78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2022 o 15:55 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:40

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predsedajúci, kolegyne, mám, kolegovia, aj keď je nás tu dnes tak málo, dovoľte, aby som do druhého čítania posunula zákon o komisárovi pre seniorov. Myslím si, že k nemu bol v prvom čítaní dosť príjemný, že k nemu bola dosť príjemná a konkrétna a konštruktívna diskusia. V podstate aby sme si to zopakovali, tak len základy.
Rozširujeme právomoci pani ombudsmanke Stavrovskej, to znamená, pani ombudsmanke pre ľudí so zdravotným postihnutím aj o kategóriu seniori. Rozširujeme ju preto, že to bol jednak najjednoduchší, jednak najrýchlejší variant, ako seniorom pomôcť aj v tejto oblasti a hlavne bol aj veľmi prijateľný vzhľadom k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To, že časť seniorov tak či onak s pani ombudsmankou riešila svoje problémy dlhodobo, je fakt. Nie všetci seniori majú akýkoľvek druh zdravotného postihnutia, tí nám ostali potom ako keby viať vo vetre. Takže, aby bolo všetko náležité, ako má byť a pomohli sme im vo veciach, v ktorých nikto iný pomôcť nedokáže, rozširujeme právomoci pani ombudsmanky Stavrovskej.
Čo je ešte plus a navyše pri pani ombudsmanke Stavrovskej a pri zriadení a rozšírení tohto úradu je fakt, že súhlasíme a budeme súhlasiť pri schvaľovaní aj s otvorením dvoch ďalších pobočiek, ktoré by mali byť regionálne. To znamená, pre otvorenie pobočky v Banskej Bystrici a otvorenie pobočky v Košiciach. Je to najmä kvôli tomu, že mnohokrát ľudia, ktorí potrebujú pomoc ombudsmanky, nech je akákoľvek, potrebujú tú pomoc rýchlo. Problém bol, že v podstate pani ombudsmanka a jej pracovníci operovali iba v Bratislave a tá, tá pomoc tým seniorom a aj tým ľuďom so zdravotným postihnutím mnohokrát vlastne stroskotala na diaľke a aj na vyťaženosti.
Čo sa týka úradu pani ombudsmanky, rozširujeme jej úrad o osem ďalších pracovníkov. Čo sa týka finančného, finančnej záťaže, tak tá tvorí v prvom roku, keďže ide aj o kapitálové výdavky, 435-tisíc na prvý rok činnosti a potom na každý ďalší rok 350-tisíc, a tá ráta tam aj so zriadením teda pobočiek a kancelárií v Banskej Bystrici a v Košiciach s tým, že obe tieto kancelárie budú mať troch pracovníkov a budú riešiť veľmi operatívne problémy seniorov v okolí, teda v okrese Banská Bystrica, teda v celom Stredoslovenskom kraji, respektíve v celom Východoslovenskom kraji.
Všetko ostatné, myslím, bolo povedané v prvom čítaní, ja som len zopakovala. Chcem ale upozorniť, že mám pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý je v podstate iba technický, kde reflektujeme na pripomienky OLAP-u, ale to potom v rozprave.
Takže ďakujem, toľko na úvod a (rečníčka sa obrátila na elektronickú tabuľu) potvrdil sa tam signál, ďakujem.
Skryt prepis

5.12.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:40

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 1259.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1776 zo dňa 8. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň Národná rada Slovenskej republiky určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1259, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 6 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 128 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pre, pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

5.12.2022 o 15:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej a Anny Remiášovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1259).
1. Slová „a pre seniorov" sa v celom texte návrhu zákona nahrádzajú slovami „a seniorov".
Odôvodnenie: Precizovanie názvu komisárov pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a jeho Úradu.
2. V čl. I § 11 ods. 2 sa za slovo „komisár" vkladajú slová „pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu jednoznačnosti.
3. V čl. I sa § 30 dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím sa vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch rozumie komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov."
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
4. V čl. V 1. bod znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 39c sa citácia ,,Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene doplnení a doplnení niektorých zákonov." nahrádza citáciou „Zákon č. 176/2022 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."."
V súvislosti s touto úpravou sa upraví úvodná veta čl. V (slová „sa dopĺňa" sa nahradia slovami „sa mení a dopĺňa") ako aj názov zákona (slová „o doplnení" sa nahradia slovami „o zmene a doplnení").
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2022 o 15:55 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti veľmi pekne za pozmeňujúci návrh, kolegyňa. Je mi cťou, že môžem byť spolupredkladateľom takéhoto návrhu zákona a rád by som ešte v krátkosti reagoval na isté výhrady, ktoré boli prednesené vo vzťahu k tomuto návrhu zákona, alebo možno ešte odznejú. Či náhodou niekoho nediskriminujeme alebo neberieme niekomu kompetencie, napríklad verejnému ochrancovi práv. Nie, nemyslím si.
Či už z pohľadu toho, ako máme v našom právnom poriadku definovanú diskrimináciu, lebo potom by nebolo možné vytvoriť ani orgány ako napríklad komisár deti.
Ale ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je ešte tá, tá premisa, že oberáme verejného ochrancu práv o právomoci, ktorá je tiež nepravdivá, pretože žiadnym spôsobom do jeho právomoci v tomto zákone nevstupujeme. Vytvárame iba pluralitu možností, na ktoré sa daný človek pri svojej túžbe o ochranou svojich vlastných práv môže obrátiť a ku ktorej sa môže utiekať, ak má pocit, že bolo do jeho práv zasiahnuté.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2022 o 15:55 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, ja by som si dovolil polemizovať s tým, že jednak, že seniori ako skupina, že potrebujú nejaké ochranu, ktorá je podobná povedzme osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie. Pretože ak seniori majú zdravotné postihnutie, tak, samozrejme, sú zahrnutí v tej prvej skupine. A jednoducho si myslím, že sa tu jedná o úplne trápnu politickú populistickú aktivitu, ktorá nič nemá s tým, ako efektívne pomáhať našim seniorom. Je to proste len hlúpy nápad, ktorý navyše, ale nemusí byť až tak hlúpy, pretože sa v tomto návrhu zákona pojednáva aj o trestnom konaní a konkrétne o kolúznej väzbe. A tam už tuším, že by to prípadne mohlo byť nápomocné tým, ktorí v či už v koalícii, alebo v opozícií očakávajú, že by sa mohli v kolúznej väzbe ocitnúť a mohli by si nárokovať špeciálne práva, keďže sú seniori. Tiež mi nie je jasné, že ako je definovaná táto skupina seniori. Proste je to zase ďalšia populistická sprostosť, ktorú táto koalícia vyrába na, na, ako bežiacom páse len preto, že vedia, že majú to ťažké a musia sa takýmito populistickými nápadmi politicky zachraňovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2022 o 15:55 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som si možno ešte dovolila jeden krátky vstup, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
... že čo sa týka tej diskusie odbornej medzi prvým a druhým čítaním, tak by som možno na ňu upriamila pozornosť a ona zrejme vyvrcholí v stredu, keď bude ešte stretnutie komisárov a verejného ochrancu práv. Takže uvidíme, aký bude výstup.
Čo sa týka hlasovania, tak zrejme až po tej strede, ak by som mohla poprosiť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2022 o 15:55 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
V rámci úvodného slova v krátkosti. Cieľom predloženej legislatívy alebo tohto legislatívneho návrhu je zrovnoprávniť postavenie Slovenskej správy ciest ako správcu ciest prvej triedy s ostatnými správcami ciest. Slovenská správa ciest je jediným správcom ciest a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena, čo spôsobuje narastajúce komplikácie pri správe ciest prvej triedy.
Návrh na doplnenie zákona vychádza z obdobnej úpravy zákonného vecného bremena, ktoré už máme zriadené v rámci zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Má teda logickú oporu v súvisiacej legislatívnej úprave a jeho oprávnenosť a využitie je potvrdené aj aplikačnou praxou.
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom, s ktorým Slovenská republika v zastúpení Slovenskej správy ciest bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory. Slovenská správa ciest ako správca ciest prvých tried bola doposiaľ jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena. Následkom čoho čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie za pozemky pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevysporiadané v dôsledku zmeny právnych úprav v čase od výstavby cesty až po dnešnú právnu úpravu.
Textácia návrhu zákona vychádza z právnej úpravy zákonného vecného bremena, ako som spomínal, zákona o dráhach, a tým účelom je predovšetkým napraviť neúnosný a diskriminačný stav právnej úpravy nahrávajúci špekulantom s pozemkami, ktorí od pôvodných vlastníkov účelovo skupujú pozemky pod cestami prvej triedy a následne žiadajú vydanie bezdôvodného obohatenia, výkup pozemku od, alebo pozemkov od Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej správy ciest za niekoľkonásobne vyššiu cenu. Tieto nároky vlastníkov pozemkov pod cestami prvej triedy znamenajú značnú a nepredvídanú záťaž pre verejné financie vo forme povinnosti plniť do troch dní od vydania právoplatných súdnych rozhodnutí, respektíve exekučných výziev.
Požiadavka na túto legislatívnu úpravu, s ktorou prichádzame na zriadenie tohto zákona o vecného bremena, bola na súdnych pojednávaniach formulovaná aj zo strany sudcov reprezentujúcich výkon súdnej moci v štáte s odkazom na nedostatočnú legislatívnu úpravu danej veci.
Za mňa v úvodnom slove všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2022 o 15:55 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Milan Kuriak

Vystúpenie v rozprave 16:10

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som sa trochu nečakane prihlásil do tejto rozpravy len preto, aby som vyjadril môj odpor k tomuto návrhu zákona, a ten odpor je založený na skutočnosti, že tento návrh stavia na hlavu a hore nohami základné princípy, ktoré sú platné od rímskeho práva, od dôb rímskeho práva, a to v tom, že ten, takto sa stanovuje tento návrh, že ten, kto vlastní stavbu, bude v podstate vlastniť všetky podstatné práva, ktoré sa viažu k vlastníckemu právu pod, na, k pozemku, ktorý je pod touto stavbou.
Samozrejme, je to pokračovanie komunistických praktík, kedy podľa práva platného za komunistov na líniové stavby nebola, nebolo potrebné ani stavebné povolenie, proste komunisti si cestu postavili, kde chceli a tým bola vec vybavená. A potom tu príde pán veleprávnik Svrček, ktorý nám tu bude upravovať také, už také drzé sprostosti, že špekulanti s pozemkami že požadujú až päťnásobok ceny. A tuná pán Kuriak ako odborník na, na význam slova špekulant bude nás tu poučovať.
Špekulant, prosím pekne, je legitímna právna funkcia v právnom štáte, kde niekto riskuje svoje peniaze tak, že špekuluje na to, že to, čo kúpi, že možno predá drahšie. A je to jeho riziko a je to jeho vec, že či bude v takomto podnikaní úspešný, alebo nie. Ale za komunistov sa to volalo že špekulant, že ten špekuluje, že investuje a potom na tom zarobí. No a tento druh slovníka tunák používa tzv. pravicová a protikorupčná koalícia. Ste, je to úplne, je to úplne trápne a tento návrh zákona, samozrejme, je hlboko protiústavný a je len otázkou času, kedy, kedy niekto podá návrh na Ústavný súd a možnože sa nájde aj tridsať poslancov alebo pani prezidentka, alebo dokonca možnože aj váš generálny prokurátor, ktorý sa obráti na Ústavný súd, pretože sa tu jedná jednoznačne o vyvlastnenie bez náhrady.
Pretože to malo logický základ, je to, že ak niekto používal niečí pozemok tým, že naň postavil stavbu, tak potom je jeho povinnosťou platiť náhradu za to použitie v podobe nájomného, ale jednorazová, jednorazová náhrada, ešte navyše podľa nejakého znaleckého posudku pri vedomí toho, že ako u nás fungujú znalci, tak to je nič iné ako vyvlastnenie bez náhrady. A toto je pochopiteľne len potvrdenie toho neporiadku, ktorý v tejto našej krajine máme, absenciu právneho štátu a táto vaša koalícia to len prehlbuje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2022 o 16:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ako, pán poslanec, vy ste nerátal, že sa prihlásite do rozpravy, ja som nerátal pôvodne, že sa prihlásim do faktickej, ale nedalo mi. Potom keď tento návrh zákona je protiústavný, treba zrušiť aj zákon o dráhach, ktorý je podľa vás protiústavný, lebo keď sa bavíme touto istou logikou, tak aj tam sú ustanovenia, ktoré sú protiústavné, zákon o elektronických komunikáciách, zákon, ktorý rieši vecné bremeno pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest. Takže keď ideme touto logikou, tak zrušme všetko a nebude tu nič, len anarchia. Ale to by bola taká krásna liberálno-progresívno-saskárska anarchia, a viete čo? Ja touto cestou nepôjdem, ale skúste si aj prečítať odsek 5 tohto návrhu. Tam sa jasne hovorí o jednorazových primeraných náhradách stanovených znaleckým posudkom.
A nehnevajte sa, ako keď s plechovým ksichtom tuto, ako aj vy používate toto ustanovenie, s plechovým ksichtom poviete, že nič tu nefunguje, znalci sú korupční, zákony sú protiústavné, náš generálny prokurátor podá návrh na posúdenie ústavnosti alebo protiústavnosti tohto návrhu, no tak akože na toto už nemám ani slová a toto si už ani jednoducho, myslím si, že nepraje nijaký komentár z mojej strany. Na to už nemám ani slová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2022 o 16:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video