28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:29 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:41

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja budem hovoriť len chvíľu. Budem hovoriť ako primátor a ako člen Únie miest Slovenska. Ja som primátor siedmy rok a priznám sa, že keď sa mi krátko po nástupe do funkcie prvýkrát ohlásila kontrola NKÚ, tak som teda prvú noc nespal. Nemal som tú skúsenosť. Po tých siedmich rokoch vo funkcii musím povedať, že dávam klobúk dolu pred pánom predsedom aj pred jeho ľuďmi, pretože tie kontroly, ktorých sme aj z NKÚ mali viacero, boli síce tvrdé, ale korektné. Pochopili sme veľmi rýchlo, že nie je cieľom trestať primárne, ale ukázať na problémy, ktoré môžeme mať. Nikto nie sme dokonalý, všetci, čo robíme, robíme chyby a naozaj musím povedať, že vzťah s ľuďmi z NKÚ, ktorí chodia k nám na kontroly, je korektný, aj keď nám teda nič nedarujú.
A preto chcem aj poďakovať pánovi predsedovi aj za túto správu, aj za činnosť NKÚ, pretože to, čo sa posledné roky deje v NKÚ, a aj s tými správami, je, že okrem sumáru samotných zistení, ktorý, ku ktorým prišli v rámci svojich kontrol, je to v podstate návod na zlepšenie verejných politík a zlepšenie fungovania štátnych inštitúcií. Čiže keď to teraz možno trochu preženiem, že minimálne v oblasti transparentnosti antikorupčných opatrení a efektívneho fungovania štátu je toto akoby základ programového vyhlásenia každej vlády, ktorá má túto ambíciu. A áno, uznávam, napokon ja som sa tiež na tom nejakým spôsobom podieľal, že mnohé z týchto vecí sa objavujú aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády a budem rád, keď sa ich podarí postupne naplniť.
Chcem sa ale krátko pristaviť pri tom, čo už spomínali moji kolegovia, a to sú veci, ktoré sa týkajú samosprávy. Ja sám si uvedomujem, že máme tam mnohé problémy, ale keďže napríklad ja mám naozaj ambíciu, aby sme boli čo najtransparentnejšia samospráva, sme štvrté najtransparentnejšie mesto na Slovensku, beriem aj tieto návody, a keď sa len pristavím pri inštitúcii hlavného kontrolóra, je mojím záujmom ako primátora a myslím si, že aj, aj ostatných mojich kolegov, aby tá funkcia mala zmysel. Vnímame tie počty, koľko máme v reále hlavných kontrolórov, ktorí majú ix úväzkov, čiže viem si predstaviť naozaj legislatívnu iniciatívu v tejto oblasti a verím, že spolu s kolegami primátorkami, primátormi, starostkami, starostami, je nás tu, myslím, štrnásť naprieč politickým spektrom, nájdime spoločnú reč pri príprave takejto legislatívnej úpravy.
Som presvedčený, že pozíciu hlavného kontrolóra treba profesionalizovať v zmysle lepších kritérií nie preto, aby sme urobili bariéru pre vstup do tejto funkcie, ale práve naopak, aby sme vytvorili priestor na to, aby hlavnými kontrolórmi boli naozaj kvalifikovaní ľudia, aby tá ich činnosť dávala zmysel a logiku nie primárne možno pre primátorov, ale pre obyvateľov a občanov tých miest a obcí, aby mali istotu, že tí primátori, starostovia konajú tak, ako majú, pretože, zase otvorene si povedzme, aj dnes už je tá funkcia finančne atraktívna a bolo by fajn, keby ju naozaj zastupovali ľudia odborne zdatní, ja to poviem na príklade nášho mesta. Je to malé okresné mesto, ale momentálne ten plat hlavného kontrolóra je niekde na úrovni 2 500 - 2 600 eur a my máme teraz čerstvo asi týždeň nového hlavného kontrolóra, ktorý vyhral v mestskom zastupiteľstve v tajnom hlasovaní o jeden hlas a poslankyňou je jeho manželka. Tak ja neviem, samozrejme, povedať, že vyhral práve o tento jeden hlas, keďže to bolo tajné hlasovanie, čiže bolo by fajn naozaj upraviť tie veci tak, aby tými hlavnými kontrolórmi boli kvalifikovaní ľudia, aby povedzme naozaj to bolo limitované, aby mali toľko úväzkov, ktoré im umožnia sa seriózne venovať tej práci, pretože to je vlastne zmysel, zmysel tej práce.
A poslednú vec možno, ktorú poviem v súvislosti s fungovaním samospráv, je to taký, a spomenul to, myslím, že aj kolega Blcháč, jedna vec je politika vo fungovaní tých samospráv, vždy bola a vždy bude. Hej? S tým asi nič nenarobíme. Druhá vec je možno trošku vyrovnanejšie, vyrovnanejšia pozícia z hľadiska právomocí a zodpovednosti medzi primátormi, starostami a poslaneckým zborom. Často sa dostávame ja alebo mnohí moji kolegovia, stále to..., takže v niektorých mestách možno majú poslanci pocit, že nič nezmôžu s primátorom, v niektorých mestách zase primátori majú pocit, že nezmôžu nič s poslaneckým zborom. Realita je však taká, že poslanci dnes nenesú v podstate žiadnu zodpovednosť okrem politickej zodpovednosti s tým, že im to spočítajú voliči v budúcich voľbách, a častokrát dokážu dostať primátorov svojimi rozhodnutiami, za ktoré nenesú žiadnu zodpovednosť, do situácie, že my nemáme inú možnosť, iba porušiť zákon, hej, že ix-krát som sa dostal do situácie, že mám len dve možnosti a jednou poruším zákon veľmi a druhou len čiastočne, ale že nemám inú možnosť.
Čiže možnože treba trošku pouvažovať aj o tom, a bavíme sa tu napríklad o hmotnej zodpovednosti politikov, aby jednoducho ten vstup do verejnej funkcie bol predsa len spojený aj s nejakým tipom zodpovednosti okrem tej, že nám to môžu voliči o štyri roky spočítať.
Ešte raz ďakujem, pán predseda. Ja sa ohlásim, pretože by som rád prišiel po inšpiráciu aj v súvislosti s úpravou fungovania hlavných kontrolórov a ďakujem aj vašim ľuďom na prácu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 10:41 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:47

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán predseda, tak..., teda, vážení kolegovia, ďakujem za obsiahlu, komplexnú, nezávislú správu, správu plnú faktov a odporúčaní. Osobne ďakujem za kontrolu projektov najmenej rozvinutých okresov, ktorá sa konala za obdobie rokov 2016 až 2019. Každý projekt, ktorý v regióne vytvára príležitosti rozvoja, je potrebný. Preto vďaka, že vznikol aj tento projekt, aj keď sa potrebujeme výrazne vylepšiť. Vaša kontrola potvrdila to, čo sa zistilo aj analýzou na ministerstve. Projekty prideľované netransparentne, bez podmienok vytvárať pracovné miesta, financovanie nevyužiteľných stavebných dokumentácií, príliš veľká byrokracia procesov napriek malým zdrojom prideľovaným na tento účel.
Ja vám snáď poviem príklad byrokracie, keď, aby sme mohli vyplatiť ten príspevok, tak najprv je potrebné urobiť akčný plán. Ten akčný plán robia ľudia z regiónov. Keď urobia ten akčný plán, ten akčný plán sa musí schvaľovať na ministerstve. Napriek tomu, že sa schváli, tak každý rok aktualizuje podľa potreby individuálnej. Následne prednosta okresného úradu vytvorí nejaký, nejaký výbor, ten výbor nemá pravidlá, na základe ktorých má byť vytvorený, individuálne si tam tých ľudí menuje. Následne, keď projekt prejde cez prednostu, cez výbor, cez ľudí, ktorých má zamestnaných na, na mini..., na okresnom úrade originál na tento projekt, prichádza to do Bratislavy na ministerstvo, ktorý sa tomu projektu venuje, tento projekt sa ďalej posúva na radu vlády, odtiaľ ide na vládu, keď sa schváli na vláde, ide znova na ministerstvo, kde sa kontroluje, a následne sa so žiadateľmi podpisujú zmluvy. Napriek tomu, že tento, na tento projekt bolo toho roku vyčlenených 9 mil. euro.
Zdroje sa nevyužívajú na rozvoj, ale na plátanie dier a havárií. Príklad toho je, že naozaj z tohto projektu za tie roky boli podporované opravy domu smútku, opravy múrov na cintorínoch, boli, samostatne hospodáriaci roľníci si kupovali traktory alebo v hoteloch sa vymieňalo kúrenie, alebo sa opravila strecha na obecnom úrade, či sa financovalo námestie, proste všetko a nič. Plátanie dier, a nie skutočný, skutočný rozvoj.
Na ministerstve je pripravená novela zákona o najmenej rozvinutých okresoch. Už je po medzirezortnom pripomienkovacom konaní. V nej sú zapracované všetky, naozaj všetky nedostatky a zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. Po odstránení chýb a nedostatkov očakávam aj väčšiu finančnú podporu zo strany pre najmenej rozvinuté okresy zo strany ministerstva financií, nakoľko argumenty ministerstva financií boli, že naozaj tento projekt, tento projekt prináša malý rozvoj.
Zároveň očakávam rovnaký proces pri ďalších zisteniach NKÚ. Očakávam od Najvyššieho kontrolného úradu jasné pomenovanie problému, tak ako sa to v tejto správe udialo, a od príslušných inštitúcií prípravu riešení, lebo len vtedy to má zmysel.
Ešte raz ďakujem za kvalitnú prácu predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Karolovi Mitríkovi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 10:47 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:51

Karol Mitrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Krátko sa pokúsim odpovedať na to, na čo budem vedieť, na čo budem mať vedomosti.
Kolegovia a primátori a tu zároveň aj poslanci hovorili o problematike samosprávy, áno, my plošne teda v takých blokoch, v pravidelných intervaloch kontrolujeme fungovanie samosprávy. A keď ste čítali správu, aj v mojom vystúpení to nakoniec odznelo, že náš názor na Najvyššom kontrolnom úrade je taký, že už nepomôžu ani tie dielče rie..., dielčie riešenia, o ktorých tu bolo hovorené, či už vo vzťahu pôsobení kontrolóra, vzťahy zastupiteľstva, problematika osobitného zreteľa, problematika vetovania uznesenia a tak ďalej. Tých problémov je dosť, odbornej spôsobilosti hlavného kontrolóra, preverovanie odbornej spôsobilosti a voľby jeho teda vyššej nezávislosti vo vzťahu teda ku kontrole. Čiže tých problémov je tam celá spústa a ono by bolo asi záhodno sa začať venovať reforme verejnej správy.
Takýto model, ako má Slovenská republika, 2 940 obcí a miest, už v okolí nenájdete, či si pozriete do Poľska, či si pozriete do Maďarska, kdekoľvek, či do Holandska, či do Nemecka, už sú všade po tej reforme, kde ten výkon samosprávnych funkcií po 30 rokoch, pretože samospráva vznikla v roku 1990, zákon o obecnom zriadení bol tu prijatý a odvtedy síce zákon prešiel mnohými zmenami, ja už neviem, koľkými, možno 30 novelizáciami, ale už je potrebný komplexný pohľad na fungovanie tejto zložky verejnej správy a tá správna cesta by bola, ak aj to nie je v programovom vyhlásení vlády, uchopiť a začať modelovať minimálne tú reformu a hovoriť o tom, ako by mala v budúcnosti samospráva vyzerať, pretože tie drobné obce, nech my namodelujeme akokoľvek, tie kompetencie nebudú schopné s tými kapacitami administratívnymi ich nikdy zabezpečovať. Čiže asi toľko k samospráve.
Pán kolega Hlinka hovoril o počte vykonaných kontrol. Musím povedať, že nielen pandémia vplývala na to, že máme za minulý rok len 216 kontrol. Je to aj otázka zamerania kontrolnej činnosti. Ja som to už tu kedysi, tuším, spomínal. Môj predchodca mal nastavené procesy tak, že kontrolór, ak urobil tento rok jednu kontrolu, tak na rok mal vykázať dve kontroly. Keď v tomto roku vykázal dve kontroly, tak mal vykázať tri kontroly.
Ja použijem znova takýto príklad. Ak ideme na kontrolu ministerstva financií, je to samostatný právny subjekt, je to veľká organizácia, okolo do 2-tisíc zamestnancov, tá agenda je veľmi široká, vykonať tam kontrolu nie je jednoduché. Máme jeden subjekt, sme skontrolovali, a pôjdeme do obce Tupá, vyberiem si ju z nitrianskeho okresu, ktorá má 200 obyvateľov, takisto majú IČO, takisto je to jeden subjekt. Čiže je ťažko merateľná teda kvalita kontrolórskej činnosti na základe počtu kontrolovaných subjektov.
Ak teda ma parlament zaviaže, pretože ja slúžim parlamentu, to je moja prioritná úloha, ak ma zaviaže parlament, že mám 400 urobiť, aj urobím, len je otázka zamerania kontrolnej činnosti na verejné politiky. Čiže dá sa to urobiť, ale vždy treba prihliadať na to, na kvalitu a zameranie kontrolnej činnosti. Čiže áno, dá sa to, naháňať čísla sa dá, ale ide aj o podstatu, o kvalitu a my dneska už nevyberáme kontrolné akcie, teda aby sme naháňali počty, ale na základe kvalifikovaných rozhodnutí, to znamená na základe strategických dokumentov, ktoré máme, na základe akčného plánu, kde teda hovorím presne o zameraní a na základe kvalifikovaných rizikových analýz. Čiže my dnes ideme tam na kontrolu, kde už dopredu vieme, že veci nefungujú. Tam, kde veci fungujú, je zbytočné marenie kapacít, čiže asi toľko, toľko k tejto odpovedi.
Čo sa týka prerokovania materiálov na vláde, áno, je možné, že teda v uzneseniach sa nezistilo. teda že či sme predkladali materiály na vláde, ja si za posledné obdobie pamätám minimálne dva prípady, kde sme predkladali problematiku vodárenstva, vodárenských spoločností po kontrole Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, materiál bol na vláde a ďalší materiál bola problematika mýta. Aké uznesenia prijala vláda (ruch v sále a zaznievanie gongu), to Najvyšší kontrolný úrad nemôže ovplyvniť.
A čo sa týka informovania ústavných činiteľov, teda včítane predsedu vlády, kvartálne odchádza materiál predsedovi vlády, prezidentke Slovenskej republiky a predsedovi parlamentu o kontrolných, o kontrolných akciách, o kontrolných aktivitách za uvedený kvartál s popisom, s dôvetkom, že posielame k tomu aj záverečné správy, čiže informujeme. Treba ale povedať jedným dôvetkom, že naším hlavným príjemcom a naším zriaďovateľom je vlastne Národná rada. To ste vy, my slúžime prioritne Národnej rade.
Čiže jedným dychom chcem odpovedať aj pani poslankyni Zemanovej, ktorá hovorila o pitnej vode, teda áno, je to veľmi ťažká kontrola, veľmi ťažké ju bolo uchopiť, kontrolovali sme celkom 5 subjektov, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav, Ústav Dionýza Štúra, teda ktorý má na starosti vodárenstvo, Hydrometeorologický ústav, Inšpekciu životného prostredia a, samozrejme, samotné ministerstvo životného prostredia, čiže celkom 5 subjektov. Ona tá kontrola nie je celkom jednoduchá, ale to, čo sme my zistili a čo ešte nebolo vo výbore, pretože kontrola bola ukončená v marci. (Ruch v sále.) Čiže my sme si dovolili dať do správy už tieto závery, ale správa ešte nebola teraz na najbližšom rokovaní výboru pre životné prostredie, bude celá problematika rozobratá a tam budú detaily, že koľko máme tých útvarov podzemných vôd (ruch v sále a zaznievanie gongu), lebo jedna vec sú povodia a druhá vec sú útvary podzemných vôd a ich máme vyše stovky. Ja som si ako príklad vybral povodie Hornádu a tam je 8 útvarov podzemnej vody, ale nikde neni zmapované, kde sú zdroje znečistenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu tejto vody, a toto sme vyčítali aj ministerstvu životného prostredia, že nielen ex post je kvalitným, teda alebo nekoordinovaným monitoringom, ale práve dôležité je to, čo vstupuje už do procesu, aby sme toto mali podchytené, lebo my dneska hodnotíme na základe rozborov vody a kvality vody, že koľko asi zničujúcich, znečisťujúcich látok mohlo vstúpiť do tohto procesu a kde sa asi nachádzajú. Tu by ste mali mať presne tú mapu a monitorovať už tieto, teda body znečistenia, aby sme potom vedeli vyhodnotiť. Čiže táto správa príde a bude detailnejšie celý proces vysvetlený, bola to ťažká kontrola, náročná a zladiť tieto, súbor dát nebolo, nebolo celkom jednoduché.
Pán poslanec Kollár má pravdu, k tej reforme a k tej istej obnove teda fungovania samosprávy treba prejsť.
K tým procesom, o ktorých hovoril pán Ledecký, ja len doplním, že od rozhodnutia vlády po získanie príspevku sme vyhodnotili, že trvalo 300 dní.
Čo sa týka Poľnohospodárskej platobnej agentúry, momentálne máme spracovanú rizikovú analýzu na vnútorný kontrolný systém, pretože proste poľnohospodári fungovať musia ďalej, tá výroba ide. A sme zistili napríklad, že ak príde nejaká námietka, nejaký podnet, vnútorný kontrolný systém má lehotu 13 mesiacov na to, aby vyhodnotil tento podnet, ktorý prišiel, zoberte si, 13 mesiacov majú nealikvotnú čiastku na plochu, ale celé platby majú pozastavené a čakajú, kým kontrola nevyrieši problematiku a... (ruch v sále a zaznievanie gongu), a nevynesie rozhodnutie.
Môj názor je, a teda náš názor je, zdieľame, že veľmi sa tešíme, že môžeme spolupôsobiť s vami, že dneska po schválení novely nášho zákona máme povinnosť vám predkladať záverečné správy do parlamentu, že príslušné gestorské výbory ich prerokúvajú a že k tomu prijímajú adekvátne opatrenia a zaväzujú vládu a inštitúcie, ktoré spravujú veci verejné, aby teda nastala náprava kontrolných zistení, čiže všetkým vám ešte raz chcem poďakovať za aktívny prístup k tejto správe a očakávam, že ešte viacero podnetov práve od vás aj z vášho pôsobenia príde k nám, ktoré my vyhodnotíme ako vysoko rizikové, a pôjdeme tam do kontroly. Pripomeniem len našich kolegov z Poľska, 30 % kontrolných aktivít poľského najvyššieho kontrolného úradu pochádza z poľského sejmu.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 10:51 hod.

Ing.

Karol Mitrík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:27

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pán podpredseda. Len si dovoľujem pripomenúť členom osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ dnes o 12.15 máme výbor. Prosím, aby ste prišli. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:27 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Vladimíra Marcinková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Dovoľujem si pripomenúť, že výbor pre európske záležitosti bude zasadať o 13.00 hodine v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:28 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a média, aby prišli teda na schôdzu o 12-tej alebo teda 12.05 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:28 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Marek Hattas
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Chcel by som uviesť do záznamu, že pri tlači č. 501 som sa pomýlil, chcel som hlasovať zdržať sa. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:28 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Marián Kéry
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Chcel by som upozorniť kolegov zo zahraničného výboru, že rokovanie výboru je dnes 12,05. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:28 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov výboru pre hospodárske záležitosti, že zasadnutie je dnes o 12-tej hodine ako ste dostali do mailu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:29 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcem poprosiť kolegyňku a kolegov z finančného výboru a pozvať ich na rokovanie nášho výboru o 13.00 v našej štandardnej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:29 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video