32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:45

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako som spomínal, pripravili sme dvoje pozmeňujúce návrhy. V krátkosti vám vysvetlím a potom vám ich prečítam.
Prvý sa týka, pozmeňujúci návrh, výnimiek, ktoré vkladáme do života, teda do zákona. Týka sa krátkodobého držania psov, kedy je možné toho psa krátkodobo držať, a potom sú tam výnimky, ak ide o psov ministerstva vnútra a ministerstva obrany, ktoré potrebujú tento základný výcvik. Potom je tam čiastočné a krátkodobé uväzovanie psa po dobu jeho čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo ošetrovania. Viac bude popísané priamo v pozmeňujúcom návrhu a správe.
Ďalej znižujeme v našom pozmeňujúcom návrhu dobu z 90, z 90 na 45 dní, pokiaľ sa pes dostane do karanténnej stanice a sa núka k adopcii, to trvá to 90 dní, ale po odbornej diskusii sme zistili a s ministerstvom sa dohodli, že stačí 45 dní, a pevne veríme tomu, že automaticky tým pomôžeme rýchlejšie sa psom dostať k ich budúcim majiteľom, prečo sme nevideli dôvod, aby 90 dní museli trčať alebo byť uzavretí v karanténnej stanici.
A neskôr sa ešte jedná v pozmeňujúcom návrhu o transpozíciu smernice Európskej únie, kde sa jedná ohľadne zjednodušenia podmienok prekladov ohľadne chovu psov.
A môj druhý pozmeňujúci návrh je, teda sa týka iba legislatívnej technickej úpravy. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúce návrhy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jarmily Halgašovej, Miriam Šutekovej, Jaroslava Karahutu k návrhu poslancov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szőllősa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szőllősa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov sa dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držania nebezpečného psa; 106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, a ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazanie služobného psa 106cb) alebo psa určeného na osobitný účel 106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca až 106cc znejú:
„106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2. V čl. 1 bod 6 znie:
6. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie:
„§ 54k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. januára 2024.“
3. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
Článok III
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení takto: V § 23a odsek 16 znie:
„(16) Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu musia byť predložené spolu s ich prekladom do štátneho jazyka a v písomnej forme. Osvedčený preklad osvedčenia alebo dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu môže štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora vyžadovať, ak
a) správnosť alebo úplnosť prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce 19) príslušných orgánov a
b) má pochybnosti o jeho pravosti.“
V súvislosti s vložením nového článku sa v názve zákona slová „ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Nasledujúci článok sa primerane pričesluje, prečísluje.
4. V čl. III sa slová „od 1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 2022“.
A súčasne navrhujeme vyňať body 2, 7 a 11 časti IV spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
To bol prvý pozmeňujúci návrh.
A je ten druhý, ten legislatívnotechnický, ide o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szőllősa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szőllősa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, sa dopĺňa takto:
V čl. 1 bod 4 znie:
4. V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. 1) sa slová „alebo 4“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 písm. a) až h)“.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:45 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolega Tomáš Šudík, za prednesenie aj týchto návrhov a vôbec celkove za túto iniciatívu. Si myslím, že je veľmi dôležité, že krok za krokom sa venujeme problematike ochrane zvierat. Tento návrh je jeden zo série.
Samozrejme, máme ešte pripravené ďalšie kroky. Je to boj proti množiarom psov a taktiež aj súvisiaci, súvisiace kroky, ktoré sú potrebné so znižovaním počtu psov a mačiek, takže nejaký, príprava štátneho kastračného programu. Takže verím, že tento návrh zákona bude mať podporu a budeme môcť aj takto prezentovať to, čo je v normálnych spoločnostiach bežné, ochrana psov a spoločenských zvierat.
Takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:54 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
... ochrana psov a spoločenských zvierat žije. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve, kde bývam, chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi, pozorujem obrovské trápenie už asi piateho psíka v poradí. Pes skuvíňa, nemá búdu a dobrom aj v zlom počasí sa strápi. Niekoľkokrát som susedov upozornila, nepomohlo. Návrh zákona je prostriedkom na umravnenie takýchto chovateľov psov, ktorí si lásku k zvieraťu predstavaj... predstavujú uviazaním psa na reťazi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďalší, pán poslanec Miroslav Suja.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, zareagujem na tvoje vystúpenie a prečítam ti niektoré maily alebo správy, ktoré som dostal. Neviem, ako by som mal ani odpovedať, možno ty zareaguješ a odpovieš na ne za mňa. Si na vidieku, hlavne sa to týka toho, hlavne sa veľa pýtajú turisti a rodičia, ktorí chodia s deťmi na bicykloch, kde veľakrát, keď pes neuviazaný preskočí schátralý drevený plot, pohryzie dieťa, prípadne ho ledva ubránia, že akosi predstavujeme toto, kto bude nahrádzať škody. Prípadne tí majitelia, čo mi píšu, skúsim: „Nemám peniaze na to, aby som opravil plot, radšej ho zabijem motykou.“ Toto bude lepšie pre toho psa? „Môj pes neni na reťazi, má široký obojok, ale je agresívny a bojím sa, že niekoho pohryzie,“ to mi píše jeden z tých ľudí. Čo im na toto odpovieme? Čo je krátkodobo a čo je dlhodobo? Kto mi dokáže, že neni uviazaný len 10 minút a že tam bude celý deň. Kto to bude striehnuť? Si myslíte, že tento zákon je vykonateľný?
Ďalší: „Môžem ho zabiť, ak vidím, že mi ide napadnúť dcéru, s ktorou sa bicyklujem?“ Čo mám povedať tomuto? Áno, vytiahnite pištoľ, zastreľte ho alebo nie, nechajte ho pohrýzť, lebo majiteľ toho zvieraťa je nezodpovedný a nespravil si plot, ako má, alebo nemal na to peniaze, ako má? Čo odpovedať týmto ľuďom? Aká má byť veľká voliéra, keď má byť na reťazi? Ja mám 1x1 milimeter, meter, 1x1 meter, porušujem týmto zákon? Bude mu lepšie vo voliére, ktorá má 1x1 meter, alebo prijmete ďalší zákon? To sú spústy takýchto otázok.
Pán kolega, ja by som bol rád, keby ste mi aspoň zopár odpovedal, nech to tí ľudia počujú, lebo ja fakt neviem, čo im mám na to odpovedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec, sme si zvykli, že na na Slovensku sú písané zákony úplne nejasne, aby sa v nich dalo kľučkovať, a presne aj v tomto zákone vidím, že aj v tom vašom pozmeňováku bolo by treba upresniť niektoré pojmy, aby, ak by to išlo do nejakej trestnoprávnej roviny, aby sa dalo o to aj po... oprieť, pretože ak tento zákon pôjde napríklad na Ústavný súd, tak nemôže v žiadnom prípade prejsť, pretože treba si tam riadne definovať niektoré veci, čo to je krátka reťaz napríklad, čo to je nevyhnutný čas. Hej, že napríklad priviazanie psa na nevyhnutný čas. Kto určí, či to bol nevyhnutný čas, alebo to nebol?
Ďalšia vec, ak ide o mimoriadne nebezpečného psa, kto určí alebo kto povie, že ten pes je naozaj nebezpečný, pretože je to taký skôr subjektívny pohľad. Pre niekoho to nebezpečný pes je, pre niekoho nebezpečný pes nie je. Čiže podľa mňa tieto výrazy by tam bolo potrebné nejako doplniť alebo nejako to ohraničiť, aby v prípade riešenia nejakého takéhoto problému, aby sa tí ľudia vedeli o ten zákon aj oprieť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:57 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako spomenula pani kolegynka, máme pripravených ešte viacero zákonov, ktoré sa postarajú o zlepšenie podmienok chovu psov ako tuná, máme jeden z najhorších podmienok v rámci Európskej únie. Napríklad v Rakúsku prijali tento zákon a im to rapídne počet túlavých psov, alebo ktorých psov mali, a teraz si častokrát adoptovávajú psov priamo na Slovensku a vraciame sa k tomu podnetu, ako som hovoril, nie každý by mal mať psa, len kto má na to vytvorené podmienky. Tak to kus popreskakujem, tak nebezpečný pes je pes taký, ktorý niekoho pohrýzol, a dostane takú známku od mesta, že patrí k nebezpečným psom. Automaticky môže byť držaný na reťazi. Je to legislatívne ošetrené v tejto kategórii. Áno, pán kolega spomínali ste, my sme tam dali aj preto to prechodné obdobie 4 roky, aby sme, po komunikáciách s ľuďmi, aby sa vedeli na to pripraviť, aby si buď dobudovali ten nejaký vyšší plot, prípadne dali toho psa do útulku, sme aj s útulkami rozprávali. Oni nám rozprávali, že 65 % hlásení, ktoré majú, sú priamo záchrana psov z reťazí, ktorí tam častokrát sa nevedia vôbec nejako hýbať. Takže sme tam dali to prechodné obdobie od 1. 1. 2024, aby sa na to majitelia vedeli konkrétne pripraviť. Už v súčasnosti je legislatíva, ktorá upravuje veľkosť voliéry, aká má byť na, podľa toho, aký je tento pes veľký, aby táto voliéra bola postačujúcu. Takže asi v krátkosti toľko.
Možno som ešte na niečo neodpovedal, tak môžme potom mimo pléna, keď skončí rozprava, tak vám na všetko odpoviem, prípadne odpíšem argumentáciu aj na maily, na ktoré ste mali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:58 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:01

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predkladateľ, ja by som v podstate zopár bodov, by som sa chcel opýtať na niektoré otázky, ktoré vyplynuli pri tomto návrhu zákona. Ja keďže som členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, tak v podstate sme o tom debatovali už aj na výbore, čiže v tej diskusii sme troška ďalej.
Ako prvé by som sa chcel dotknúť cieľa tohto návrhu zákona, lebo v podstate v dôvodovej správe sa píšu, sú uvedené dva ciele. Tým prvým je zamedziť držanie psov na reťaziach na priestranstvách, ktoré nie sú verejnými priestranstvami, na čas dlhší, ako je nevyhnutná doba, čo tu už kolega Kotleba Marek kritizoval, že to je taký vágny pojem.
Druhý cieľ je začleniť pastierskeho psa do kategórie zvláštny pes. To je O. K. Ale v tom úvodnom slove som zachytil, že neviem, či si povedal, že to je cieľ alebo že dôvodom tohto zákona je aj to, aby sme v podstate dospeli k zníženiu počtu držania psov na Slovensku. Ale v podstate pri dôvodovej správe to neni uvedené ani nikde som sa nedočítal, to si v podstate len slovne uviedol.
Druhá taká vec, ktorej sa chcem dotknúť, a to sme v podstate na výbore, sme to debatovali a ja som sa vtedy pýtal, že či naozaj tá pevná reťaz je v každom prípade nejaké to neblaho pre toho psa alebo či je to utrpenie. Tiež sme v tej debate dospeli k tomu, že keď to tak všeobecne poviem takým pojmom, že nie je reťaz ako reťaz. Keď si to tak povieme, že nie všetky tie prípady psov, ktorí sú držaní aj na tej pevnej reťazi, nie v každom prípade naozaj ten pes trpí. Nie v každom prípade možnože nedostáva tú patričnú opateru, tie body všetky, čo si tu vymenoval.
Čo sa týka tvojich pozmeňujúcich návrhov, ten jeden si nám teda ako členom výboru už dával skôr, čiže my sme ho videli, že ktoré výnimky tam pripúšťa. Vymenoval si, že to sa týka ministerstva vnútra a obrany a čo majú tie služobné psy, potom, čo sa týka ošetrovania, tam je výnimka, potom tie nebezpečné psy je výnimka, že teda bude možné držať aj tým prostriedkom pevným na uväzovanie psa. Bavili sme sa ale aj o jednej skutočnosti. Napríklad to sú psy na lazoch, kde aj Miro Suja to tu v podstate v tej faktickej poznámke povedal. Ja som roky pôsobil profesne na strednom Slovensku v podstate v tých južných okresoch Banskobystrického kraja a tam je typické pre tie okresy, je ten laznícky spôsob života, hej, že tu je dom, tu je dom, tam je dom... (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) A ďalšia taká typická, typický obraz tej krajiny a toho lazníckeho spôsobu života, hej, že, že ten laz má v podstate svojho strážneho psa, ktorý je, ktorý je v podstate priviazaný na reťazi. Ako na jednej strane beriem ten fakt, že technicky to nie je až také náročné, keby sme tú reťaz mali spraviť aj pohyblivú, hej, či už to dáme na nejaké lanko, alebo tam spravíme nejaký kladkový systém, že on tú reťaz má, hej, ale má teda možnosť nejakého pohybu. A na druhej strane sa opäť pýtam, či, či ten pes, ktorý v podstate títo obyvatelia lazov dochovajú, či tiež, si teda myslím, teda tak paušálne to stanovujeme, že naozaj ten pes tam trpí, hej, pretože má dennodennú starostlivosť.
Tých psov vidím, keď ku ním prídu ich páni, v podstate sa tešia z tých pánov. Hej, neni to v podstate, že by predtým pánom točil, a si myslím, že ty ako človek, ktorý sa teda v tej problematike pohybuje, tak si myslím, že už na prvú šupu je človeku jasné, že či ten pes teda akceptuje toho pána, či ho má rád, hej, alebo či je nejaký uhýbavý, hej, a keď len dvihnem napríklad ruku naňho, hej, či sa tam niekde skrčí a snaží sa skryť.
Čo sa týka tých lazov, potom je tu ešte jedna otázka, že v podstate pes, a to som tu nikde nezačul, ani teda keď sme diskutovali na výboroch, ani tuná v pléne, využívajú sa a využívali sa v podstate ako biologická ochrana. Čo to je tá biologická ochrana? V podstate na letiskách dochádzalo k rôznym kolíziám s vtákmi, vtedy tento problém vyriešili tak a rieši sa to v podstate dodnes tak, že v podstate používajú tam sokoliarov a sokoliarske dravce a sovy na to teda, aby tých, tých vtákov plašili. To sa používa aj v sadoch, hej, keď sa pestuje ovocie a tak ďalej. A pre našu oblasť napríklad Zamaguria a myslím si, že to aj inde tak fungovalo, bol typický obraz krajiny taký, že tí ľudia v podstate tam pestovali po tých políčkach, mali tam zemiaky, siali tam obilie a vždycky počas tej sezóny, kedy to obilie rástlo, kedy dozrievalo, kedy tie zemiaky dozrievali, tak v podstate oni si tam dali búdu, dali tam psa na pevnú reťaz a tento pes mal v podstate za úlohu plašiť divú zver. To znamená, či už zver jeleniu, alebo diviačiu, hej, ktorá im v podstate ničila túto úrodu.
Takisto ja som ti to vtedy dal ako taký námet na výbore, ale nezachytil som v tých pozmeňujúcich návrhoch, neviem teraz ten druhý, ale tam to asi tiež neni, možno, však nemusíme o tom hlasovať dneska o piatej, môžte si to ešte nechať prejsť hlavou, či, či by to možnože nestálo za uváženie. A je tam nejaká výnimka, že teda nielen krátkodobé uviazanie toho psa, ale možno aj nejaké sezónne uviazanie, kedy v podstate tie psy sú využívané ako biologická ochrana.
Takisto myslím, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predložil, aj jeden, aj druhý, ten sa vlastne odvoláva na ten zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Ja som si to v tom 2. paragrafe pozeral, že aké sú tam výnimky, ale v podstate si myslím, že tento prípad, ktorý som tu teraz predostrel, tak si myslím, že to nijak ten návrh zákone nezastrešuje. To je v podstate asi toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 16:01 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, ako si spomínal, tak som tam spomínal, že nie každý by mal mať psa, pretože nie každý sa oňho vie postarať. Veď dokonca ani kravu nechováme všetci doma na balkóne, nemáme vytvorené podmienky. Alebo ani tigra nemá každý doma na dvore, lebo nemá naňho vytvorené podmienky. Len nuž, bohužiaľ, na Slovensku môže mať psa ktokoľvek, aj keď nemá naňho vytvorené podmienky, pritom má takéto a dlhodobé problémy. Áno, považujeme to za problém, pretože keď som komunikoval s útulkami, kľudne ich môžeš kontaktovať, či najväčšia, nejaká Sloboda zvierat, ktorá má aj linku proti krutosti, alebo aj iné útulky, 65 % sú práve záchrana psov z reťazí. A oni robia tú prácu, ktorú by podľa mňa malo častokrát robiť práve Štátna veterinárna správa alebo environmentálna polícia. Ale častokrát im to ľudia hlásia, pretože oni na to miesto prídu, potom tú políciu privolajú a riešia súčasnú situáciu, ako to vyriešiť, a väčšinu finančných prostriedkov, ktorú majú, práve oni vkladajú na zachraňovanie týchto psov. Obrovská časť rozpočtu idú na veterinárne úkony pre psov z reťazí. To je najväčší problém, aké útulky hlásia, že majú. Možno sa to takto nezdá, ale vychádzame z grafov a čísiel, ktoré majú. Podľa mňa, ak kontaktuje Slobodu zvierat, presne tieto informácie poskytnú. Hlavne, keď tie psy na lazoch. Áno, tam ide častokrát a možno sú aj kvalifikované medzi v kategórií buď salašnícke, pastierske alebo strážne psy. Teda tam sa, o to sa nebojím, aby to nefungovalo.
Pozerám, koľko mám času. Zároveň bude aj napríklad ministerstvo pôdohospodárstva pripravovať čoskoro celú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Ak uvidíme, že niektoré veci nefungujú, tak ja si myslím, že ich tam to potom zákonom môžme upraviť. Veď dajme tomu chvíľku čas. Bude úplná novela zákona. Tam tie malé chybičky, ktoré sú, našli sa, opravíme, ktoré nám ukáže, že ako to vlastne funguje alebo nefunguje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 16:07 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video