1. schôdza

20.3.2020 - 20.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.3.2020 o 11:31 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:31

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
A zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Anny Andrejuvovej na predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 132 poslancov, proti 8 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolená.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

20.3.2020 o 11:31 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:16

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla v rámci uvedeného bodu programu dva materiály. Prvý, správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 29. februára 2020 a informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov za (na, pozn. red.) zaniknuté mandáty a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Najprv prejdem k správe.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 29. februára 2020.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po parlamentných voľbách konaných 29. februára 2020 doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3. marca 2020 zápisnicu o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky platnosť voľby poslancov overuje Národná rada Slovenskej republiky.
Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložili poslanci mandátovému a imunitnému výboru osvedčenia o svojom zvolení za poslanca vydané Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto osvedčenia preskúmal a správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie o overení platnosti volieb predkladá Národnej rady (rade, pozn. red.) Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej ustanovujúcej schôdzi dňa 20. marca 2020 ma poveril ako predsedníčku výboru, aby som vás oboznámila s výsledkami rokovania výboru a predložila návrh výboru na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 29. februára 2020.
Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020, ako aj s jej prílohami. Výbor zároveň preskúmal osvedčenia o zvolení za poslanca a konštatoval, že všetci poslanci boli platne zvolení.
Okrem preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca bolo povinnosťou mandátového a imunitného výboru zistiť, či všetci novozvolení poslanci boli prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a zložili podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe vykonaného sľubu na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a preverenia podpisov, ktorými poslanci potvrdili zloženie sľubu, je možné skonštatovať, že všetci poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca bez výhrad.
Mandátový a imunitný výbor súčasne konštatuje, že sľub poslanca bez výhrad zložili aj náhradníci na zaniknuté mandáty poslancov a na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Náhradníci na neuplatňované mandáty budú vykonávať mandát poslanca, ktorý trvá počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, podľa dokladov, ktoré predložili poslanci v súvislosti s ujatím sa funkcie verejného funkcionára ku dňu zloženia sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, že žiaden z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú podľa čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky.
Skutočnosťami, či poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie verejného funkcionára podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, sa Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky osobitne nezaoberal. Týmito skutočnosťami sa bude zaoberať podľa § 58 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v rámci svojej pôsobnosti.
Na základe uvedeného a prijatého uznesenia mandátového a imunitného výboru navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 20. marca 2020 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 29. februára 2020.
Národná rada Slovenskej republiky na základe správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 29. februára 2020 a o návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných 29. februára 2020.
Teraz mi dovoľte, vážené dámy a páni, aby som vás oboznámila s informáciou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov za (na, pozn. red.) zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
1. Na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020 bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán 10. marca 2020 vydala osvedčenie o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Zvolení poslanci zložili 20. marca 2020 Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca, čím začali vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje.
Podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká vzdaním sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň tri percentá prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.
V súvislosti s rozhodnutiami poslancov Danice Mikovčákovej zo dňa 11. marca 2020, Lucii (Lucie, pozn. red.) Ďuriš Nicholsonovej zo dňa 18. marca 2020, Andrej Kiska zo dňa 18. marca 2020, Juraj Droba zo dňa 19. marca 2020 vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 5 z 20. marca 2020 podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 20. marca 2020 na zaniknuté mandáty poslancov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
Na zaniknutý mandát poslankyne Danice Mikovčákovej nastupuje za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko náhradník Miroslav Suja, narodený 7. apríla 1976, bytom Detva.
Na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje za stranu Svoboda a Solidarita náhradníčka Jarmila Halgašová, narodená 23. apríla 1963, bytom Bratislava.
Na zaniknutý mandát poslanca Andreja Kisku nastupuje za stranu ZA ĽUDÍ náhradník Tomáš Lehotský, narodený 16. januára 1980, bytom Poprad.
Na zaniknutý mandát poslanca Juraja Drobu nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradník Karol Galek, narodený 14. júla 1979, bytom Svit.
Vzhľadom na skutočnosť, že novozvolení poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Ján Richter, Peter Žiga, Ladislav Kamenický a Ľubica Laššáková sú členovia vlády Slovenskej republiky, ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky zobral uvedenú skutočnosť na vedomie a rozhodnutím č. 6 z 20. marca 2020 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
Za stranu SMER - sociálna demokracia namiesto poslanca Petra Pellegriniho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava.
Namiesto poslanca Richarda Rašiho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Vladimír Jánošík, narodený 6. januára 1966, bytom Lipany.
Namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje 20. marca 2020 náhradník Ján Kvorka, narodený 28. januára 1955, bytom Blatnica.
Namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje 20. marca 2020 náhradník Zdenko Sloboda, narodený 23. júna 1982, bytom Nitra.
Namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje 20. marca 2020 náhradník Branislav Ondruš, narodený 28. marca 1973, bytom Bratislava.
Namiesto poslanca Ladislava Kamenického nastupuje 20. marca 2020 náhradník Pavol Goga, narodený 24. júna 1963, bytom Topoľčany.
Namiesto poslankyne Ľubice Laššákovej nastupuje 20. marca 2020 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 7 z 20. marca 2020 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Po tretie. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 vrátane jej príloh a preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie v tomto znení:
"Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 20. marca 2020 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky
a) Danice Mikovčákovej zanikol vzdaním sa 11. marca 2020,
b) Lucie Ďuriš Nicholsonovej zanikol vzdaním sa 18. marca 2020,
c) Andrejovi Kiskovi zanikol vzdaním sa 18. marca 2020,
d) Jurajovi Drobovi zanikol vzdaním sa 19. marca 2020;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 5 z 20. marca 2020 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené zaniknuté mandáty poslancov dňom 20. marca 2020 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
Na zaniknutý mandát poslankyne Danice Mikovčákovej nastupuje za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko náhradník Miroslav Suja, narodený 7. apríla 1976, bytom Detva.
Na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jarmila Halgašová, narodená 23. apríla 1963, bytom Bratislava.
Na zaniknutý mandát poslanca Andreja Kisku nastupuje za stranu ZA ĽUDÍ náhradník Tomáš Lehotský, narodený 16. januára 1980, bytom Poprad.
Na zaniknutý mandát poslanca Juraja Drobu nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradník Karol Galek, narodený 14. júla 1979, bytom Svit;
3. že sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Denisy Sakovej, Jána Richtera, Petra Žigu, Ladislava Kamenického a Ľubice Laššákovej, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky. Ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;
4. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 6 z 20. marca 2020 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
Za stranu SMER - sociálna demokracia namiesto poslanca Petra Pellegriniho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava.
Namiesto poslanca Richarda Rašiho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Vladimír Jánošík, narodený 6. januára 1966, bytom Lipany.
Namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje 20. marca 2020 náhradník Ján Kvorka, narodený 28. januára 1955, bytom Blatnica.
Namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje 20. marca 2020 náhradník Zdenko Svoboda, narodený 23. júna 1982, bytom Nitra.
Namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje 20. marca 2020 náhradník Branislav Ondruš, narodený 28. marca 1973, bytom Bratislava.
Namiesto poslanca Ladislava Kamenického nastupuje 20. marca 2020 náhradník Pavol Goga, narodený 24. júna 1963, bytom Topoľčany.
Namiesto poslankyne Ľubice Laššákovej nastupuje 20. marca 2020 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske.
Bratislava marec 2020."
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.3.2020 o 12:16 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:51

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dúfam, že mi bude dovolené hovoriť bez rúška, lebo je to pomerne náročné dať nejaký rečnícky výkon pri tejto zdravotnej pomôcke.
Dámy a páni, začnem tým, že chcem zablahoželať všetkým poslancom Národnej rady bez ohľadu na to, či sú vo vládnej koalícii alebo v opozícii, k zvoleniu do významnej ústavnej funkcie. Voľby boli demokratické a my plne rešpektujeme výsledky, ktoré boli v týchto voľbách dosiahnuté. (Potlesk.)
Nevystúpil by som, ani som nemal záujem rečniť v tomto bode programu, ale musím reagovať na vyhlásenia, ktoré do zvláštneho svetla dostávajú kritickú situáciu, v ktorej sa nachádza celá Slovenská republika.
Dámy a páni, bolo stretnutie predsedov strán a hnutí, ktoré sú zvolené do Národnej rady, a na tomto stretnutí boli dohodnuté pravidlá, pokiaľ ide o voľbu predsedov výborov, podpredsedov a ďalšie parametre fungovania Národnej rady. Myslím, že každý, kto tam bol, potvrdí, že bolo jasne povedané, pán Kotleba, ak dovolíte, budem presne hovoriť závery, že vládna koalícia nikdy nebude voliť za predsedu zahraničného alebo výboru pre ľudské práva predstaviteľa strany pána Kotlebu. Rovnako nám bolo povedané, že nikdy nebude zvolený pán Blaha za predsedu zahraničného výboru (pokrik v sále), ale nikdy, nikdy nebolo konštatované, že nedôjde k voľbe nášho nominanta, pokiaľ ide o predsedu výboru pre ľudské práva.
Mrzí ma to z toho dôvodu, že boli porušené dohody. Ale mrzí ma to najmä z toho dôvodu, že dnes sa použili veľmi tvrdé slová na adresu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľuboša Blahu. Nazvať poslanca Národnej rady, že je koronavírus, ktorý treba izolovať, nazvať ho za hanbu tejto krajiny v situácii, v ktorej sa nachádza Slovenská republika, považujem za hanebné a smiešne.
A chcem v tomto okamihu poďakovať každému na Slovensku, od najvyšší predstaviteľov vlády až po ľudí v teréne, ktorí pracujú v nemocniciach alebo na iných pozíciách, za to, čo všetko urobili, pokiaľ ide o boj proti pandémii, proti kríze, ktorú sme tu doteraz ešte nemali. Myslím si... (Potlesk.)
Myslím si, že nastupujúca vláda Slovenskej republiky môže byť vcelku spokojná, pretože to, čo dokázala urobiť vláda Slovenskej republiky pod vedením doterajšieho premiéra Petra Pellegriniho, čo sa všetko udialo, je niečo, o čo sa môže oprieť. A prosím, verte nám, my nebudeme vytĺkať z tejto pandémie žiadny politický kapitál, lebo si dobre uvedomujeme, o čo v tomto okamihu ide.
Keďže bol napadnutý poslanec strany SMER - sociálna demokracia a boli porušené dohody, je mojou povinnosťou vystúpiť a povedať niekoľko slov aj k voľbe predsedu Národnej rady.
Momentálne kandiduje jeden jediný kandidát.
Pán Kollár, ja vás osobne nepoznám a nebudem robiť žiadne hodnotiace úsudky, budem hovoriť iba fakty.
Po prvé, rešpektujem, že ste ako predseda politickej strany dotiahli vlastnú politickú stranu do Národnej rady Slovenskej republiky. Boli to demokratické, priame a tajné voľby a tento výsledok my berieme s plnou úctou, s plným rešpektom, máte právo sedieť v Národnej rade.
Prosím, ale uvedomme si, čo a koho ideme teraz voliť. Bol som desať rokov premiérom Slovenskej republiky a viem, čo to znamená byť jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov tohto štátu. Predseda Národnej rady - a teraz nehovorím o pánovi Kollárovi - vo všeobecnosti je druhý najvyšší ústavný činiteľ v tomto štáte. Automaticky z titulu funkcie má previerku na prísne tajné. Budú sa k nemu dostávať všetky informácie tajného charakteru vrátane všetkých informácií, ktorými disponuje SIS alebo ďalšie tajné služby. Je to druhý najvyšší post v tomto štáte.
Za vládnu koalíciu vás bolo zvolených 95. A my si kladie veľmi reálne otázku v SMER-e - sociálnej demokracii, prečo práve padlo rozhodnutie na pána Borisa Kollára.
Dámy a páni, ak niekedy v minulosti bola nejaká nevhodná esemesková komunikácia, tak ľudia odstupovali z funkcií. Spomeňte si na našeho poslanca, významného predstaviteľa strany SMER - sociálna demokracia, Martina Glváča. Len zato, že mal komunikáciu, nekandidoval ďalej, pokiaľ išlo o Národnú radu, a dokonca aj odstúpil z funkcie podpredsedu Národnej rady.
My však vieme, pán Kollár, nehnevajte sa, hovorím fakty teraz, nebudem robiť k tomu žiadne hodnotiace úsudky, že existuje veľmi nevhodná esemesková komunikácia medzi vami a pätnásťročnou dievčinou z Čistého dňa, ktorá bola drogovo závislá. To nemôže nikto poprieť, takáto komunikácia tam bola a všetci viete o jej obsahu. Toto by stačilo v prípade kohokoľvek iného, keby sa týkal opozície alebo predchádzajúcej vládnej koalície, na diskvalifikáciu. (Reakcia z pléna.) Môžem pokračovať ďalej.
Ak sa objavila fotografia štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva pána Ráža, ktorý si dovolil byť na oslavách narodenín Roberta Kaliňáka, bol diskvalifikovaný a nebolo mu umožnené, aby nastúpil na post ministra.
Pán Kollár, opäť fakt. Sú tu fotografie zo zahraničia, kde ste odfotený s významnými predstaviteľmi slovenského podsvetia a slovenskej mafie. To je fakt. Na tomto fakte sa nedá jednoducho nič zmeniť.
Ďalším faktom je, dámy a páni, že bola tu komunikácia s ľuďmi, ktorí sú dnes podozriví z vraždy novinára a jeho priateľky. Je fakt, že v roku 2010 až 2012 ste so ženou, ktorá je dnes obžalovaná z vraždy, udržiavali priamy kontakt, dali ste jej peniaze. A podľa informácií, ktoré máme, ste jej kúpili ešte aj osobný automobil.
Je fakt, pán Kollár, že v roku 1990 kontrarozviedka Slovenska pripravila dokumenty, ktoré sú označené za pravdivé, hovorím teraz o pravosti tých dokumentov, kde sa hovorí, že ste sa podieľali na dovoze asi 6 kg ťažkých drog na územie Slovenska. Je to fakt. Ja len hovorím to, čo dnes je vonku a je evidentné, že ste spolupracovali so špičkami slovenského podsvetia organizovaného zločinu.
Prosím, Národná rada si môže vybrať za predsedu Národnej rady, koho chce. Ale teraz sa bavíme o vážnom bezpečnostnom riziku. Prečo ste si z 95 ľudí nevybrali niekoho iného? Slovo mafia bolo zavedené do slovníka slovenskej politiky za posledné tri roky. Začal s tým predovšetkým pán Kiska, ktorý nakoniec skončil ako člen pozemkovej mafie. Dnes je obvinený zo závažných majetkových trestných činov. A vzdal sa a dnes už aj poslaneckého mandátu. (Reakcia z pléna: "To je fakt?") To je, to je fakt, to je fakt, že je obvinený... (Reakcia z pléna.) To je fakt (zaznenie gongu), je fakt, že je obvinený zo závažných daňových trestných činov. To len chcem povedať.
Mafia sa spomínala v tisícoch súvislostí, ale nikdy nebolo preukázané nič. Bol tu pokus, že Úrad vlády spolu s talianskou mafiou zavraždil novinára a jeho priateľku. Nič z týchto krokov nebolo nikdy preukázané a nič nie je pravdivé.
Dnes ale môžeme konštatovať, a to je fakt, že prepojenie vášho kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na organizovaný zločin a na mafiu je jasný.
Pýtam sa, prečo trváte na voľbe takéhoto kandidáta? Tu nejde o vnútorný slovenský politický život. Tu ide aj o pohľad na Slovensko zo zahraničia.
Ešte raz opakujem, bude mať stupeň prísne tajné, môže sa oboznamovať s akýmikoľvek tajnými informáciami.
A spätne, keď sa pozriete na fakty, nerobím žiadne hodnotiace úsudky, pán Kollár, ešte raz, ja vás nepoznám osobne, my si vykáme, nemáme žiadne vzťahy navzájom, hovorím o faktoch, ktoré vás podľa mňa absolútne diskvalifikujú na túto pozíciu.
Urobil by som chybu, keby som tieto slová nepovedal. A najmä by som urobil tú chybu, keby som ich nepovedal po tom, čo ste porozprávali na nášho poslanca pána Blaha. Pán Blaha nie je ani koronavírus. Pán Blaha nie je ani hanba Slovenskej republiky. Pán Blaha má svoje autentické originálne názory. (Reakcia z pléna.) Získal veľký počet... (Veľký hluk a smiech v sále.) Získal veľký počet preferenčných hlasov. (Zaznenie gongu.)
Páni, smejete sa najmä tí, čo máte po tisíc preferenčných hlasov. Hovorím o človeku, ktorý mal viac ako 60-tisíc preferenčných hlasov. Majme úctu k protivníkom. Ja ju mám. Ja neurážam pána Kollára. Hovorím o faktoch. Pýtam sa, prečo robíte takúto hrubú chybu.
Tak ako ste vy oznámili, že nebudete voliť pána Blahu za predsedu výboru, my, samozrejme, oznamujeme, že nebudeme voliť, je to naše právo, pána Kollára za predsedu Národnej rady, lebo ho považujeme za vážne bezpečnostné riziko Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.3.2020 o 12:51 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:02

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Fico, najprv som mal teda dojem, že by vás predsedajúci mal napomenúť, aby ste sa vyjadrovali k veci, lebo vyzeralo to skôr ako také nostalgické spomínanie predsedu SMER-u, než vystúpenie k bodu programu voľba predsedu Národnej rady. Potom ste sa dostali k tej téme, tak v poriadku.
Len považujem za krajne nehorázne, že človek, ktorý je zodpovedný za to, kto nesie hlavnú zodpovednosť za to, že tu dvanásť rokov vládla korupcia, oligarchia a mafia, bude niekoho iného obviňovať z mafiánskych spôsobov. (Potlesk.)
Človek, ktorého Marian Kočner, súdený za objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, Marian Kočner volal Roberta Fica vo svojich komunikáciách šéf. Robert Fico bol šéfom mafiána Kočnera. Vy nemáte najmenší, najmenšie právo tu niekoho obviňovať z mafiánstva, lebo vy ste neboli nejaký radový, bežný mafiánik, vy ste ten mafiánsky systém, ktorý tu vládol, doviedli na Úrad vlády, vy ste ho vytvorili, vy nesiete zaňho hlavnú zodpovednosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:02 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:03

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Fico, voľby prebehli, ľudia si zvolili a ľudia si zvolili s tým, že aj o Borisovi Kollárovi oni veľmi dobre vedia, napríklad koľko má detí s koľkými ženami (smiech v sále), vedia, s kým všetkým má fotku. Vy hovoríte, že fotku s mafiánmi. Ale viete, pán Fico, to je, ako lepšie je mať fotku s mafiánmi, jak byť mafiánom.
Hovoríte, a ľudia to vedia teda, že má nevhodnú komunikáciu, vedia to. Viete, prečo to vedia? Lebo Boris sa postavil a povedal ľuďom, áno, toto som spravil zle, toto je moja chyba, takýto som. A napriek tomu ho zvolili.
Vy ste celú dobu vždy klamali! Váš Glváč sa priznal, až keď mu na to, až keď sa to prevalilo, dovtedy zapieral. A teraz vy tu idete niekoho poučovať?!
Takže, áno, Boris má chyby, ale ľudia ho zvolili. Vy ste ľudí vždy klamali. Len preto vaši tajtrlíkovia majú tie tisíce hlasov, lebo ich klamete.
A keď vám smiem pripomenúť, vy, čo idete súdiť, hovoriť o tom, kto je alebo nie je vhodný, vy ste mali Troškovú za štátnu radkyňu, vy ste bývali v Bonaparte u daňového podvodníka, vy nosíte hodiny, na ktoré ste v živote nezarobili, kryli ste zlodejiny a zlodejov a vďaka tomu ste túto krajinu dostali do takej situácie, že tí špinavci, ktorých ste chránili, si dovolili vraždiť, lebo sa cítili vami krytí.
Možno mal Boris Kollár nevhodnú komunikáciu, ale vy ste nevhodný celý, ako ste! Mali by ste sa hanbiť, nemáte ani kožu na tvári a nie tu vykrikovať, rozprávať a niekoho súdiť! (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:03 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:05

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pôjdem po poradí.
Najprv rešpektované dohody. Ja ako poslanec nikdy nebudem hlasovať za fašistu alebo za komunistického blázna zato, aby reprezentovali našu republiku. To nech je každému jasné. Ja viem, že pánovi Ficovi sa zdá, že to je úplne v poriadku, ale mne nie. A to mne úplne stačí.
Keď hovoríte, pán Fico, že ste boli desať rokov premiérom, vieme, ako táto krajina vyzerá po tom, čo ste boli desať rokov premiérom. Strčte si to za klobúk! My o to nestojíme!
Keď hovoríte o tom, že má predseda parlamentu previerku na stupeň prísne tajné. A čo pani Trošková? A čo pán Vadala? Tí tiež mali previerku na stupeň prísne tajné, lebo boli pri tom! Boli pri vás, keď ste tam asistovali prostredníctvom vašej asistentky talianskej aj slovenskej mafii!
A pokiaľ ide o Čistý deň, my sa len dozvieme, teraz sa dozvieme, že kto všetko v tom Čistom dni bol a čo tam robil. To si píšte, že sa to dozvieme! Ešte sa k tomu Čistému dňu vrátime, to si pamätajte. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:05 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:07

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Fico, teda uviedli ste niekoľko vecí, že to sú fakty. Tak ja vám teraz uvediem tiež jeden fakt. Budem to čítať, lebo je to citát jedného nemenovaného poslanca:
"Nepovažujem za správne, aby človek, ktorý má k dispozícii vládnu moc, či už štyri roky, alebo osem rokov, potom sa vrátil do parlamentu a vykrikoval z lavice, ako dnes vykrikuje pán Dzurinda alebo pán Mikloš. Je to smiešne. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal po tom, ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, povedať, ďakujem pekne a mal by odísť z politiky. Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec." (Zasmiatie sa v sále.)
Neviem, čie slová... (Smiech rečníka a potlesk v sále.)
(Nasledujúca veta povedaná so smiechom.) A teda vy ste taká karikatúra politika.
Ste tridsať rokov v politike. Ako jediný v tejto krajine ste dnes ôsmykrát po sebe skladali poslanecký sľub. Mohli ste niečo po sebe zanechať. Mali ste neobmedzenú moc, ktorú okrem Andreja Danka vám závidel som aj ja; 83 mandátov. Vy ste mohli toľko pre túto krajinu urobiť. Tak strašne veľa, pán Fico.
A ja som presvedčený, vy ste mali aj tú ambíciu na začiatku, keď ste zháňali peniaze vlastnou hlavou, si myslím (reakcie z pléna), neboli ste taký zlý človek, ako ste dnes. Jedovatý, zatrpknutý, sklamaný, cítite sa nepochopený, celý svet nevie oceniť to, že čo tam ste trošku napáchali. (Reakcie z pléna.) Mečiar mal tento syndróm! Mečiar toto robil. (Zaznievanie gongu.)
Poprosím, aby mi nevykrikovali, a prosím mojich desať sekúnd si vrátiť späť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:07 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:09

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Blaha, nevykrikujte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, doterajší podpredseda NR SR
Páni poslanci, upokojte sa, prosím.

Sulík, Richard, poslanec NR SR
Mne stačí 10 sekúnd, nepotrebujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, doterajší podpredseda NR SR
Poprosím ešte 10 sekúnd pre pána poslanca a ostatných poprosím o kľud v sále.

Sulík, Richard, poslanec NR SR
Dobre.
Pán Fico, posledná veta. Vy tu štyri roky budete na smiech. Viete? Tak buďte radšej ticho. (Pokrik v sále a potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:09 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:09

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rišo, si ma predbehol. A ja len dodám, že ten citát povedal Robert Fico v nedeľnej relácii TA3 v Politike 4. 1. 2009.
Pán Fico, ja som bol na tom grémiu a vy ste zabudli povedať, ako ste tam bojovali za Ľuboša Blahu. A teraz skúsim, skúsim povedať, ako ste bojovali za Ľuboša Blahu. Chcel by som sa spýtať, či by nemohli predsedovia parlamentných strán parkovať dole tam, ako parkujú ministri. Takto ste bojovali za Ľuboša Blahu. Jediné, čo vás zaujímalo, či budete môcť parkovať na ministerských miestach. To bola vaša jediná starosť a váš jediný spravodlivý a rozhorčený boj za Ľuboša Blahu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:09 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na úvod malá historická reminiscencia. Pred istým časom tu SMER blokoval voľbu poslanca Galka s tým, že kádroval nomináciu, na ktorú mala strana SaS právo, a on ju blokoval. Tak nech sa láskavo SMER nediví, že zažije precedentne to isté. Toľkoto k tomu, že kto seje vietor, žne búrku.
A odhliadnuc od kolegu Blahu, ktorý nepochybne ctí venezuelskú despociu a mnohé iné režimy, ktoré potláčajú elementárne ľudské práva, je skutočne nehoráznou požiadavkou, aby tento človek reprezentoval výbor pre ľudské práva.
A keď sa zamyslím nad vystúpením pána expremiéra, ktorý posielal Dzurindu a Mikloša preč z politiky, tak treba sa skutočne zamyslieť nad tým, kto hovorí. Hovorí človek, ktorý vlastnou hlavou, ku ktorej sa nikdy nepriznal, ktorý z vlastnej fľaše pil v zúfalstve Coca-Colu na Vazovovej, lebo inde sa nedala zohnať. Toto všetko tu vyslovuje ako morálne súdy človek, ktorý dostal štátnu radkyňu ako subdodávku z Kalábrie (smiech v sále), ktorý, až kým vytrhal veraje dverí, tak bol pomerne lacno ubytovaný u človeka málo dôveryhodného.
A toto všetko tu mal drzosť predniesť človek, o ktorom som doteraz hovoril. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 13:10 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video