7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:06 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:06

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 89 z 12. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 94), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu. Výbor pre kultúru a médiá prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 6. schôdzi dňa 12. mája 2020. Uznesením č. 17 z 12. mája 2020 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:06 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Veronika Remišová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení podpredsedovia, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady. Dovoľte mi, aby som uviedla návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby prijatia účinných opatrení vo vzťahu k implementácii príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v zmysle zákona č. 292/2014 a podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu ochrany hospodárskych záujmov SR sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby prijala vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu hroziacich rozsiahlych hospodárskych škôd, ľudskou rečou povedané, presunuli sme 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s koronakrízou a potrebujeme čo najjednoduchším spôsobom alebo zjednodušiť byrokraciu tak, aby sa tieto peniaze ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:08 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:10

Veronika Remišová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
vládnu návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu hroziacich rozsiahlych hospodárskych škôd, ľudskou rečou povedané, presunuli sme 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s koronakrízou a potrebujeme čo najjednoduchším spôsobom ale zjednodušiť byrokraciu tak, aby sa tieto peniaze dostali čo najskôr žiadateľom. Z toho dôvodu dovoľuje si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu a o jeho schválení. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:10 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:10

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 87 z 12. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov je to tlač 90 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 12. schôdzi dňa 12. mája 2020 a prijal uznesenie č. 26, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 91) v skrátenom legislatívnom konaní na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2020 o 16:10 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:15

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúc, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom navrhuje zlepšiť implementáciu Európskych štrukturálnych investičných fondov v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Urýchliť prijímanie opatrení určených na potláčanie a zmierňovanie následkov spôsobených ochorením COVID-19 keďže s prostriedkov eurofondov je možné pre financovať viacero opatrení zameraných na boj s ochorením. Zabezpečiť kontinuálne a neprerušené čerpanie eurofondov v rámci programového obdobia 2014 až 2020, zabezpečiť ukončovania programového obdobia 2007 – 2013 a zabezpečiť prípravu nového programového obdobia 2021 až 2027. Nakoľko stav implementácie a miera čerpania programového obdobia 2014 a ž 2020 je alarmujúci, vykonanie uvedených zmien v čo najkratšom časovom horizonte je kľúčové. Napraviť nevyhovujúci stav prípravy programového obdobia 2021 až 2027, ktoré v porovnaní s predchádzajúcimi programovými obdobiami výrazne mešká a je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na rozbehnutie procesu prípravy Partnerskej dohody, operačných programov a implementačnej štruktúry. Cieľom návrhu zákona zákona je tiež vytvoriť právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, aby mohol v čo najkratšom čase zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády a to vytvorením účinných mechanizmov na zefektívnenie legislatívnej činnosti na úrovni vlády Slovenskej republiky a koordináciou činností ústredných orgánov štátnej správy pri napĺňaní programového vyhlásenia s cieľom dosahovania synergického efektu jednotlivých prijímaných opatrení. Okrem toho je cieľom tohto návrhu vytvoriť pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky potrebný právny rámec pre posudzovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti interných a externých právnych služieb a právnych zastúpení ako aj interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a obdobného charakteru, ktoré vykonávajú alebo obstarali subjekty verejného sektora to umožní nájsť zdroje vnútorných rezerv a zaviesť transparentné mechanizmy využívania týchto služieb subjektami verejného sektora s ktorým boli v minulosti spájané podozrenia z uzatvárania zmlúv nevýhodných pre verejný sektor. Na základe uvedených predkladá vláda Slovenskej republiky v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 97) ktorým sa majú uvedené nedostatky napraviť a predísť tak vzniku hroziacich značných hospodárskych škôd. Verím že návrh vlády na skrátené legislatívne konanie získa vašu podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:15 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:19

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 91 z 12. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 96) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 8. schôdzi dňa 12. mája 2020. Výbor svojim uznesením č. 15 z 12.mája 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa uskutoční na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Vážený pán predseda, skončil som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 16:19 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:22

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Takže, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, tak isto dovoľte aby som sa vyjadril, k tomuto predkladanému zákonu, v takej dobe COVID-u sú predkladané zákony v skrátenom legislatívnom konaní, niektoré naozaj reflektujú súčasnú situáciu za ktorú samozrejme sa tu nachádza široká podpora, niektoré môžme konštatovať, že buď sú zbytočné a niektoré sú predkladané účelovo. Toto čo je predkladané dnes, sa môžem povedať, že je niečo medzi účelnosťou a by som povedal, možno, možno nie celkom správne poňaté v tejto dobe COVID-u. Nechcem napádať tú myšlienku, lebo aj v programovom vyhlásení vlády sa píše, že súčasná vláda chce kreovať nové ministerstvo, chce kreovať úrad podpredsedu vlády pre legislatívu, je to i legitímna požiadavka, ktorú v rámci tých koaličných rokovaní si určili. Čo chcem povedať, že nie je správne, nie je správne to predložiť v skrátenom legislatívnom konaní a takto možno by som povedal až využiť a zneužiť túto situáciu. Budem citovať zo zákona 350/1996 konkrétne v znení neskorších predpisov § 89 , čo je skrátené legislatívne konanie. Jasne uvádza, že vynechať inak povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti, možno iba v prípade ak nastanú mimoriadne udalosti, okolnosti najmä ohrozenie ľudských práv základných slobôd, alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Návrh na vylúčenie možnosti pripomienkovania môže byť teda použitý iba výnimočne, ak je potrebné urýchlene upraviť mimoriadnu situáciu. Navrhovateľ je povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie a záverom možno treba povedať, že takýto proces, prijímania predmetných zákonov, by mohol byť v prípade konania pred ústavným súdom, považovaný za takú vadu, ktorá by znamenala neústavnosť prijatých zmien. Keď toto všetko v podstate máme, tak možno vyplýva otázka, je mimoriadna situácia? Kde nastáva hospodárska škoda pri tomto zákone predkladanom a samozrejme predkladateľ to aj zdôvodňuje, aby som bol korektný. Na základe vyššie uvedeného rozsahu navrhovaných zmien je skrátené legislatívne konanie odôvodnené najmä nasledovnými skutočnosťami. Po prvé zriadením ministerstva investícii regionálneho rozvoja a informatizácie ....
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:22 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
kde nastáva hospodárskom zákone prekladanom. A samozrejme, predkladateľ to aj zdôvodňuje, aby som bol korektný. Na základe vyššie uvedeného rozsahu navrhovaných zmien je skrátené legislatívne konanie odôvodnené najmä nasledovnými skutočnosťami:
Po prvé zriadením ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zlepšeniu implementácie európskych štrukturálnych investičných fondov. Viete, že v súčasnosti celý tento úrad alebo celá táto kompetencia na Úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu. A v podstate moja otázka je, ako sa zlepší čerpanie, keď sme v programovom období 14.20 M+3 číže 2023. V podstate tu sa hovorí koľko je vyčerpaných, ale nehovorí sa koľko je zazmluvnených a vznikom takého úradu k akému zlepšeniu dôjde. Toto nie je ani vyčíslené a na základe toho sa nepripúšťa pripomienkovanie a dialóg. Po druhej strane.
Bod dva. Úpravy programových dokumentov výziev určených na potlačovanie, zmierňovanie následkov spôsobených COVID. To je argument, aby nevznikli hospodárske škody?
Po tretie. Zabezpečenie kontinentálneho neprerušeného čerpania eurofondov v rámci programového obdobia 14.20. No zriadením tohto úradu dôjde k prerušeniu čerpania alebo môžme povedať, že terajší úrad je nefunkčný, veď tú zodpovednosť má niekto, a si myslím, že je to predstaviteľ vlády, terajšej vlády, a jednoducho on za to zodpovedá, má dostatok úradníkov, má dostatočný aparát. Ako môže zdôvodniť, že keď sa zriadi ministerstvo sa zriadia nové pozície štátnych tajomníkov. Možno povedzme 600 úradníkov sa podstatne zlepší čerpanie tohto programového obdobia? To nie je pravda.
Po ďalšie. Máme tu takisto potrebu vytvoriť právny rámec za inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky. No v súčasnosti je takýto úrad neexistujúci alebo nefunkčný? Áno, povedzme nie je vytvorený, ale tá legislatíva, aj tento rámec niekde je, to je na jednotlivých ministerstvách, aj na ministerstve spravodlivosti. Čiže kde vznikajú hospodárske škody? No jednoducho je to centralizácia moci. Skreuje sa úrad, všetko sa posťahuje, dôjde k hospodárskym škodám, aby to bolo skrátené legislatívne konanie? No nedôjde. Nenapadám myšlienku, pretože je to legitímna požiadavka vlády, ak si ju dala, ale napádam, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní, že neprebehol sociálny dialóg, nie sú pripomienkovanie, dopady na štátny rozpočet. V tejto dobe každá koruna je dobrá. A tu sa idú vytvoriť dva úrady, ktoré zvýšia náklady štátu na svoj chod. A potom je otázka. Hovoríme o hospodárskych škodách alebo o šetrení. No jednoznačne, keď sa zvýšia náklady, hovoríme o hospodárskych škodách. A je toto potrebné teraz rokovať v skrátenom legislatívnom konaní? Je toto mimoriadna situácia? Dôjde k úspore financií alebo dôjde opačne, k míňaniu peňazí.
Ja môžem konštatovať, jednoducho, je to bez pripomienkovania. Dnes bol predložený. To znamená, ak sa zriaďujú nové úrady, prečo to je dávané dnes a dnes už o tom rokujeme, aby vznikli. Nie sú prizvaní ani sociálni partneri, ani nie sú vyčíslené následky toho. A dochádza k zneužitiu tejto situácie COVID-u, aby došlo k vzniku týchto ministerstiev, príp. úradu. Je to neopodstatnené. Ja by som povedal, aj neospravedlniteľné. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:25 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:29

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja by som chcel podporiť toto vystúpenie. Takisto ako som hovoril pri zákone o štátnej službe, ani tu nie sú naplnené tie podmienky, ktoré vyžaduje § 89 zákona o rokovacom poriadku na to, aby to mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ešte navyše, ako ste dobre povedali, tak tento návrh prišiel a bol zverejnený dnes. To znamená bez toho, aby si ho ani poslanci Národnej rady nemali čas preštudovať, spraviť si analýzu a nejakým spôsobom sa k nemu vyjadriť. A naozaj ide o vec zásadného charakteru, keď sa zriaďuje nové ministerstvo, aby to bolo spravené v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za absolútne bezprecedentné. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 16:29 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:30

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja len toľko by som chcela povedať, že Slovensko môže vyčerpať v tomto programovacom období 13,5 mld. eur a čerpáme na 32 %. Ja sa veľmi teším, že konečne budeme mať ministerstvo, ktoré nám urýchli čerpanie štrukturálnych fondov a Slovensko bude môcť povedať, že konečne môže vyčerpať v tomto programovacom období všetky finančné prostriedky, ktoré dostalo z Európskej únie. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 16:30 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video