7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:09 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:09

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 88. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 86 z 11. mája 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:09 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:10

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
v rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 86 z 11. mája 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď, vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

12.5.2020 o 17:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:11

Natália Milanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som v prvom rade chcela veľmi pekne poďakovať za to, že za skrátené legislatívne ste zahlasovali v hojnom počte. A chcem vás ubezpečiť, že tento návrh zákona skutočne je pomocou pre kultúrnu obec, aj keď nie všezachraňujúcou, ale je to aspoň časť, ktorou dokážeme všetkým ľuďom v oblasti kultúry pomôcť. Tento návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 predkladám ako iniciatívny materiál. Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobený koronavírusom na území Slovenskej republiky, ktorá si vyžaduje prijať opatrenia aj v oblasti kultúry. Cieľom návrhu zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí, predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa a zároveň ponúknuť vhodné, respektíve náhradné alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť. Optimalizácia odvodovej povinnosti do umeleckých fondov zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov na obdobie do 31. decembra 2020, respektíve vzniknutej k roku 2020 a to predovšetkým pozastavením povinnosti zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do týchto umeleckých fondov, to je taktiež jeden zo zámerov tohto návrhu zákona.
Ďalej je mojím úmyslom aj zjednocujúca úprava vybraných procesných lehôt v rámci činnosti Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj zjednocujúca úprava administratívnych procesov a náležitostí v uvedených fondoch, sledujúc ich zjednodušenie v záujme možnej efektívnejšej reakcii v období krízovej situácie. V danom kontexte je potrebné uviesť, že práve fondy predstavujú efektívny nástroj na zmierovanie dopadov koronavírusu na kultúrnu obec v širšom zábere.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Ďakujem Vám veľmi pekne za pozornosť, čakám na vaše pripomienky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 17:11 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:14

Miroslav Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 17:14 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:17

Veronika Remišová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení podpredsedovia, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som uviedla vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 11. mája 2020 a prijala k nemu uznesenie č. 285/2020.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila s účinnosťou od 12. 3. 2020 v súlade so zákonom č. 42/1994, vyhlásila z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS COV 2 na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu s účinnosťou od 16. 3. 2020 bol podľa článku V ústavného zákona č. 227 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, vládou Slovenskej republiky vyhlásený aj núdzový stav.

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, panie poslankyne, pardon, pani podpredsedníčka, počúvajme pani podpredsedníčku, nešuchcime s tými darčekmi, ktoré ste dostali a ak chcete diskutovať, naozaj mimo sálu. Dobre? Ďakujem, nech sa páči, pani podpredsedníčka, máte slovo.

Remišová, Veronika, podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu
Ďakujem. V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie núdzového stavu je potrebné aj legislatívnymi úpravami flexibilne reagovať na možnosť čo najširšieho využitia finančných prostriedkov z Európskej únie na zmiernenie dopadov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prijatím niektorých mimoriadnych opatrení je nevyhnutné prispôsobiť sa vzniknutej situácii tak, aby došlo k zjednodušeniu a zrýchleniu poskytovania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v programovom období 2014 - 20, čím sa príspevky rýchlejšie dostanú k prijímateľom, ktorých potrebujú a dôjde aj k zrýchleniu čerpania. Ja zhrniem, čo mení a dopĺňa tento zákon. Je to novela zákona, ktorá, viete veľmi dobre, že sme presunuli 1,2 miliardy eurofondov na tri oblasti zdravotníci, kurzarbeit a pomoc podnikom a následne teraz s týmto zákonom zjednodušujeme podmienky prijímania tejto pomoci. Zjednodušujeme zmenu výziev tak, aby sme sa mohli výzvy meniť, tak ako sme, ako to potrebujeme urobiť napríklad na rozšírenie výzvy pre výskumné projekty, pre zdravotnícke pomôcky a tak ďalej. Je možnosť, chceme dať možnosť, aby sa monitorovacie orgány rokovali za použití videokonferenčných hovorov. Takisto sa sflexibilňujú niektoré zmluvy a upravujú sa podmienky pre žiadateľov z Európskeho sociálneho fondu. Viete veľmi dobre, že ten, pri kurzarbeite sú to stovky až tisícky zmlúv, 23 tisíc zmlúv. Upravujeme tieto podmienky tak, aby ich mohli prijímať tie peniaze, nemuseli vždy uzatvárať 23 tisíc zmlúv, ale sa to riešilo spôsobom, ako sa to rieši napríklad pri materskej, pri materskej dovolenke alebo rodičovskom príspevku. Všetky tieto opatrenia, ktoré robíme, majú za cieľ jedinú vec, aby sa peniaze z eurofondov dostali rýchlejšie a flexibilnejšie k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú a aby sme odstránili nepotrebnú byrokraciu, nepotrebnú byrokraciu. Samozrejme, všetko je v súlade s dvoma nariadeniami Európskej komisie, v súlade s pravidlami s Európskou komisiou, ktorá vyšla všetkým členským štátom v ústrety tak, ako sme ich aj my žiadali, kde sme chceli, aby sa sflexibilnili pravidlá jednak presúvania a používania peniazov, ktoré potrebujeme na zmiernenie dopadov krízy. Čiže v súlade s tým, my meníme na národnej úrovni tento zákon, kde sa snažíme na čo najmenšiu a najprijateľnejšiu mieru odstraňovať byrokraciu.
Takže vážené, vážené pani poslankyne, páni poslanci Národnej rady, dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 17:17 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:22

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2020 o 17:22 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:25

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá návrh zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
===== Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá návrh zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade so schváleným Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 transformovať úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré prevezme pôsobnosť úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a do pôsobnosti ktorého sa presunie z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pôsobnosť v oblasti regionálneho rozvoja.
Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia.
Ďalším cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024, časť legislatívny proces na vládnej úrovni a časť tvorba strategickej vízie:
1. vytvoriť pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky právny rámec a inštitucionálne zázemie tak, aby mohol
a) v oblasti legislatívy najmä plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh v tejto oblasti zabezpečovania koordinácie ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe legislatívy, vrátane koordinácie pripomienkového konania a zabezpečovania určených legislatívnych činností,
b) vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru vykonávaných alebo zaobstarávaných ministerstvami, ostatným ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov,
c) vykonávať posúdenia interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatným ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov.
2. zveriť do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečenie plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie, vrátane vypracovania národného strategického a investičného rámca a kontroly jeho implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou Slovenskej republiky.
Verím, že vládny návrh zákona získa vašu podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 17:25 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:29

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 17:29 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:55

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predseda, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 88 poslancov, proti 21, zdržalo sa 16, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie vo výboroch. Prosím, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať. Ďakujem.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 121 poslancov, za 94, proti 2, zdržali sa 25, nehlasovali 0.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme hlasovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 84). Dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Milanovi Kuriakovi, aby uviedol hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 106, proti 1, zdržalo sa 16, nehlasoval 1.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehôt na prerokovanie.
Nech sa páči.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 107, proti 1, zdržalo sa 16, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Návrh je uvedený ako tlač 88. Dávam slovo pani spravodajkyni z výboru pre sociálne veci, poslankyni Lucii Drábikovej, aby uviedla hlasovanie. Pani poslankyňa, nech sa páči.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Prepáčte, zoberiem si kartu. Ospravedlňujem sa. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 122, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehôt na prerokovanie tohto návrhu zákona. Pani poslankyňa, nech sa páči.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď, vrátane gestorského výboru.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 122 poslancov, za 120, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide o tlač č. 95, dávam slovo spravodajcovi z výboru pre kultúru a médiá, pánovi poslancovi Kollárovi, aby uviedol toto hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec.

Kollár, Miroslav, poslanec NR SR
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 122 poslancov, za 104, proti 0, zdržalo sa 17, nehlasovalo 1.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehôt na prerokovanie tohto návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec.

Kollár, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať. Ďakujem.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 108, proti 0, zdržalo sa 16, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. Z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (tlač 91). Dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Lehotskému, aby toto hlasovanie uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predseda, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 90, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj určení lehôt na prerokovanie tohto návrhu zákona. Pán spravodajca, nech sa páči.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán podpredseda, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 99, proti nikto, zdržali sa 24 poslanci, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Budeme ďalej pokračovať v hlasovaní o prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, tlač č. 97. Dávam slovo spravodajkyni z navrhnutého gestorského výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pani poslankyni Pleštinskej, aby uviedla hlasovanie.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Môžem poprosiť.
(Hlasovanie.) Prítomných 122 poslancov, vráťte mi to prosím, naspäť.

=====
Skryt prepis

12.5.2020 o 17:55 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:13

Jana Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Poprosím kolegov zo zdravotníckeho výboru, aby prišli zajtra o 9-tej, o 9-tej ráno bude výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 18:13 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video