.. pôdu, oni už to pochopili. My to ešte stále nechápeme, že musíme tú vodu ochraňovať a zdržiavať na území, čo najviac, pretože tá mikroklíma a spodné vody, infiltrácia do pôdy a ďalšie veci a čistenie vôd možnože biologické čističky. To sú ďalšie námety, ktoré môžme týmto spôsobom v krajine zlepšovať život našich obyvateľov, aby sme tu pili aj zdravú vodu aj mali zdravé potraviny zo zdravej pôdy, ktorá tam je a ktorá je filtrovaná aj tou nejakou vlahou, ktorá vez ňu prechádza. Takže pani ministerka, ja hovorím, že to doručovanie, čo tu má byť raz za 150 rokov musí byť do vlastných rúk u každého vlastníka, ktorý je dotknutý pozemkovými úpravami a musí to byť v zákone. Takže toto bude sa dotýkať môj prvý pozmeňujúci návrh, ktorý tu budem dávať, teda v prvom bode a v druhom bode, aby sme vylúčili to prednostné právo nájmu o pozemkových úpravách, ktoré bolo momentálne upravené do roku 2012, takže môže pokračovať tá nájomná zmluva a vy ste to ešte vyšperkovali, že do tej doby, dokiaľ nedobehne tá stará zmluva, resp. sú tam výnimky, že sú tam začínajúci mladí farmári a, že je pracovníkom alebo je jeho synom alebo pri vojenskom pomere. Áno všetko to tam je, len vážený tie pozemkové úpravy predsa majú riešiť aj priestorové usporiadania hospodárenia na pôde. To je tá know how, za ktorú si tu geodeti a tí ich dodávatelia berú tie peniaze, ktoré budú z toho badžetu pozemkových úprav brať. To je to ich know how, že urobia, tak aby sme nemuseli podpisovať tie ďalšie podnájomné a nejaké iné zmluvy, aby ten podnikateľ, keď má štyri pozemky a má so štyrmi pôvodný a teraz to bude mať v jednom kuse, že predsa on nevie s ktorým to má vlastne tú zmluvu predĺžiť, veď to je, nechcem povedať, že volovina, ale proste nehnevajte sa to je predsa by som povedal bluf, že ja neviem si to ani predstaviť a preto tie pozemkové úpravy musia mať dobrú prípravu. Áno budú trvať dva až šesť rokov. Vieme o tom. Musia tam dennodenne chodiť do toho terénu tí ľudia a musia sa s tým územím vžiť aj tí v prvom rade vlastníci aj tí užívatelia a pani ministerka, ešte jedno musím povedať, že kontrolovať iba cez drony ako ste navrhli, že máme tu kadejaké satelitné družice a všetky orto,foto mapy a ďalšie. Nehnevajte sa, však aj vy ste pracovali v nejakej tej našej poľnohospodárskej brandži. Ja som bol veľmi rád, keď som mohol ísť do terénu a budem stále rád, keď budem môcť prejsť a naživo si to pozrieť, pretože naše územie sa mení z týždňa na týždeň. Vy pred týždňom ste tam mali možno krásne pole, o týždeň tam môže byť taká skládka odpadu alebo taká jama vykopaná alebo taká skrývka ornice, ktorú ste ani nezažili a keď chcete vám prinesiem aj fotky, konkrétne prípady, aby ste videli ako sa zmenil ten terén pri pozemkových úpravách v rámci tohto konania a tí ľudia v mnohých prípadoch sa dostávajú do úzkych, pretože nevedia a nepoznajú terén. Preto vyzývam všetkých, občania vyzývam vás, keď budete mať projekty pozemkových úprav vo vašom území, aby ste toho geodeta, ktorý tam príde vyhnali do terénu, lebo neverím, že bude z vašej obce, z vášho mesta. To bude cudzí človek, ktorý vôbec nepozná terén, nech sa láskavo poprechádza a vy spolu s nim, aby ste všetci vlastníci poznali územie, kde budú jednotlivé bloky honov, kde budú jednotlivé územia, obvod pozemkových úprav, aby ste spoznali územie, ktoré sa bude teraz počas vašej éry na vás vlastníci, ktorí teraz ste vlastníci v tých daných územiach, je veľká ťarcha. Lebo ako to skomasujete a dáte tie pozemkové úpravy, tak vás vaši potomkovia vás budú buď velebiť alebo vás haniť ako ste to blbo urobili a prakticky nevedia sa potom pohnúť s tým majetkom ďalej naložiť tak, akoby si možnože po dobrých pozemkových úpravách si predstavovali, že to bude urobené. Takže všetci občania, ktorí idete do pozemkových úprav a vlastníci držte si svoje právo. Dávajte podmienky, dávajte podmienky, lebo to je vaše vlastníctvo, nie toho užívateľa, dávajte podmienky, ako si predstavujete vo vašom území mať scelený váš majetok a aké užívacie vzťahy nastolíte po týchto pozemkových úpravách. Ja budem stále presadzovať to, aby v prvom rade dostal právo miestny podnikateľ, ak je tam, potom susedný, tak ako je to pri reštitúciách, že môžte si nárokovať v pôvodnom území náhradný pozemok, potom v susednom, potom v okrese, až potom cezpoľných a našich a vašich a kamarátoch a neviem koho, aby v prvom rade miestny. Lebo miestny má k danej pôde, k danému výrobnému prostriedku najlepší a najvrúcnejší vzťah a nebude predsa likvidovať svoj vlastný majetok. Takže myslím si, že to je bežná prax pri zdravom gazdovskom rozume, ktorú sme tu my už ja za ten socializmus zanedbali a pôda bola formou užívacích vzťahov, ten užívateľ nadradený nad vlastníctvom. Takže pani ministerka, znovu budem apelovať na to, aby sme tých našich geodetov a našich pracovníkov, ktorí budú robiť pozemkové úpravy aj v teréne videli, aby tam ľudí, im konkrétne ukázali, že táto pôda bude teraz vaša, nie iba na mape, ale aj v reálnom živote. Lebo tak sa náš rezort pôdohospodárstva dostane na vyššiu kvalitatívnu úroveň, že nechce tých ľudí ošklbať, ale prišiel im pomôcť a ešte jedno musím povedať. Chcem veriť, že to nie je pravda, že kto platí, tak toho muzika sa bude hrať a keď tu platí eurofond a teda ideme z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu, tak chcem veriť, že tu nebude štát diktovať také nejaké krkolomné podmienky, že ten vlastník bude naštvaný, že čo sa vlastne deje z jeho majetkom pri pozemkových úpravách, ktoré sú hradené z štátnych resp. eurofondov z verejných zdrojov. Pokiaľ samozrejme tam budú jednoduché pozemkové úpravy alebo prípadne pozemkové úpravy súkromné, že sa nájde ten kapitál 200 až 600 tisíc, no tak potom ba som bol rád, kdeby štát hájil všetkých tých aj malých aj všetkých tých účastníkov konania, ktorí budú môcť teda do toho zasahovať. Samozrejme filozofia demokratická je taká, že dve tretiny plus jeden meter štvorcový, pokiaľ vlastníkov schváli, tak pozemkové úpravy, resp. všeobecné zásady funkčného správania sú schválené, ale aj napriek tomu tá tretina mínu meter štvorcový výmery nemôže byť hendikepovaná a musí to mať v súlade so zákonom. To znamená je to 10 %, 5 % pri hodnote a pri výmere musí byť dodržaných. Takže, aby aj toto tam bolo kvalitatívne zhodnotené a tam musia hájiť ich záujmy tí úradníci. Či už z pozemkových a lesných odborov alebo z katastra, prípadne aj slovenský pozemkový fond, aby aj on vychádzal v ústrety a chcem vyzvať, aby znovu sa ukončili reštitučné konania v tých územiach, kde ste zaslali list z mája myslím 2019, kde ste vyzvali všetky pozemkové odbory, aby ho ukončovali, tie pozemkové, teda reštitučné konania. Tak znova apelujem na všetkých pracovníkov pozemkových odborov, ale aj na fond, aby v tých územiach, kde idú pozemkové úpravy sme prednostne ukončili pozemkové, teda reštitučné konania, ktoré sú tam a viete, že máme ich na tisíce ešte aj na fonde, aj na pozemkových odboroch. Takže vážené riadiace zložky na pozemkových odboroch a Slovenskom pozemkovom fonde ukončiť reštitučné konania na Slovensku v tých územiach, kde idú pozemkové úpravy prednostne. Tak ste to mali tlmočené z vašich vrcholných orgánov tu v Bratislave. Takže pani ministerka, teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil aj na výbore, kde mi samozrejme neprešiel. Na úvod hovorím, že chcem dať hlasovať o týchto troch bodoch pán spravodajca tak, že o prvom bode samostatne a o ďalších dvoch spoločne. Lebo ja stále zabudnem, takže hneď to upravujem na začiatku. Takže na záver chcem ešte povedať, že pozemkové úpravy sú dobrá vec občania. Poďme do nich, ale musíte vy svoje vlastnícke právo, tak si tam u nich uhájiť, ako si vy pri svojej najlepšej viere svoj majetok ctiť ak ho chcete mať. Takže do pozemkových úprav áno, ale zmysluplných, statočných, demokratických, poctivých, ktoré nám ten majetok scelia, tak ako by to malo byť a myslím, že každý minister, ktorý príde mal by si s takouto nejakou úlohou poradiť, aby to malo kredit veľkej kvality práce pri vlastníctve našich občanov Slovenskej republiky. Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I bod 27 znie: "27. V § 8, odsek 5 znie: "5) V konaní o pozemkových úpravách sa rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav doručí do vlastných rúk známym vlastníkom pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe a účastníkom podľa § 6 ods. 1, písm. f) - h), ostatným účastníkom sa doručí verejnou vyhláškou". Odkaz na 6.
Bod 2. V čl. I v bode 67 v § 14 ods. 8 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta a
Bod 3. V doterajšom čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. V § 13 ods. 2 v prvej vete sa na konci dopĺňajú tieto slová "alebo k pozemkovým úpravám podľa osobitného predpisu". Odkaz na 12. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. Takže to je pozmeňujúci návrh, ktorý odovzdávam pánu spravodajcovi, aby mal aj znenie. Takže na záver poďme do toho, ale poctivo, statočne a žime tak občania, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:25 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:36

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ja nebudem dlho hovoriť, lebo to, čo som potrebovala k tomuto návrhu zákona som povedala v prvom čítaní a neprišla nejaká razantná zmena zo strany pozmeňovacieho návrhu zo strany koalície. Takže nebudem sa opakovať a najme po slovách, ktoré tu vypovedal môj predrečník, ktorý naozaj sa téme podrobne venuje a ďakujem za tie odborné pripomienky, ktoré, ktoré si Martin preniesol a riziká, ktoré aj tento návrh zákona predkladá. Ja mám len jeden krátky pozmeňovací návrh, ktorý čiastočne aj korešponduje aj s tým, čo kolega Fecko predo mnou predostrel a týka sa § 14 ods. 8. Prečítam najprv odôvodnenie a potom, potom pozmeňujúci návrh. Čiže v tomto paragrafe sa navrhuje zakotvenie jednoznačného zániku, takto môj pozmeňovací návrh upravuje vzťah k nájomným zmluvám po ukončení pozemkových úprav. Čiže ten náš pozmeňovací návrh hovorí, zakotvuje jednoznačný zánik nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam bez prednostného práva na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Dôvodom predloženia tohto návrhu je snaha o ochranu vlastníckeho práva, ktoré v sebe zahŕňa aj dispozičné práva s danou nehnuteľnosťou. Tento návrh je odôvodnený verejným záujmom a v súlade s našimi právnymi predpismi a ústavou. Teraz prečítam aj pozmeňovací návrh.
1. bod. V čl. I bod 67 znie: "V § 14. ods. 8 znie: "dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom". Poznámka pod čiarou 10a sa vypúšťa.
Bod 2. V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie: " V § 14 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:36 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Zsolt Simon
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka vlády, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, Pozemkové úpravy jednoducho majú za cieľ to, čo cez stáročia sa robilo, máme mnoho malých parciel sceliť do jedného veľkého alebo do niekoľkých väčších celkov, ktoré sú z hľadiska hospodárenia alebo obhospodarovania vlastníctva efektívne. Tak ako som aj na výbore na to poukázal celý tento zákon by mal sledovať to, že mnoho spoluvlastníckych podielov o pár metrov štvorcových alebo o pár ároch sa na konci dňa premení, že niekto bude mať hektárové alebo niekoľko hektárové pozemky, ktoré sú ...
===== ... poukázal, celý tento zákon by mal sledovať to, že mnoho spoluvlastníckych podielov o pár metroch štvorcových alebo o pár ároch sa na konci dňa premení, že niekto bude mať hektárové alebo niekoľko hektárové pozemky, ktoré sú v jednej jedine a to v maximálnej miere, kde sa to, ako sa len dá. Toto by mal byť cieľ pozemkových úprav. Tak ako aj kolega Fecko to správne zopakoval aj tu za rečníckym pultom, akonáhle tento návrh prejde spôsobom, ako ju predkladá ministerstvo a vláda, pozemkové úprav sú čiernou dierou a vyhodenými peniazmi. Dovolím si to prečítať. Čl. III predloženého vládneho návrhu zákona § 12d). Budúci nájomca môže vlastníkovi vlastného pozemku, teda povedzme si, že ja mám pozemok v jednej jedine, miesto môjho pozemku navrhnúť na užívanie iný pozemok, trebárs Martina Fecka na konci dielu, že ja mám ísť hospodáriť na jeho pozemok. Teda stanem sa podnájomcom na pozemku, ktorý vlastní Martin Fecko. Takýmto spôsobom sa minie účinok pozemkových úprav, že každý bude užívať to, čo v skutočnosti má. Ja ako podnájomca na pozemku, ktorý má trebárs Martin Fecko, môžem túto pôdu dať pánovi Kvorkovi do ďalšieho podnájmu. Pán Kvorka túto pôdu môže dať ďalej do podnájmu. Tento zhluk podnájomných zmlúv bude evidovať okresný úrad. Potom si kladiem otázku. Na kýho Krista ideme za desiatky miliónov robiť pozemkové úpravy, keď budeme mať v pozemkoch taký istý chaos. Mali sme tu protesty od poľnohospodárov. Protesty, poľnohospodári žiadajú, aby mohli užívať svoj vlastný majetok, ,ktorý majú legálne buď prenajatý alebo ho vlastnia. Tak akonáhle ministerstvo pristúpi k tomu, že sám zo zákona zavedie chaos do vlastnícko-užívateľských vzťahov, lebo vlastníkom zostanem stále na tej parcele ja, ale môj pozemok užíva niekto úplne iný a ja miesto svojho pozemku idem užívať pozemok Martina Fecka a potom to bude užívať pán Kvorka a neviem kto, kto ďalší sa to ďalej bude takto posúvať. Je to absolútny chaos a podľa mňa neopodstatnené povolenie takéhoto prístupu. O pozemkových úpravách prosím pekne každý by mal užívať to, čo mu v pozemkových úpravách prisúdili. Toto je tvoj pozemok v jednej jedine, zákonným spôsobom tvoje pozemky boli scelené, tu máš a užívaj si ho. Keď si ho chceš prenajať, tak si ho prenajmi, a keď, keď si to ja ako vlastník prenajmem Feckovi, tak ho bude užívať Fecko, ale bude môj pozemok a moja nájomná zmluva. Toto sú jasné transparentné vzťahy a hovorím to preto, lebo sme tu mali farmárov, ktorí protestovali, a keď nebudeme mať takéto jasné, jasné vlastnícke vzťahy, tak ani Pôdohospodárska platobná agentúra nikdy sa nedopracuje do stavu, aby mohol pri vyplácaní podpôr zohľadňovať skutočné vlastnícke vzťahy. Lebo ako odkontroluje Pôdohospodárska platobná agentúra skutočnosti ako trebárs pán Kvorka sa dospel k tomu, že užíva, užíva pozemok pána Fecku a pritom má zmluvu so mnou, lebo to je nejaký ďalší nejaký podnájomný vzťah. Bude to nevysledovateľné. Vytvára sa tu absolútny chaos a bude to mať dopad nielen na samotné pozemkové úpravy, ale bude to mať dopad aj na oblasť vyplácania podpôr, to, čo kritizujú samotní farmári, že by chceli mať jasno. Teraz toto bol zákon 504 nepriama, teda novela zákona o nájme čl. III. Čl. I samotnému zákonu o pozemkových úpravách. Slovenský právny poriadok pozná opatrovníka. V prípade, ak je vlastník neznámy, súd môže ustanoviť opatrovníka. Ja chápem, že tento zákon sa týka pozemkových úprav a účastníkov pozemkových úprav, ale nikto nepovedal, že opatrovník, ktorý dostane právo opatrovníctva zo zákona, môže nakladať a môže vystupovať len v procese pozemkových úprav. To z tejto právnej definície jednoznačne chýba. Dovolím si to prečítať. § 6 ods. 8 by mal po novom znieť: Ak v priebehu konania o pozemkových úpravách vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad mu do vykonania zápisu dedičstva do katastra nehnuteľnosti ustanoví opatrovníka z okruhu jeho blízkych osôb v poradí manžel alebo deti, ktorí sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka obec. Táto definícia jednoznačne nedefinuje, že tento opatrovník má právo vystupovať len v procese pozemkových úprav. On dostane právo opatrovníctva zo zákona. Opatrovníctvo niekto môže dostať na základe rozhodnutia súdu. Tu dostane opatrovníctvo niekto na základe rozhodnutia okresného úradu a s tým mám vážny problém. Pretože opatrovník v zmysle slovenského a právneho poriadku môže predať, súhlasiť s tým, že tento pozemok bude predaný, prevedený a môže dôjsť k scudzeniu týchto pozemkov, preto by som jednoznačne očakával, že keď ministerstvo už chce nejakého opatrovníka alebo nejakého zástupcu toho miesto toho vlastníka, ktorý zomrel a ešte dedičské konanie neprebehlo, tak v tomto ustanovení jednoznačne uvedie, že tieto oprávnenia sa vzťahujú jedine a výlučne na schvaľovanie procesu v rámci pozemkových úprav a nemôže dôjsť k predaju, k scudzeniu pozemkov. Slovenský právny poriadok nepozná rozdiel medzi spôsobom nadobudnutia opatrovníctva. Či to je na základe súdu, teraz to bude na základe zákona, som opatrovník, môžem rozhodnúť. Poďme ďalej § 14 ods. 8. Neviem, či ste si alebo predkladatelia, či si uvedomili, že už od 92 roku platí nová Ústava Slovenskej republiky. Nájomcom vlastník, vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku zapísanom v registri porastov bude mať právo užívať tento pozemok dovtedy, kým tento trvalý porast má slúžiť produkcii. Aby som to povedal jednoducho. Je vysadený ovocný sad, a keď to má slúžiť 50 rokov, tak to bude 50 rokov užívať ten, ktorý to užíva a nie vlastník. Od roku 92 platí Ústava Slovenskej republiky, to znamená, že na cudzom pozemku vysadiť sad bez súhlasu vlastníka nebolo možné. Ja chápem, že ministerstvo sa chce vysporiadať s problémom, že čo keď v rámci pozemkových úprav posuniem pôdu vlastníkov tam, kde je nejaký ten sa, ale to treba zohľadniť potom pri tej cene a hodnote vydávaného pozemku a nie, že ja ako vlastník dostanem pozemok, ale zároveň zákon mi povie, že 20 rokov ho ešte nemôžem používať. Toto nie je, toto nemôže byť zmyslom pozemkových úprav. Vytvárame register trvalých, trvalého, trvalých porastov, ktorý sme doteraz nemali, týmto zákonom ho zavádzame a vytvorím register trvalých porastov, zapíšem, že majiteľom týchto porastov je Martin Fecko a pre mňa za mňa môže tam byť aj Gabriela Matečná majiteľkou tých pozemkov, 20 rokov bude mať právo len na nájom v obvyklej výške a šlus. Aké sú to vlastnícke práva? Sú to totálne obmedzené vlastnícke práva. Je to zabetónovanie súčasného stavu, keď lebo povedzme si 27 rokov my už tu máme ústavu, ktorú by sme mali dodržiavať a ctiť. Takže, koho chceme zabetónovať? Tých, ktorí si založili v komunizme pozemky. Tých, ktorí farmárom zobrali tú pôdu, tak tých ešte aj dneska ideme chrániť. Nech sú pretransformení, nech sú zmenení v právnej forme, nech to sprivatizovali päťkrát z tých štátnych majetkov, tých chce ministerstvo týmto spôsobom chrániť. Ďalej by som chcel poukázať v tomto istom paragrafe na skutočnosť, že nájom po ukončení pozemkových úprav sa skončí, skončia nájomné vzťahy. Teraz ministerstvo zavádza, že nájomný vzťah bude pokračovať ďalej, pokračovať ďalej. Za logické a za normálne by som považoval, keby ministerstvo povedalo a vyzvalo každého jedného vlastníka pri zahájení pozemkových úprav, aby uviedol, či tú pôdu po pozemkových úpravách chce užívať on sám alebo či ho má v prenájme a chce, či ho chce nechať v prenájme u nejakého subjektu. Prečo. Je treba pozrieť sa na prax na Slovensku. Keď niekto užíva pozemok, pozemky od vlastníkov, má snahu tieto pozemky aj kúpiť, aby dostal ich do vlastníctva. Pokiaľ by sme zohľadnili a povedali, že na začiatku pozemkových úprav Martin Fecko povie, že prenajmem svoje pozemky Ferovi Mrkvičkovi a povie to ďalších 20 vlastníkov v tom katastri, tak pri pozemkových úpravách by projektanti mali zohľadniť tých 20 vlastníkov, ak pokiaľ sa dá vedľa seba a potom Fero Mrkvička by užíval pozemky od 20 vlastníkov, ktoré sú vedľa seba a vyvarujeme sa tej blbosti, že pôdu ideme dávať do podnájmu a podnájomnú pôdu zase, zase ďalej do podnájmu. Toto je logický, toto je logický úsudok z tých skúseností, ktoré sú z pozemkových úprav. Pani ministerka hovorí, že tu pozemkové úpravy nikto nerobil predtým, čož je bohapustá lož. Lebo tých 420 katastrov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, to niekto obstaral. To niekto vykonal a tie sú zapísané. Z drvivej väčšiny boli obstarané a spustené v priebehu roku 2005, 2006. Za Radičovej vlády boli pripravené pozemkové úpravy, mali sa spustiť, ale vláda stratila oprávnenie a vtedy opozičná strana SMER hovorila, že Radičovej vláda má len svietiť a kúriť. Pripravené projekty potom nevedeli obstarať, lebo boli rozbité na malé obstarania, to znamená, že každý kataster sa obstarával samostatne preto, aby, že keď náhodou niečo stroskotá, tak aby stroskotal jeden kataster a nie päťdesiat katastrov. Až na koniec dňa to dospelo k tomu, že súčasná vláda tie pozemkové úpravy obstarala, chvalabohu, ale s tým, že sú traja dodávatelia, ktorí majú pod sebou ďalších asi deväťdesiat subdodávateľov. Je to systém Váhostav, kde Široký nezaplatí a tí malí na to doplatia na konci dňa. Ale výsledok, či sa to tak v skutočnosti stane, sa dozvieme o päť, o šesť rokov, keď sa tie pozemkové úpravy budú končiť. Tak ako dneska máme možnosť vidieť mýtny systém, že sme si obstarali, že máme mýtny systém a vidíme, že štát ten mýtny systém nakoniec dňa ani nekúpil. Teraz dovoľte mi pár slov k spoločnej správe, kde by som, pán spravodajca dávam vám do pozornosti, navrhujem bod číslo 10 a číslo 14 vyňať na osobitné hlasovanie. Bod číslo 10. Je to nepriama novela, ktorá sa dostáva do tejto vládnej novely zákona pozmeňujúcim návrhom vo výbore, ktorý mení zákon 162/95 o katastri nehnuteľností. Jednoznačne chcú zaviesť elektronické podávanie na katastri nehnuteľností prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastri nehnuteľností. Kolegyne, kolegovia, ak stačí vyplniť ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:39 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Zsolt Simon
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... nehnuteľnosti. Jednoznačne chcú zaviesť elektronické podávanie na katastri nehnuteľností prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností. Kolegyne, kolegovia, ak stačí vyplniť jeden elektronický formulár, aby niekto predal a previedol byt a nebude tam ani zmluva, nebude sa dať riadne verifikovať, že kto to podpísal, mám obavy o tom či takýto postup je dostatočné oprávnený v čase, keď vidíme, že tie elektronické systémy nie sú na Slovensku v dostatočnej miere zabezpečené. Obávam sa, že sa vráti bytová mafia. To nie je na ochranu vlastníkov, nie na zjednodušenie vlastníctva, nehráme sa o fazuľky. Preveďte jeden byt v Bratislave na základe elektronického formulára, nezistíte kto, kde a akým spôsobom vám to elektronicky zmanipuloval ten, ten podpis a na konci dňa ste prišli o barák. Ako to, že niekto bude podávať elektronicky a necháte tam povinnosť podať túto zmenu aj v papierovej podobe, že sa teda odkontrolovať podpis, to áno, ale tento systém, ktorý si Úrad geodézie a kartografie nastavil, osobne si myslím z vlastnej skúsenosti z minulosti, že môže dôjsť k zneužitiu a vráteniu takzvanej bytovej mafie na Slovensku s nehnuteľnosťami. Aj dnes máme možnosť vidieť, že mnohé pozemky menia vlastníctvo na Úrade geodézie a kartografie, lebo tí ľudia zneužijú svoje postavenie, prevedú ten majetok a potom mnohí sa nedopátrajú k svojmu pôvodnému majetku. Teraz to bude ešte jednoduchšie a ešte ťažšie vypátrateľné, že kto urobil tento podvod. Preto by som navrhoval a žiadal kolegov, aby zvážili prijatie tohto bodu a nezahlasovali za to, tým sa vytvorí, nechcem povedať, že elektronizácia verejnej správy nie je potrebná, chcem len povedať, že by bolo vhodnejšie teraz na konci volebného obdobia skôr vytvoriť priestor na to, aby sme ešte viedli nejakú diskusiu a možnože tá budúca snemovňa dospeje k nejakej relevantnému riešeniu v tejto oblasti, aby to naozaj ani u nikoho nevyvolalo obavy o tom, že tento systém môže byť skôr v neprospech občanov ako v ich prospech. Bod č. 14. No musím povedať, že tu ministerstvo jednoznačne a kategoricky zlyhalo. Ministerstvo v tomto volebnom období prišlo s návrhom, že pôvodné náhradné pozemky chce skontrolovať a nanovo schvaľovať, udobrovať. Či sú splnené podmienky alebo nie sú splnené podmienky. Samo si stanovilo termín dokedy to vykoná. Dnes týmto návrhom ideme rozdeliť vlastníkov pozemkov alebo užívateľov, nie vlastníkov, ale užívateľov pozemkov do troch kategórií. Budú kategórie v prvej, druhej a tretej a pritom žiadny z vlastníkov sám o sebe nevie povedať, či je človekom prvej, druhej alebo tretej kategórie podľa tejto vlády. Preto, lebo okresné úrady, kde lajdácky pracovali a zostalo im ešte na rozhodnutia boli poda, bolo podané do tisíc žiadostí, tak tam má zostať pôvodný, teda tam má zostať termín pôvodný. 29. február. Tam, kde sú od tisíc, viac ako tisíc, tam sa to posunie o jeden rok a tam, kde sú, kde je viac ako tritisíc, tam sa posunie o tri roky. Aj toto navrhujem vypustiť, lebo by bolo oveľa lepšie, keby na každého vlastníka a na každého žiadateľa sa pozeralo rovnako a rozhodovalo sa v rovnakom termíne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 9:55 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:00

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba krátko, lebo som to opomenul. Chcel by som sa opýtať pani ministerky aj pracovníkov, že aké najstaršie prípravné konanie je akceptovateľné na posúdenie či ideme do pozemkových úprav v danom území, pretože aj tých 168 území, ktoré teraz je ako schválených, keď po nich chodím a sa pýtam ľudí, tak je, sú to väčšinou prípravné konania, ktoré boli už dosť dávno robené a súčasný stav nemusí zodpovedať záujmom týchto vlastníkov v tomto území o spustenie pozemkových úprav. Takže, ak by ste pani ministerka teda povedala, že celému národu, či to má byť dvojročné, päťročné, desaťročné prípravné konania, ktoré budete akceptovať na to, aby sme mohli rozbehnúť pozemkové úpravy a chcem zacitovať, akým spôsobom teda pozmení teda znenie príslušného paragrafu môj pozmeňujúci návrh, aby bolo všetkým jasné, čo sme vlastne vypustili a čo sme doplnili. Takže v prvom rade poviem ten zákon náš 330. § 14 ods. 7 podľa môjho pozmeňujúceho návrhu bude znieť takto: Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa ods. 4 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri, registri ovocných sadov a chmeľníc. Bodka. Nič viac, nič menej a keďže tento by som povedal, že vzťah týkajúci sa pokračovania nájomných zmlúv je samozrejme aj v zákone 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, tak sme to museli v mojom pozmeňujúcom návrhu samozrejme aj tam upraviť a týka sa to § 13 ods. 2, kde ho budem citovať. Takže ods. 2 § 13 zákona 504/2003 ako si ho predstavujem, bol upravený tak, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý nájomca doteraz užíval za nájomné v obvyklej výške, to neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomca, blízka osoba alebo prenajímateľa, blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárke účely alebo došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku a dopĺňam alebo k pozemkovým úpravám podľa osobitného predpisu. Takže toto takto sa upravuje podľa môjho pozmeňujúceho návrhu aj zákon 503, 504 aj zákon 330 a myslím si, že je to skvalitnenie a danie za dosť s týmto aj vystúpeniam pána Zsolta Simona, aj kolegyni Zemanovej, aby sme to vlastnícke právo mali tak ako ústava garantuje. Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 10:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video