78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.12.2022 o 14:11 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Milí kolegovia zo zahraničného výboru, kým sa rozpŕchneme, tak vás chcem poprosiť, aby ste o 13.05 h prišli do 149. Budeme mať zasadnutie zahraničného výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2022 o 12:55 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:55

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja ešte, prepáčte, polminútová iba jedna jediná poznámka vzhľadom na predložený pozmeňujúci návrh, ktorý bol pred chvíľkou predložený.
Dnes sme si tu vypočuli kázanie o zodpovednosti voči verejným financiám a viem, že je veľmi populárne a populistické teraz prísť s návrhom, že jasné, samozrejme, DPH v reštauráciách na celý rok na 10 %, ale chcem povedať vopred, že v prípade, ak tento pozmeňujúci návrh prejde, ja budem musieť vzhľadom na to, že zatiaľ neboli prijaté žiadne nové zdroje do našich verejných financií, zatiaľ tá, toto plénum neprijalo žiadne zvýšenie iných daní, z ktorých by sme mohli rozdávať, čiže v prípade, ak tento pozmeňujúci návrh prejde, sťahujem celý návrh zákona. To znamená, nebude znížená DPH v športoviskách a v gastre ani na tri mesiace.
Naozaj vás chcem poprosiť, správajme sa voči verejným financiám zodpovedne. (Smiech a potlesk v pléne.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 12:55 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si informovať členov branno-bezpečnostného výboru, že máme, máme rokovanie výboru 13.15 h ako vždy v tej rovnakej miestnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2022 o 12:55 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Takisto chcem poprosiť a pripomenúť kolegom z finančného výboru, že máme stretnutie výboru 13.30 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2022 o 12:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Zasadnutie výboru pre zdravotníctvo začína teraz o 13.05 h. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2022 o 12:55 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

13:56

Maroš Žilinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som pokračoval teda v úvodnom slove, pár slovami by som sa dotkol netrestnej oblasti pôsobnosti orgánov prokuratúry.
Prokuratúra ako orgán ochrany práva pri výkone svojej pôsobnosti chráni objektívne právo. Prokurátor je teda povinný konať vždy, keď zistí, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo k porušeniu zákonnosti. Pôsobnosť prokuratúry v tejto oblasti sa člení na dve základné oblasti činnosti, a to dozor prokuratúry nad dodržiavaním a zachovaním zákonnosti orgánmi verejnej správy a pôsobnosť prokuratúry v oblasti civilného procesu.
Najrozsiahlejšia oblasť je oblasť dozoru prokurátorov na zachovávaní zákonnosti orgánmi verejnej správy. Pôsobnosť prokuratúry vo vzťahu k orgánom verejnej správy patrí do systému záruk dodržiavania zákonnosti v oblasti verejnej správy. Nie je podmienený návrhom, podnetom fyzickej ani právnickej osoby. Postupuje prokuratúra v činnosti v rámci tejto oblasti aj iniciatívne na základe vlastných poznatkov, pričom právnymi prostriedkami, ktorými orgány prokuratúry prispievajú k zákonnosti, sú jednak protest prokurátora, upozornenie prokurátora, správna žaloba a vstup prokurátora do konania pred správnym súdom.
Súčasťou pôsobnosti prokuratúry pri výkone nad dodržiavaním a zachovaním zákonnosti orgánmi verejnej správy je oblasť správneho súdnictva. Treba povedať, že konanie pred správnym súdom a netrestné, netrestný dozor prokuratúry na zachovávaní zákonnosti funkčne spolu súvisia a sú spolu prepojené. Jednotiacim znakom je zabezpečovanie zákonnosti v postupe a rozhodnutí orgánov verejnej správy pri výkone verejnej správy so zameraním na ochranu práv fyzických osôb a právnických osôb. Tou rozdielnou črtou je, že výlučne správny súd má právomoc zrušiť nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej správy, resp. ho v rámci prípadov plnej jurisdikcie nahradiť svojím vlastným. Právne prostriedky dozoru prokurátora v tejto oblasti majú vždy voči orgánu verejnej správy návrhový charakter. Ak orgány verejnej správy názor prokurátora neakceptujú, prokurátor má možnosť obrátiť sa a uplatniť svoje oprávnenie v konaní pred správnym súdom. V správnom súdnictve je poskytovaná predovšetkým ochrana subjektívnych práv žalobcu, kdežto dozorová činnosť prokuratúry je zameraná a upriamená na poskytovanie ochrany objektívnemu právu.
Činnosť netrestného dozoru prokuratúry je dôležitá pre odbremenenie správneho súdnictva, pričom práve prokuratúra systémovo pôsobí ako taký filter, prostredníctvom ktorého sa rýchlejšie, účinnejšie a hospodárnejšie môže odstrániť nezákonnosť.
Druhá oblasť prokuratúry, to je oblasť civilného procesu, ktorá je vymedzená v zákone o prokuratúre rámcovo a vyplýva z osobitných právnych predpisov. Všeobecne môžeme konštatovať, že prokuratúra účinne pôsobí najmä už na samotnú prevenciu nezákonnosti v rámci previerkových činností hlavne v orgánoch verejnej správy či štátnej správy alebo samosprávy a prispieva k zvyšovaniu právneho povedomia zamestnancov orgánov verejnej správy. Prokurátori svojou nezastupiteľnou činnosťou tak plnia aj úlohu metodického orgánu.
Oprávnenie prokurátora na výkon previerok je odrazom proaktívneho charakteru prokuratúry a jej iniciatívneho prístupu k plneniu zverených úloh. Treba povedať, že orgány prokuratúry a jednotliví prokurátori špecializujúci sa tak na netrestnú, ako aj trestnú oblasť vzájomne úzko kooperujú, aby sa takto zabezpečilo garantovanie zákonnosti. Na všetkých okresných, krajských prokuratúrach pôsobia špecialisti prokurátori na netrestnú oblasť, ktorú majú, ktorí majú aj svojich zástupcov, tak aby bola vždy zabezpečená plná možnosť uplatňovať všetky oprávnenia prokurátora v tejto oblasti.
Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o nosnú, nosné zhodnotenie v danej veci, v danej oblasti, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v uplynulom roku vykonala zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy vo veciach pozemkových reštitučných úprav upravených zákonov o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku a zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom. Potreba plnenia tejto úlohy prokuratúry vzišla zo skutočnosti, že existuje stále veľký počet prebiehajúcich a neukončených reštitučných konaní, ktoré blokujú riadne nakladanie s dotknutými pozemkami. V rámci vykonaných previerok v tejto oblasti pri vykonávaní tohto zhodnotenia boli zistené závažné pochybenia, ktoré rezultovali do celkového počtu 208 prokurátorských opatrení, prevažne upozornení a súhrnných upozornení, ale aj protestov. O opodstatnenosti podaných prokurátorských opatrení svedčí fakt, že všetky boli, všetky boli úspešné a všetkým bolo vyhovené.
Najzávažnejšie zistenia porušenia zákonnosti boli teda detekované v nezabezpečení plynulého priebehu konania v rozpore so zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania. Ďalej to boli niekoľkoročné obdobia nečinnosti reštitučného orgánu, boli zistené aj prípady v dĺžke 25 a dokonca až v 30-ročnom priebehu konania reštitučného. Nesprávne určenie právnych nástupcov oprávnenej osoby, nedostatočná súčinnosť a nečinnosť iných štátnych inštitúcií, vyhotovovanie pozitívnych reštitučných rozhodnutí tak, že nezodpovedajú všetkým požiadavkám kladeným na všeobecné náležitosti správnych rozhodnutí, nesprávne právne posúdenia reštitučného titulu v pozitívnom rozhodnutí o vyhovení reštitučného nároku, zisťovanie podstatných skutočností až relatívne dlho po začatí reštitučného konania, viacnásobné prerušovanie konania, pričom správny orgán žiadal o doplnenie tých istých dokladov, čo sa prieči zásade plynulého priebehu konania a hospodárnosti, neaplikovanie inštitútu predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia, ako aj existencia nedôvodných prieťahov v konaní, ktoré možno označiť za extrémne.
Pokiaľ ide o aktivitu prokurátorov v uvedenej oblasti, teda v netrestnej oblasti, treba povedať, že bolo podaných, orgány prokuratúry obdržali o 181 podnetov na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy viac ako v roku 2020, bolo ich 6 545. Každý jeden, s každým jedným sa museli zaoberať a vybaviť ho. Podali sme o 295 upozornení prokurátora viac, 1 976. Pri protestoch to bolo o 297, bolo ich 1 165.
Pokiaľ ide o previerkovú činnosť, bolo vykonaných celkom 1 380 previerok, čo predstavuje o 48 previerok menej.
Súčasťou pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti je aj preukazovanie pôvodu majetku a teda oprávnenia prokuratúry v danej oblasti. Orgány prokuratúry prakticky v správach o činnosti od roku 2013 až dodnes poukazujú na potrebu sfunkčnenia či už novelizáciou, alebo prijatím nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku s tým, že tento je absolútne, absolútne nepoužiteľný a nevykonateľný v podmienkach Slovenskej republiky. Ja som na potrebu prijatia tohto zákona a poskytnutia súčinnosti orgánom prokuratúry upozorňoval ministerku spravodlivosti ešte v apríli 2021, dodnes sa daná problematika nejakým spôsobom z hľadiska legislatívneho nepohla. Napriek ochote orgánov prokuratúry prispieť svojimi skúsenosťami pri aplikácii zákona pre novú právnu úpravu neboli sme oslovení, napriek tomu som uložil riaditeľke odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva na Generálnej prokuratúre, aby orgán prokuratúry ako Generálna prokuratúra, aby sme pripravili vlastný návrh paragrafový vrátane dôvodovej správy, ktorú mám ambíciu predložiť potom buď predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, alebo predsedovi vlády Slovenskej republiky v súlade s mojimi zákonnými oprávneniami.
Toľko v rámci úvodného slova k správe o činnosti prokuratúry za rok 2021.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

6.12.2022 o 13:56 hod.

JUDr.

Maroš Žilinka

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:11

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán generálny prokurátor, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch.
Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali a vzali ju na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, preto predkladám túto informáciu.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

6.12.2022 o 14:11 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:11

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, pán generálny prokurátor, prihlásil som sa do tejto rozpravy, pretože chcem predložiť alternatívne uznesenie k tomu, ktoré sa navrhuje, a toto moje vystúpenie chcem uviesť ako zdôvodnenie tohto alternatívneho môjho návrhu.
V prvom rade si myslím, že to, ako funguje Generálna prokuratúra, je presný obraz toho, že čo táto koalícia je zač. Pre stranu ako SaS už nebolo možné vydržať v koalícii, ktorú ovláda v podstate jeden gang ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, že ak na to dôjde, že ich bude oslobodzovať ich generálny prokurátor, ktorý sa preklamal na svoju pozíciu. Samozrejme, tí, ktorí nesú zodpovednosť za to, že takýto človek sa stal generálnym prokurátorom, tí nevedeli, že aký zlý bude. S výnimkou tej časti koalície, ktorá ho tam úmyselne na tento účel dosadila a ktorá si aj vyhradila to, že bude mať všetky kľúčové posty, ktoré kontrolujú to, že či Slovensko je právny štát. A takejto koalície nechcem byť súčasťou a nechcem, aby moja strana bola jej súčasťou.
Táto správa je perfektným príkladom toho, že čo všetko je v tejto koalícii zlé a čo všetko sa toleruje na to, aby existovala možnosť oslobodzovať ľudí, ako je Robert Fico a iní gangstri. O tomto je to, ako funguje generálny prokurátor, a o tom je to, ako táto správa generálneho prokurátora je falošná. Dá sa povedať, že korunu všetkému nasadila teraz čerstvá správa, ktorá nám všetkým dala najavo, že priami podriadení generálneho prokurátora, že stoja za ním pri tom, keď ošesťtri... ošesťtri... ehm, trišesťtrojkuje, keď otrišesťtrojkuje všetkých tých jeho klientov.
Proste takto to je a podobne ako v Sovietskom zväze, keď sa pracujúci domáhali toho najprísnejšieho trestu, tak aj teraz ako v predstavách nášho generálneho prokurátora to funguje tak, že keď sa jeho podriadení, ktorí sú absolútne závislí na ňom, ktorí sa ho musia spýtať, keď chcú ísť na záchod, tak tí teraz vydajú vyhlásenie, že politici by nemali mudrovať do toho, že ako sa používa tri šesť trojka. Lebo politici, to sú len takí nejakí, také nuly nejaké, lebo keď je niekto, samozrejme, prokurátor, to je niečo iné.
Ako tu sa dostávame do situácie, kedy naozaj sa potvrdzuje to, že prokuratúra je štát v štáte a v podstate plní len také úkoly, úlohy, ktoré sú jej zadané zhora. A to ostatné všetko, to je faloš. To je faloš. Keď sa pozrieme na to, že ako fungujú prokurátori niekde tam v tých končinách, kde niekde z Bratislavy ani častokrát nedovidíme, to je proste, tam sa nič nezmenilo. Tam proste funguje, tie lokálne mafie fungujú tak ako predtým. A všetko pod dohľadom prokuratúry. Choďte sa spýtať niekde na okresnú prokuratúru niekde v Košickom kraji alebo, alebo niekde do Komárna, že čo je to okresný prokurátor a čo je to krajský prokurátor. To sú, to sú borci, ktorí jednoducho nič na svojich spôsoboch nezmenili. O tomto, o tomto to je a o tomto je to, že odmietam takúto, takúto správu, ktorá by kľudne mohla byť z dôb Trnku a aj jemu podobných.
A mimochodom, keď hovoríme o Trnkovi, proste my tu máme situáciu, kedy zjavná ťažká trestná činnosť zostáva nepotrestaná preto, lebo to je ich človek. Proste takto to je, nevideli, dva roky ho nevedeli ani disciplinárne odstíhať. Čiže toto je, toto je tá prokuratúra, ktorá sa nám tu prezentuje ako niečo, niečo úžasné. Zase na druhej strane keď potrebujú, tak keď slušných vyšetrovateľov potrebujú zbaviť obvinenia, to nie. Tu už sú kľudne schopní ťahať, podobne ako Hedvigu Malinovú, kľudne 10 rokov bude, bude obvinenie živé, navzdory rozhodnutiu súdu, proste my sme tu prokuratúra, my stanovujeme, že kto je vinný a kto je nevinný. Podobne ako je to v trišesťtrojkových rozhodnutiach tohto generálneho prokurátora a jeho tajtrlíka prvého námestníka, ktorý je od neho, samozrejme, úplne závislý.
Takže keď hovoríme o tri šesť trojke, tak treba, treba povedať, že prokuratúra si osobuje právo rozhodovať v rozpore s ústavou o tom, že kto je vinný a kto je nevinný, a to, že oni hovoria, že, samozrejme, trestné stíhanie pokračuje a že žiadne rozhodnutie o vine a nevine to nie je, samozrejme, nie je to pravda, pretože ak sa spojí generálny prokurátor s obhajcami, tak potom už je jasné, že preváži to, že ten dotyčný obvinený jednoducho už sa vyšmykne zo spárov trestného stíhania.
Ak hovoríme o tri šesť trojke, tak je veľmi zaujímavé to, že Generálna prokuratúra odmieta uviesť štatistiku toho, v akých prípadoch použila tri šesť trojku. Často hovo... často hovorí pán generálny prokurátor o tom, že sa tento paragraf nenadužíva. Samozrejme, ako veľká väčšina toho, čo on hovorí v týchto chúlostivých veciach, je to ďalšie klamstvo. A to klamstvo spočíva v tom, že ono sa štatisticky možnože užíva menej ako predtým, ale ide o to, že v akých prípadoch sa používa, že pri akých trestných činoch sa používa, na aké osoby sa používa, akí advokáti zastupujú tie veci, kde sa používa. To by bolo zaujímavé, ale to sa nemáme ako dozvedieť. Teraz nedávno vyšiel článok o tom, ako prokuratúra odmieta tieto informácie poskytnúť napriek tomu, že v minulosti tieto informácie boli dostupné. Takže toľko, pokiaľ ide o údajné nenadužívanie tri šesť trojky.
A pokiaľ ide ešte aj o tie čisté štatistiky, realita je taká, že v minulosti, samozrejme, nebolo potrebné používať tri šesť trojku, pretože miesto súčasného generálneho prokurátora mali gangstri svojho zločinca Kováčika. To akože, to ako námestník generálneho prokurátora, ktorý robil tú špinavú robotu, čiže trišesťtrojkovať nebolo potrebné. Ale teraz, keďže máme diametrálne iného špeciálneho prokurátora, tak odrazu potreba tri šesť trojky sa dramaticky zvýšila. A zvýšila sa práve v tých veciach, v ktorých rozhoduje Úrad špeciálnej prokuratúry.
A súčasťou správy je aj taká noticka o tom, že prečo je potrebné – údajne – používať tri šesť trojku v takomto rozsahu. Píše sa tam: "Ak by k odstráneniu takýchto vád nedošlo", to znamená vád v trestnom konaní, ktoré sa tri šesť trojkou naprávajú, "ešte v rámci prípravného konania po podaní žaloby by súdu často neostalo iné ako obžalobu odmietnuť, trestné stíhanie zastaviť alebo obvineného spod žaloby oslobodiť, čo v konečnom dôsledku rezultuje do zodpovednosti prokuratúry podľa zákona 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone verejnej moci a o zmene" a tak ďalej.
Čiže pod rúškom toho, že existuje nebezpečenstvo toho, že by prokuratúra niesla finančnú zodpovednosť za náhradu škody, ktorú by si mohol niekto, kto bol neoprávnene obžalovaný, nárokovať, tak tu máme situáciu, že nevieme, aké obrovské škody vznikajú v dôsledku toho, že sa nedostávajú títo ľudia pred súd a že v podstate pokračujú v trestnej činnosti slobodne ako predtým. A tiež nevieme, že koľko, koľko percent ľudí by sa takto dostalo, by sa stalo aj odsúdenými. To nevieme.
Každopádne čo vieme, je to, že prokuratúra má úspešnosť, ktorá je vo vysokých, vysokých, 90 plus percentách, 90 plus percentách úspešná na súdoch. Čiže prakticky to znamená, že koho ona neo... prakticky, štatisticky to znamená, že koho ona neobžaluje, ten nie je odsúdený a koho, naopak, obžaluje, ten je odsúdený. To znamená, že prakticky sa dostávame do situácie, kedy o vine a treste rozhoduje štatisticky minimálne prokuratúra, lebo keď niekoho neobžaluje, tak tým je to vybavené.
Ako som častokrát navrhoval, tento stav, a naposledy som to navrhoval pred pár mesiacmi v mojom návrhu, ktorý neprešiel len o tri hlasy, ktoré chýbali z tzv. protikorupčného hnutia OĽANO, alebo ľudí, ktorí prišli na jeho kandidátke, takže, samozrejme, nemôžeme očakávať od SME RODINA, že bude niečo, niečo, aj keď sú veľmi pevná súčasť protikorupčnej koalície, nemôžeme očakávať od nich, že budú hlasovať za niečo, čo by bolo proti takémuto generálnemu prokurátorovi, najmä ak sa jednalo o niečo, čo som tam, čo sme tam navrhovali, a to zúženie alebo stanovenie mantinelov na to, ako môže konať generálny prokurátor, či môže vyvíjať politickú činnosť a hlavne že môže byť reálne odvolateľný.
A ďalšia vec, ktorá je potrebná, je proste nevyhnutné zaviesť súkromnú obžalobu ako nástroj na vyváženie toho monopolu, ktorý prokuratúra na podávanie obžalôb má. Pretože nijak inak sa nedá zabezpečiť to, aby sme sa nedostali do situácie, kedy jeden, jeden človek, ktorý sa preklame do svojej pozície, ktorý je neodvolateľný, jednoducho koná tak, že to vzbudzuje vážne pochybnosti. Veď my nemáme možnosť reálne dokázať, a to viem si predstaviť, že ako pán generálny prokurátor aj reaguje na takéto poznámky, ale my nemáme možnosť dokázať, že ako to v skutočnosti je, ale my musíme mať ten pocit, že sa veci robia slušne. A darmo pán generálny prokurátor tu hovorí, že ako, že je mojou povinnosťou tu raz za rok predniesť správu. Nie, Národná rada je ústavný orgán, ktorý má všeobecnú kontrolnú právomoc. A na to, aby tomu tak bolo, tak my by sme mali mať zákon, ktorý nám reálne umožňuje odvolať generálneho prokurátora, ak si myslíme, že nám nedáva dostatočné záruky toho, že vykonáva svoju funkciu riadne.
Pre toto, pre toto všetko teda si myslím, že nie je možné súhlasiť alebo vziať na vedomie takto predloženú správu, a preto dávam alternatívne, návrh alternatívneho uznesenia, ktoré znie: Národná rada odmieta správu generálneho prokurátora za rok 2021.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.12.2022 o 14:11 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:26

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, vy ste podľa môjho názoru jeden zlý, zatrpknutý, zakomplexovaný človek, ktorý si postavil svoju kariéru na tom, že bude kritizovať akéhokoľvek generálneho prokurátora, ktorý sa v tejto republike objaví. Doslova a do písmena si na ňom honíte vaše malé ego.
Vy tvrdíte, že vy budete, lebo by ste nechceli byť súčasťou koalície takej, v ktorej je OĽANO, a ja dúfam, že nebudete v najbližších voľbách ani súčasťou nasledujúceho parlamentu, pretože takíto ľudia tu nemajú čo robiť. Vy kritizujete napr. oslobodenie Roberta Fica a s tým istým Robertom Ficom vy bijete bandu. S tým istým Robertom Ficom vy idete odvolávať vládu, ktorej ste boli dva a pol roka súčasťou. Vy kritizujete oslobodenie Roberta Fica, toho Roberta Fica, s ktorým tu vyťahujete kartičky a koordinujete vaše spoločné postupy.
Viete, ja by som sa ešte asi rád možno vyjadril alebo adresoval niekoľko slov aj pánovi generálnemu prokurátorovi, ktorého ja osobne považujem za čestného a charakterného človeka a navyše aj za odborníka a ja nemám najmenší problém s tým, že som vás volil. Nevšímajte si, prosím vás, hlupákov a nenechajte sa z tej cesty, po ktorej idete, zmiasť a ani nechoďte z nej dolu, pretože toto je ich problém a nie váš.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

6.12.2022 o 14:26 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:26

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán generálny prokurátor, dovoľte mi, aby som sa na úvod ospravedlnil v mene Národnej rady za to, že ste tu museli počúvať táraniny tohto človeka. A to, čo sme tu počuli, nejde o nič iné iba o jeho osobnú posadnutosť vami a jeho neskrývanú ambíciu zbaviť sa vás, koniec koncov už sme to počúvali dosť dlho, že cieľom pána Baránika je nemať nezávislú generálnu prokuratúru, ale politicky ovládateľnú generálnu prokuratúru, tak ako majú ovládanú koniec koncov aj špeciálnu prokuratúru.
A vám, pán Baránik, by som pripomenul, že dnes sa všetkých osem krajských prokurátorov zastalo generálneho prokurátora pána Žilinku vo veci používania § 363 a, naopak, odsúdilo takých politikov, ako ste vy, ktorí urážajú generálneho prokurátora aj celú Generálnu prokuratúru, pretože si z toho robíte iba svoju vlastnú politiku.
A čo mňa dostalo vo vašom infantilnom príhovore najviac, je to, ako požadujete, aby sa.... a vyčítate generálnemu prokurátorovi, že sa nezastal slušných vy-šet-ro-va-te-ľov. Vy asi myslíte tých slušných vyšetrovateľov, tú čurillovskú mafiu. Tak sa chcem opýtať, čo je na týchto vyšetrovateľoch slušné, či to, že išli prepichnúť autá ich kolegyni policajtke Santusovej, prepichnúť pneumatiky, či je slušné to, že jej išli podpáliť auto, či je slušné to, že chceli urobiť raziu, na ktorej chceli zastreliť deti tomu, komu išli urobiť raziu. To sú tí slušní vyšetrovatelia, ktorých sa mal generálny prokurátor zastať? Vy ste si asi ozaj pomýlili ustanovizeň, v ktorej ste, dneska by ste mali byť úplne inde, v inom ústave prednášať, možnože tam by vás nejako počúvali, ale toto, čo ste predniesli tu, to nie je hodné Národnej rady, tobôž poslanca Národnej rady.
Skryt prepis

6.12.2022 o 14:26 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video