27. schôdza

30.4.2021 - 3.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:08 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:08

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, milé dámy poslankyne, páni poslanci, dávam návrh na doplnenie programu tejto schôdze o nový bod, ktorým je vysvetlenie vyhostenia troch ruských diplomatov vládou Slovenskej republiky ministrom zahraničných vecí.
Odôvodnenie: nielen poslanci, ale aj občania Slovenskej republiky majú právo vedieť, aké dôvody viedli vládu Slovenskej republiky k tomuto kroku, ktorým sa výrazne zhoršujú diplomatické vzťahy a vnímanie Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:08 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:09

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, žiadam o zaradenie nového bodu programu, ktorým je diskusia k zriadeniu alebo nezaradeniu poľnohospodárov do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: slovenskí poľnohospodári čerpajú zdroje zo štrukturálnych fondov a preto že vraj boli z plánu obnovy a odolnosti vynechaní. Považujem toto za absurdné, keďže aj v iných krajinách Európskej únie sa čerpali dotácie z fondu obnovy aj napriek tomu, že čerpajú z fondu Európskej únie. Preto by som rád, keby minister Mičovský nám prišiel vysvetliť, ako bojoval, ako presadzoval a prečo sa nezasadil za to, že poľnohospodári nedostali ani jedno jediné euro.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:09 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 7. apríla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, ktorý si dňom 8. apríla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andrei Letanovskej, ktorá 2. júla 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 7. apríla 2021 a zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Prezidentka Slovenskej republiky vymenovala 9. apríla 2021 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa vymenovaním za člena vlády Slovenskej republiky neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 9. apríla 2021 nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za hnutie SME RODINA.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený 14. 6. 1963, bytom Bratislava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka a predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia Národnej rady v tomto znení.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. apríla 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1. že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 7. apríla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Vladimír Ledecký začal dňom 8. apríla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Andrei Letanovskej, ktorá 2. júla 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 7. apríla 2021. Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Andrea Letanovská zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. že prezidentka Slovenskej republiky vymenovala 9. apríla 2021 podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vymenovaním za člena vlády Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje;
4. že predseda Národnej rady SR vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 9. apríla 2021 nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. apríla 2020 za hnutie SME RODINA.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený 14. 6. 1963, bytom Bratislava;
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto uznesení.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.4.2021 o 9:15 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:21

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem predsedníčke mandátového a imunitného výboru za podanie informácie. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predsedníčka mandátového a imunitného výboru predniesla návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

(Hlasovanie o informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.)

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 126, proti žiadny, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili.

Teraz prosím pána Jozefa Hlinku, aby sa dostavil do rokovacej sály. Pristúpime k sľubu poslanca. Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu a povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu. Prosím pána Jozefa Hlinku, aby pristúpil pred rečnícke miesto a zložil Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub. Teraz prosím podpredsedu Národnej rady Gábora Grendela, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca. Zároveň prosím všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.4.2021 o 9:21 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:22

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ústavou predpísaný sľub poslanca:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.4.2021 o 9:22 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:22

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.4.2021 o 9:22 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:22

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem. Prosím, zaujmite svoje miesto v rokovacej sále. Želám pánovi poslancovi veľa úspechov v práci v Národnej rade.
Nech sa páči, s procedurálnym návrhom vystúpi pani poslankyňa Cigániková.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.4.2021 o 9:22 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:24

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rada by som poprosila vedenie Národnej rady o uvoľnenie pravidiel v Národnej rade Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že máme lepšiu epidemiologickú situáciu, podľa ukazovateľov sme dokonca už v žltej fáze podľa čísiel, ide najmä o to, aby sme povolili vstup verejnosti a médií na výbory a balkón bez pozvania. Schôdze Národnej rady aj výborov sú verejné vo svojej podstate, preto nevidíme ďalší dôvod na komplikovanie vstupu verejnosti. Budem rada, keď mi bude vyhovené. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:24 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:53

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. apríla 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Laurenčíka za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 77 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Milan Laurenčík. Overovatelia ma zároveň poverili (potlesk) oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán podpredseda, gratulujem.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.4.2021 o 9:53 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:55

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vám len poďakovať za dôveru, ktorú som od vás dostal, nesmierne si to vážim a sľubujem, že túto funkciu budem vykonávať tak, ako som sa snažil vykonávať ju aj doteraz, spravodlivo voči aj opozícii aj koalícii. Niekedy to bolo možno nepríjemné, že ste sa dožadovali iných rozhodnutí, nesúhlasili ste so mnou, ale moja snaha bola, aby to bolo ozaj spravodlivé, podľa toho, ako som to cítil a vnímal v danej chvíli. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za dôveru. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:55 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video