17. schôdza

12.11.2020 - 12.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 12:09 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:09

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Prosím vás pekne, prosím členov zdravotníckeho výboru, po skončení ústavnoprávneho výboru budeme za ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 12:09 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
17. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 13:38

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Vládny návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál. Cieľom je reagovať na aktuálne okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a systematicky vytvárať podmienky a priestor pre testovanie osôb na zistenie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Účelom návrhu zákona je teda rýchla diagnostika identifikácia osôb potenciálne šíriacich nákazlivé ochorenie s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva a predchádzania škodám, ktoré by hrozili pri markantnom zhoršení epidemiologickej situácie nakoľko ide o veľmi účinný spôsob akým sa dá regulovať pandémia na území Slovenskej republiky. Návrhom zákona sa ustanovuje v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť testovanie obyvateľstva, samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským červeným krížom. Návrh zákona rieši tiež rozšírenú definíciu zdravotníckeho pracovníka, rozširuje o niekoľkých ďalších študentov zdravotníckych študijných odboroch a žiakov strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Na účel zabezpečenia personálnych kapacít pri testovaní sa tiež umožňuje, aby jednotlivé úkony pri spracovaní vzoriek biologického materiálu mohli vykonávať aj osoby, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi. Tieto osoby môžu vykonávať iba úkony pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s testovanou osobou. Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie núdzového alebo výnimočného stavu, doplnenie chýbajúceho zdravotníckeho personálu pri testovaní na ochorenie COVID-19.
Slovenská republika tým projektom testovania dokázala významným spôsobom znížiť nekontrolované šírenie tohto vírusového ochorenia na území Slovenskej republiky a tým v poslednú možnú chvíľu zabrániť kolapsu zdravotníckych zariadení. V zdravotníckych zariadení v súčasnosti naďalej stúpajú počty infikovaných a je to
===== ... spôsobom znížiť nekontrolované šírenie tohto vírusového ochorenia na území Slovenskej republiky a tým v poslednú možnú chvíľu zabrániť kolapsu zdravotníckych zariadení. V zdravotníckych zariadení v súčasnosti naďalej stúpajú počty infikovaných a je to, je to následok prebiehajúceho šírenia sa vírusu v našej populácii, ktoré však keby sa šírilo ďalej spôsobom, akým sme to, mali sme k tomu nakročené, tak kolaps zdravotníckych zariadení by určite došlo, ku kolapsu zdravotníckych zariadení by určite došlo v priebehu niekoľkých týždňov.
Vzhľadom na to, že to tieto dve kolá celoplošného testovania výrazným spôsobom zabránili šíreniu tejto nákazy medzi obyvateľstvom Slovenska a dochádza k významnému poklesu reprodukčného čísla, je nevyhnutné aj ďalšie testovanie občanov Slovenskej republiky na dobrovoľnej báze, načo majú slúžiť aj nové odberné miesta, ktoré budú zriaďované v každom okrese na Slovenskej republike. Práve k tomu je veľmi dôležité vytvoriť legislatívne podmienky, aby mohli vznikať a zároveň posilniť zdravotnícky personál o ďalšie odbory z radov študentov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 13:38 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 334a). Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým by bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému vládnemu návrhu zákona (tlač 334) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 334) schváliť. S pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. Spoločná správa obsahuje 14 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 14 spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 68 z 12. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona. Pán predseda, skončila som, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 13:42 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, páni podpredsedovia, dámy a páni, pán minister, patrilo by sa v tomto prípade mať na sebe tričko Matovič je zlodej a kričať niečo o zasratej kompe. Ale ak dovolíte, budem hovoriť len o faktoch, o faktoch, z ktorých musí naskakovať každému husia koža, pretože také zlodejstvo, aké bolo napáchané pri kúpe testov, tu dlhé roky na Slovensku už nebolo. Budem hovoriť o testoch preto, lebo hovoríme o testovaní a testovanie bez testov nie je možné a myslím si, že máme právo aj poslancom Národnej rady, ale aj verejnosti, pokiaľ sleduje priebeh Národnej rady, povedať skutočnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité. Nielenže si nebudem dávať žiadne tričká a nebudem používať ani expresívne výrazy, ale verím, že toto moje vystúpenie a ďalšie informácie, ktoré budú zverejňované, si budú zaznamenávať tak orgány činné v trestnom konaní, predovšetkým tí angažovaní vyšetrovatelia v NAKE a tí angažovaní špeciálni prokurátori a rovnako verím, že tieto skutočnosti budú opakované v médiách, pretože médiá dômyselne zatajujú toto zlodejstvo až tak ďaleko, že niektoré z týchto médií môžeme považovať v právnom slova zmysle za spolupáchateľov.
Dámy a páni, ak dovolíte, zacitujem vám z § 129 trestného zákona ods. 4, ktorý hovorí: "Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viac zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody."
Mám veľký rešpekt k trestnému zákonu a preto nie náhodou toto ustanovenie § 129 odseku 4 som zacitoval pred celou Národnou radou, pretože mám na to jasný dôvod. Dámy a páni, na Slovensku pôsobí jedna vzácna firma, ktorá sa nazýva Eurolab Lambda a.s. spojená s menom inžinier Peter Krajčovič, ktorá pôsobí v Trnave a dovoľte mi prvý údaj, ktorý je šokujúci. Prvý údaj, ktorý je šokujúci je, že táto spoločnosť sa zapisuje prvýkrát do zoznamu hospodárskych subjektov, to znamená, subjektov oprávnených zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní 7. marca 2020. 7. marca 2020 týždeň po parlamentných voľbách sa malá firma z Trnavy rozhodne zapísať do zoznamu subjektov, ktoré chcú obchodovať so štátom, čo pravdepodobne nie je náhoda, jednoducho boli zrejmé výsledky parlamentných volieb, pán inžinier Peter Krajčovič poznajúc pomery a vzťahy vedel, že prichádza pre jeho firmu a ľudí, ktorí za touto firmou stoja, zlaté časy.
Táto firma, dámy a páni, od 7. marca 2020 sa teda zúčastňuje rôznych verejných súťaží, ale nás budú zaujímať predovšetkým tri z nich. Tri z nich, ktoré skončili podpisom zmlúv so štátnymi hmotnými rezervami a to prvá zmluva bola podpísaná 1. októbra, druhá zmluva bola podpísaná 16. októbra a tretia zmluva bola podpísaná 26. októbra 2020. Pokiaľ ide o prvú zmluvu z 1. októbra 2020, bola potom zverejnená 02. 10., nadobudla účinnosť 03. 10. 2020, ide o nákup 500 tisíc kusov testov za 2 915 000 eur, táto firma to jednoducho zabezpečovala pre štátne hmotné rezervy. Druhá zmluva podpísaná šestnásteho, zverejnená sedemnásteho a účinná osemnásteho októbra, je tá slávna zmluva 10 miliónov testov za 43 a pol milióna eur opäť samozrejme pre štátne hmotné rezervy a potom je to 26. 10. tretia spomínaná zmluva na 100 tisíc testov v objeme 264 tisíc eur.
Dovoľte mi, aby som sa zastavil pri tej najväčšej zmluve, to je zo 16. 10., kedy štátne hmotné rezervy cez túto spoločnosť nakupujú 10 miliónov testov za 43 a pol milióna eur. Dámy a páni, chcem pripomenúť, že tieto testy táto firma kupovala od juhokórejskej spoločnosti Biosenzor, ktorá vyrobila 120 miliónov vzorkov alebo vzoriek takýchto testov predovšetkým pre krajiny tretieho sveta, pre krajiny s nízkou životnou úrovňou a bola to výroba 120 miliónov kusov s podporou finančnej nadácie Billa Gatesa a jeho manželky. Pripomínam aj to, že cena, ktorá je udávaná, pokiaľ ide o predaj z Južnej Kórei, je dva doláre pätnásť centov, ale ak sa pozrieme za čo štátne hmotné rezervy od tejto spoločnosti Eurolab Lambda berú týchto 10 miliónov, tak vidíme 43 a pol milióna eur. Ak aj uznáme a vynásobíme 2 doláre 15 krát desať miliónov, sme niekde na úrovni okolo 22 miliónov dolárov, dajme k tomu nejakú prepravu, nech to stojí milión dolárov, čo určite nestálo milión dolárov, možno nejaké iné poplatky, dostaneme sa maximálne na sumu okolo 30 miliónov dolárov. Ale štátne hmotné rezervy štát platí malej firme z Trnavy 43 a pol milióna eur.
Čiže stále máme právo a jednoducho toto nikto nepoprel tvrdiť, že malá firma s Trnavy len na tomto zarobila približne od 11 do 15 miliónov eur. Prečo? Malá firma z Trnavy, ktorá sa prvýkrát zapísala do zoznamu hospodárskych subjektov 7. marca, má mať takýto, ako sa hovorí feiver, prečo má mať takýto obrovský zisk, prečo práve ona bola vybraná a nehovoriac o tom, že samozrejme nešlo o klasickú verejnú súťaž, klasické verejné obstarávanie, ale išlo o priame rokovacie konanie. Pýtam sa prečo, pretože pri tejto zmluve boli hrubo porušené viaceré zákony.
Prvý zákon, ktorý bol porušený, bol určite porušený zákon o verejnom obstarávaní, pretože, pán minister, vy veľmi dobre viete, že priame rokovacie konanie je možné len vtedy, keď dôjde k udalosti, ktorú nebolo možné predvídať. A čo vy ste nevedeli v lete, čo sa deje? Veď to nie je spadnutý strom, to nie je búrka, to nie je hurikán, to nie je povodeň. Celé leto ste ležali, opaľovali sa, nič ste nerobili a vedeli ste, že na jeseň príde druhá vlna, všetci o tom hovorili, tak prečo ste použili priame rokovacie konanie a neurobili ste riadnu súťaž, pretože tu ste oslovili tri firmy a samozrejme vždy vyhrala trnavská firma Eurolab Lambda, pretože je tam prepojenie, o ktorom budem hovoriť.
Po druhé chcem samozrejme povedať aj to, že je preukázané, že táto spoločnosť mala nedoplatok v Sociálnej poisťovni 17 tisíc eur. Priebeh to malo nasledovný. 15. októbra po tom, čo sa dozvedela spoločnosť, že je víťazom súťaže v priamom rokovacom konaní, tak jej volá šéf štátnych hmotných rezerv a oznamuje, vyhrali ste, no ale chlapci nemôžme to podpísať, lebo nemáte doplatených 17 tisíc eur Sociálnej poisťovne. Tak utekali do Sociálnej poisťovne, zaplatili 17 tisíc eur a hneď deň na to 16. 10. bola zmluva podpísaná. Dobre, môžme sa baviť či to je alebo nie je možné, my tvrdíme, že to nie je možné, ak máte iný názor, tiež ho rešpektujeme, ale postavím otázku inak. 01. 10. bola podpísaná zmluva medzi štátnymi hmotnými rezervami a touto spoločnosťou Eurolab Lambda na 500 tisíc kusov testov v hodnote 2 915 000 eur. Ak teda 15. 10. mala táto spoločnosť nedoplatok 17 tisíc eur, tak vám teda garantujem, že ich mala aj toho 01. 10. 2020, pretože to nemali kedy zaplatiť. Čiže preukázateľne bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, lebo súťaže sa zúčastnila firma, ktorá mala nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Aby som tomu dal samozrejme aj príslušnú korunu, tak mi dovoľte, aby som vám prečítal čl. 12 zo zmluvy medzi spoločnosťou Eurolab Lambda a štátnymi hmotnými rezervami, kde sa píše, že predávajúci podpisom potvrdzuje, potvrdzuje, že nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia, a tak ďalej, a tak ďalej. Klamal, preto minimálne môžme konštatovať, že zmluva z 01. 10. 2020 je nezákonná. Obstaranie 500 tisíc kusov za takmer tri milióny eur je nezákonné, pretože ak pätnásteho zaplatili 17 tisíc eur do Sociálnej poisťovne, nie je možné, aby vznikol tento nedoplatok na sociálnom poistení medzi 1. októbrom 2020 a 15. októbrom 2020, môžeme preto konštatovať, že v tomto prípade sa konalo totálne nezákonne.
Dámy a páni, nebudem sa zaoberať kvalitou týchto testov, o tom sme veľa hovorili, samotný príbalový leták k testom hovorí, čo sú to za testy, aké sú nepresné, samotný výrobca ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 13:42 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:55

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
medzi 1. októbrom 2020 a 15. októbrom 2020 môžeme toto konštatovať, že v tomto prípade sa konalo totálne nezákonne.
Dámy a páni, nebudem sa zaoberať kvalitou týchto testov. O tom sme veľa hovorili. Samotný príbalový leták k testom hovorí, čo sú to za testy, aké sú nepresné. Samotný výrobca hovorí, že ak tento test ukáže pozitívny výsledok, to ešte neznamená, že máte chorobu. To sa musí overiť ďalším iným testom. Preboha, načo ste potom testovali celé Slovensko, keď tí ľudia nevedia naozaj či sú alebo nie sú infikovaní touto chorobou. No preto, lebo bol to samozrejme veľmi dobrý biznis. Opakujem ešte raz. V prípade zmluvy, kde bolo nakúpených 10 mil. testov za 43,5 mil. eur je vývar malej trnavskej firmy v objeme od 12 do15,16 mil. eur na objeme 43,5 mil. eur. Prečo? Prečo táto firma má zarobiť takúto obrovskú sumu peňazí a nikto to doteraz nespochybnil, nikto nám neposkytol iné údaje. My sme naopak poskytli porovnateľné testy aj v tejto krajiny, kde sme hovorili aká bola cena, aká bola marža. Dámy a páni, keby to bolo len 10 %. Keby sme povedali, že marža tejto firmy je 4 alebo 10 %, tak zo 43,5 mil. je to stále 4,5 mil. eur, 4,5 mil. eur. V slovenských korunách skoro 140 mil. korún. Kto len tak tá zarobiť, a to hovorím o 10-percentnej nezmyselnej marže, pretože pri zdravotníckych pomôckach tá marža býva niekedy aj 100-percentná a nie 10-percentná. Tak teda prečo táto firma takýmto spôsobom zarobila. Spomenul som aj to, že 26. 10. bola ďalšia zmluva na nákup 100-tis. testov v hodnote 264-tis.
Tak po prvé začnime tým, že majiteľ spoločnosti Eurolab lambda, akciová spoločnosť Ing. Peter Krajčovič je všeobecne známy v Trnave ako podnikateľ. A všetci dobre vieme, že je majiteľom a konateľom spoločnosti BESS, s. r. o. Spoločnosť BESS, s. r. o. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje súkromnú základnú školu a gymnázium s názvom BESST. To, že tam chodia deti premiéra, v poriadku. Veď deti môžu chodiť do súkromných škôl, na tom nič nie je. Ja proti tomu nemám absolútne žiadne výhrady, ale treba povedať aj druhú vec, že v školských rokoch 2015 až 2016, 2016 až 2017 v manažmente školy sedí známa pani manželka pána predseda vlády Slovenskej republiky pani Paulínka, ktorá je známa z toho, ako nakladá s miliónmi, o ktorých Igor Matovič, samozrejme, nič nevie a ktorá vôbec sa tak zvláštne objavuje v ekonomickom pozadí predsedu vlády Slovenskej republiky.
Ja to teraz otočím a môžte sa smiať koľko chcete. Tak si teraz predstavte, že som predsedom vlády a moje dve deti chodia do súkromnej školy. Moja žena sedí v manažmente tejto školy. Majiteľ tejto školy je majiteľom firmy, ktorá kúpi od Štátnych hmotných rezerv a kúpi pre Štátne hmotné rezervy testy a štát zaplatí tejto firme 43,5 mil. eur. A firma zarobí povedzme 14 mil. eur. Čo by ste robili? By ste ma tu mačetami rozsekali na márne kúsky. Ale vy to považujete za normálne, lebo vy môžete, samozrejme, všetko. To je jednoducho v poriadku. Takto to má byť.
Ja by som pokračoval ďalej. A nie náhodou som spomenul, pán minister, ten § 129 ods. 4 Trestného zákona. Máme tu ďalšieho človeka, tentokrát z inej politickej strany a tento človek sa nazýva Ivan Juráš. Ivan Juráš je zakladateľom liberálneho domu. Ale čo je podstatné, bol predsedom predstavenstva spoločnosti Eurolab lambda. A treba ešte dodať, že ako predstaviteľ strany SaS v rokoch 2010 až 2012 bol riaditeľ Ústredia práce, čo je ústredný orgán štátnej správy. Preto toho, kto nevie, o čo ide, je to mimoriadne dôležitý ústredný orgán štátnej správy v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a bezpečnosti. A sám pán Sulík povedal, že samozrejme, že však pozná aj Krajčoviča, pozná aj Juráša a všetkých ostatných, ktorí sa okolo tohoto motali. Nuž a pripomínam, že na čele Štátnych hmotných rezerv stojí nominant SaS pán Rudolf, ktorý má veľmi zvláštny imidž na tomto úrade. Stačí, ak si prečítame vyjadrenia pani Šubovej, bývalej podpredsedníčky, nie od nás, ale od vás z vládnej koalície, ktorá odišla zo Štátnych hmotných rezerv na základe protestov proti praktikám, ktoré pán Rudolf na tomto úrade organizuje. Napríklad pani Šubová ako podpredsedníčka si raz pýtala od šéfa Štátnych hmotných rezerv, dajte mi zápisnicu o priebehu verejnej súťaže, dajte mi zoznam členov komisie, ktorí rozhodovali. Rudolf povedal, že do toho ju nič nie je a odmietol je poskytnúť akékoľvek údaje tohto charakteru. Čiže máme tu už absolútne prepojené OĽANO cez predsedu vlády. Ale že absolútne, už ani viac nemôže byť. Máme tu prepojenú stranu SaS. Ideme ďalej a prichádzame k strane SME RODINA. Martin Hybký, ktorý je dnes štátnym tajomníkom u podpredsedu vlády za SME RODINA Holého vo vláde Igora Matoviča, do mája 2019 bol spoluvlastníkom spoločnosti BESST, a to deväť rokov, opakujem deväť rokov. Nuž a chýba mi už len, samozrejme, niekto z popradskej mafie od pána Kisku, ale zatiaľ sme takého človeka nenašli. Ale mám taký pocit, že tento obchod, tento obchod asi dohadovaný na koaličnej rade. A nie náhodou hovoríme, že už máme troch. Máme tu dnes OĽANO, máme tu dnes SaS, máme tu dnes SME RODINU a musím povedať a hovorím to veľmi otvorene bez akéhokoľvek zaváhania, že by som možno pridal k niektorým týmto páchateľom aj médiá, pretože spôsobom nevídaným ignorujú tieto fakty a odmietajú o týchto faktoch aj dnes informovať slovenskú verejnosť.
Dámy a páni, pamätám si na jeden prípad, ak dovolíte, kedy ste vyčítali Robertovi Kaliňákovi, že na ekonomický úsek jedného z rehabilitačných zariadení ministerstva vnútra bola prijatá nejaká žena. A tvrdili ste, že tak toto je koniec sveta, je to netransparentné, je to niečo, čo je korupčné a dobre, že Kaliňák vtedy nemal z pozície ministra vnútra odstúpiť. Zopakujem ešte raz. Ekonomický úsek jedného z rehabilitačných zariadení ministerstva vnútra. A teraz počúvajte ten príbuzenský vzťah, ktorý ste otvárali a ktorý ste kritizovali vo vzťahu ku Kaliňákovi. Priateľka brata švagrinej po zosnulom bratovi priateľky Roberta Kaliňáka. Toto pre vás bolo jednoducho niečo tak dôležité, že ste okamžite urobili tlačové konferencie, kričali ste, toto je koniec, netransparentné, rodinkárstvo, treba ukončiť činnosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ja si pamätám aj na iný prípad. Pamätám si na prípad bývalého ministra hospodárstva, ktorý organizoval cez elektronické obstarávanie, ktoré je anonymné, upratovacie služby. Vyhrala spoločnosť, ktorej majiteľom a konateľom bol švagor ministra hospodárstva. Minister hospodárstva okamžite odstúpil z funkcie napriek tomu, že to bola elektronická aukcia, bolo to elektronické obstarávanie (Potlesk.). V tomto prípade nemohol vedieť minister hospodárstva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, nevyrušujte.

Fico, Robert, poslanec NR SR
... o koho ide, ale bolo vyvodené z toho to, čo malo byť vyvodené. Takže, prosím, znovu sa poďme na to pozrieť našimi očami a prečo my otvárame túto tému neustále a budeme ju otvárať. Nuž preto, dámy a páni, že kradnete na tom najcitlivejšom čo tu je. Necháte ľudí, aby mrzli a stáli v radoch. Nútite ich pod hrozbou, že prídu o robotu, prídu o peniaze, aby absolvovali zbytočné testovanie. O čom to testovanie bolo, keď jeden deň hovoríte, že to bol úspešný projekt a na druhý deň nám dávate do parlamentu zákony a tvrdíte, že situácia sa výrazne zhoršuje. Tak potom, o čom to celé bolo? Čo dnes pomôže človeku, ktorý bol pred dvoma týždňami na teste, že mal nejaký modrý certifikát. No nič mu to nepomôže a nič ste tým nevyriešili. A sám potvrdzujete, pán minister, aj dnes ste to hovorili, že tie čísla sú veľmi negatívne. Tak, čo ste dosiahli tým celoplošným testovaním. Testovať ste museli preto, lebo ste kúpili ako krádež 10 mil. testov. Je to veľmi jednoduché. A predtým 500-tis. testov a potom ďalších 100-tis. testov. Dohromady ste kúpili 10 600 000 testov v objeme, možno keď to rýchlo zrátam, 43,5 a 3=46,5 a k tomu ešte skoro 300, skoro 47 mil. eur ste nakúpili v priebehu jedného mesiaca. Za 47 mil. ste nakúpili testy, kde marža sa pohybuje nie 10 %. Marža je podstatne, podstatne vyššia. My si myslíme, že len pri tej zmluve z októbra 2020, hovorím o zmluve zo 16. 10., ten vývar bol niekoľko miliónov eur. Pretože 10 % to nebolo, pán minister. To musíte uznať aj vy. Desať percent to určite nebolo. A keby to aj bolo 10 %, tak sa nebavíme o 14 mil., ale bavíme o 4 mil., čo je tiež sakramentsky vývar a z takéhoto biznisu pre firmu, ktorá má takéto príbuzenské pomery k trom stranám vládnej koalície.
Dámy a páni, ja ten obraz musím teraz otočiť. A zoberme si, že by tu dnes bola vládna koalícia Fico, Bugár a Danko. Nech mi teraz prepáčia pán Bugár, aj pán Danko, že použijem ich mená. Takže ešte raz, ak dovolíte. Moje deti chodia do školy, moja manželka sedí v manažmente tejto školy a majiteľom školy je ten istý človek, ktorý je majiteľom malej firmy v Trnave alebo v Topoľčanoch alebo v Bratislave a táto firma dostane možnosť v priamom rokovací konaní nakúpiť za 47 mil. testy a samozrejme zarobiť na tom obrovské peniaze. Teraz si predstavme, že tu máme pána Danka. A pán Danko má spoluzakladateľa Slovenskej národnej strany, ktorý v spoločnosti Eurolab bol, povedzme, predsedom predstavenstva a ktorý sa potom aj stal riaditeľom ústredia práce. No a potom pán Bugár by mal teraz štátneho tajomníka u podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý deväť rokov bol v tej istej firme, ktorá prevádzkuje základnú školu, ten istý človek, ktorý sedel aj v spoločnosti Eurolab lambda, ktorá zarobila obrovské milióny eur. Však nebláznite. Čo ešte viacej potrebujete. A vy sa nám čudujete, že vám hovoríme, že kradnete ako straky. Takto kradnúť na najcitlivejšom materiály a najmä ešte zneužiť ten materiál voči ľuďom, tak to sa vám teda naozaj podarilo. Ja len verím, že tieto údaje, ktoré sú zverejňované predovšetkým zaujmú tých angažovaných prokurátorov, angažovaných vyšetrovateľov, pretože to, čoho sme dnes svedkami, to je rozklad nielen demokracie, rozklad sociálneho štátu, ale je to aj rozklad predovšetkým právneho štátu. Toho, čo tu dnes na Slovensku jednoducho vidíme.
Pre nás je neakceptovateľné, dámy a páni, aby prokurátori likvidovali opozíciu týmto spôsobom. Máme vašeho horúceho kandidáta na generálneho prokurátora pána Honza, ktorý najprv likviduje šéfa politickej strany u Kotlebu. Pretože Kotleba na základe jeho iniciatív dostal štyri roky väzenia. Ten istý prokurátor obviňuje mňa z toho, že som povedal, že vraj súhlasím s názormi pána Mazureka. A keď to obvinenie bolo zrušené, tak dáva veľmi tvrdé rozhovory do médií, že on si aj tak myslí, že Fico mal byť stíhaný. Ak je jeden človek politickej strany z opozície stíhaný, dobre, môžme povedať náhoda. Ak zrazu vidíme, že druhý predseda politickej strany je stíhaný tým istým človekom, ktorý je kandidátom na generálneho prokurátora, to už dnes náhoda nie je. A pýtam sa, kde bol pán Honz, nech si prečíta výroky ministerky kultúry na adresu Rómov. Kde bol pán Honz, keď Igor Matovič schvaľoval činnosť pána Rybaniča, ktorý sa nám hrabal v účtoch bankových alebo v iných súkromných údajoch, ktoré nemajú, čo súkromné osoby mať. A preto verím, že sa nebudeme stále pozerať len spätne. Áno, tak teda poďme vyšetrovať. My dobre vieme v Gorile kam išli peniaze, na akú účty a kto bol za tou najväčšou korupčnou aférou, ktorá na Slovensku bola pri privatizáciu Slovenských elektrární Dzurindovou vládou. Prečo to neriešime takisto? Prečo to neriešime? Prečo šikanujeme špeciálneho prokurátora Kováčika za skutok, kedy bol prepustený človek, mafián, z väzby nie na jeho rozhodnutie, ale rozhodnutím kandidáta na generálneho prokurátora Klimenta a terajšieho šéfa Špecializovaného trestného súdu pána Hrubalu. Však my to vidíme a čítame. Ťaháte túto krajinu do pekla. Ale ak si myslíte, že nás zastrašíte, tak ste na jednom veľkom omyle.
Dámy a páni, to čo som teraz povedal je zlodejstvo. Je zlodejstvo, ktoré bude predmetom a musí mať aj dohru. Tá dohra môže mať podobu a aj bude mať asi podobu návrhu na vyslovenie nedôvery tejto vláde. Pán minister, vedeli by ste otupiť túto našu kritiku, keby ste vytiahli zmluvu a povedali, aká bola marža tej firmy a prečo práve táto firma z Trnavy, ktorá sa zapísala do registra hospodárskych subjektov zoznamu týždeň po parlamentných voľbách, aby začala robiť obchody so štátom. Prečo práve táto firma? Prečo ste nenašli niekoho kto nemá takéto jasné prepojenie na OĽANO, na SME RODINU a na SaS. To neexistuje na Slovensku iná firma? To muselo byť takto organizované? Odpoveď Igora Matoviča bola jednoducho, že to sú trápne veci, že pýtajú sa na trápne veci. Toto nie sú trápne veci. Trápnou vecou ani nie je to, keď sa ho nikto spýta, že či dáva peniaze alebo nedáva peniaze ako investíciu do špekulatívnej finančnej spoločnosti Arca. On sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým, že si rozdelí BSM-ko. Ja som právnik a viem, čo to znamená. Kto si rozdeľuje BSM-ko? BSM-ko si rozdeľujú špekulanti a podvodníci, pretože nechcú niesť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré napáchajú. A on kľudne povie, ja neviem nič o miliónoch, s ktorými nakladá moja manželka. To je asi šťastný človek, keď nevie o miliónoch, ktoré má vo vlastnej rodine a čo sa s týmito miliónmi robí. To chcete, aby sme vám toto zožrali? To chceme všetci tuná sa rozprávať štýlom, že absolútne nič sa nestalo, všetko je v poriadku, nič nikomu nezobral. Otázka je legitímna a je legitímna a bude legitímna stále. Koľko peňazí zarobila spoločnosť z Trnavy prepojená na tri politické strany, prečo zarobila, prečo táto firma, prečo bol porušovaný zákon. Bol porušovaný zákon, lebo jedna zmluva z 1. októbra je preukázateľne protizákonná. My tvrdíme, že aj druhú zmluva na 43 mil. je protizákonná a budeme musieť sa aj tejto zmluve postaviť. Toto sú otázky, ktoré budeme klásť. Nám stačí, pán minister, ak poviete, že marža spoločnosti Eurolab lambda bolo 10 %. My povieme ďakujem
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 13:55 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... zmluva z 1. októbra je preukázateľne protizákonná. My tvrdíme, že aj druhá zmluva na 43 mil. je protizákonná a budeme musieť sa aj tejto zmluve postaviť. Toto sú otázky, ktoré budeme klásť. Nám stačí, pán minister, ak poviete, že marža spoločnosti Eurolab lambda bolo 10 %. My povieme ďakujem. A my sa vám ospravedlňujeme, pán minister, že ste neukradli 14, ale iba 4 mil. eur. Ja to rád poviem. Rád to poviem, len to konečne vy povedzte. Snáď nám nechcete povedať, že to bola charitatívna činnosť spoločnosti Eurolab lambda. Že Eurolab lambda nakúpil za tú istú cenu, kúpil nejaké testy v Južnej Kórei a za tú istú cenu to dal štátnym hmotným rezervám. Tak ja seno nežeriem, pán minister. Povedzte nám jednoducho koľko to bolo peňazí? My porovnávame ceny porovnateľných výrobkov. Samotný výrobca v tomto hovorí, že cena, za ktorú sa to predáva od nich je 2 doláre 15. Na Slovensku to bolo 4,35 v eurách. Ak zoberieme porovnateľné výrobky z iných krajín, tá cena sa pohybuje medzi dvoma a troma eurami. Ak nám poviete, že to kúpil za 3,50, budem to rešpektovať. Ale chceme vedieť, prečo táto firma takto napojená a prečo milióny eur na tom niekto zarobil, lebo či to bola marža 10%-ná alebo to bola marža 11%-ná alebo 9%-ná, stále hovoríme o miliónoch eur v priamom rokovacom konaní pri hrubom porušovaní zákona v priamom napojení na politické strany, ktoré sú tu. Toto je vec, ktorú musíme slovenskej verejnosti pripomínať a ju vždy pripomínať budeme, pretože zlodejstvá a potom ešte aj zneužívanie tohto zlodejstva, vydieranie ľudí, rešpektovať určite nebudeme. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 14:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Ladislav Kamenický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Fico, musím oceniť to, že jasne si dokázal jednu vec. Zmluva uzatvorená medzi štátnymi hmotnými rezervami z 1. 10. 2020 bola uzatvorená nezákonne. Vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby to preverili. To je prvý bod.
Druhá vec, čo sa týka samotného nákupu testov, chcem sa opýtať. Aká je pravdepodobnosť, že z tých tisícov obcí a miest na Slovensku, ktoré máme, akurát takúto obrovskú zákazku tzv. "diamantovú zákazku", získa firma priamo z Trnavy. Aká je pravdepodobnosť, že táto firma má napojenie priamo na Matovičovú manželku Paulínku. Aká je pravdepodobnosť, že Ivan Juráš, ktorý zakladal liberálny dom zo SaS-ky je tiež prepojený s týmito osobami. A aká je pravdepodobnosť, že štátny tajomník, pán Hypký sa je spolumajiteľom firmy, v ktorej figuruje človek, ktorý vlastní túto firmu. Jedna k miliónu. Nech to prepočítajú matematici. To znamená, že toto je dôkaz o tom, že toto je jedna obrovská zlodejina. Zlodejina.
Ďalšia vec. Testy, ktoré ste nakúpili, ja položím len jednu otázku. Pán minister, Igor Matovič, tvrdili ste, že keď je pozitívny výsledok vášho antigénového testu, tak bude určite pozitívny aj v PCR testovaní. Takto tu overili niektorí ľudia, tak z jedenástich pozitívnych antigénových testov sa objavilo 10 negatívnych PCR testov. Zdôvodnite to. Prečo to robíte? Tie testy sú nanič. Vy ste tu preháňali ľudí úplne zbytočne.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Mali by ste reagovať na pána Fica.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 14:12 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:14

Peter Pollák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fico, ja vás naozaj obdivujem. Vy ste naozaj silný chlap, silný politik a ja by som si vedel predstaviť, teda budem hovoriť za vás, že rád športujete. Ja by som si naozaj vychutnával každý jeden deň, že sa môžem ráno natiahnuť, zhlboka nadýchnuť, dotýkať sa vecí ako pri narodení, obdivovať ich zrakom, možno čuchať, možno aj olizovať veci, aby ste vedeli ako to chutí, lebo neviem si vás predstaviť v situácii, kedy sa raz rozhodne NAKA, si zahrať s vami hru "klop, klop".
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 14:14 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Jarmila Halgašová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Fico, vy ste sa naozaj zrazili s koňom? Nie ste zodpovedný za to všetko rozkrádanie tohto štátu? Mám tomu rozumieť, že zlodej kričí "chyťte zlodeja"? To vaši ľudia sú momentálne stíhaní vo väzbe. Váš nominant Správy štátnych hmotných rezerv, Kičura je v base a pri ňom ste boli ticho. A to vážne musíte za stranu SMER vystupovať vy, pod ktorého krídlami sa toto všetko dialo? A to vážne sa nenájde nikto iný, ktorý by za vašu stranu vystupoval? Dvanásť rokov ste tu šafárili a to neboli miliardy, milióny ale miliardy eur, ktoré ste tomuto štátu ukradli. Rozdiel je v tom však, že ak sa preukáže porušenie pravidiel u nášho nominanta, tak ten sa bude aj zodpovedať. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 14:15 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:16

Ľuboš Blaha
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, 14 miliónový vývar pre Matovičovu mafiu. Oni obchodujú s ľudskými životmi, oni obchodujú so zdravým, oni obchodujú so slobodou. A ešte si to predseda vlády Igor Matovič dovolí nazvať atómovou bombou. No, to jediné čo to má spoločné s atómovou bombou, že to bola zlodejina ako Hirošima. Zlodejina ako Hirošima. Štrnásť miliónov, neuveriteľné! Viete, ja vám poviem tú chronológiu slovenskej atómovej bomby. Sedemnásteho októbra povedal Igor Matovič, že pokiaľ mu tá jeho celonárodná špajchlovačka nevyjde a nezachráni Slovensko pred COVID-om, tak odstúpi. Toto doslova povedal 17. októbra. Potom po testovačke povedal, že výsledky testovania sa dostavia a ten dosah bude zrejmí o dva týždne. To je mimochodom zhruba dnes. Tak si pozrime dnešné čísla, pán minister. Pozrime si aký máme nárast nakazených. Je to takmer 2 600 nakazených a je to pomerovo 20,5 %. To sú rekordné cifry. A my máme vážne obavy, že ide o dôsledok práve Matovičovej špajchlovačky, lebo ľudí nanútil, aby tam išli, čakali v radoch, stretávali sa v čase, kedy bolo dôležité mať tú zníženú mobilitu na Slovensku. To znamená, on je príčinou toho, že dneska sú ľudia nakazení. A práve preto sme dali trestné oznámenie na Igora Matoviča za zločin, trestný čin verejného ohrozenia. A ďalšie trestné oznámenie na neho ide za zosnovanie organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pripravila túto zlodejskú Hirošimu. Štrnásťmiliónový vývar, túto mafiánsku zlodejinu. A som presvedčený, že pokiaľ sa spamätajú jedného dňa aj tuto intelektuálni titáni z pravice ako je Pročko, tak konečne pochopia, že zlodejom je tu Matovič a mafiou je Matovičova vláda. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 14:16 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video