7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:54 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:54

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/ 2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 vládneho návrhu sa reaguje na problémy, ktoré vznikli a vyskytli sa pri aplikácii niektorých ustanovení zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19. Týka sa to najmä nasledovných ustanovení: výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka, prepúšťanie profesionálnych vojakov zo štátnej služby, v návrhu zákona sa upravuje aj poskytovanie služobného voľna profesionálnemu vojakovi z dôvodu nariadenej karantény, možnosť vykonávať profesionálnym vojakom služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby, a zvyšuje sa vek dieťaťa na účely poskytovania služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa alebo starostlivosti o dieťa z 10 na 11 rokov.
V čl. II vládneho zákona, návrhu zákona sa navrhuje odstrániť rozpor medzi zákonom o štátnej službe a zákonom o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zmeniť jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, umožniť pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v organizačnej štruktúre služobného úradu, rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby a zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.
Vzhľadom na naliehavosť právnej úpravy sa účinnosť návrhu zákona, sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republike.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o prerokovanie vládneho návrhu zákona a o jeho podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:54 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:57

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, nasledovné: Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď, podľa možnosti.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:57 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:59

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán minister, vážený pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, moje vystúpenie nebude dlhé, pretože my sme mali možnosť sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu dnes ráno na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som pánovi ministrovi vyjadril svoj názor, čo sa týka zákona 281 o ozbrojených silách, ktorý by sme radi podporili, ale, bohužiaľ, keďže je v čl. II prílepok k tomuto zákonu o ozbrojených silách a je to ukážkový prílepok toho, ako má vyzerať nepriama novela, nie tak dávno ste si v programovom vyhlásení vlády v časti legislatíva dali záväzok, že takýmto spôsobom nebudete realizovať legislatívny proces, ale, bohužiaľ, sa to stalo. O to viac ma to mrzí, pán minister, že je to pri vašej legislatívnej premiére v parlamente, ale je to tak. Čiže dovolím si dať návrh v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 - Národná rada sa uznesie tak, že buď za a) vráti návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Ak tento návrh môj neprejde, tak potom dávam druhý návrh, že nebude sa pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:59 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Pôjde o pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií tak, ako to umožňuje dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schválený Európskou komisiou. Poskytovateľmi pomoci budú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding. Finančnými sprostredkovateľmi budú komerčné banky.
Detailné podmienky poskytovania finančnej pomoci budú upravené v zmluvách medzi poskytovateľmi pomoci a príslušnými bankami. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci upraví schéma štátnej pomoci, ktorá podlieha notifikácii zo strany Európskej komisie. Som uviedol už v rámci návrhu na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, urýchlené zabezpečenie prístupu podnikov v likvidite podporí finančnú kondíciu a najmä peňažné toky a vytvorí predpoklady pre ich riadne fungovanie. Novelou zákona sa reaguje aj na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:03

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda národnej, Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedené, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:03 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:06

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som informovať o štyroch takých oblastiach, ktoré tento zákon rieši.
Prvá vec je lekárska posudková činnosť. My sme zmenili asi pred mesiacom zákon tak, že aj deti nad 12 rokov, od 12 do 18, ktoré potrebujú, majú dlhodobo zhoršený zdravotný stav a potrebujú, aby rodičia s nimi boli doma, tak sme umožnili, aby aj tieto deti dostávali alebo na tieto deti bola vyplácaná tzv. karanténna OČR-ka, ale nemali sme v zákone žiadnu možnosť, aby to mohlo byť preskúmané. To znamená, aby nejaký lekársky, posudkový lekár vedel stanoviť v prípade potreby, že teda naozaj ten zdravotný stav je dlhodobo zhoršený. Čiže zavádzame túto možnosť.
Po druhé. SZČO, ktorí podali do 31. 3. daňové priznanie, tak od 1. 7. Sociálna poisťovňa stanovuje výšku odvodov. Lenže my máme posunutý ten termín tých dodatočných daňových priznaní do doby skončenia krízy a dovtedy je aj umožnené podávať opravné daňové priznania. Čiže Sociálna poisťovňa by v niektorých prípadoch nemala vlastne spôsob, ako vypočítať týmto ľuďom odvody, a asi by sme nechceli, aby platili tie vyššie odvody z minulého roka, keď teraz je situácia úplne iná, takže stanovujeme tú možnosť tak, že po skončení krízy do dvoch mesiacov Sociálna poisťovňa na základe informácií z finančnej správy vypočíta predpis výšky odvodov.
Po tretie. Zmrazujeme cestovné náhrady a rovnako aj náhrady stravného. Prerokoval som to aj s prezidentom Konfederácie odborových zväzov pánom Magdoškom. Takže to je tretí návrh.
Štvrtý návrh sa týka služieb zamestnanosti, a to je, poviem to na príklade: máme dobrovoľnícku činnosť v súvislosti s touto krízou. Doteraz to bolo zadefinované tak, že príspevok pre týchto dobrovoľníkov mohol byť vyplácaný iba šesť mesiacov. My predlžujeme tento termín na 12 mesiacov, aby aj tí, ktorí už dnes pracujú, a vypršal im - niektorým organizáciám, napríklad, čo ja viem, Červenému krížu a ďalším, nazvime to, že neziskovým organizáciám -, vypršal ten termín šiestich mesiacov, tak aby tých dobrovoľníkov mohli nejakým spôsobom odmeniť aj ďalej.
Ďalšia vec, ktorú robíme, posledná, je tá, že my sme počas tejto COVID-krízy predĺžili lehotu pre cudzincov, ktorí mali povolenie na pobyt, aby nemuseli v tomto čase si ho obnovovať, ale, ale proste tá lehota im spočinie, až na obdobie po kríze a robíme to isté, čo sa týka pracovného povolenia. To znamená, ak tu majú povolenie na pobyt, tak to pracovné povolenie, ktoré je na to naviazané, bude platiť až do obdobia po krízy, a, po kríze, a vtedy si ho budú musieť obnoviť. Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:06 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:09

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 88. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 86 z 11. mája 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď, vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:09 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:11

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som v prvom rade chcela veľmi pekne poďakovať za to, že za skrátené legislatívne ste zahlasovali v hojnom počte. A chcem vás ubezpečiť, že tento návrh zákona skutočne je pomocou pre kultúrnu obec, aj keď nie všezachraňujúcou, ale je to aspoň časť, s ktorou dokážeme všetkým ľuďom v oblasti kultúry pomôcť.
Tento návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 predkladám ako iniciatívny materiál. Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobený koronavírusom na území Slovenskej republiky, ktorá si vyžaduje prijať opatrenia aj v oblasti kultúry. Cieľom návrhu zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa a zároveň ponúknuť vhodné, resp. náhradné alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť.
Optimalizácia odvodovej povinnosti do umeleckých fondov zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov na obdobie do 31. decembra 2020, resp. vzniknutej k roku 2020, a to predovšetkým pozastavením povinnosti zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do týchto umeleckých fondov, to je taktiež jeden zo zámerov tohto návrhu zákona.
Ďalej je mojím úmyslom aj zjednocujúca úprava vybraných procesných lehôt v rámci činnosti Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj zjednocujúca úprava administratívnych procesov a náležitostí v uvedených fondoch, sledujúc ich zjednodušenie v záujme možnej efektívnejšej reakcie v období krízovej situácie. V danom kontexte je potrebné uviesť, že práve fondy predstavujú efektívny nástroj na zmierovanie dopadov koronavírusu na kultúrnu obec v širšom zábere. Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, čakám na vaše pripomienky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 17:11 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:14

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 17:14 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:17

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení podpredsedovia, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som uviedla vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 11. mája 2020 a prijala k nemu uznesenie č. 285/2020. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila s účinnosťou od 12. 3. 2020 v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z., vyhlásila z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu, s účinnosťou od 16. 3. 2020 bol podľa článku V. ústavného zákona č. 227 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, vládou Slovenskej republiky vyhlásený aj núdzový stav. V nadväz... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, panie poslankyne, pardon, pani podpredsedníčka, počúvajme pani podpredsedníčku, nešuchcime s tými darčekmi, ktoré ste dostali, a ak chcete diskutovať, naozaj, mimo sálu, dobre? Ďakujem.
Nech sa páči, pani podpredsedníčka, máte slovo.

Remišová, Veronika, podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu
Ďakujem. V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie núdzového stavu je potrebné aj legislatívnymi úpravami flexibilne reagovať na možnosť čo najširšieho využitia finančných prostriedkov z Európskej únie na zmiernenie dopadov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prijatím niektorých mimoriadnych opatrení je nevyhnutné prispôsobiť sa vzniknutej situácii tak, aby došlo k zjednodušeniu a k zrýchleniu poskytovania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v programovom období 2014 - 2020, čím sa príspevky rýchlejšie dostanú k prijímateľom, ktorí ich potrebujú a dôjde aj k zrýchleniu čerpania.
Ja zhrniem, čo mení a dopĺňa tento zákon. Je to novela zákona, ktorá, viete veľmi dobre, že sme presunuli 1,2 miliardy eurofondov na tri oblasti: zdravotníci, kurzarbeit a pomoc podnikom. A následne teraz s týmto zákonom zjednodušujeme podmienky prijímania tejto pomoci. Zjednodušujeme zmenu výziev tak, aby sme mohli výzvy meniť, tak ako sme, ako to potrebujeme urobiť napríklad na rozšírenie výzvy pre výskumné projekty, pre zdravotnícke pomôcky atď. Je možnosť, chceme dať možnosť, aby sa monitorovacie orgány rokovali za použitia videokonferenčných hovorov. Takisto sa sflexibilňujú niektoré zmluvy a upravujú sa podmienky pre žiadateľov z Európskeho sociálneho fondu. Viete veľmi dobre, že ten, pri kurzarbeite sú to stovky až tisícky zmlúv, 23-tisíc zmlúv. Upravujeme tieto podmienky tak, aby ich, mohli prijímať tie peniaze, nemuseli vždy uzatvárať 23-tisíc zmlúv, ale sa to riešilo spôsobom, ako sa to rieši napríklad pri materskej, pri materskej dovolenke alebo rodičovskom príspevku.
Všetky tieto opatrenia, ktoré robíme, majú za cieľ jedinú vec, aby sa peniaze z eurofondov dostali rýchlejšie a flexibilnejšie k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú, a aby sme odstránili nepotrebnú byrokraciu, nepotrebnú byrokraciu. Samozrejme, všetko je v súlade s dvoma nariadeniami Európskej komisie, v súlade s pravidlami s Európskou komisiou, ktorá vyšla všetkým členským štátom v ústrety tak, ako sme ich aj my žiadali, kde sme chceli, aby sa sflexibilnili pravidlá jednak presúvania a používania peniazov (správne "peňazí", pozn. red.), ktoré potrebujeme na zmiernenie dopadov krízy. Čiže v súlade s tým my meníme na národnej úrovni tento zákon, kde sa snažíme na čo najmenšiu a najprijateľnejšiu mieru odstraňovať byrokraciu.
Takže vážené, vážené pani poslankyne, páni poslanci Národnej rady, dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 17:17 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video