60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:10

Juraj Krúpa

Vystúpenie v rozprave 9:10

Radovan Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby aspoň v krátkosti som vystúpil v rozprave a prejavil vďaku vláde Slovenskej republiky a všetkým, ktorí nepretržite pracovali na príprave predloženého návrhu zákona. Je to už v poradí druhý návrh zákona, ktorým vláda reaguje na aktuálne dianie na krízu na Ukrajine. Keďže Slovenská republika z pohľadu európskeho priemeru nepatrí medzi krajiny s vyššou mierou migrácie, náhly príchod väčšieho počtu cudzincov so sebou prináša nové sociálne javy, na ktoré zákonodarca, ale i vláda museli rýchlo normotvorne reagovať.
Prvá reakcia slovenskej vlády a následne Národnej rady nastala pár dní po prepuknutí krízy. Dňa 25. februára 2022 bol prijatý zákon č. 55/2002 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Novela sa dotkla zákona o azyle, v ktorom bolo ukotvené oprávnenie vlády Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska. Rovnako sa vláde zverila právomoc vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia rady Európskej únie.
Novelou zákona o azyle Slovenská republika vyslala deťom, rodinám z Ukrajiny a medzinárodnému spoločenstvu signál, že sa napĺňajú medzinárodné záväzky v oblasti práv detí, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Slovenská republika tým prispela k splneniu záväzku, ktorý vyplýva z čl. 22 dohovoru OSN o právach detí. Tento článok sa venuje deťom na úteku pred vojnou z domovskej krajiny. Podľa uvedeného článku platí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, majú uskutočniť opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce o priznanie postavenia utečenca alebo ktoré sa v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom a postupom považuje za utečenca, nech už je v sprievode svojich rodičov, iných osôb alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc pri využívaní práv ustanovených týmto dohovorom.
Prvá novela odbúrala administratívne cudzinecko-právne prekážky v pomoci deťom a vo svetle čl. 22 Dohovoru OSN o právach dieťaťa zaviedla konanie o poskytnutie dočasného útočiska. Dočasné útočisko sa podľa zákona poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Novelou sa zjednodušili podmienky konania o poskytnutie dočasného útočiska.
V nadväznosti na novelu vláda dňa 28. februára ´22 rozhodla, že od 1. marca môžu Ukrajinci žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Na to postačuje, aby cudzinec vyhlásil na polícii, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj šesť mesiacov, dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou. Ukrajinským občanom sa umožňuje rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
V dnešnom návrhu vláda špecifikuje rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. To je osobitne významná zmena, keďže vojnová traumatická situácia zasahuje tak fyzické, ale i duševné zdravie. Ako učiteľ oceňujem, že prvou novelou, ale aj touto novelou podporujete právo dieťaťa na vzdelanie. Podľa čl. 28 dohovoru OSN o právach detí sa stanovuje, že všetky deti majú právo využívať bezplatnú povinnú školskú dochádzku. Zákonodarca upravil osobitné pravidlá v školskom zákone pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov prekročia hranice Slovenskej republiky, pričom sú v Slovenskej republike často bez dokladov, ktoré by identifikovali ich totožnosť a preukazovali ich stupeň alebo úroveň doterajšieho vzdelávania. Podľa § 146 ods. 4 školského zákona platí, že deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy. Zákon odbúrava administratívnu prekážku spôsobom, že neupravuje proces prijímania do školy, ale hovorí o priamom zaradení. Podľa školského zákona platí, že pre deti cudzincov sa na odstránení jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. Tieto jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečuje regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, v ktorých školská dochádzka je povinná.
Považujem za prezieravé od vlády, že už v prvej novele počítala aj s matkami, ktoré tehotné odídu z Ukrajiny a dieťa porodia na území Slovenskej republiky. Podľa § 31 ods. 3 zákona o azyle platí, že dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídenkyni, ktoré narodením nenadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, považuje sa za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Oceňujem, že narodenému dieťaťu zákon garantuje začatie konania o poskytnutie dočasného útočiska, a to momentom narodenia dieťaťa.
Dnes vláda predloženou novelou zachádza ďalej. Osobitne významné je, že vláda zavádza príspevok za ubytovanie pre odídencov. Je praktické, že pomáhate ubytovateľom, ako má vyzerať zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi. Je veľmi prospešné, že vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády.
Na tomto mieste chcem poďakovať samospráve, že bude vykonávať vyplácanie príspevku. Vážim si, že popri ich právomoci a kompetencii budú plniť aj túto úlohu. V § 36a ods. 3 sa dbá na to, aby odídenci, ktorí dostanú ubytovanie, neboli zneužívaní na nekalé kšefty s ubytovaním. Garantuje sa minimálny štandard ubytovania. Je dobré, že vláda myslela na už ubytovaných odídencov v minulosti. V návrhu zákona sa uvádza, že príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
Vláda myslí aj na to, aby sa efektívne narábalo s verejnými financiami. Preto je dobré, že vláda zavádza povinnosť predkladať obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie, a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu. Rovnako aj obce budú musieť reportovať ministerstvu podrobné údaje o ubytovaní a ubytovaných.
V závere mi ešte dovoľte vyzdvihnúť činnosť úradov vo vzťahu k ukrajinským deťom, ktoré nie sú sprevádzané rodičmi. Za tieto deti podáva vyhlásenie o útočisku súdom ustanovený opatrovník. V danej situácii zohráva veľkú úlohu opatrovník, ktorý je orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ten podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí vykonáva opatrovníctvo pri maloletých bez sprievodu.
Katka Hatráková, moja kolegyňa, vo faktickej poznámke na schôdzi, kde sme rokovali o prvej novele, zvýraznila rolu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý má dôležitú úlohu aj vo vzťahu k zabezpečeniu právnych a životných potrieb dieťaťa. Musí v mene dieťaťa podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a zabezpečiť jeho prijatie do centra pre deti a rodiny.
Ďakujem za pozornosť, za tento návrh zákona budem hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Milan Mazurek

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Kolega Mazurek vo svojej rozprave naozaj zhodnotil situáciu veľmi správne. Pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí naozaj utekajú pred vojenským konfliktom, je správna, pretože z ľudského a z morálneho hľadiska naozaj treba pomáhať ľuďom, ktorí utekajú z vojnou sa zmietajúcej krajiny, z vojnou sa zmietajúcich oblastí do krajiny alebo do oblastí, ktoré sú relatívne bezpečné. Ale však na druhej strane tu máme množstvo problémov občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na území Slovenskej republiky a títo aj napriek sa stále zhoršujúcej sociálnej a ekonomickej situácii nepociťujú zo strany vlády ani zo strany vládnych poslancov nejakú pomoc. A ja sa teraz len úplne objektívne a úplne reálne chcem spýtať, ak vieme pomáhať tisícom, možno v budúcnosti desaťtisícom utečencom z Ukrajiny rôznymi benefitmi, rôznymi spôsobmi, čo je naozaj správne, pretože pomáhať človeku v núdzi je viac ako nutné a správne, tak sa chcem spýtať, akým spôsobom chce vláda pomôcť jednoduchým, drobným, malým živnostníkom, mladým rodinám, dôchodcom, nech sú invalidní alebo starobní.
Ja naozaj nevidím nejakú systematickú pomoc, ale naša vláda sa len sústavne snaží nejakým spôsobom moralizovať a nejako citovo vydierať občanov Slovenskej republiky, ktorí naozaj týmto utečencom pomáhajú. Všetka táto pomoc stojí na dobrovoľníkoch od prvého dňa. To, že zlyháva vláda, to, že zlyháva štát, je úplne a nad slnko jasnejšie. A vrcholom bolo už len to, keď všetkých dobrovoľníkov z hraničných priechodov od Uliča až po Veľké Slemence vyhnal jeden úžasný kšeft ministerstva vnútra, keď všetci dobrovoľníci, ktorí tam varili zadarmo, zrazu sa museli z týchto hraníc spratať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, možno to bude asi tým, že tak rozprávate tak veľmi rýchlo, ale potom sa vám asi stávajú také veci, že vlastne v jednej časti kritizujete niečo, čo potom následne obhajujete. Vy ste vlastne začali s tým, že odídenci by nemali dostávať takú veľkú podporu na úkor občanov Slovenska, to ste tu tak veľmi kritizovali, túto časť tohto zákona, aspoň tak to vyzeralo, však rokujeme o tomto zákone, teda respektíve o tejto, o týchto opatreniach. No a hneď následne ste kontinuálne prešli do toho, že vy vlastne, vy to podporíte, vy by ste to podporili, teda s výnimkou, samozrejme, tej časti poslednej, ale teda že vy vlastne veľmi podporujete to, čo ste v prvej časti tak strašne skritizovali. Ja si myslím, že to bude asi tým, že rozprávate tak veľmi rýchlo, že vám potom uniká, uniká vám vlastne ten sled tých myšlienok a potom sa dopúšťate takýchto argumentačných chýb, takýchto logických argumentačných chýb, kde potom následne prechádzate k nejakým prirovnaniam, ktoré vôbec k tomu nesedia, a vzájomne si potom vlastne aj rozporujete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
No ja na rozdiel od kolegu Kazdu to celkom chytám aj to vnímam, aj to stíham registrovať. Možno je to tým, že som s Milanom Mazurekom častejšie a dlhšie ako vy, ale ja budem reagovať na Milana Mazureka, samozrejme.
Som rád, že to vysvetlil, aj postoj nás voči pomoci Ukrajincom že celkom jasne vysvetlil a zároveň teda objasnil, prečo tento návrh zákona nemôžeme podporiť. Mne na celom tom snažení vlády a na celých tých opatreniach vadí v princípe len jedna taká všeobecná, ale z môjho pohľadu dosť zásadná vec, že v porovnaní s tou pomocou a s tými opatreniami, ktoré prichádzajú od vlády v situácii, v ktorej sa nachádzame v súvislosti s vojnou na Ukrajine, mi vadí, že podobný signál, podobné opatrenia, podobná rétorika nesmeruje od členov vlády smerom k občanom. To znamená akési upokojenie, akási nádej, dať im signál, že tie veci sa dajú do poriadku, čo sa týka, čo sa týka občanov Slovenskej republiky, že príde pomoc. Doteraz sme tu mali v podstate samé zákazy, samé obmedzenia aj jednotliví ministri a predstavitelia vlády veľmi nešťastne komunikovali situáciu aj prípadné zdraženie a celý, celý ten problém, ktorý z toho vyplýva. Takže toto je to, čo mne osobne vadí.
My sme mali k tomuto výbor, ja mám trošku viacej informácií ohľadne toho, aj čo sa týka objemu tej pomoci, aj aký je, aký je počet tých jednotlivých Ukrajincov, ktorí tu či už zostávajú, alebo sú tu dočasne. Takže v tomto som celkom zorientovaný, ale vo všeobecnosti mi vadí naozaj to, že vláda by mala upokojiť občanov, pretože atmosféra v spoločnosti je veľmi-veľmi zlá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Mazurek, vy hovoríte A ako vždycky, myslíte B, ste klamár. Skrývate sa za to, že nebudete hlasovať za tento zákon, ktorý pomáha Ukrajincom, kvôli tomu, že sú tam aj iné veci okrem pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Je to len vaše hlúpe, zbabelé alibi, jednoducho nechcete pomáhať týmto ľuďom. (Reakcie z pléna.) Z toho, z toho, z toho, ako ste vystupovali (zaznievanie gongu) do vypuknutia konfliktu, je to úplne zrejmé, vy ste na strane Ruska.
A teda dovoľte otázku, pán Mazurek, už keď toľko kričíte do mikrofónu, tak prestaňte teraz, dovoľte otázku, koľko z tých peňazí, ktorým teraz pomáhate, tých Ukrajincov pochádza priamo z Ruska? Je dokázané, že vaša strana bola financovaná priamo z Ruska. Váš kolega (reakcie z pléna), váš kolega pán Suja zamestnával asistenta, ktorý vynášal v tejto situácii našemu nepriateľovi. (Reakcia z pléna.) Našemu nepria... však možno príde aj k tomu. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že pýtam sa vás teraz reálne, že koľko z tej pomoci, ktorú poskytujete Ukrajincom, pochádza priamo z Ruska, ktoré natiekli do vašej strany.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:40 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Myslím si, že mnohé vyjadrenia členov našej vlády na Slovensku, ale aj pani prezidentky Čaputovej boli veľmi neštandardné a keď, tak by som povedal, aj veľmi nešťastné. Takú paralelu, keď sa tak pozriem trochu aj na nášho premiéra Hegera, ktorý utekal do Versailles a veľmi rýchle tam vykrikoval, že my okamžite sa odpojíme od ropy, ruskej ropy a ruského plynu. No našťastie v tejto našej vláde sú aj rozumní ministri, keď na to reagoval minister hospodárstva Sulík a on povedal, že on si to nevie teda predstaviť. Ani ja si to neviem predstaviť. Viete, to sa ľahko hovoria takéto vyjadrenia, ale aké sú tie hospodárske negatívne dopady ako na našu krajinu?
Toto si mal, pán kolega, pravdu. Ceny potravín alebo ceny obilia, ale aj spotrebného tovaru, však enormne to všetko rastie hore. Dôchodcovia naozaj sú v koncoch. Tí nevedia, že čo skôr.
Na jednej strane pán premiér do Versailles uteká a takéto silné vyhlásenia, keď má veľmi silnú ochranu, a keď má ísť s českým premiérom, slovinským a poľským do Kyjeva, no tak tam už nejde. No tak to je potom čo? Bál sa? Alebo je to zbabelosť? No tak aby sme neboli len hrdinovia, navonok sa tak ako tvárili. Alebo tá pomoc, ktorú som tak vnímal a vytváranie ako koridorov, keď to tak zaznelo v médiách, že Rusi vytvorili koridory v Kyjeve a v Charkove, aby mohli vlastne tí obyvatelia tých miest unikať aj do Bieloruska a Ruska, tak francúzsky prezident povie, on nijakého Ukrajinca nepozná, ktorý by chcel ísť ako na východ do Ruska a do Bieloruska. No keď tebe ide o život, tak ty si budeš vyberať? Tuná sa topíš v Dunaji, že či ideš na ľavú stranu Dunaja alebo na pravú stranu Dunaja? No ty, tebe ide jednoducho o ži... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

18.3.2022 o 9:40 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kazda, vy máte nejakú problémovú diagnózu v tej SaS-ke. Kľudne si vypočujte ten môj prejav celý ešte raz. Ani raz som tam nepovedal, že pomoc týmto ľuďom ide na úkor nejakých Slovákov. Povedal som, že Slováci, ktorí to sledujú zo svojich bežných výplat a dôchodkov, majú ten pocit, že to ide na ich úkor. Všetci to zastihli, len vy nie. Preto som povedal, že ja tým ľuďom pomáham a že chcem aj hlasovať za tento zákon, pretože je to predsa logické, ale skutočný dôvod, prečo sa nedá podporiť, je to, že sú tam tie nezmysly o NATO. Čiže skúste si to vypočuť ešte raz a keď tam nájdete to, čo ste povedali, môžete mi to prísť ukázať. Keď to nenájdete, môžete sa mi prísť ospravedlniť. Podľa mňa úplne férová ponuka.
A čo sa týka pána Lehotského, tak on musí ísť na veľmi tvrdom matroši, pretože nasypať tu toľko nezmyslov, že naša strana je financovaná z Ruska?! Tak dajte obvinenia! Dajte konkrétne dôkazy! (Reakcia z pléna.) Nezaznelo nič! Zaznelo to, že vraj bývalý asistent Mira Suju bol niekde zadržaný a potom prepustený, lebo vraj dôkazy nie sú. To bolo všetko, čo som v médiách sa dozvedel. Nič iné! Nič iné! Ale vy ste povedali, že sme platení z Ruska, že na to existujú fakty, že (zaznievanie gongu) to je dokázané, čo, samozrejme, nie je. A povedali ste, že vynášal tajné informácie, čo nepotvrdil nikto okrem vašej jednoduchej hlavy. To ako môžete takýmto spôsobom prichádzať k normálnej argumentácii?! Veď vy ste hoaxer, dezinformátor, úbožiak a ešte horšie! Poviete mi, že ja vlastne nechcem pomáhať tým Ukrajincom! Vás nebolí tá špinavá papuľa po tom, čo ja ich mám 24 ubytovaných... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, slušne sa vyjadrujte.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Akože, prosím vás, ale po týchto obvineniach od tohto blázna?! Dvadsaťštyri ich mám ubytovaných a ja im nechcem pomáhať? Vy si sedíte na ušiach, na hlave, na mozgu? Máte nejaký problém? Máte nádor v hlave, ktorý vám tlačí na schopnosť premýšľať? Čo vy ste za magora?! Čo vy ste za blázna?! Čo vy ste za odpad v spoločnosti, že dokážete toto povedať?!

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Slušne sa vyjadrujte. Prosím vás, zoberte slovo pánovi Mazurekovi.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Ale ako môžem ja byť obvinený z takýchto vecí, mám to počúvať, pán predsedajúci? (Prerušenie vystúpenia vypnutím mikrofónu na žiadosť predsedajúceho. Výkriky z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som chcel trošku tak bez emócií sa dotknúť už toho zákona, pretože zbytočne sa tu možno niekedy zdržiavame o nejakých veciach, ktoré možno aj nič nevyriešia. Povedzme si, že každá jedna vojna je zlá, ale pre mňa ako pre Slováka a občana Slovenskej republiky je dôležitá bezpečnosť nielen ukrajinského národa, ale aj národa slovenského, a preto, pán minister, ja by som sa chcel spýtať iba dve veci, nebude to nadlho. A konkrétne, ak máte ten zákon, tak v čl. IV sa hovorí o preukazovaní bezúhonnosti občanov, ktorí prídu z Ukrajiny na Slovensko, v § 14b Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
V bode č. 1 (odseku č. 1, pozn. red.): "Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, ktorá je odídencom a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území (ďalej len "mimoriadna situácia") preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7 aj čestným vyhlásením, ktoré fyzická osoba predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru."
V druhom bode (v druhom odseku, pozn. red.): "Ak fyzická osoba preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1, považuje sa za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak."
Je úplne jasné, že táto situácia nedovoľuje informačným službám analyzovať každého jedného človeka, ktorý príde na Slovensko, čiže sa to určite, samozrejme, ani nedá, ale, pán minister, ako chcete zabrániť, aby takéto čestné prehlásenie nezneužívali tí občania, ktorí prídu z takejto vojnovej zóny, a predsa tí občania, ktorí prídu, nemusia byť len tie matky s deťmi a slušní ľudia, ale môžu rôzni, môžu prísť aj rôzni nejakí vojnoví zločinci, môžu prísť nejakí násilníci a každý jeden z nich si môže takéto čestné vyhlásenie vypísať, podať ho, môže sa zamestnať, aj keď v tých ďalších bodoch sa potom hovorí o tom, že preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia podľa odseku 1 je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru, ale tu máme v ďalších bodoch, ak fyzická osoba, ktorá preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 a jej pracovný pomer trvá, je povinný do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie preukázať bezúhonnosť. Čiže, lenže my už teraz nevieme, že koľko ten konflikt môže trvať. Môže trvať možno niekoľko mesiacov a môže trvať aj niekoľko rokov. A tých ľudí, ktorí môžu, alebo teda tie osoby, ktoré môžu byť závadové, tak takých sa sem na Slovensko môže dostať strašne veľa a my o tých ľuďoch nebudeme mať žiadne vstupné informácie a naozaj môže prísť o nejaké nebezpečné živly z tohto prostredia, lebo aj v minulosti sme mali skúsenosti, že niektoré organizované skupiny pochádzali z Ukrajiny.
Čiže to by bolo k tomu článku IV. Iba to by som sa chcel teda spýtať, že ako zabezpečíte bezpečnosť.
A potom, ak máte teda ten zákon, v článku VI, v článku VI sa hovorí o zdravotných pracovníkoch, ale podľa toho, ak ide o túto mimoriadnu situáciu, tak nemôžem nepodotknúť, že aby zdravotný pracovník vykonával akúkoľvek zdravotnú činnosť len na základe čestného prehlásenia a neoverenej fotokópie dokladov o vzdelaní. Hovorí sa tu o tom aj, že musí mať odborný dohľad, ale v tejto situácii, ak budú tí zdravotníci vyťažení, tak pravdepodobne nebude možné, aby ten dohľad mal celý čas počas výkonu. Čiže aj toto by som sa chcel opýtať, že akým spôsobom, akým spôsobom budeme overovať tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prídu z Ukrajiny, ak budú mať teda iba nejakú neoverenú kópiu a čestné vyhlásenie.
To by bolo asi tak všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video