90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 11:11 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:42

Karol Galek

Uvádzajúci uvádza bod 10:58

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Spolu s kolegyňou Jankou Bittó Cigánikovou predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákon 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
Jedným z nevyhnutných predpokladov zefektívňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti je elektronizácia zdravotníctva, osobitne však elektronizácia vedenia zdravotnej dokumentácie. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má zákonom uloženú povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v zákonom predpokladaných prípadoch v písomnej forme. Požiadavka na používanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri vedení zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, ak ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, je v praxi spojená so zásadnými technickými prekážkami, v dôsledku ktorých poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uprednostňujú papierovú formu, čo však ide na úkor časovej a finančnej efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Cieľom návrhu je zmeniť podmienky vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, pokiaľ je zdravotná dokumentácia vedená mimo elektronickej zdravotnej knižky, tak aby sa namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu umožnilo používanie zdokonaleného elektronického podpisu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktorou sa zabezpečí dôkaz o existencii záznamov v zdravotnej dokumentácii podpísaných zdokonaleným elektronickým podpisom v konkrétnom čase.
Toľko v úvodnom slove a potom sa hlásim krátko do rozpravy ako prvá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 10:58 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:00

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1684). Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2023 o 11:00 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:02

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, kolegyne, vážení lekári, klienti, pacienti v nemocniciach, návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme umožní otvoriť dvere digitalizácii v zdravotníctve. Od začiatku budúceho roka by sa zdravotníci v nemocniciach mohli vyhnúť zbytočným papierovačkám, ak bude prijatý tento návrh zákona. Namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu by sa malo umožniť používanie zdokonaleného elektronického podpisu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. Tento návrh umožní otvoriť dvere digitalizácii a nielen to, zjednoduší a zefektívni prácu zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho lekári si ľahšie v zdravotnej dokumentácii dohľadajú potrebné informácie o pacientovi pri stanovovaní diagnózy. Po zavedení riešenia do praxe je možné každý rok ušetriť 250-tisíc eur, viac ako 600-tisíc človekohodín administratívnej práce lekárov a sestričiek a taktiež ušetrí krajinu pred zoťatím každý rok viac než 300 stromov.
Tento návrh vznikol v našej organizácii Mladých SaSkárov a najmä vďaka práci mladého šikovného lekára Dalibora Gálika. Člen našej rady pre záchranu zdravotníctva doktor Dvorový opisuje výhody riešení nasledovne. Elektronická dokumentácia je dostupná kedykoľvek, kdekoľvek a ktorémukoľvek kompetentnému lekárovi v čitateľnej a štruktúrovanej podobe. Elektronické dáta sú zoradené tak, ako to aktuálne zdravotník pre svoje rozhodovanie potrebuje. Nemôžu sa stratiť ako papier. Dá sa v nich vyhľadávať, šetrí sa čas a rýchlo sú k dispozícii úplné detaily, pretože čas je dôležitý v ambulancii praktika, aj na urgente v nemocnici pri záchrane života a zdravia. V rovnakom čase sa môže pacientom zaoberať viacero odborníkov, čo zásadne skráti čas na konzultáciu ťažkých prípadov. Informačný systém vie bezpečne kontrolovať dôležité informácie ako sú kontraindikácie liekov alebo alergie, čím sa významne zvyšuje bezpečnosť pacienta. Z elektronických dát sa dá zároveň predpovedať ďalší vývoj stavu pacienta. Takéto dáta a postupy majú potenciál priaznivo ovplyvniť prognózu pacientov. Pri dobrom zabezpečení je menšia možnosť kompromitácie pacientov, pretože teraz sa k papierovej dokumentácii môžu dostať napríklad aj technickí pracovníci, upratovačky, ak chcú. Vieme sa vyhnúť aj počtu pochybení, keď môže byť papierová dokumentácia zle čitateľná a tak sa môže napríklad zle určiť dávkovanie liekov.
Na záver dovoľte ešte pár slov k životnému prostrediu. Elektronická dokumentácia, jej zavedenie, nie je len o počte nezoťatých stromov. Tento návrh zákona má pozitívny vplyv aj na klímu, a to nielen v podobe záchrany 300 stromov, ale ide aj o zníženie uhlíkovej stopy. Po prepočítaní ušetrí sa 91 ton CO2 ročne, čo je objem, ktorý vyprodukuje asi 45 osobných automobilov za rok. Zmenšuje sa aj množstvo odpadu z použitého papiera, ktorý sa nedá použiť na recykláciu, lebo zväčša ide o osobné údaje pacientov. V SaS-ke sme na túto zmenu pripravení a presne vieme ako ďalej, aby sme nabehli na kvalitnú digitálnu transformáciu zdravotníctva, tak ako je to bežné v mnohých vyspelých krajinách, a preto prosíme o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 11:02 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ide o veľmi stručnú novelu, ktorá má čisto spresňujúci charakter, a to konkrétne jedného jediného ustanovenia, ktoré sa týka nakladania s osobnými údajmi, je to § 25 ods. 1. Spresňuje sa spracovanie osobných údajov pre vykonávanie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pričom sa vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe. Úplne konkrétne je tam uvedené pre istotu celé, aby to bolo prehľadnejšie, celé znenie § 25 ods. 1, ale reálne, keď to porovnáte so súčasným znením, tak sa v zásade mení len to také to predvetie toho ods. 1, kde sa pridávajú k tým spracovateľom aj vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoby vykonávajúce vládny audit. Inak v tom ostatnom to ustanovenie znie rovnako, ako je to dnes. Čiže naozaj ide o veľmi jednoduchú technickú spresňujúcu novelu návrhu zákona.
Ďakujem pekne za slovo a chcem požiadať aj o podporu tohto návrhu zákona, tejto novely v prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 11:07 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:08

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2023 o 11:08 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:10

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Áno, tak ako ste povedali. A takto by to malo pokračovať ako tento návrh zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2023 o 11:10 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:11

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No neviem, či sa nám pri každom bode podarí byť tak expresne rýchli ako pri tej technickej spresňujúcej novele. V každom prípade, novela ústavy je vážna vec, ja určite nebudem naťahovať diskusiu, len chcem pripomenúť kolegom a kolegyniam, prečo ju predkladám.
Pamätáte sa všetci na december minulého roka, keď sme prijali úpravu, ktorou sme zrušili koncesionárske poplatky RTVS. Čo je tiež samo o sebe vážna vec, pretože nejakým spôsobom musíme vyfinancovať RTVS-ku a už sme tu mali na schôdzi ten obyčajný zákon, ktorý prešiel do druhého čítania, ale tým, že je tu veľké súperenie na schôdzi toho, že kto bude mať skôr body, tak, žiaľ, bežne by to malo byť tak alebo štandardne by to malo byť tak, že táto novela ústavy je spojená s tým bežným zákonom a aj spoločná diskusia, len teda to je ťažké presadiť si čokoľvek dopredu do programu. Tak je to tak, že bežný zákon sme už posunuli do druhého čítania, ale vlastne, ktorý vykonáva túto novelu ústavy, ale tu máme na poradí na diskusiu až teraz no.
Čiže čo je predmetom tejto novely ústavy je, je v prvom rade zabezpečenie, aby RTVS-ka mala také financovanie, ktoré jej umožní nezávisle vykonávať svoje poslanie. To poslanie je definované v zákone, nie je to len nezávislé, objektívne vyvážené spravodajstvo, o ktoré by sa mala snažiť v čo najväčšej miere, ale sú to aj ďalšie verejnoprávne úlohy, ktoré plní, plní aj také úlohy, ktoré neplnia súkromné televízie, pretože súkromné televízie sú orientované viac na biznis, musia si prepočítavať, čo sa im oplatí vysielať, čo sa im neoplatí vysielať. A RTVS-ka musí vysielať aj také mediálne, by som nazval, produkty, mediálne formáty, ktoré napĺňajú to poslanie verejnoprávnosti a ktoré samy o sebe sú stratové, a preto ju treba dofinancovať. My sme to robili koncesionárskymi poplatkami, riešením by mohlo byť aj to, že navýšime koncesionárske poplatky, však napríklad v Českej republike je to, ak sa nemýlim, možno dvojnásobok tej výšky, ako je to na Slovensku, a potom aj teda, ak je to prijateľné celospoločensky, tak dá sa to riešiť aj takto.
U nás sme sa ubrali po rokoch, kedy sme nedokázali navýšiť koncesionárske poplatky, tým smerom, že sme ich v decembri zrušili, ale zároveň sme sa dohodli, že zabezpečíme takú úpravu na ústavnej úrovni, aby bola, naozaj mala trvalejší charakter, aby bola stabilnejšia aj vo vzťahu k prípadným zmenám, ktoré televízii zabezpečia riadne fungovanie. A teda hovoríme v prvom rade o tom, že zakotvíme do ústavy, že kultúrna, obsahová, informačná pluralita médií je súčasťou slobody prejavu a práva na informácie a takisto ďalej hovoríme, že tu máme nejaký mediálny systém, ktorý je založený na duálnom systéme vysielania verejnoprávnych médií a súkromných alebo iných médií. A teda, že verejnoprávne médiá majú byť financované tak, aby sa zabezpečila ich politická nezávislosť a ekonomická samostatnosť. A v praxi je to, by to malo byť nastavené tak, že verejnoprávny vysielateľ bude financovaný predovšetkým z verejných prostriedkov v sume zodpovedajúcej najmenej 0,15 % z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Podrobnosti ustanoví zákon, to je ten zákon, ktorý sme už posunuli do druhého čítania.
Ja len pripomeniem, že je, tento návrh zákona je aj výsledkom určitého procesu rokovaní, ktorý bol dosiahnutý na úrovni tej bývalej štvorkoalície, teda by som v prvom rade apeloval na všetkých kolegov tej bývalej štvorkoalície, aby, aby podporili tento návrh zákona v prvom čítaní, ale, samozrejme, aj všetkých tých ostatných poslancov, ktorí si uvedomujú, aké je dôležité mať politicky nezávislú verejnoprávnu televíziu a rozhlas.
Takže takto na záver by som chcel požiadať aj o podporu v prvom čítaní pre tento návrh zákona. Potom medzi prvým, druhým čítaním, samozrejme, sa môžme sa zamyslieť, či ešte nejaké veci nesúvisia s touto problematikou, ale tak, aby to, samozrejme, bolo na konci priechodné 90 hlasmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 11:11 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:15

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2023 o 11:15 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:17

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, nebude to dlhé, ale, ale nedá mi nevystúpiť k tomuto návrhu zákona. Začnem bodom zhody s navrhovateľom. Máme absolútnu zhodu, pán navrhovateľ, v tom, že pluralita médií, teda koexistencia aj súkromných, aj verejnoprávnych médií je pre Slovensko a pre politickú stabilitu a pre demokraciu na Slovensku nieže dôležitá, ale nazval by som ju kľúčovou. Máme tiež absolútnu zhodu v tom, že ak majú byť verejnoprávne médiá zmysluplne verejnoprávne a vykonávacie svoje funkcie tak, ako majú, tak potrebujú byť, ako ste sám povedal pred pár minútami, nezávislé na politickej moci.
Ak však platí toto všetko, tak potom sa vás pýtam, preboha, prečo sme zrušili koncesionárske poplatky, prečo návrh navrhla predošlá koalícia a schválila predošlá koalícia prílepkom k zákonu o plynovodoch zrušenie koncesionárskych poplatkov. Veď niet stabilnejšieho a politicky nezávislejšieho, alebo nezávislejšej cesty financovania a garantovania nezávislosti verejnoprávnych médií na politikov ako to, že nedáme politikom do ruky nástroj na kontrolu financovania RTVS. Že im to zoberieme, preto sme to mali tak nastavené.
To, čo teraz robíte, ja beriem tak, že sa asi v koalícii pohlo svedomie, že si asi uvedomuje, že urobila chybu, RTVS treba naďalej nejakým spôsobom financovať, preto som aj ja podporil ten zákon, ktorý je v druhom čítaní, lebo inú možnosť ste nenechali, inak by bola verejnoprávna televízia a rozhlas bez peňazí. A týmto návrhom ústavného zákona, beriem to tak, pripúšťate, že to bola obrovská chyba a že je tu tá možnosť, áno, že budúce koalície presne preto, že ste im dali do rúk zrušením koncesionárkach poplatkov ten nástroj nátlaku na verejnoprávne médiá, môžu úplne v pohode vydierať RTVS, keď im nebude tancovať tak, ako pískajú, tým, že im tie peniaze znížia. Preto vychádzam z toho, navrhujete to, čo teraz navrhujete, tých 0,15 % HDP najmenej na RTVS. V princípe by sa s tým dalo súhlasiť nebyť toho, že to v praxi nebude žiadnym riešením.
Pripomínam, pán poslanec, mali sme tu v deväťdesiatych rokoch zákonom určenú úroveň financovania takisto naviazanú na HDP, vtedy to malo ísť na kultúru, ten fond Pro Slovakia. Potom permanentne nedodržiavané, nepamätám si jeden jediný prípad, možno ma opravíte, kedy to bolo naozaj dodržané. Nepamätám si žiaden prípad, že nasledoval akýkoľvek právny postih za to, že tento zákon nebol dodržiavaný. Asi mi poviete, bol to bežný zákon, toto je ústavný zákon, ale, pán Vetrák, pán navrhovateľ, chcem vidieť v praxi, či bude tento zákon len preto, že je ústavný, o niečo viac či menej vymáhateľný ako bol už predtým zlyhaný zákon, ktorý vtedy riadil ten nešťastný fond Pro Slovakia. Opäť, viazanie percenta alebo viazanie financovania na percento HDP nie je žiadnou garanciou, že budúce vlády tento, túto úroveň financovania aj dodržia. Jediná spoľahlivá garancia bolo zachovanie koncesionárskych poplatkov, zrušenie koncesionárskych poplatkov bolo tak hrubou chybou, ktorú žiadna náplata ani záplata, ani tento zákon, ani ten ústavný zákon nemôžu za žiadnych okolností vymazať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2023 o 11:17 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video