72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.9.2022 o 9:10 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:25

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja sa len chcem spýtať, pán predseda, priznám sa, nemám pred sebou aktuálny Zákonník práce, ale ak viete povedať, ma to zaujíma, že ako meníte tie koeficienty minimálnej mzdy. Nie, len že či tam je nejaký veľký nárast. Ja sa ospravedlňujem, nemám pred sebou ten Zákonník práce, len som si to pozeral, lebo tie koeficienty už boli zakotvené, veď tie sú dlhodobo v Zákonníku práce, že či tam je nejaký veľký nárast. Ale ak to nemáte pred sebou, ja to, neberte to rýpačne, len ma to zaujalo, že to je dôležitá vec. Tak ak náhodou ešte teraz v diskusii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 18:25 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:25

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Môžem vám, pán poslanec, dať ten návrh zákona, mám tu pred sebou. Tie koeficienty sú v zásade od náročnosti, závisí od náročnosti vykonávanej, vykonávanej práce a sú vlastne odstupňované v šiestich triedach od koeficientu 1 až po koeficient 2.0. Ja rozumiem, čo sa pýtate, ale ten nárast nie je dramaticky väčší, ako bol predtým.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 18:25 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:25

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Predsa len mi nedá. Mám už vek na to, dovolím si povedať, že aby som nepôsobil nejako ješitne, ale ako bývalý minister, ktorý zavádzal tieto, tieto príspevky v istom období, mám eminentný záujem, aby sme sa k tomu jednoducho vrátili. Je tu k tomu adekvátna doba vzhľadom na infláciu a všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia, a preto si myslím, že je vysoko aktuálne, aby sme sa k tomu vrátili a možno vrátili aj cez predloženie na hospodársku a sociálnu radu, aby sa k tomu vedeli vyjadrovať aj príslušní sociálni partneri. Viem, že v tom čase, keď sme s tým išli, určite neboli zamestnávatelia nadšení, ale rešpektovali a nakoniec sme sa dohodli. Totiž je tu jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý by som chcel osobitne pripomenúť.
Slovenská republika nie je na dobrých miestach z hľadiska štatistík v rámci Európskej únie, čo sa týka počtu nadčasov, počtu, ja neviem, nočných zmien, sviatkov, a preto je jednoducho nevyhnutné, aby sme aj takýmto spôsobom možno motivovali jednotlivých manažérov v jednotlivých firmách, aby hľadali spôsob, formu, ako obmedziť, to znamená, ako prijať nejaké opatrenia, aby tých, tých nadčasov a sobôt a nedieľ bolo čo najmenej. To znamená, malo by to pôsobiť aj motivačne. No a poviem to tak veľmi jednoducho, ale ľudsky. No a tam, kde to nie je možné, si myslím, že je celkom prirodzené, aby boli ľudia za to zaplatení. Nič viacej, nič menej.
Nie je to žiaden ideologický návrh, ktorý kolegovia predkladajú, ale je to veľmi, veľmi pragmatický a ja som osobne presvedčený aj z toho, čo som aj ja s pánom ministrom mal možnosť hovoriť, že by sme v rámci druhého čítania vedeli nájsť zhodu, ktorá by vyhovovala všetkým sociálnym partnerom, aby sme naplnili literu tejto novely a zároveň, aby sme kvázi neublížili niekomu nad isté rámce a možnosti, ktoré zamestnávatelia majú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.9.2022 o 18:25 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:55

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám odôvodniť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona predstavuje záväzok členského štátu Európskej únie k účinnejším vnútroštátnym opatreniam prostredníctvom nástroja SOFT LAW, ktorý Slovenská republika deklarovala Európskej komisii aj v rámci rokovaní o Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Cieľom predkladaného návrhu zákona je inštitucionálna úprava centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vrátane použitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít v organizačnej štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky, a to prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami Európskej únie a vyjadrenými záväzkami k Európskej únii.
Zároveň návrh zákona je plnením Programového vyhlásenia vlády pre roky 2021 - 2024, konkrétne záväzku podpory rodiny a vytvorenia poradného orgánu vlády, teda Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, ktorý bude mať za úlohu pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1041, podáva Národnej rade v súlade s § 71 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1544 z 23. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 556 z 9. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 165 z 8. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 115 z 12. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 169 dňa 19. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si na dnešné rokovanie predložiť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2022 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2022. Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.
Uvedené ustanovenie ukladá vláde, slovenskej, ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania. V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných osem aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v II. polroku 2022. Celkom ide o deväť aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcie Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať viaceré aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie uznesenia v predloženom znení.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1127 z 2. augusta 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V I. polroku 2022 bolo vydaných osem aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku 2022 bude prijatých deväť návrhov aproximačných nariadení vlády. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 131. schôdzi 9. septembra 2022 a uznesením č. 553 odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem.
Vážený pán podpredseda, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení, teda ako to bolo uvedené, zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Navrhuje sa zmena zákona o odmeňovaní týchto zamestnancov, ktorou sa zvýši tarifný plat pre zamestnancov v školstve o 10 %. Zmena sa dotýka pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a taktiež všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľom sú školy, školské zariadenia, verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie, základné umelecké školy, materské školy či jazykové školy a iní zamestnávatelia v oblasti školstva a vedy.
Myslím si, že nemusíme dlho rozprávať o tom, že Slovenskú republiku a jej obyvateľov v ostatnom období postihli zásadné negatívne ekonomické javy - zdražovanie cien potravín, cien energií, pohonných hmôt, bezprecedentná vysoká úroveň inflácie, ktorá teda prekračuje hranicu 10 %. Rastie aj priemerná mzda zamestnanca, ale rast priemernej mzdy sa netýka skupín obyvateľstva, ktorým je mzda určená pevnou sumou v tabuľke a nie je navyšovaná prirodzeným spôsobom. A takouto skupinou veľkou sú práve pedagogickí zamestnanci, zamestnanci v školstve, aj výskumní pracovníci, ale aj zamestnanci nie pedagogickí, kde je výška platu často na hranici minimálnej mzdy. No a preto, že tabuľkou je urobené také prirodzené brzdenie rastu miezd, práve preto dávame tento návrh, pretože naposledy boli výraznejšie zdvíhané mzdy v roku 2010 ešte za vlády Petra Pellegriniho o 10 % a keďže sa radikálne alebo nejaké výraznejšie zvyšovania miezd v roku 2022 neplánujú, dávame, dávame tento návrh.
Návrh zákona teda prináša desaťpercentné navýšenie tarifných platov a považujeme to za absolútne oprávnenú požiadavku zamestnancov v školstve, pretože reálne nezvyšuje hodnotu ich mzdy, ale iba dorovnáva výšku aktuálnej inflácie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a preto prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:10 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:10 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, napriek tomu, že je podpísaná dohoda medzi Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a vládou Slovenskej republiky a je podpísaná aj dohoda kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa pre nasledujúce dva roky, ktorá by mala garantovať navýšenie tarifných platov učiteľom, teda pedagogickým zamestnancom aj nepedagogickým zamestnancom o 10 % od 1. januára budúceho roku a následne o 7 % od septembra budúceho roku v prípade učiteľov, v prípade nepedagogických zamestnancov je to o niečo menej, chcem vás poprosiť, aby sme podporili predložený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a podporili tento návrh v prvom čítaní, pretože ak nie je ešte úplne jasné a zrejmé, či prejde návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na budúci rok, tak by sa stalo, že učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci vlastne nebudú mať valorizované tarifné platy, čím by došlo k výraznému zhoršeniu životnej situácie všetkých pracovníkov nielen v regionálnom vysokom školstve, ale aj pracovníkov, ktorí pracujú v Slovenskej akadémii vied a ďalších inštitúciách, ktoré sú naviazané a ktorí sú súčasťou tohto kolektívneho, kolektívneho vyjednávania. Predloženým návrhom zákona vlastne spravíme ako keby poistku tomu, že by Národná rada neschválila rozpočet štátu na budúci rok a rozpočet verejnej správy, ktorý je podmienkou vlastne naplnenia dohody a kolektívneho vyjednávania pre nasledujúce, pre nasledujúce dva roky.
Ak si zoberieme situáciu z tohto roku, tak vlastne tento rok boli valorizované platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov od 1. júla o 3 %, plus je tam tá jednorazová odmena 500 eur každému zamestnancovi v školstve. Čiže v priemere by sme mohli povedať, že tá valorizácia tarifných platov bola o dve percentá ročne pri inflácii, ktorá už tu bola vo všeobecnej rozprave spomínaná, ktorá presahuje hodnotu 10 %. A tie odhady pre budúci rok nie sú o nič menšie, takže vlastne všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom klesá ich reálna, reálna mzda po započítaní, samozrejme, inflácie.
Toto je veľmi dôležité si uvedomiť pri prerokovaní návrhu zákona, ktorý máme pred sebou a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tak ako bolo povedané pánom poslancom Rašim, v tomto prípade nie je iná cesta rastu tarifných platov, ako buď schválením tohto návrhu zákona alebo aj štátneho rozpočtu. Ale aj keď schválime tento návrh zákona, samozrejme, v štátnom rozpočte sa bude musieť toto premietnuť a tieto finančné prostriedky budú musieť byť zapracované do rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kolegom ďakujem za predloženie tohto návrhu zákona a môžem povedať za náš poslanecký klub, že má určite jednomyseľnú podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 9:25 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video