65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:20 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:20

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Bolo toho hrozne veľa, neskutočne som si to užil, vidieť tú symbiózu medzi Tomáškom Tarabom a OĽANO, medzi Pročkom a kotlebovcami, ako si navzájom tlieskate, ako sa podporujete. Veď v poriadku, ak máte pocit, že robíte dobre, ja vám to neberiem, veď to je úplne fajn. Ak si myslíte, že toto je správne konanie a že podporiť tento Matovičov návrh je to najlepšie, čo môžete urobiť pre Slovensko, v poriadku, veď vy ste sami pánmi svojho osudu, ja vám to neberiem, tak ako som to povedal v tej rozprave. Ja na vaše primitivizmy nebudem reagovať, nebudem reagovať alebo nejak do hĺbky sa zaoberať tým, že Tomáško Taraba si nevie prečítať, čo sa schválilo na vláde a čo bolo napísané v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, z ktorej ja som čerpal, keď som hovoril o tých 480 zamestnancov, ale to je jedno. S jednoduchým obchodníkom sa ťažko hovorí.
Ale tu ide o niečo väčšie, o to, že vy nedokážete pochopiť, že keď máte v roku 2023 investovať 1,2 miliardy eur, tak sa to dá urobiť bez toho, aby ste pomohli Igorovi Matovičovi rozbiť spoločnosť na kusy, rozhádať celé Slovensko, spôsobiť krízu, aby ste mu pomohli presadiť tu nezmysel, pri ktorom aj Martin Beluský vám povie, že no tak oni sa dohodnú, či 50, či 100, či 150 zamestnancov to bude kontrolovať. Nič sa nedohodnete, on si to určí sám. Vy tu môžete dnes reálne utnúť tieto Matovičove šialenstvá. Ja by som sa úplne inak bavil, keby to bolo povedzme od septembra tohto roku, od júla tohto roku, ale je to od januára 2023. To je odpoveď na vás, pán Kuriak. Nie je vám trápne, že poviete vo faktickej: Rodiny potrebujú pomoc dnes. Tak im ju dajte v roku ´23, to je dnes.
Rozumiete, vy reálne týmto rodinám nepomôžete, ale udržíte šialenca pri moci a legitimizujete všetky tieto jeho konania. A ak si myslíte, že je to dobré, kľudne to robte a dourážajte ma, koľko chcete, ja si to, ako hovorím, úplne užívam, lebo vidieť tú symbiózu medzi vami a matovičovcami je nádherné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:20 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:22

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prípade, že kolegovia poslanci, poslankyne, nechcú počúvať, tak poprosím, odíďte zo sály, nech potom môžme v kľude ešte ďalej rokovať.
Na úvod by som povedala pár slov k tomu, prečo tu stojím. Asi ste si všimli aj počas uplynulých dní, že som viackrát spomínala, že keď máme niekomu pomôcť, keď vláda má niekomu pomôcť, tak sú to ľudia, ktorí nie vlastnou vinou sú v situácii, že si nevedia sami pomôcť. A teraz hovorím o rodinách s ťažko zdravotne postihnutými deťmi alebo členmi. Keď sa má zaviesť krúžkovné, keď sa už o tom rokuje, pre mňa bolo nemysliteľné, aby ťažko zdravotne postihnuté deti nemohli profitovať z tohto príspevku. Pretože kto poznáte situáciu týchto rodín, viete, aké je pre nich náročné čokoľvek si zaplatiť, pomôcky, rehabilitácie, terapie, všetko sú to tak obrovské položky, že oni sami na to nemajú ani síl, ani prostriedkov, veľakrát musia zbierať štuplíky, prosiť sa, robiť zbierky.
Čiže ak ideme pomáhať deťom a chceme rozvíjať ich talenty, tak musíme pomôcť aj deťom so zdravotným postihnutím a možno nie v situácii, že dokážu alebo môžu rozvíjať talent tak ako zdravé deti, ale určite dokážu napredovať a robiť pokroky aj vďaka takémuto príspevku. Na to ale, aby ho mohli využívať, bolo potrebné upraviť zákon a ten zákon dnes, teda pozmeňujúci návrh upravuje túto možnosť, aby aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú mieru funkčnej poruchy najmenej 70 %, mohli dostávať finančnú hotovosť.
To znamená, že v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu je to, aby tieto rodiny, tieto deti dostali finančnú pomoc. A predstava bola, že možno by sa to dalo napísať ináč, že by tam boli uvedené priamo rehabilitácie, terapie, ale teda kompromis s ministerstvom financií, keďže to bola moja požiadavka, aby takéto niečo tam bolo, je ten, že tieto deti nebudú ukrátené, ale dostanú konkrétnu finančnú pomoc.
Druhá vec, ktorú upravuje tento pozmeňujúci návrh, sa týka príplatkov k prídavkom na deti. Opäť tí, ktorí sa v tom trošku orientujete, viete, že sú ľudia, ktorí poberajú napríklad invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, ktorí majú ešte malé deti, a oni si nemôžu uplatniť daňový bonus. Čiže opäť, keď ideme pomáhať ľuďom cez zvyšovanie daňového bonusu, je nepredstaviteľné, aby sme ukrátili aj týchto rodičov, ktorí si ho nemôžu uplatniť, a preto budeme navyšovať tento príplatok k prídavkom pre deti a bude sa navyšovať od 1. júla. Čiže nie od 1. januára ako tie poukážky alebo teda tie krúžky, ale toto pôjde už od 1. júla.
Zároveň v tomto pozmeňujúcom návrhu okrem toho, že sa teda hovorí, akým spôsobom to bude fungovať, je aj niekoľko legislatívno-technických úprav.
Čiže toľko odôvodnenie a ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, lebo opakujem, ak máme niekomu pomôcť, tak sú to predovšetkým tieto rodiny. Aj tieto rodiny.
Čiže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh poslancov Jany Žitňanskej, Dominika Drdula k vládnemu zákonu o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028).
1. K čl. I – § 14 ods. 3 písm. a) nový bod 7
V čl. I § 14 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
"7. údaj o tom, že dieťa je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %,".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
2. K čl. I – § 14 ods. 4
V čl. I § 14 ods. 4 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: „Platiteľ poskytuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o dieťati podľa odseku 3 písm. a), u ktorého bol prístup oprávnenej osobe do konta dieťaťa pozastavený podľa § 15, na účel poskytnutia prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu, 8."
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
3. K čl. I – nový § 15
V čl. I sa za § 14 vkladá nový § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15
Osobitná úprava vo vzťahu k dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím
(1) Platiteľ na žiadosť oprávnenej osoby pozastaví prístup do konta dieťaťa, ktoré je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %, od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť platiteľovi doručená. K tomuto okamihu platiteľ zároveň odpíše zostatok na konte dieťaťa a objednanie voľnočasových aktivít sa zruší. O zrušení objednania voľnočasových aktivít platiteľ informuje poskytovateľa.
(2) Platiteľ obnoví prístup do konta dieťaťa od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a) oprávnená osoba požiada o obnovenie prístupu do konta dieťaťa, alebo
b) sa platiteľ dozvie o tom, že dieťa už nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %.
(3) Od pozastavenia prístupu do konta dieťaťa podľa odseku 1 do obnovenia prístupu do konta dieťaťa podľa odseku 2 sa nepostupuje podľa § 2 ods. 2.
(4) Pri obnovení prístupu do konta dieťaťa podľa odseku 2 platiteľ postupuje podľa § 2 ods. 3.
(5) O pozastavení prístupu do konta dieťaťa podľa odseku 1, o obnovení prístupu do konta dieťaťa podľa odseku 2 a o uzavretí konta dieťaťa podľa § 10 ods. 3 platiteľ informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny."
Doterajšie § 15 a 16 sa označujú ako § 16 a 17.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
4. K čl. III – bod 2 (§ 7 ods. 4)
V čl. III sa vypúšťa druhý bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. K čl. III – bod 4 (§ 8 ods. 1)
V čl. III bod 4 znie:
"4. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 40 eur mesačne. Suma podľa prvej vety sa mesačne zvýši o sumu príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu, 18db), od pozastavenia prístupu do konta dieťaťa do obnovenia prístupu do konta dieťaťa, najdlhšie však do uzavretia konta dieťaťa podľa osobitného predpisu,18dc)"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 18db a 18dc znejú:
"18db) § 2 ods. 1 zákona č. .../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18dc) § 10 ods. 3 a § 15 zákona č. .../2022 Z. z."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
6. K čl. III – nový bod 5 (§ 8 ods. 2)
V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Príplatok k prídavku je 30 eur mesačne."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
7. K čl. III – bod 6 [§ 8 ods. 3 písm. a)]
V čl. III bode 6 § 8 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 1 prvej vety".
8. K čl. III – bod 6 [§ 8 ods. 3 písm. b)]
V čl. III bode 6 § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 2".
9. K čl. III – bod 6 (§ 8 ods. 4)
V čl. III bode 6 § 8 ods. 4 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „prvej vety".
10. K čl. III – bod 7 (§ 17 ods. 2)
V čl. III bode 7 v poznámke pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťajú slová „o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 2 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ako ste mali možnosť počuť, v prípade príplatku k prídavku pôjdeme z tých dvanástich eur na tridsať eur.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 19:22 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:32

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som len krátko vyjadril poďakovanie za tento pozmeňujúci návrh. Som tiež za to, aby sa pomáhalo deťom, rodinám, a ak zákon opomenul niektoré skupiny detí, predovšetkým tie, ktoré majú zdravotné postihnutie a sú istým spôsobom v špecifickej situácii neľahkej, je tu práve druhé čítanie zákona, kde môžme takéto veci doplniť a vylepšiť. Takže ešte raz vďaka za túto iniciatívu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:32 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:32

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Nebudem sa opakovať a nebudem ani opakovať to, čo hovorili kolegovia, len som chcel zvýrazniť, že teda som rád, že druhé čítanie splnilo svoj účel aj napriek skrátenému legislatívnemu čítaniu, a poďakovať všetkým zúčastneným aktérom za ich vklad do tohto procesu, ktorého som mal tú česť byť účastný, a som za to celkom rád a vďačný, že sa napokon dostavil takýto výsledok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:32 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:33

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa, opäť ďakujem za to, že ste v tomto zákone našla opäť ďalšiu dieru a snažíte sa to svojím pozmeňujúcim návrhom odstrániť. Čiže naozaj veľká vďaka, pretože naozaj je vidieť, kto to myslí úprimne a komu naozaj ide o vyšperkovanie aj toho, čo by naozaj nemalo ísť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože tento paškvil nie je vôbec dobre pripravený a, sami kolegovia a samé kolegyne, vidíte, koľko nášľapných mín tento zákon má. Čiže aj napriek tomu, že v tomto zákone je toľko nedostatkov, chválim pani kolegyňu za to, že pristúpila k tomuto bodu a k jeho zmene veľmi zodpovedne. A naozaj veľká vďaka za to, že ste si našli čas, venovali tomu priestor a že tento zákon, váš pozmeňujúci návrh zákona určite padne na úrodnú pôdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:33 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:34

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za faktické poznámky. Ja by som ešte možno doplnila to, čo tu trošku odznelo, aj keď sa to vzťahovalo na toto druhé čítanie. Samozrejme, ak sa stane, že nejaká rodina nebude mať taký benefit z tohto zákona, aký by mala mať aj vzhľadom na svoju situáciu, pretože áno, máme rôzne typy či už poberateľov príspevku na opatrovanie, alebo ďalších, tak chcem ubezpečiť, že rovnako ako tu som sa snažila vyjednávať a presviedčať svojich kolegov, aby sme proste nepustili zákon, ktorý nie je dobrý, tak budem aj naďalej sa snažiť, aby všetky takéto chyby do budúcnosti boli odstránené.
A taktiež, ja som to spomínala aj na tlačovej konferencii a k tomu pozývam aj všetkých svojich kolegov, či už z koalície, ale aj z opozície nakoniec, bola by som veľmi rada, ak by sme v krátkom čase dospeli k zhode v tom, že je nemysliteľné, neakceptovateľné naďalej tolerovať to, že príspevok na opatrovanie sa kráti ľuďom, ktorí začnú poberať starobný dôchodok alebo iný dôchodok. Títo ľudia sa rovnako starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých a len preto, že prídu do dôchodkového veku, im je odrazu tento príspevok na opatrovanie krátený na polovicu. Som presvedčená, že keď sa dajú nájsť finančné prostriedky na rôzne veci, niekedy viac, niekedy menej zmysluplné, tak na toto musíme nájsť finančné prostriedky.
Takže ešte raz, budem veľmi rada, keď kolegovia z koalície sa pridajú k iniciatíve a kolegovia z opozície to potom podporia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:34 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:36

Jozef Kanuščák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Rodinám pomôcť chceme určite všetci. Otázka je ako. Hľadajme spôsob, ako im pomôcť čím lepšie a cielene, ale hlavne hľadajme zdroje tak, aby sme im zároveň z druhého vrecka nevzali. Hlasovane proti tomuto zákonu nie je hlasovaním proti rodine, toto je hlasovanie o zlých dopadoch na spoločnosť a na ich rodiny.
Je k tomu mnoho výhrad. (Zaznievanie gongu.) Výhrady majú ministerstvo školstva k poukazom, ktoré nie sú zapracované, samosprávy majú veľké výhrady práve k dopadom na regióny a na občanov, učitelia, riaditelia škôl a nikto s nimi nič neprebral, neprerokoval. My máme výhrady, že sa to veľmi rýchlo prejednáva, bez diskusie, v skrátenom konaní, a pritom väčšina vecí, ktoré tam sú, vstupujú do platnosti až od 1. januára ´23, teda si myslím, že je na to dostatok času.
Prejdem teda aj k nejakým výhradám. Brať bohatým firmám? Kde to v konečnom dôsledku zaplatia bežní ľudia a aj rodiny s deťmi? Aké firmy chceme zdaniť? Firmy, ktoré nemajú žiadny vplyv na vývoj cien? Myslím, že nie. Bola spomenutá firma Slovnaft. Firma si to zaúčtuje do zvýšenia cien a to zvýši ceny všetkého, potravín, služieb, naozaj všetkého. Teraz dokonca vyšlo vyjadrenie od Slovnaftu, výkonný riaditeľ hovoril, že nikomu nesľuboval, že ceny palív nebudú rásť. Povedal tam aj to, že spoločnosť má 27-tisíc akcionárov a týmito vyjadreniami boli označení za zlodejov, zbohatlíkov. Ale hlavne si myslím, že toto, takéto vyjadrenia vysielajú aj zlý signál aj pre ďalších investorov, ktorých na Slovensku potrebujeme a ktorých to odrádza. Prídu sem, zainvestujú a štát ich bude naďalej nejak dodatočne zdaňovať?
Ďalší veľký argument prečo nie sú samosprávy. Na základe toho si budú určite, bude im to chýbať v rozpočte, tak si budú zvyšovať poplatky a dane a bude to mať... a bude to vlastne aj opodstatnené. Ešte pred vyhlásením tohto návrhu, návrhu tohto zákona, žiadali o pomoc a o dofinancovanie. Majú síce vyššie príjmy cez podielové dane, ale zároveň majú enormný nárast nákladov. Najprv pandémia, ktorú z veľkej miery zastrešovali samosprávy, potom, a hlavne na východe, riešenie prílivu utečencov z Ukrajiny a teraz zníženie príjmov, a to ich čaká veľké dofinancovanie nákladov na energie a na kúrenie. Školy, DSS-ky, kultúrne zariadenia, športové zariadenia, všetky hlásia, že keď nepríde dofinancovanie, tak skolabujú, budú zatvárať, dokonca riaditelia škôl mi vraveli, že budú v jeseni musieť asi zatvoriť školy, keď nepríde nejaké dofinancovanie, čiže potrebujú dofinancovať svoje rozpočty, ktoré prídu práve z tých samospráv. Už teraz majú školy napríklad, o ktorých ja viem, vyčerpané rozpočty, vlastne financie, ktoré mali pridelené na energie a na kúrenie.
Samosprávy potrebujú financie aj na iné, samozrejme, na opravy ciest, na zimnú údržbu, na opravy budov, a my im chceme ešte vziať v týchto ťažkých časoch.
Dnes som počul aj argument, že vraj nevedia samosprávy gazdovať a zle narábajú s verejnými financiami. Áno, sú určite aj také, aj ak niektorí poslanci, ktorí tu o tom hovorili, nejaké také poznajú, tak mali by na to upozorniť a majú možnosť aj teraz kandidovať a ukázať, že to vedia robiť aj ináč.
Dnes som počul ďalší argument na výbore školskom, že vraj ich týmto len zastrašujeme a že v skutočnosti to také nie je. Ale ony vedia najlepšie, ako to je, a tú kritiku a ten hlas, že potrebujú pomoc, už kričali aj predtým a kričia to aj teraz a my ich len počúvame a toto tu nahlas hovoríme.
Najviac sa to dotkne práve malých miest a obcí. Tam taktiež žijú občania, majú existenčné problémy. Starostovia tam robia za štvrtinovú mzdu, aby ušetrili. Nemá tam kto ísť dokonca ani kandidovať teraz v týchto voľbách. Nikto to nechce robiť a týmito opatreniami to bude ešte horšie. Áno, jasne, sú argumenty, že ony by sa mohli aj zlúčiť, ale k tomu by som vedel dlho rozprávať, že čo všetko k tomu by potrebovali a aké majú problémy.
Ďalšiu vec, ktorú som sa dneska dopočul, že vraj niektoré obce fungujú za náklady 100 eur na občana a iné za 400 eur na občana a že vraj to dokazuje, ako neefektívne pracujú. Tam vlastne existuje ľahké vysvetlenie, lebo starostovia naozaj tam robia za štvrtinové mzdy a nemôžu si dovoliť ďalších zamestnancov. A poznám osobne starostov, ktorí aj počas péeniek musia chodiť, počas vychádzok, vykonávať svoju činnosť, aby ich občania neostali bez výkonu.
A krúžky? Tak taktiež žiadna odborná diskusia a predložený, predložené narýchlo. Nemusím a nebudem hovoriť veci, ktoré tu už odzneli. Spomeniem len obrovské množstvo kontrolórov financií na to, neisté, koľko to bude stáť, a hlavne to prihlasovanie cez internet. Nie každý rodič to privíta, lebo s tým majú problémy už teraz. Veľké množstvo ľudí nemá ani prístup na internet. Kam sa budú chodiť registrovať? Na úrad? Bohužiaľ, aj v tejto dobe sú rodiny, ktoré si to dovoliť nemôžu a nemôžu si dovoliť ani ten smartfón, prostredníctvom ktorého budú prihlasovať deti na krúžky. Počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19, kedy vyučovanie prebiehalo dištančne, sme už rovnakému problému čelili a pre mnohých možno neuveriteľné, no 12,5 % domácností s jedným dospelým nemá možnosť pripojiť sa na internet a takmer 10 % domácností, kde sú dvaja dospelí ľudia s deťmi, taktiež. Najmenej dostupný je v okresoch Banská Bystrica, Prešov, Košice a podľa odhadu je pripojenie k internetu napr. pre štvrtákov v týchto krajoch len 83 %, čo predstavuje predpoklad takmer 4-tisíc detí bez internetu.
A nedá sa mi nespomenúť, toľko keď už tu sa o tom hovorí, o platoch učiteľov. Podľa OECD je Slovensko zo všetkých krajín najhoršie vo výške platov učiteľov. Už tento rok bude mať Slovensko problém s viac ako tisíc pozíciami, ktoré nebude vedieť rezort obsadiť pre nedostatočný záujem o oblasť školstva. Najviac chýbajú učitelia fyziky, matematiky, chémie. Medzi najhoršími v rámci EÚ sme dokonca. No... (Reakcia z pléna.) Začínajúci pedagóg zarobí na Slovensku v hrubom 716 euro a my ideme rozdať 400 mil. eur na krúžky, keď naše deti, vnúčatá nebudú mať, nebude ich mať kto učiť. Dokonca nemáme ani niekde školy a neviem športoviská vybudované, kde potrebujeme dofinancovať. Nečudujme sa, že nám mladí odchádzajú do zahraničia, nielen lekári a zdravotné sestry, ale aj učitelia. Toto nie je ani zďaleka suma, ktorá by ich udržala, myslím tie platy.
Bolo povedané, že ministerstvo školstva nereagovalo na zvyšovanie platov, že to nikdy nepredniesli. Ja zas mám iné informácie, dokonca bol mi poskytnutý zoznam rokovaní a vlastne kedy, kde to bolo prednesené.
Strana SaS určite nie je strana proti rodinám, len sa nebojíme pomenovať fakty a vysloviť ich nahlas. Rovnako ako to, že aj napríklad príspevok, ktorý sme riešili predtým, je lepšie rozdeliť aj podľa toho, ktoré dieťa to možno je. Možno niektorým sa to nebude páčiť teraz tu, ale veľakrát tu bolo povedané, že majú deti byť prínosom pre rodinu aj spoločnosť. To áno. Ale deti nemôžu zároveň byť zdrojom základného príjmu pre rodinu, ako to, bohužiaľ, v niektorých prípadoch je. Kde je potom ich výchova, blaho, vzdelanie, šťastie? Úplne na poslednej koľaji a o tie deti sa nakoniec musí postarať len štát. A takéto deti určite šťastné nie sú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 19:36 hod.

Jozef Kanuščák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:46

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ja neviem, či vy ste si všimli, ale vy nie ste opozičný poslanec. Naozaj vy ste začal zdaňovaním firiem, diskutoval ste o rope. Ja chápem, nejaká odbornosť vo vašej strane asi nie je silná stránka, ale naozaj pozrite si, prosím, nabudúce aspoň, k čomu vystupujete, lebo zdaňovanie ropy bude predmetom zajtrajšieho rokovania. Ja som mal taký zmiešaný pocit z vášho vystúpenia. Ak teda vy ste etalónom odbornosti strany SaS, no tak fúú, ďakujem pekne.
A hovoríte o školstve, to tiež neviem, či viete, ja vám teda to poviem. Vy máte ministerstvo školstva, vy máte ministra z vašej strany a tým ako dnes teda školstvo vychá... vyzerá a odliv tých učiteľov a naozaj tá nespokojnosť a hroziaci štrajk, to je tiež teda výsledok jeho pôsobnosti v tom ministerstve. Tak teda neviem, nabudúce si sadnite na klube, podiskutujte o tom, vypočujte sa, aby naozaj vám možno aj kolegovia odporučili, že či vystupovať alebo nie, lebo toto bolo naozaj veľmi zlé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:46 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:47

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán kolega, ja viem, že ste tu nový a každý nejak začína, ale naozaj toto bolo také veľmi zmätené. V prvom rade, samozrejme, neriešime tu ropu a v, druhá vec, treba si naozaj pozreť, čo je to rafinérska marža. To je to, čo ten návrh rieši, ale dobre, to budeme diskutovať zajtra.
Ja sa len vrátim k tomu, že rodičia nemajú internet. No viete, keď už štyridsaťročný človek nevie robiť s internetom, nevie používať mobil, tak asi je načase, aby sa to naučil. Možnože to prispeje k tomu, že keď budú chcieť tých 60 eur mesačne, tak aj sa niečo naučia. Možno sa naučia aj používať internetbanking a prispeje to k vzdelanosti a internetovej gramotnosti. Tak myslím si, že to, čo ste hovorili, je skôr povzbudením pre nás, aby sme to presadili a pomohli tým ľuďom naučiť sa to používať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:47 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:48

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ďakujem za vaše vystúpenie. Musím vás pochváliť, lebo myslím, že to bola prvá rozprava vaša, ale napriek tomu si dovolím povedať pár slov. No, vaša strana SaS mala vo volebnom programe 3,5-násobok životného minima na voľnočasové poukazy. V súčasnosti by sa to pohybovalo niekde medzi 700 – 800 eurami. Teraz je návrh v parlamente, ktorý je vo výške 600 euro. To znamená, je to ďaleko nižší, ako bol. Okrem toho vy máte ministra školstva, ktorý je dva roky vo funkcii, ktorý vie, aké problémy majú centrá voľného času a inštitúcie, ktoré sa venujú voľnému času, napriek tomu za dva roky nebol schopný predložiť žiadny návrh zákona. Platy učiteľov sa tiež mohli riešiť už dávno, napriek tomu sme tu podporovali všetko možné. A tiež si dovolím povedať, že je to váš minister, ktorý ide štrajkovať s učiteľmi namiesto toho, aby sa snažil im nejakým spôsobom vybojovať platy. Takže, no neviem, mali by ste sa skôr pozrieť do vlastných radov, aby ste vedeli, že ten, kto mal na tieto veci reagovať ako prvý, bol váš minister školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 19:48 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video